— (646)

کد رهگیری ثبت پروپوزال:
کد رهگیری ثبت پایان نامه:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
کلیه امتیازهای این پایاننامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات، کنفرانسها و یا سخنرانیها، باید نام دانشگاه بوعلی سینا یا استاد راهنمای پایاننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. درج آدرسهای ذیل در کلیه مقالات خارجی و داخلی مستخرج از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات، کنفرانسها و یا سخنرانیها الزامی میباشد.
مقالات خارجی

………………………..……, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
مقالات داخلی
……………….، گروه ………………..، دانشكده ………………، دانشگاه بوعلي سينا، همدان.

دانشکده ادبيات و علوم انساني
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
استاد راهنما:
دکتر فیض اله جعفری
نگارش:
سعید بهرامی
اسفند ماه 1393
تقدیم
با تمام احساس، تقدیم می کنم به:
ساحت مقدّس حضرت ولی عصر حجّت ابن الحسن (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)
و
پدر آسمانی و مادر حوری سرشتم که عشقشان، جاودانه در تمام مراحل زندگی چراغ راهم خواهد بود. با امید به اینکه قطره ای از دریای فداکاری و محبّتشان را جبران کرده باشم.
سپاسگزاری
خداوند قادر متعال را سپاس که نعمت بزرگ تعقّل و حرکت در مسیر علم آموزی را به ما عطاء نمود تا با تلاش در این راه، گره ای از کار خلق باز کنیم.
با تشکّر از خانواده عزیزم که بدون حمایتشان، نوشتن این پایان نامه میسّر نبود.
با سپاسگزاری از تمامی اساتید و معلّمان دوست داشتنی ام که تمام وجود علمی ام را مدیون الطاف بی بدیل و زحمات فراوان آنان هستم.
با تقدیر و تشکّر ویژه از استاد گرامی ام، جناب آقای دکتر فیض اله جعفری که صمیمانه زحمت راهنمائی اینجانب در نگارش پایان نامه را تقبّل و همواره نسبت به این حقیر لطف داشته اند.
در پایان، ضمن تشکّر از اساتید محترم داور که نکته سنجی ها و راهنماییها و نظراتشان موجب ارتقای سطح کیفی پایان نامه می باشد، از تمامی اساتید محترم رشته حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان که نام بردن از اسامی برخی از این بزرگواران را بی مهری در حق دیگران میدانم کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته و از خداوند منّان، آرزوی توفیق روزافزون ایشان را خواستارم.
دانشگاه بوعلی سینا
-1651076200مشخصات رساله/پايان نامه تحصيلي
عنوان:
تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
نام نويسنده: سعید بهرامی
نام استاد راهنما: دکتر فیض اله جعفری
دانشكده: ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی: حقوق
رشته تحصيلي: حقوق خصوصی گرایش تحصیلی: – مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد
تاريخ تصويب: 11/12/1392 تاريخ دفاع:18/12/1393 تعداد صفحات:159
چكيده:
در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
واژههای کلیدی: تعهّدات، مذاکرات، پیش قراردادی، ضمانت اجراء ، مسئولیت
فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u مقدّمه PAGEREF _Toc413058415 h أ‌فصلاوّل:کلّیاتتحقیقواهمیّتموضوع PAGEREF _Toc413058417 h 11-1-بیانمسأله PAGEREF _Toc413058418 h 31-2-سؤالاتپژوهش PAGEREF _Toc413058419 h 81-2-1- سؤالاتاصلی PAGEREF _Toc413058420 h 81-2-2- سؤالاتفرعی : PAGEREF _Toc413058421 h 91-3- اهمیّتوضرورتپژوهش PAGEREF _Toc413058422 h 101-4- اهدافپژوهش PAGEREF _Toc413058423 h 131-5- فرضیههایپژوهش PAGEREF _Toc413058424 h 141-6- روشتحقیق PAGEREF _Toc413058425 h 15فصلدوّم:مفاهیمواصطلاحات PAGEREF _Toc413058427 h 3طرحمطلب PAGEREF _Toc413058428 h 192-1-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی PAGEREF _Toc413058429 h 202-1-1- تعهّد PAGEREF _Toc413058430 h 202-1-1-1-تعریفتعهد PAGEREF _Toc413058431 h 202-1-1-2- ارکانتعهد PAGEREF _Toc413058432 h 222-1-1-3-اوصافتعهد PAGEREF _Toc413058433 h 242-1-1-4- منابعتعهد PAGEREF _Toc413058434 h 252-1-1-4-1-منابعتعهددرقوانین PAGEREF _Toc413058435 h 252-1-1-4-2- منابعتعهددرنظریاتحقوقی PAGEREF _Toc413058436 h 282-1-1-4-2-1- نظریهتعهداتقانونیوقراردادی PAGEREF _Toc413058437 h 292-1-1-4-2-2- نظریهدموگ (تقسیمبرمبناینقشاراده) PAGEREF _Toc413058438 h 302-1-1-4-2-3- تقسیممنابعتعهدبهاعمالحقوقیووقایعحقوقی PAGEREF _Toc413058439 h 312-1-1-4-2-4- نتیجهوانتخابنظریهبرتر PAGEREF _Toc413058440 h 322-1-2- آزادیقراردادی PAGEREF _Toc413058441 h 352-1-2-1- تبییناصلآزادیقراردادی PAGEREF _Toc413058442 h 352-1-2-2- محدودهاصلآزادیقراردادی PAGEREF _Toc413058443 h 362-1-2-3- موانعاصلآزادیقراردادی PAGEREF _Toc413058444 h 392-1-2-3-1- قانون PAGEREF _Toc413058445 h 392-1-2-3-2- نظمعمومی PAGEREF _Toc413058446 h 412-1-2-3-3- اخلاقحسنه PAGEREF _Toc413058447 h 422-1-3- دورهقراردادی PAGEREF _Toc413058448 h 432-1-4- مسئولیتقراردادی PAGEREF _Toc413058449 h 442-1-5- ضرر PAGEREF _Toc413058450 h 452-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی PAGEREF _Toc413058451 h 472-2-1- دورهپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058452 h 482-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058453 h 482-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی PAGEREF _Toc413058454 h 512-2-2- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058455 h 522-2-2-1- تعریفنظریه PAGEREF _Toc413058456 h 522-2-2-2- مبانینظریه PAGEREF _Toc413058457 h 552-2-2-2-1- آزادیقراردادی PAGEREF _Toc413058458 h 552-2-2-2-2- نظریهاخطاربهخریدار PAGEREF _Toc413058459 h 562-2-3- مسئولیّتپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058460 h 572-2-4- ارتباطدردورهپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058461 h 582-2-4-1- گفتگوهایمقدّماتی PAGEREF _Toc413058462 h 582-2-4-2- مذاکراتپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058463 h 59فصلسوّم:انواعتعهّداتپیشقراردادی و اصول حاکم بر آن PAGEREF _Toc413058465 h 19طرحمطلب PAGEREF _Toc413058466 h 633-1- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058467 h 643-1-1- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن PAGEREF _Toc413058468 h 643-1-1-1- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058469 h 653-1-1-2- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058470 h 663-1-1-3- نتایجآزادیپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058471 h 673-1-1-4- محدودهآزادیپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058472 h 683-1-2- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن PAGEREF _Toc413058473 h 693-2- تعهّداتپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058474 h 713-2-1- تعهّدبهداشتنحسننیّت PAGEREF _Toc413058475 h 713-2-2- تعهّدبهامانتداری (رازداری) وعدمافشایاطّلاعاتمحرمانه PAGEREF _Toc413058476 h 743-2-3- تعهّدبهمراقبت PAGEREF _Toc413058477 h 763-2-4- تعهّدبهصداقت PAGEREF _Toc413058478 h 773-2-5- تعهّدبهشفّافیّت PAGEREF _Toc413058479 h 783-2-6- تعهّدبهگفتگویانحصاری PAGEREF _Toc413058480 h 803-2-7- تعهّدبهداشتنجدیّت PAGEREF _Toc413058481 h 823-2-8- تعهّدبههمکاریمتقابل PAGEREF _Toc413058482 h 843-2-9- تعهّدبهاطّلاعرسانی PAGEREF _Toc413058483 h 853-2-10- تعهداتپیشقراردادیدرحقوقخارجی PAGEREF _Toc413058484 h 883-3- مصادیقتوافقاتپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058485 h 933-3-1- قولنامه PAGEREF _Toc413058486 h 933-3-2- نامزدیدرعقدنکاح PAGEREF _Toc413058487 h 953-3-3- بررسیکالاپیشازخرید PAGEREF _Toc413058488 h 963-3-4- توافقاتمقدّماتیپیشازعقد PAGEREF _Toc413058489 h 98فصلچهارم:اجرایتعهّداتپیشقراردادیوضمانتاجرایتخلّفازآنها PAGEREF _Toc413058491 h 63طرحمطلب PAGEREF _Toc413058492 h 1034-1- اجرایتعهّداتپیشقراردادی PAGEREF _Toc413058493 h 1044-1-1- مفهومومبنایاجرایتعهّد PAGEREF _Toc413058494

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *