— (654)

دانشگاه قم
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
پایاننامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
عنوان:
فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحهی 425-832)
استاد راهنما:
دکتر مهدی مقدسی نیا

نگارنده:
سمیه محمدی

زمستان 1393

تقديم به :
پدر و مادرم که ، همواره بزرگترین یاریگر و امیدبخش زندگی ام بوده اند
آنان که آفتاب مهرشان در آسمان قلبم
فروزان است
و هرگز غروب نخواهد کرد.
تشکر و قدردانی
« من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »
حمد و سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد. و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
و با سپاس فراوان:
از استاد ارجمند و گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی مقدسی نیا که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه، تقبّل نمودند.
و از خانواده ام، که در طی این پژوهش، تمام مشقّات و نا ملایمات را برایم هموار ساختند.
و در پایان از تمام اساتیدی که طی این سالیان اندیشیدن را به من آموختند، کمال تشکّر را دارم.

تقدير و تشکر :
باسپاس و قدردانی از تمامی کارشناسان و متخصصانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند :
سرکار خانم مژدهی (کتابدار بخش مرجع کتابخانه دانشگاه قم )
سرکار خانم بصیر (کتابدار بخش مرجع کتابخانهی آیت الله خامنه ای )
جناب آقای دکتر صادقیان (عضو هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه قم )
سرکار خانم زمانی (رئیس هیئت بیسبال استان قم)
جناب آقای دکتر رزمی (عضوهیأت علمی رشته فیزیک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر پارسا (پزشک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر خوش گفتار (عضو هیأت علمی رشته مکانیک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر مؤیدی (عضو هیئت علمی رشته مکانیک دانشگاه قم)
جناب آقای دکتر کوهپیمایی (مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت)
جناب آقای دکتر عبداللهی (عضو هیئت علمی رشته برق موسسه آموزش عالی شهاب دانش)
جناب آقای دکتر کاری (عضو هیئت علمی رشته عمران دانشگاه صنعتی قم)
جناب آقای یزدان پناه (متخصص دانش فضایی )
جناب آقای کاپیتان سیف.
جناب آقای دکتر دهقانی (عضو هیأت علمی رشته عمران دانشگاه قم)
جناب آقای سالاری (کارشناس رشته ی شناوغواصی)
جناب آقای نوشابادی (کارشناس رشته ی اسکی)
جناب آقای بهرامی (رئیس هیئت فوتبال استان قم)
جناب آقای مهندس علایی و نوروزی (مسئولین اجرایی راه آهن استان قم)
جناب آقای علویون (رئیس هیئت گلف استان قم)
و با سپاس فراوان از فروشندگان و صاحبان حرف :
سرکار خانم برونی (مسئول باشگاه سوار کاری ماهان )
جناب آقای سرگرد حاج ابراهیمی (رئیس سازمان زرهی استان قم)
جناب آقای حاج حسینی (مدیر موسسه موسیقی نوا)
جناب آقای نادری (متخصص و فروشنده ماشین های بافندگی)
جناب آقای بیگدلی و قاسمی (متخصص و فروشنده ابزار ماهیگیری)
و نیز دوست عزیزم سرکار خانم صدیقه یوسف علی تبار که مرا در این امر یاری نمودند.
و سپاس فراوان و ویژه از دوست عزیزم، سرکار خانم معصومه آقازاده که با تلاش بی وقفه و بیدریغ در امر فتوشاپ پایان نامه مرا یاری نمودند.
و سایر عزیزانی که در نگارش این پایان نامه ما را یاری رساندند ونامشان از قلم افتاده است .

چکيده
روحی بعلبکی از برجسته ترین فرهنگ نویسان معاصر زبان عربی بوده است. وی در اثر ارزشمند خود به نام “المورد المرئی” واژگان و اصطلاحات تخصصی و کاربردی دنیای معاصر را در بیست و هشت بخش و به صورت مصور آورده است. بنا بر جامعیت و حوزه بندی های مختلف این فرهنگ لغت، ترجمه فارسی آن بیش از پیش ضروری مینماید و میتواند راهگشای دانشجویان و علاقهمندان به ترجمه قرار گیرد. ترجمه و معادل یابی اثر، با توجه به علمی – تخصصی بودن واژگان و اصطلاحات و با هدف کاربردی ساختن برابر واژه ها، به صورت کتابخانه ای – میدانی بوده است و مترجم در برخی موارد ناگزیر به ترجمهی آزاد شده است. در پایان مترجم بعد از نتیجهگیری به نقد و بررسی شکلی و محتوایی اثر پرداختهاست و کوشیده تا ضمن اشاره به اشکالات کتاب، ارزش این اثر را بیان نماید.
واژگان کلیدی: ترجمه، فرهنگ معاصر، المورد المرئی.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………9
1-1. مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………10
1-1-1. مکتب خلیل……………………………………………………………………..10
1-1-2. مکتب برمکی……………………………………………………………………10
1-1-3. مکتب جوهری………………………………………………………………….11
1-1-4. مکتب ابوعبید…………………………………………………………………..11
1-2. روحی بعلبکی……………………………………………………………………………………11
1-3. معرفی کتاب……………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: ترجمه ی فرهنگ المورد المرئی از ص 425-832………………..14
2-1. بخش حمل و نقل………………………………………………………………………………………………15
2-1-1. حمل و نقل زمینی…………………………………………………………………………..16
2-1-1-1. پی نوشت………………………………………………………………………71
2-1-2. حمل و نقل دریایی………………………………………………………………………….79
2-1-2-1. پی نوشت…………………………………………………………………….100
2-1-3. حمل و نقل هوایی…………………………………………………………………………108
2-1-3-1. پی نوشت……………………………………………………………………121
2-1-4. حمل و نقل فضایی……………………………………………………………………….127
2-1-4-1. پی نوشت……………………………………………………………………132
2-2. بخش تجهیزات اداری و دفتری……………………………………………………………………….133
2-2-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………….154
2-3. بخش موسیقی………………………………………………………………………………………………….162
2-3-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………….189
2-4. بخش سرگرمی های خلاقانه……………………………………………………………………………192
2-4-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..227
2-5. بخش ورزش……………………………………………………………………………………………………234
2-5-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..335
2-6. بخش بازی های داخلی………………………………………………………………………………….342
2-6-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..353
2-7. بخش ابزارهای سنجش و اندازه گیری…………………………………………………………..354
2-7-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..367
2-8. بخش دستگاه های نوری ( اُپتیکی)……………………………………………………………….370
2-8-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..379
2-9. بخش سلامتی و ایمنی…………………………………………………………………………………..380
2-9-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..389
2-10. بخش انرژی………………………………………………………………………………………………….391
2-10-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..436
2-11. بخش ماشین آلات سنگین………………………………………………………………………….456
2-11-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..471
2-12. بخش اسلحه و جنگ افزار……………………………………………………………………………472
2-12-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..499
2-13. بخش نمادها…………………………………………………………………………………………………507
2-13-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..526
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………530
پیشنهادات……………………………………………………………………………………532
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………533
مقدمه
فرهنگنویسی یا فرهنگنگاری یکی از حوزههای علم زبان شناسی است که به بررسی نحوهی نگارش فرهنگها و واژه پردازی میپردازد. فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت یا لغتنامه کتابی است که در آن معانی واژههای یک زبان معیّن با توضیحات مربوط به ریشهی شان، تلفّظشان، یا اطّلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری میشود.در اینجا این سول مطرح میشود که آیا فرهنگ واژگان همان دانشنامه است؟ پاسخ در نگاه اول اندکی دشوار به نظر میرسد اما باید گفت فرهنگ واژگان با دانشنامه (دایرة المعارف) تفاوت دارد. در یک واژه نامه معمولاً، به معنای واژهها

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *