— (654)

دانشگاه قم
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
پایاننامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
عنوان:
فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحهی 425-832)
استاد راهنما:
دکتر مهدی مقدسی نیا

نگارنده:
سمیه محمدی

زمستان 1393

تقدیم به :
پدر و مادرم که ، همواره بزرگترین یاریگر و امیدبخش زندگی ام بوده اند
آنان که آفتاب مهرشان در آسمان قلبم
فروزان است
و هرگز غروب نخواهد کرد.
تشکر و قدردانی
« من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »
حمد و سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد. و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
و با سپاس فراوان:
از استاد ارجمند و گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی مقدسی نیا که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه، تقبّل نمودند.
و از خانواده ام، که در طی این پژوهش، تمام مشقّات و نا ملایمات را برایم هموار ساختند.
و در پایان از تمام اساتیدی که طی این سالیان اندیشیدن را به من آموختند، کمال تشکّر را دارم.

تقدیر و تشکر :
باسپاس و قدردانی از تمامی کارشناسان و متخصصانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند :
سرکار خانم مژدهی (کتابدار بخش مرجع کتابخانه دانشگاه قم )
سرکار خانم بصیر (کتابدار بخش مرجع کتابخانهی آیت الله خامنه ای )
جناب آقای دکتر صادقیان (عضو هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه قم )
سرکار خانم زمانی (رئیس هیئت بیسبال استان قم)
جناب آقای دکتر رزمی (عضوهیأت علمی رشته فیزیک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر پارسا (پزشک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر خوش گفتار (عضو هیأت علمی رشته مکانیک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر مؤیدی (عضو هیئت علمی رشته مکانیک دانشگاه قم)
جناب آقای دکتر کوهپیمایی (مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت)
جناب آقای دکتر عبداللهی (عضو هیئت علمی رشته برق موسسه آموزش عالی شهاب دانش)
جناب آقای دکتر کاری (عضو هیئت علمی رشته عمران دانشگاه صنعتی قم)
جناب آقای یزدان پناه (متخصص دانش فضایی )
جناب آقای کاپیتان سیف.
جناب آقای دکتر دهقانی (عضو هیأت علمی رشته عمران دانشگاه قم)
جناب آقای سالاری (کارشناس رشته ی شناوغواصی)
جناب آقای نوشابادی (کارشناس رشته ی اسکی)
جناب آقای بهرامی (رئیس هیئت فوتبال استان قم)
جناب آقای مهندس علایی و نوروزی (مسئولین اجرایی راه آهن استان قم)
جناب آقای علویون (رئیس هیئت گلف استان قم)
و با سپاس فراوان از فروشندگان و صاحبان حرف :
سرکار خانم برونی (مسئول باشگاه سوار کاری ماهان )
جناب آقای سرگرد حاج ابراهیمی (رئیس سازمان زرهی استان قم)
جناب آقای حاج حسینی (مدیر موسسه موسیقی نوا)
جناب آقای نادری (متخصص و فروشنده ماشین های بافندگی)
جناب آقای بیگدلی و قاسمی (متخصص و فروشنده ابزار ماهیگیری)
و نیز دوست عزیزم سرکار خانم صدیقه یوسف علی تبار که مرا در این امر یاری نمودند.
و سپاس فراوان و ویژه از دوست عزیزم، سرکار خانم معصومه آقازاده که با تلاش بی وقفه و بیدریغ در امر فتوشاپ پایان نامه مرا یاری نمودند.
و سایر عزیزانی که در نگارش این پایان نامه ما را یاری رساندند ونامشان از قلم افتاده است .

چکیده
روحی بعلبکی از برجسته ترین فرهنگ نویسان معاصر زبان عربی بوده است. وی در اثر ارزشمند خود به نام “المورد المرئی” واژگان و اصطلاحات تخصصی و کاربردی دنیای معاصر را در بیست و هشت بخش و به صورت مصور آورده است. بنا بر جامعیت و حوزه بندی های مختلف این فرهنگ لغت، ترجمه فارسی آن بیش از پیش ضروری مینماید و میتواند راهگشای دانشجویان و علاقهمندان به ترجمه قرار گیرد. ترجمه و معادل یابی اثر، با توجه به علمی – تخصصی بودن واژگان و اصطلاحات و با هدف کاربردی ساختن برابر واژه ها، به صورت کتابخانه ای – میدانی بوده است و مترجم در برخی موارد ناگزیر به ترجمهی آزاد شده است. در پایان مترجم بعد از نتیجهگیری به نقد و بررسی شکلی و محتوایی اثر پرداختهاست و کوشیده تا ضمن اشاره به اشکالات کتاب، ارزش این اثر را بیان نماید.
واژگان کلیدی: ترجمه، فرهنگ معاصر، المورد المرئی.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………9
1-1. مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………10
1-1-1. مکتب خلیل……………………………………………………………………..10
1-1-2. مکتب برمکی……………………………………………………………………10
1-1-3. مکتب جوهری………………………………………………………………….11
1-1-4. مکتب ابوعبید…………………………………………………………………..11
1-2. روحی بعلبکی……………………………………………………………………………………11
1-3. معرفی کتاب……………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: ترجمه ی فرهنگ المورد المرئی از ص 425-832………………..14
2-1. بخش حمل و نقل………………………………………………………………………………………………15
2-1-1. حمل و نقل زمینی…………………………………………………………………………..16
2-1-1-1. پی نوشت………………………………………………………………………71
2-1-2. حمل و نقل دریایی………………………………………………………………………….79
2-1-2-1. پی نوشت…………………………………………………………………….100
2-1-3. حمل و نقل هوایی…………………………………………………………………………108
2-1-3-1. پی نوشت……………………………………………………………………121
2-1-4. حمل و نقل فضایی……………………………………………………………………….127
2-1-4-1. پی نوشت……………………………………………………………………132
2-2. بخش تجهیزات اداری و دفتری……………………………………………………………………….133
2-2-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………….154
2-3. بخش موسیقی………………………………………………………………………………………………….162
2-3-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………….189
2-4. بخش سرگرمی های خلاقانه……………………………………………………………………………192
2-4-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..227
2-5. بخش ورزش……………………………………………………………………………………………………234
2-5-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..335
2-6. بخش بازی های داخلی………………………………………………………………………………….342
2-6-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..353
2-7. بخش ابزارهای سنجش و اندازه گیری…………………………………………………………..354
2-7-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..367
2-8. بخش دستگاه های نوری ( اُپتیکی)……………………………………………………………….370
2-8-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..379
2-9. بخش سلامتی و ایمنی…………………………………………………………………………………..380
2-9-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..389
2-10. بخش انرژی………………………………………………………………………………………………….391
2-10-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..436
2-11. بخش ماشین آلات سنگین………………………………………………………………………….456
2-11-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..471
2-12. بخش اسلحه و جنگ افزار……………………………………………………………………………472
2-12-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..499
2-13. بخش نمادها…………………………………………………………………………………………………507
2-13-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..526
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………530
پیشنهادات……………………………………………………………………………………532
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………533
مقدمه
فرهنگنویسی یا فرهنگنگاری یکی از حوزههای علم زبان شناسی است که به بررسی نحوهی نگارش فرهنگها و واژه پردازی میپردازد. فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت یا لغتنامه کتابی است که در آن معانی واژههای یک زبان معیّن با توضیحات مربوط به ریشهی شان، تلفّظشان، یا اطّلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری میشود.در اینجا این سول مطرح میشود که آیا فرهنگ واژگان همان دانشنامه است؟ پاسخ در نگاه اول اندکی دشوار به نظر میرسد اما باید گفت فرهنگ واژگان با دانشنامه (دایره المعارف) تفاوت دارد. در یک واژه نامه معمولاً، به معنای واژهها

متن کامل در سایت homatez.com

پایان نامه درباره neonatrumPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbWluaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJl Y051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy ZWMtbnVtYmVyPjEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p ZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnplbnYwenpncHh6ZnZ3dnZ0MnJzIj4xMzwva2V5PjwvZm9yZWln bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QW1pbmksIEUuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hh c2VtaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbmVzaGpvdSwgSy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+ PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIFBlZGlhdHJpY3MsIElt YW0gS2hvbWVpbmkgSG9zcGl0YWwsIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUZWhy YW4sIFRlaHJhbiwgSXJhbi48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZpdmUteWVh ciBzdHVkeSBpbiBJcmFuIG9mIG9waHRoYWxtaWEgbmVvbmF0b3J1bTogcHJldmFsZW5jZSBhbmQg ZXRpb2xvZ3k8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TWVkIFNjaSBNb25pdDwvc2Vjb25kYXJ5 LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9uaXQ8L2Z1 bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5NZWRpY2FsIHNjaWVuY2UgbW9uaXRvciA6IGludGVybmF0aW9uYWwg bWVkaWNhbCBqb3VybmFsIG9mIGV4cGVyaW1lbnRhbCBhbmQgY2xpbmljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Fi YnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPkNyOTAtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt ZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA4LzAxLzMwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jk cz48a2V5d29yZD5DaGxhbXlkaWEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIHRyYWNob21hdGlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlh IGNvbGkgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmZhbnQsIE5ld2Jvcm48 L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+S2xl YnNpZWxsYSBJbmZlY3Rpb25zL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9waHRoYWxtaWEgTmVvbmF0b3J1bS8qZXBpZGVtaW9sb2d5LypldGlv bG9neS9taWNyb2Jpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJlZ25hbmN5PC9rZXl3b3JkPjxr ZXl3b3JkPlNlcHNpcy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj YWwgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj dXMgYXVyZXVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGVwaWRlcm1pZGlzPC9r ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0 ZT5GZWI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMjM0LTEwMTAgKFByaW50KSYj eEQ7MTIzNC0xMDEwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4MjI3NzY3PC9hY2Nlc3Npb24tbnVt Pjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRhdGFi YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0 ZT48QXV0aG9yPkFtaW5pPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjEzPC9SZWNO dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTM8 L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFtaW5pLCBFLiw8L2F1dGhv cj48YXV0aG9yPkdoYXNlbWksIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EYW5lc2hqb3UsIEsuPC9hdXRo b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBQ ZWRpYXRyaWNzLCBJbWFtIEtob21laW5pIEhvc3BpdGFsLCBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzIFVuaXZl cnNpdHkgb2YgVGVocmFuLCBUZWhyYW4sIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0 bGU+QSBmaXZlLXllYXIgc3R1ZHkgaW4gSXJhbiBvZiBvcGh0aGFsbWlhIG5lb25hdG9ydW06IHBy ZXZhbGVuY2UgYW5kIGV0aW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9u aXQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5NZWQg U2NpIE1vbml0PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+TWVkaWNhbCBzY2llbmNlIG1vbml0b3IgOiBp bnRlcm5hdGlvbmFsIG1lZGljYWwgam91cm5hbCBvZiBleHBlcmltZW50YWwgYW5kIGNsaW5pY2Fs IHJlc2VhcmNoPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5DcjkwLTk2PC9wYWdlcz48dm9s dW1lPjE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wMS8zMDwvZWRp dGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5 PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNobGFteWRpYSB0cmFjaG9tYXRpczwva2V5d29yZD48a2V5d29y ZD5Fc2NoZXJpY2hpYSBjb2xpIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3 b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW5m YW50LCBOZXdib3JuPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW4vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3Jk PjxrZXl3b3JkPktsZWJzaWVsbGEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PcGh0aGFsbWlhIE5lb25hdG9ydW0vKmVwaWRl bWlvbG9neS8qZXRpb2xvZ3kvbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByZWduYW5j eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBzaXMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY2FsIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGF1cmV1czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBl cGlkZXJtaWRpczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxw dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+RmViPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTIzNC0x MDEwIChQcmludCkmI3hEOzEyMzQtMTAxMDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODIyNzc2Nzwv YWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5ObG08 L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ، عاملOphtalmia، 23%، EN.CITE.DATA(63)، EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYXBvbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxS ZWNOdW0+MTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48 cmVjLW51bWJlcj4xMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt aWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTI8L2tleT48L2ZvcmVp Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphcG9uaSwgQS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G YXJzaGFkLCBTLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYm9yemksIEEuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ S2FsYW5pLCBNLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmFhdHBvdXIsIE4uLDwvYXV0aG9yPjxhdXRo b3I+T2Jvb2RpLCBCLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJhYmJhcywgQi4sPC9hdXRob3I+PC9h dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+UHJvZi4gQWxib3J6aSBDbGluaWNh bCBNaWNyb2Jpb2xvZ3kgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOZW1hemVlIEhvc3BpdGFsLCBTaGlyYXog VW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBTaGlyYXosIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJl c3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBhbnRpYmFjdGVyaWFsIHN1c2NlcHRp YmlsaXR5IHBhdHRlcm5zIG9mIGJsb29kc3RyZWFtIGluZmVjdGlvbnMsIDIwMDEtMjAwNDogYW4g ZXhwZXJpZW5jZSB3aXRoIEJBQ1RFQyA5MjQwIGluIFNvdXRoZXJuIElyYW48L3RpdGxlPjxzZWNv bmRhcnktdGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBh a2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBzY2llbmNlczogUEpCUzwvYWx0LXRpdGxlPjwv dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9mdWxsLXRpdGxl PjxhYmJyLTE+UGFraXN0YW4gam91cm5hbCBvZiBiaW9sb2dpY2FsIHNjaWVuY2VzOiBQSkJTPC9h YmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyMi03PC9wYWdl cz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wOS8y NzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QW50aS1CYWN0ZXJpYWwgQWdlbnRzLypwaGFy bWFjb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXNjaGVyaWNoaWEgY29saS9kcnVnIGVmZmVjdHMv aXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tl eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWNyb2JpYWwgU2Vuc2l0aXZp dHkgVGVzdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHNldWRvbW9uYXMgYWVydWdpbm9zYS9kcnVnIGVm ZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBz aXMvKmVwaWRlbWlvbG9neS8qbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxv Y29jY3VzIGF1cmV1cy9kcnVnIGVmZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwv a2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRh dGU+RmViIDE8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDI4LTg4ODAgKFByaW50 KSYjeEQ7MTAyOC04ODgwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4ODE3MTY2PC9hY2Nlc3Npb24t bnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRh dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48 Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphcG9uaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMjwv UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48 a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwcGZlZWEwZjl4ZndhOGUyemVudjB6emdweHpmdnd2dnQycnMi PjEyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+ MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KYXBvbmksIEEuLDwv YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFyc2hhZCwgUy4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbGJvcnppLCBBLiw8 L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGFuaSwgTS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWZhYXRwb3VyLCBO Liw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9ib29kaSwgQi4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Qb3VyYWJiYXMs IEIuLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPlByb2Yu IEFsYm9yemkgQ2xpbmljYWwgTWljcm9iaW9sb2d5IFJlc2VhcmNoIENlbnRlciwgTmVtYXplZSBI b3NwaXRhbCwgU2hpcmF6IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgU2hpcmF6LCBJ cmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgYW50aWJh Y3RlcmlhbCBzdXNjZXB0aWJpbGl0eSBwYXR0ZXJucyBvZiBibG9vZHN0cmVhbSBpbmZlY3Rpb25z LCAyMDAxLTIwMDQ6IGFuIGV4cGVyaWVuY2Ugd2l0aCBCQUNURUMgOTI0MCBpbiBTb3V0aGVybiBJ cmFuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0 bGU+PGFsdC10aXRsZT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFsIG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBK QlM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt dGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFs IG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBKQlM8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxw YWdlcz40MjItNzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxl ZGl0aW9uPjIwMDgvMDkvMjc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFudGktQmFjdGVy aWFsIEFnZW50cy8qcGhhcm1hY29sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlhIGNv bGkvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW48L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlj cm9iaWFsIFNlbnNpdGl2aXR5IFRlc3RzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzZXVkb21vbmFzIGFl cnVnaW5vc2EvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+U2Vwc2lzLyplcGlkZW1pb2xvZ3kvKm1pY3JvYmlvbG9neTwva2V5d29yZD48 a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBhdXJldXMvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1w OyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkZlYiAxPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+ MTAyOC04ODgwIChQcmludCkmI3hEOzEwMjgtODg4MDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODgx NzE2NjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl cj5ObG08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48 L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ،

NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *