— (660)

فصل اولکلیات تحقیق
1-1. مقدمهرشد و پيشرفت اقتصادي و توسعه انساني يا فقر و عقب مانده گي و زوال اجتماعي در هر جامعه با رابطه اي متقابل و مستقيم، وابسته به كارايي نظامها و مديريت سازمانهاي آن جامعه مي باشد.امروزه سازمانها از اطلاعات و تكنيكهاي متعددي در انجام وظايف مديريتي و استفاده بهينه از منابع بهره مي گيرند (بهشتیان، 1385). يكي از مهمترين ابزار تهيه اطلاعات سيستم حسابداري است كه وظيفه آن تأمين نيازهاي اطلاعاتي سطوح مختلف در زمينه هاي برنامه ريزي و كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم گيري است.استفاده صحيح از اطلاعات حسابداري منجر به افزايش كارايي، كنترل، سوددهي، نظارت و اثربخشی مي گردد(اعتمادی و فخاری، 1383). همراه با افزايش پيچيدگي سازمانها بهره برداري از اطلاعات حاصل از اين سيستم براي سازمان امري اجتناب ناپذير است.از اين رو بدون داشتن سيستم حسابداري مناسب و كارا، هدايت مطلوب عمليات و فعاليتها در جهت نيل به اهداف و برنامه ريزي مديريت امكان پذير نيست (صفاجو، 1388). دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد (کوشینگ، 1983). اهميت سيستم حسابداري در اداره شركتها و سازمانها، انجام تحقيقات علمي را در اين زمينه توجيه مي نمايد. زمينه تحقيق حاضر شناسايي ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری از منظر تهیه کنندگان، حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی مي باشد كه هدف اصلي پژوهش حاضراست.
اين تحقيق بدنبال شناسايي عوامل و شرايطي است كه به بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری منجر مي گردند. بديهي است شناسايي عوامل مذكور زمينه ساز ايجاد بستر لازم براي به كارگيري حسابداري خواهد بود.
1-2. بیان مسئلهحسابداری یک سیستم قانونمند سنجش اطلاعات مالی است این سیستم بر مبنای قواعدی که ریشه در عصر پاچیولی (1494) دارد، به ثبت و گزارش تاریخچه مالی شرکت می پردازد. از منظر اطلاعات، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با ارائه اطلاعات مفید سعی درکاهش ابهام پیش روی افراد دارد و ضمنا این اطلاعات باید آگاهی دهنده باشد (مجتهدزاده، 1391).
سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارائه میدهد. به کارگیری اطلاعات صحیح، دقیق و به هنگام در تصمیم گیریها، برنامه ریزی ها و دیگرمسائل مدیریت می تواند در نوع عملکرد سازمان ودر نهایت کارایی آن بسیارموثر باشد (قائمی و همکاران،1391). پاسخگويي سازمان در برابر محيط خارجي صرفاً از طريق مديريت انجام مي‌شود و بخش اعظم اطلاعات موردنياز مديريت، اطلاعات مالي است كه از طريق سيستم اطلاعاتي حسابداري تأمين مي‌شود. در هر حال مجموعه اطلاعاتي كه مديريت براي انجام وظايف خود اعم از پاسخگويي و تصميم گيري به آن نياز دارد، از طريق نظام اطلاعاتي است.درهرسازماني مديريت، مسئول پاسخگويي درباره عملكرد سازمان است ودربرابرطرفهاي داخلي و خارجي سازمان، مسؤوليت دارد (ابراهیمی،1391). امروزه با جهاني شدن اقتصاد، تحولات فناوري و گسترش روزافزون كسب و كار، اطلاعات حسابداري از جايگاه ويژهاي برخوردار گرديده است. حرفه حسابداري نقش محوري در رونق اقتصاد وگردش ثروت وسرمايه ايفا ميكند. سرمايه گذاران جهت تصميم گيريهاي مالي خود نيازمند اطلاعات دقيق مالي هستند و اين نمادي از مديريت مطلوب يك سازمان است. در اين ميان حسابداران به عنوان يكي از زيرساختهاي مهم حيات اقتصادي مطرح ميگردند. (خواجوی و منصوری،1390).
به دنبال تغييرات در تقاضاي نيروي كارضرورت بازنگري درآموزش حسابداران بيش ازپيش احساس می شود. آموزش حسابداري ازچنان اهميتي برخوردار است كه آثار اقتصادي آن قابل وصف نيست، چرا كه نتايج آن به عنوان اهرمي است كه ارتقاي مديريت جامعه وتوسعه اقتصادي را دربرخواهد گرفت.آموزش حسابداري فراهم آورنده آن دسته از كارگزاران (كاركنان)، دانش و اطلاعاتي است كه شايستگي بهبود پويا و مستمر اين نظام علمي و طراحي، استقرار و نگهداري سیستمهای حسابداري را داشته باشد (عرب مازار يزدي، 1382). خصوصیات اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروزتعامل حسابداران حرفه ای با سیستم های اطلاعاتی رایانه ای است. حسابداران نیز باید مانند کاربران اصلی سیستم های حسابداری در طراحی سیستم و شناخت عملیات بنگاه های اقتصادی مشارکت کنند.مدیران حسابداری باید عملکردسیستم های اطلاعاتی را اندازه گیری و وارزیابی کنند (علی پور، بدیعی و رمضانی، 1389).
استفاده بهينه از منابع مستلزم اخذ تصميمات درست برپايه اطلاعات و يافته های علمی از سوی مديران است که در بخشهای فرهنگی – اقتصادی و سياسی و نظامی فعال هستند و برای تصميم گيری های درست نيز در اختيار داشتن اطلاعات دقيق، مرتبط و بهنگام از ريسک کمتری برخوردار بوده و نتيجه تصميمات در سازندگی و پويائی سازمان نقش مؤثری دارد. حسابداری يکی از ابزارهای کارآمد است که در خدمت پيشرفتهای تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است (امیری، 1374). همچنین حسابداری و حسابرسی در همه ادوار گذشته از زمان تشکیل حکومت بر کره زمین از اهمیت برخوردار بوده و هنوز هم هست، حسابداری و حسابرسی جایگاه ویژه ای در ملل مختلف دارا می باشند. ایران از لحاظ تاریخی از کشور های پیشرور در زمینه دیوانی و مالی بوده است.به عنوان نمونه می توان گفت که خاندان ایرانی برمکی در زمان حکومت بنی عباس کلیه امور مالی و محاسباتی دستگاه خلافت را انجام می دادند و هنوز هم ایرانیان در اکثر نقاط جهان به ارائه خدمات مالی و حسابداری در سطح عالی مشغول هستند (سمیعی و رضایی،1390).
یک سیستم اطلاعاتی باید علاوه بر این که نیازهای جاری شرکت را مرتفع می سازد، برنامه ریزی برای نیازهای آینده و آتی شرکت هم داشته باشد. به هر حال در ایران هنوز سیستم اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات مورد نیاز مدیران،کاربران واستفاده کنندگان را فراهم نمی سازد و بین سیستم مطلوب و موجود فاصله وجود دارد.
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیقدنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد. در این پژوهش ضمن بررسی مختصری پیرامون جایگاه کنونی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در آموزش حسابداری و نظام اطلاعاتی سازمانهای ایرانی، ‌اهمیت این جایگاه مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی توجه جدی‌تر به این موضوع مطرح شده است. امروزه، سازمانها، اعم از کوچک و بزرگ، درگیر موقعیتهای به مراتب پیچیده‌تر از گذشته اند. موضوعاتی نظیر رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادی، بحرانهای روزمره در روابط بین المللی، پیشرفت سریع تکنولوژی در اغلب زمینه ها، حساسیت بیش از پیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، سازمانها را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. مدیریت از وضع «یک تصمیم برای یک عمر» به وضع «یک تصمیم برای یک روز» بعضاً تغییر موضع داده است. به جرأت می‌توان گفت مدیران سازمانهای بزرگ اقتصادی،‌پنجاه سال پیش از این به مراتب با تصمیمات ساده‌تری نسبت به آنچه امروز اتخاذ می‌کند، مواجه بوده اند (رویایی و محمدزاده، 1388). اگر چه پیچیدگی شرایط، اهمیت دسترسی به اطلاعات و افزونتر شدن نقش اطلاعات در تصمیم گیریها را مضاعف کرده است، با این همه مدیران امروز نسبت به نسل پیش از خود شانس بیشتری برای دسترسی سریعتر، مطمئن تر و حتی گاه بسیار ارزانتر از گذشته به اطلاعات دارند. علت این امر رشد بسیار سریع تکنولوژی داده پردازی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. طی این سالها چهره محیط های کاری نیز تغییر یافته و خودکار سازی بسیاری از فرآیندهای اداری با آنچه اصطلاحاً اتوماسیون اداری خوانده می‌شود در نحوه گردآوری، فرآوری، انتشار و مبادله اطلاعات تحولات اساسی پدید آورده است. قیمتهای بالنسبه ارزان بسیاری از این تجهیزات دفتری علی رغم ارتقاء تکنولوژیک هر روزة آن، امکاناتی بسیار خوب در اختیار مدیران گذاشته و آرزوی دیرینه آنها برای افزایش سرعت دسترسی و مبادله اطلاعات تا حد مطلوب، عملاً تحقق یافته است (نوروش و مشایخی، 1384).
علی رغم فراهم بودن امکانات سخت افزاری فرآوری و مبادله اطلاعات، می‌توان ادعا کرد که رشد تکنولوژی ساخت تجهیزات اطلاعاتی به مراتب بیش از رشد تکنولوژی ساخت نرم افزارهای مناسب برای بهره برداری از این امکانات بوده است. اگرچه شرکتهای بی شماری در سراسر جهان امروزه به تولید انواع نرم‌افزارها برای استفاده از تجهیزات موجود اشتغال دارند اما در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *