— (660)

فصل اولکلیات تحقیق
1-1. مقدمهرشد و پیشرفت اقتصادی و توسعه انسانی یا فقر و عقب مانده گی و زوال اجتماعی در هر جامعه با رابطه ای متقابل و مستقیم، وابسته به کارایی نظامها و مدیریت سازمانهای آن جامعه می باشد.امروزه سازمانها از اطلاعات و تکنیکهای متعددی در انجام وظایف مدیریتی و استفاده بهینه از منابع بهره می گیرند (بهشتیان، 1385). یکی از مهمترین ابزار تهیه اطلاعات سیستم حسابداری است که وظیفه آن تأمین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف در زمینه های برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است.استفاده صحیح از اطلاعات حسابداری منجر به افزایش کارایی، کنترل، سوددهی، نظارت و اثربخشی می گردد(اعتمادی و فخاری، 1383). همراه با افزایش پیچیدگی سازمانها بهره برداری از اطلاعات حاصل از این سیستم برای سازمان امری اجتناب ناپذیر است.از این رو بدون داشتن سیستم حسابداری مناسب و کارا، هدایت مطلوب عملیات و فعالیتها در جهت نیل به اهداف و برنامه ریزی مدیریت امکان پذیر نیست (صفاجو، 1388). دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد (کوشینگ، 1983). اهمیت سیستم حسابداری در اداره شرکتها و سازمانها، انجام تحقیقات علمی را در این زمینه توجیه می نماید. زمینه تحقیق حاضر شناسایی ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری از منظر تهیه کنندگان، حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی می باشد که هدف اصلی پژوهش حاضراست.
این تحقیق بدنبال شناسایی عوامل و شرایطی است که به بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری منجر می گردند. بدیهی است شناسایی عوامل مذکور زمینه ساز ایجاد بستر لازم برای به کارگیری حسابداری خواهد بود.
1-2. بیان مسئلهحسابداری یک سیستم قانونمند سنجش اطلاعات مالی است این سیستم بر مبنای قواعدی که ریشه در عصر پاچیولی (1494) دارد، به ثبت و گزارش تاریخچه مالی شرکت می پردازد. از منظر اطلاعات، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با ارائه اطلاعات مفید سعی درکاهش ابهام پیش روی افراد دارد و ضمنا این اطلاعات باید آگاهی دهنده باشد (مجتهدزاده، 1391).
سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارائه میدهد. به کارگیری اطلاعات صحیح، دقیق و به هنگام در تصمیم گیریها، برنامه ریزی ها و دیگرمسائل مدیریت می تواند در نوع عملکرد سازمان ودر نهایت کارایی آن بسیارموثر باشد (قائمی و همکاران،1391). پاسخگویی سازمان در برابر محیط خارجی صرفاً از طریق مدیریت انجام می‌شود و بخش اعظم اطلاعات موردنیاز مدیریت، اطلاعات مالی است که از طریق سیستم اطلاعاتی حسابداری تأمین می‌شود. در هر حال مجموعه اطلاعاتی که مدیریت برای انجام وظایف خود اعم از پاسخگویی و تصمیم گیری به آن نیاز دارد، از طریق نظام اطلاعاتی است.درهرسازمانی مدیریت، مسئول پاسخگویی درباره عملکرد سازمان است ودربرابرطرفهای داخلی و خارجی سازمان، مسؤولیت دارد (ابراهیمی،1391). امروزه با جهانی شدن اقتصاد، تحولات فناوری و گسترش روزافزون کسب و کار، اطلاعات حسابداری از جایگاه ویژهای برخوردار گردیده است. حرفه حسابداری نقش محوری در رونق اقتصاد وگردش ثروت وسرمایه ایفا میکند. سرمایه گذاران جهت تصمیم گیریهای مالی خود نیازمند اطلاعات دقیق مالی هستند و این نمادی از مدیریت مطلوب یک سازمان است. در این میان حسابداران به عنوان یکی از زیرساختهای مهم حیات اقتصادی مطرح میگردند. (خواجوی و منصوری،1390).
به دنبال تغییرات در تقاضای نیروی کارضرورت بازنگری درآموزش حسابداران بیش ازپیش احساس می شود. آموزش حسابداری ازچنان اهمیتی برخوردار است که آثار اقتصادی آن قابل وصف نیست، چرا که نتایج آن به عنوان اهرمی است که ارتقای مدیریت جامعه وتوسعه اقتصادی را دربرخواهد گرفت.آموزش حسابداری فراهم آورنده آن دسته از کارگزاران (کارکنان)، دانش و اطلاعاتی است که شایستگی بهبود پویا و مستمر این نظام علمی و طراحی، استقرار و نگهداری سیستمهای حسابداری را داشته باشد (عرب مازار یزدی، 1382). خصوصیات اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروزتعامل حسابداران حرفه ای با سیستم های اطلاعاتی رایانه ای است. حسابداران نیز باید مانند کاربران اصلی سیستم های حسابداری در طراحی سیستم و شناخت عملیات بنگاه های اقتصادی مشارکت کنند.مدیران حسابداری باید عملکردسیستم های اطلاعاتی را اندازه گیری و وارزیابی کنند (علی پور، بدیعی و رمضانی، 1389).
استفاده بهینه از منابع مستلزم اخذ تصمیمات درست برپایه اطلاعات و یافته های علمی از سوی مدیران است که در بخشهای فرهنگی – اقتصادی و سیاسی و نظامی فعال هستند و برای تصمیم گیری های درست نیز در اختیار داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط و بهنگام از ریسک کمتری برخوردار بوده و نتیجه تصمیمات در سازندگی و پویائی سازمان نقش مؤثری دارد. حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد است که در خدمت پیشرفتهای تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است (امیری، 1374). همچنین حسابداری و حسابرسی در همه ادوار گذشته از زمان تشکیل حکومت بر کره زمین از اهمیت برخوردار بوده و هنوز هم هست، حسابداری و حسابرسی جایگاه ویژه ای در ملل مختلف دارا می باشند. ایران از لحاظ تاریخی از کشور های پیشرور در زمینه دیوانی و مالی بوده است.به عنوان نمونه می توان گفت که خاندان ایرانی برمکی در زمان حکومت بنی عباس کلیه امور مالی و محاسباتی دستگاه خلافت را انجام می دادند و هنوز هم ایرانیان در اکثر نقاط جهان به ارائه خدمات مالی و حسابداری در سطح عالی مشغول هستند (سمیعی و رضایی،1390).
یک سیستم اطلاعاتی باید علاوه بر این که نیازهای جاری شرکت را مرتفع می سازد، برنامه ریزی برای نیازهای آینده و آتی شرکت هم داشته باشد. به هر حال در ایران هنوز سیستم اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات مورد نیاز مدیران،کاربران واستفاده کنندگان را فراهم نمی سازد و بین سیستم مطلوب و موجود فاصله وجود دارد.
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیقدنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد. در این پژوهش ضمن بررسی مختصری پیرامون جایگاه کنونی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در آموزش حسابداری و نظام اطلاعاتی سازمانهای ایرانی، ‌اهمیت این جایگاه مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی توجه جدی‌تر به این موضوع مطرح شده است. امروزه، سازمانها، اعم از کوچک و بزرگ، درگیر موقعیتهای به مراتب پیچیده‌تر از گذشته اند. موضوعاتی نظیر رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادی، بحرانهای روزمره در روابط بین المللی، پیشرفت سریع تکنولوژی در اغلب زمینه ها، حساسیت بیش از پیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، سازمانها را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. مدیریت از وضع «یک تصمیم برای یک عمر» به وضع «یک تصمیم برای یک روز» بعضاً تغییر موضع داده است. به جرأت می‌توان گفت مدیران سازمانهای بزرگ اقتصادی،‌پنجاه سال پیش از این به مراتب با تصمیمات ساده‌تری نسبت به آنچه امروز اتخاذ می‌کند، مواجه بوده اند (رویایی و محمدزاده، 1388). اگر چه پیچیدگی شرایط، اهمیت دسترسی به اطلاعات و افزونتر شدن نقش اطلاعات در تصمیم گیریها را مضاعف کرده است، با این همه مدیران امروز نسبت به نسل پیش از خود شانس بیشتری برای دسترسی سریعتر، مطمئن تر و حتی گاه بسیار ارزانتر از گذشته به اطلاعات دارند. علت این امر رشد بسیار سریع تکنولوژی داده پردازی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. طی این سالها چهره محیط های کاری نیز تغییر یافته و خودکار سازی بسیاری از فرآیندهای اداری با آنچه اصطلاحاً اتوماسیون اداری خوانده می‌شود در نحوه گردآوری، فرآوری، انتشار و مبادله اطلاعات تحولات اساسی پدید آورده است. قیمتهای بالنسبه ارزان بسیاری از این تجهیزات دفتری علی رغم ارتقاء تکنولوژیک هر روزه آن، امکاناتی بسیار خوب در اختیار مدیران گذاشته و آرزوی دیرینه آنها برای افزایش سرعت دسترسی و مبادله اطلاعات تا حد مطلوب، عملاً تحقق یافته است (نوروش و مشایخی، 1384).
علی رغم فراهم بودن امکانات سخت افزاری فرآوری و مبادله اطلاعات، می‌توان ادعا کرد که رشد تکنولوژی ساخت تجهیزات اطلاعاتی به مراتب بیش از رشد تکنولوژی ساخت نرم افزارهای مناسب برای بهره برداری از این امکانات بوده است. اگرچه شرکتهای بی شماری در سراسر جهان امروزه به تولید انواع نرم‌افزارها برای استفاده از تجهیزات موجود اشتغال دارند اما در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *