— (664)

به نام خداوند بخشنده مهربان

واحد بین الملل
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی
عنوان:
تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز
توسط:
سمیه جمالی (908948)
استاد راهنما:
دکتر عبدالعزیز افلاک سیر
شهریور ماه 1393
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مساله5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش8
1-4- اهداف پژوهش11
1-5- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن19
2-1-1- تاریخچه19
2-1-2- تعریف و ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن 21
2-1-3- شیوع اختلال بدشکلی بدن25
2-1-4- اختلالات همایند با اختلال بدشکلی بدن27
2-1-5- رابطه اختلال اضطراب اجتماعی، افسردگی اساسی، وسواس فکری- عملی 31
و اختلالات خوردن با اختلال بدشکلی بدن
2-1-6- تشخیص افتراقی اختلال بدشکلی بدن39
2-1-7- اشکال بالینی اختلال بدشکلی بدن43
2-1-8- تظاهرات بالینی اختلال بدشکلی بدن46
2-1-9- دامنه‌ای از پیامدهای اختلال بدشکلی بدن53
2-1-10- جنسیت و اختلال بدشکلی بدن57
2-1-11- اختلال بدشکلی بدن در سنین مختلف59
2-1-12- رابطه تصویر بدنی با اختلال بدشکلی بدن65
عنوان صفحه
2-1-13- ارتباط جراحی ترمیمی با اختلال بدشکلی بدن68
2-2- سبب شناسی72
2-2-1- راه اندازها72
2-2-2- عوامل خطرزای زیستی- ژنتیکی73
2-2-3- عوامل خطرزای روانشناختی79
2-2-4- عوامل خطرزای فرهنگی- اجتماعی96
2-3- پیشینه پژوهش98
2-4- سوالات و فرضیات پژوهش 107
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- طرح تحقیق 109
3-2- جامعه آماری 109
3-3- روش نمونه گیری 109
3-4- شیوه اجرا 109
3-5- ابزارهای پژوهش 110
3-5-1- مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن 110
3-5-2- پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن ( BDDQ) 111
3-5-3- پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم 112
3-5-4- پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی 114
3-5-5- پرسشنامه فوبی اجتماعی 115
3-5-6- پرسشنامه نگرش‌های خوردن 116
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 118
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1- مقدمه 119
4-2- یافته‌های توصیفی 119
عنوان صفحه
4-3- یافته‌های استنباطی 126
4-4- یافته‌های جانبی 135
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 153
5-2- بحث و نتیجه گیری 153
5-3- محدودیت‌ها 171
5-4- پیشنهادات 172
– فهرست منابع فارسی
– فهرست منابع انگلیسی
– پیوست‌ها
– روی جلد، صفحه تاییدیه اعضاء کمیته و چکیده به زبان انگلیسی

فهرست جدولها
عنوان
جدول4-1: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
جدول4-2: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب سن
جدول4-3: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل
جدول4-4: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب محل سکونت
جدول4-5: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب مقطع تحصیلی
جدول4-6: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
جدول 4-7: توزیع نمونه بر حسب نارضایتی و نگرانی از برخی از قسمتهای بدن
جدول 4-8: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن بر اساس (BDDQ) و (Y-BOCS)
جدول 4-9: شاخص‌های آمار توصیفی اختلال بدشکلی بدن بر اساس Y-BOCS
جدول 4-10: شاخص‌های آمار توصیفی خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن
جدول4-11: قسمتهای بدن مورد نگرانی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
جدول4-12: فعالیت‌های مربوط به نگرانی در مورد نقص‌های بدنی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
جدول 4-13: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر
جدول 4-14: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دو گروه سنی دانشجویان
جدول 4-15: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان مجرد و متاهل
جدول 4-16: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت
جدول 4-17: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه جراحی زیبایی
جدول4-18: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای آنها
جدول4-19: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال افسردگی اساسی و خرده مقیاسهای آنها
جدول4-20: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال وسواس فکری- عملی و خرده مقیاسهای آنها
عنوان
جدول4-21: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلالات خوردن و خرده مقیاسهای آنها
جدول 4-22: میزان نگرانی از برخی از قسمتهای بدن
جدول 4-23: توزیع نمونه بر حسب اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن
جدول 4-24: شدت اختلال در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
جدول 4-25: میزان اشتغال ذهنی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
جدول4-26: قسمتهای بدن مورد نگرانی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
جدول4-27: فعالیت های مربوط به نگرانی در مورد نقص های بدنی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
جدول 4-28: مقایسه فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دختر و پسر
جدول 4-29: مقایسه شدت علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر
جدول 4-30: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی
جدول4-31: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف
جدول 4-32: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با محل سکونت های مختلف
جدول 4-33: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی
جدول 4-34: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون مشکلات طبی و فیزیکی بارز
جدول 4-35: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی
جدول 4-36: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری عصبی- روانی متفاوت
جدول 4-37: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول
عنوان
جدول4-38:شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال اضطراب اجتماعی
جدول4-39: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال افسردگی اساسی
جدول4-40: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال وسواس فکری- عملی
جدول4-41: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلالات خوردن
جدول 5-1- مقایسه میزان نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در مطالعات پیشین
جدول 5-2- مقایسه شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان در مطالعات پیشین
جدول 5-3- شایع‌ترین قسمت‌های مورد نگرانی در تحقیقات پیشین
جدول 5-4- مقایسه شیوع اختلال بدشکلی بدن به تفکیک جنسیت در تحقیقات پیشین

1- کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
بیشتر افراد درباره ظاهر خود حساس هستند و اکثر ما نگران این هستیم که چطور به نظر می‌رسیم. چه کسی اندام متناسب‌تر، پوست صاف‌تر، چشمان جذاب‌تر را دوست ندارد. جذابیت فیزیکی همواره در همه زمان‌ها و تمام فرهنگ‌ها مورد توجه بوده است و امروزه هم یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد مربوط به ظاهر و شکل بدنشان است و به نوعی رسیدگی به وضعیت ظاهری را مورد توجه و دقت قرار می‌دهند. اگرچه نگرانی در مورد ظاهر کاملا بهنجار و قابل قبول است. ولی برخی از افراد نوعی وسواس مخفی در مورد ظاهرشان دارند و تلاش می‌کنند که ظاهر خود را ارتقا بخشند.
درک از زیبایی یک مفهوم ذهنی است و وابسته به اشخاص، متفاوت است و در فرهنگ‌های مختلف در مورد مشخصه‌های زیبایی تعاریف متنوعی وجود دارد (کوگان، به نقل از باهن و همکاران، 2002). ادراک و نگرش فرد نسبت به بدن خود، بخشی از ارزیابی فرد از خودش را تشکیل می‌دهد. اما نکته اینجاست که این بخش، سهم مهمی در خود ارزیابی

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *