— (666)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
دانشکده فنی و مهندسی-گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.Sc
گرایش مدیریت سیستم و بهره وری- ارزیابی و مدیریت ریسک دهکده سالمندان با استفاده از روش FMEA
استاد راهنما:
دکتر فریدون اوحدی
استاد مشاور:
دکتر مجید سبزه پرور
نگارنده:
یلدا کمالی نژاد
بهار 1393
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب یلدا کمالی نژاد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی صنایع( مدیریت سیستم و بهره وری) که در تاریخ 3/2/93 از رساله خود تحت عنوان: ارزیابی و مدیریت ریسک دهکده سالمندان با استفاده از روش FMEA با کسب نمره 17.25و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از کتاب، ثبت اختراع و … از این رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی : یلدا کمالی نژاد
تاریخ و امضاء: 3/2/93
سپاسگزاری
بدین وسیله بر خود لازم می دانم از زحمات و رهنمودهای اساتید راهنما و مشاور
استاد راهنما: جناب آقای دکتر فریدون اوحدی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجید سبزه پرور
که اینجانب را در به ثمر رسیدن تحقیق یاری رساندهاند، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال توفیق روز افزون ایشان را مسئلت نمایم.
تقدیم به
پدر، مادر و همسر مهربانم
که در تمام مراحل زندگی همراه و پشتیبان من بوده اند…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 1
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مساله 2
1-3- بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- سوالات تحقیق 7
1-6- کلمات و واژگان کلیدی 8
فصل دوم: مرور مطالعاتی 9
2-1- مقدمه 10
2-2- مفهوم ریسک 11
2-3- مفهوم مدیریت ریسک 12
2-4- پیشینه مدیریت ریسک 13
2-5- مدل های چرخه اجرای مدیریت ریسک 14
2-5-1- انتقال ریسک 14
2-5-2- اجتناب ریسک 14
2-5-3- کاهش (تسکین) 15
2-5-4- پذیرش (نگهداری) 15
2-6- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚﭘﺮوژه‬ 16
2-6-1- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚ 16
2-6-2- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲرﻳﺴﻚ 17
2-6-3- ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻴﻔﻲرﻳﺴﻚ 18
2-6-4- ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻤﻲو آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ 19
2-6-5- ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ 20
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-6- ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ 20
2-7- نگاهی به پدیده آسایشگاه های سالمندان 21
2-8- لزوم احداث آسایشگاه های سالمندان 23
2-9- انواع آسایشگاه های سالمندان 23
2-9-1- مجتمع های مختص سالمندان 23
2-9-2- مراکز خانه های پیش ساخته 24
2-9-3- زندگی سالمندان در خانه روستایی (ECHO) 24
2-9-4- خانه های اشتراکی 24
2-9-5- مراکز مراقبت دایم از بازنشستگان (CCRC) 24
2-9-6- تاسیسات حرفه ای پرستاری 25
2-9-7- تاسیسات مخصوص مبتلایان به آلزایمر 26
2-9-8- مراکز روزانه مراقبت از سالخوردگان 26
2-10- روش تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) 26
2-10-1- روش های ارزیابی ریسک 26
2-10-2- دیدگاه ها نسبت به خطا 27
2-10-2-1- رويكرد فردي به خطا 27
2-10-2-2- رويكرد سيستمي 28
2-10-3- ماهیت روش تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) 28
2-10-4- مزایا و معایب روش FMEA 30
2-11- ریسک های موجود درپروژه آسایشگاه های سالمندان 33
2-11-1- ریسک های حقوقی و قراردادی و مالی 34
2-11-2- ریسک های بهداشتی و درمانی 36
2-11-3- ریسک های عمرانی 38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-12- کاربرد FMEA در مدیریت ریسک آسایشگاه های سالمندان 39
2-12-1- کاربرد FMEA در پروژه های عمرانی 40
2-12-2- کاربرد FMEA در خدمات مراقبتی و درمانی 41
2-13- پیشینه تحقیق بر موضوع 41
2-13-1- پیشینه تحقیق بر مدیریت ریسک در ساخت و ساز و خدمات درمانی 41
2-13-2- پیشینه کاربرد FMEA در مدیریت ریسک ساخت و ساز و خدمات درمانی 45
فصل سوم:روش تحقیق 52
3-1- مقدمه 53
3-2- روش تحقیق 53
3-3- جامعه آماری 54
3-4- قلمرو تحقیق 55
3-4-1- قلمرو مکانی 55
3-4-2- قلمرو زمانی 55
3-4-3- قلمرو موضوعی 55
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات 55
3-6- اعتبار يابي ابزار تحقيق (روايي و پايايي و پرسشنامه) 56
3-7- مراحل انجام تحقیق 57
فصل چهارم: نتایج و بحث 61
4-1- مقدمه 62
4-2- توصیف جامعه آماری 62
4-2-1- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت 62
4-2-2- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات 63
4-2-3- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه کار 64
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-4- توصیف جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت 65
4-3- توصیف آماری پاسخها به شدت ریسک 66
4-4- محاسبه RPN 76
4-5- محاسبه RPN برای عوامل اصلی 80
4-6- رتبه بندی ریسکها با کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88
5-1- مقدمه 89
5-2- پاسخ به سوالات تحقیق 89
5-3- محدودیتهای تحقیق 95
5-4- پیشنهادهایی برای دست اندرکاران دهکده سالمندان 96
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 98
ضمیمه 99
مراجع 110
فهرست جدول ها
شماره و توضیح جدول صفحه
جدول 2-1- دیدگاههای مختلف راجع به مدیریت ریسک 14
جدول 2-2- چرخه ریسک و کنترل آن 15
جدول 2-3 – دسته بندی ریسک های پروژه های ساخت و ساز برمبنای ماهیت ریسک 39
جدول 2-4- خطاهای محتمل در محیط اورژانس یک بیمارستان نظامی 47
جدول 2-5- ریسک های موجود در پروژه های عمرانی ـ صنعتی زیربنایی 49
جدول 2-6- تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک فازی 51
جدول 3-1- تعیین شدت اثر ریسک 58
جدول 3-2- تعیین احتمال ریسک 59
جدول 3-3 تعیین احتمال کشف 59
جدول3-4- عبارات کلامی و اعداد فازی متناظر با آنها 59
جدول 4-1- ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت 62
جدول 4-2- ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات 63
جدول 4-3- ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار 64
جدول 4-4- ترکیب جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت 65
جدول4-5- عبارات کلامی و اعداد فازی متناظر با آنها 66
جدول 4-6 – توصیف آماری پاسخهای جامعه آماری به شدت اثر ریسک بر عوامل هزینه، کیفیت و زمان 67
جدول 4-7- شدت نهایی ریسکها 70
جدول 4-8- توصیف آماری مربوط به احتمال وقوع ریسک 72
جدول 4-9- جدول احتمال کشف علت ریسک 74
جدول 4-10-R.P.N ریسکها 76
جدول 4-11- رتبه بندی ریسکهای موجود بر اساس نمره R.P.N دی فازی شده مندرج در جدول 4-10 79
جدول 4-12- R.P.N نه عامل اصلی 80
جدول 4-13- رتبه بندی عوامل نه گانه بر اساس R.P.N 81
جدول 4-14- جدول مقایسات زوجی مقایسه اهمیت ریسکها نسبت به همدیگر 82
جدول 4-15- ماتریس نرمال شده ریسکهای نه گانه 83
جدول 4-16- میانگین سطری جدول نرمال شده عوامل ریسک دهکده سالمندان 84
جدول 4-17- جدول شاخص تصادفی 86
فهرست جدول ها
شماره و توضیح جدول صفحه
جدول 4-18- مقایسه رتبه بندی عوامل 9 گانه را در دو روش انجام شده 87
جدول 5-1- رتبه بندی ریسکهای موجود بر اساس نمره R.P.N دی فازی شده مندرج در جدول 4-9 91
جدول 5-2- رتبه بندی عوامل 9 گانه با استفاده از روش FMEA فازی 93
جدول 5-3- مقایسه رتبه بندی عوامل 9 گانه را در دو روش انجام شده 94
فهرست شکل ها
شماره و توضیح شکل صفحه
شکل 2-1- تقسیم بندی انواع ریسک 12
شکل 2-2- فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک پروژه 17
شکل 2-3- فرآیند شناسایی ریسک ها در مدیریت ریسک پروژه 18
شکل2-4- فرآیند تحلیل کیفی ریسک در مدیریت ریسک پروژه 19
شکل 2-5- فرآیند تحلیل کمی ریسک در مدیریت ریسک پروژه 20
شکل 2-6- فرآیند نظارت و کنترل در مدیریت ریسک پروژه 21
شکل 2-7- فلوچارت اجرای FMEA 30
شکل 2-8- ریسکهای موجود درپروژه آسایشگاه سالمندان 33
شکل3-1- الگوریتم مدیریت ریسک 58
شکل 4-1- ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت 63
شکل 4-2- ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات 64
شکل 4-3- ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار 65
شکل 4-4- ترکیب جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت 66
شکل 4-5- وزن نهایی عوامل موثر بر ریسک دهکده سالمندان 86
شکل 5-1- نمودار پارتو ریسک ها 90
چکیده:
سالمندی در ایران، به مانند سایر کشورهای جهان، در نتیجه کاهش میزان موالید، پیشرفت های علوم پزشکی، بهداشت و آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش امید به زندگی می باشد. ایجاد فضای درخور و متناسب با شرایط و روحیات سالمندان پدیده نوینی در کشور ماست که بایستی با توجه به مقتضات جامعه مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر و ریسک های موجود در آن شناسایی

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *