— (675)

دانشگاه قم
دانشکده آموزش هاي الکترونيکي
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي
عنوان:
تمديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر حسنزاده
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر فهيمي
نگارنده:
محمدرضا هاشمي
زمستان : 91 13

تشکر و قدرداني
حمد و سپاس خداي را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اينجا برخود لازم ميدانم از تمامي اساتيد بزرگوار، بهويژه اساتيد دوره کارشناسيارشد که در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نمودهاند تقدير و تشکر نمايم.
از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دکتر حسنزاده که راهنمايي اينجانب را در انجام تحقيق، پژوهش و نگارش اين پاياننامه تقبل نمودهاند نهايت تشکر و سپاسگزاري را دارم.
از جناب آقاي دکتر فهيمي بهعنوان مشاور که با راهنمايي خود مرا مورد لطف قرار دادهاند کمال تشکر را دارم.
چکيده
بيترديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني بهعنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه ميسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلتها مطرح ميگردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451 ق.آ.د.م به تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلتها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذيرموجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلتهاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلتها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نميگردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلتهاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را بهعنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلتها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م ميگردد.
واژگان کليدي : تمديد، عذرموجه، سهو، خطا، مانع
علائم اختصاري
ق.ا.ح قانون امور حسبي
ق.آ.د.ک قانون آيين دادرسي کيفري
ق.آ.د.م قانون آيين دادرسي در امور مدني
ق.آ.د.م.س قانون آيين دادرسي مدني سابق
ق.ت قانون تجارت
ق.م قانون مدني
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-5” \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc346446430 \h 1 1- کليات………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc346446431 \h 51-1 . مفاهيم PAGEREF _Toc346446432 \h 51-1-1 . مفاهيم اصلي PAGEREF _Toc346446433 \h 61-1-1-1 . تمديد و تجديد، موعد و مهلت PAGEREF _Toc346446434 \h 61-1-1-2 . مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني PAGEREF _Toc346446435 \h 81-1-2 . مفاهيم مرتبط PAGEREF _Toc346446436 \h 91-1-2-1 . عذر موجه PAGEREF _Toc346446437 \h 91-1-2-2 . حوادث قهريه PAGEREF _Toc346446438 \h 101-1-2-3 . سهو يا خطا PAGEREF _Toc346446439 \h 101-1-2-4 . مانع111-2 . مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي PAGEREF _Toc346446440 \h 111-2-1 . مصاديق مهلتهاي قانوني PAGEREF _Toc346446441 \h 121-2-1-1 . مصاديق مهلتهاي قانوني تعيين شده بر اساس روز، هفته و ماه PAGEREF _Toc346446442 \h 121-2-1- 2 . تعيين مهلت قانوني بر اساس مراحل دادرسي PAGEREF _Toc346446443 \h 221-2-2 . مصاديق مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446444 \h 242 . تمديد مهلتهاي قانوني PAGEREF _Toc346446445 \h 262-1 . تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت از آراء PAGEREF _Toc346446446 \h 262-1-1 . تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت ازآراء در موارد عذر موجه PAGEREF _Toc346446447 \h 272-1-1-1 . موارد عذر موجه PAGEREF _Toc346446448 \h 282-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت PAGEREF _Toc346446449 \h 282-1-1-1-2 . فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد PAGEREF _Toc346446450 \h 302-1-1-1-3 . حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق PAGEREF _Toc346446451 \h 322-1-1-1-4 . توقيف يا حبس بودن PAGEREF _Toc346446452 \h 332-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأي PAGEREF _Toc346446453 \h 372-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت از آراء در موارد عذرموجه PAGEREF _Toc346446454 \h 382-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمديد مهلت PAGEREF _Toc346446455 \h 392-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمديد شده PAGEREF _Toc346446456 \h 402-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمديد شده PAGEREF _Toc346446457 \h 402-1-1-2-4 . طول مهلت تمديد شده PAGEREF _Toc346446458 \h 432-1-2 . تمديد مهلتهاي قانوني شکايت از آراء درموارد تغيير وضعيت محکومعليه و زوال سمت نماينده PAGEREF _Toc346446459 \h 442-1-2-1 . تمديد مهلتهاي قانوني شکايت از آراء ناشي از تغيير وضعيت شخص محکومعليه PAGEREF _Toc346446460 \h 452-1-2-1- 1 . ورشکستگي محکومعليه PAGEREF _Toc346446461 \h 452-1-2-1-2 . حجر محکومعليه PAGEREF _Toc346446462 \h 492-1-2-1-3 . فوت محکومعليه PAGEREF _Toc346446463 \h 532-1-2-2 . تمديد مهلتهاي شکايت از آراء به لحاظ زوال سمت نماينده PAGEREF _Toc346446464 \h 582-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماينده قانوني PAGEREF _Toc346446465 \h 652-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماينده قراردادي PAGEREF _Toc346446466 \h 662-2 . تمديد مهلتهاي قانوني در غير طرق شکايت از آراء PAGEREF _Toc346446467 \h 712-2-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م PAGEREF _Toc346446468 \h 722-2-1-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م PAGEREF _Toc346446469 \h 722-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م PAGEREF _Toc346446470 \h 752-2-2 . وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد PAGEREF _Toc346446471 \h 813 . تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446472 \h 863-1 . موارد تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446473 \h 873-1-1 . موارد تمديد الزامي مواعد يا مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446474 \h 873-1-1-1 . سهو يا خطا در اعلام موعد PAGEREF _Toc346446475 \h 883-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار PAGEREF _Toc346446476 \h 913-1-2 . موارد اختيار دادگاه در تمديد مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446477 \h 943-1-2-1 . اختيار دادگاه در تمديد مهلت براي يکبار PAGEREF _Toc346446478 \h 943-1-2-2 . چگونگي اعمال اختيار دادگاه در تمديد مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446479 \h 973-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلتها و مواعد قضايي و ضمانت اجراي آن PAGEREF _Toc346446480 \h 993-2-1 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446481 \h 1003-2-1-1 . تعداد دفعات تمديد مهلت PAGEREF _Toc346446482 \h 1003-2-1-2 . مبدأ مهلت تمديد شده PAGEREF _Toc346446483 \h 1013-2-1-3 . محاسبه مهلت تمديد شده PAGEREF _Toc346446484 \h 1023-2-1-4 . طول مهلت تمديد شده PAGEREF _Toc346446485 \h 1033-2-2 . ضمانت اجراي تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي PAGEREF _Toc346446486 \h 106نتيجه PAGEREF _Toc346446487 \h 108پيشنهادات PAGEREF _Toc346446488 \h 111

مقدمه الف: بيان موضوع
امروزه اهميت آييندادرسيمدني بر کسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد ميگردد. قانونگذار بهمنظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مکلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و بهمنظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلتهايي را تعيين که اشخاص دخيل در امر دادرسي مکلف به رعايت آن ميباشند.
ممکن است استفاده از حق يا انجام تکليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيشبيني شده است؛ بهعنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه کارشناسي هفت روز و مهلتهاي بسياري ديگرتعيين گرديده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انکارناپذير است.
در اين راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلتها را پيشبيني نموده و از يک سو بين مهلتهاي قانوني وقضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلتهاي قانوني شکايت از آراء سختگيري بيشتري را در نظر گرفته است. بهعنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلتها در طرق شکايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه اين اصل در تمديد ساير مهلتها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلتهاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يک نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. بهعنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد ميتواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساکت است، اما بيترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح ميگردد لذا سعي بر آن خواهد بود که تا حد امکان در اين خصوص بحث گردد.
ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق
با توجه به اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن ميتواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي ميباشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهاي گذرا به اين موضوع کردهاند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيشبيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به صورت کلي از تمديد مواعد و مهلتها سخن بهميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري ميباشد.
حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اينباره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلتها بهصورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلتها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلتها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوالها و فرضيهها
پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلتها سؤالاتي مطرح ميگردد که يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي که در اين خصوص مطرح ميشود عبارتند از:
1_ اصل بر تمديد مواعد و مهلتها ميباشد يا خير؟
2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتهاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي يکسانند يا متفاوت ؟
3- در تمديد مواعد و مهلتها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است ؟
4- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلتهاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يکسان است يا متفاوت ؟
در پاسخ به سؤالات ذکرشده مي توان فرضيههاي ذيل را مطرح نمود :
1- اصل بر عدم امکان تمديد مواعد و مهلتها است .
2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتهاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است .
3 – اراده دادرس در تمديد مهلتهاي قانوني بيتأثير بوده لکن در تمديدمهلتهاي قضايي مؤثر است .
4- ضمانت اجراي مواعد و مهلتهاي اوليه با مواعد و مهلتهاي تمديد شده يکسان است .
ت: روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات
با توجه به ماهيت موضوع و اينکه تاکنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيشبرداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونهاي از آراء محاکم را مورد بررسي قرار داده و بهصورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود ميپردازيم و در موارد سکوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمديد مهلتها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقيق
باتوجه به اينکه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث ميتواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بکاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينکه ضوابط حاکم بر تمديد مهلتهاي قانوني با ضوابط تمديد مهلتهاي قضايي داراي تفاوت اساسي ميباشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيقتر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلتهاي قانوني و تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گستردهتر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلتهاي قانوني نسبت به مهلتهاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلتهاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1- کليات
هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چارهاي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع ميباشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلتها اصطلاحاتي بکار رفته که داراي معناي خاص ميباشند. حال چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود ميافزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسيمدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. بهعنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان ميباشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلتها در مواردي جابجا بکار رفتهاند، اين نکته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق ميباشد. بنابراين جهت درک صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلتها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن بهميان آورده است؛ بهموجب ماده 442 ق.آ.د.م يا مهلتها توسط قانونگذار تعيين ميگردد که به آن مهلت قانوني اطلاق ميگردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضايي ياد ميشود. که اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوتهايي با يکديگر ميباشند.
1-1 . مفاهيم همچنانکه گفته شد لازمه فهم دقيق از موضوع روشن شدن اصطلاحات مربوط به موضوع ميباشد، از آنجايي که برخي از مفاهيم در ارتباط مستقيم با موضوع بحث ميباشند، از آنها به عنوان مفاهيم اصلي ياد ميگردد. و از سوي ديگر برخي از مفاهيم در فهم بهتر بحث مؤثر هستند، لکن به اندازه مفاهيم اصلي در بررسي موضوع داراي اثر نميباشند، که به آنها مفاهيم مرتبط اطلاق خواهد شد. بنابراين در اين خصوص به بحث ميپردازيم.
1-1-1 . مفاهيم اصلي 1-1-1-1. تمديد و تجديد، موعد و مهلت تمديد “در لغت به معناي کشيدن، درازکردن و طولاني کردن مدت “و “در اصطلاح حقوقي نيز به همين معنا بکار رفته است” و تجديد در “لغت به معناي نو کردن، از سر گرفتن، از نو ساختن” و در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي دور نيفتاده است ودر تعريف تجديد جلسه گفته شده است “دادگاه وقت رسيدگي را براي تاريخ معين، مقرر بدارد و جلسه رسيدگي را تشکيل بدهد، سپس بدون رسيدگي و يا بدون پايان بردن رسيدگي در آن جلسه، آن جلسه را تجديد کند”. همچنان که ملاحظه ميگردد بهنظر ميرسد بين «تمديد» و «تجديد» تفاوت وجود دارد و نبايد اين دو واژه را مترادف دانست. تمديد در جايي مطرح ميگردد که انقطاع وجود نداشته باشد و پيوستگي حفظ شده باشد لکن تجديد همراه با انقطاع و گسستگي است، اين برداشت با معناي لغوي هر دو واژه منطبق است. بايد دقت نمود به لحاظ شباهت و نزديکي معناي اين دو واژه جابجا بکار گرفته نشوند. بنابراين در جايي که مهلت منقضي شده باشد و دادگاه اقدام به تعيين مهلت ديگر مينمايد بايد گفت مهلت تجديدگرديده است لکن در جايي که قبل از انقضاي مهلت، مهلت ديگري تعيين گردد، اصطلاح صحيح «تمديد مهلت» خواهد بود.
همانطور که بيان خواهد شد، چنانچه موعد تعيين گردد و براساس ضوابط قانوني موعد ديگري در ادامه موعد اول تعيين گردد اگر حتي يک روز بين دو مهلت فاصله بيافتد از آنجايي که انقطاع و گسستگي در هر حال بين دو موعد وجود دارد اصطلاح صحيح تجديد موعد خواهد بود. لکن در جايي که زمان خاصي به عنوان موعد تعيين گردد بهعنوان مثال به کارشناس تا دهم اسفند ماه مهلت داده شود تا نظرخويش را تقديم دادگاه نمايد لکن قبل از فرارسيدن موعد کارشناس تقاضاي تجديد موعد را بنمايد و دادگاه ضمن موافقت با تقاضاي کارشناس به کارشناس مهلت ده روزه اعطا نمايد آيا بکار بردن اصطلاح تمديد مهلت صحيح است يا تجديد مهلت؟ ممکن است گفته شود مهلت اول به محض انقضاي موعد به اتمام ميرسد و مهلت جديد از روز بعد شروع ميگردد، بنابراين انقطاع حاصل است و اصطلاح صحيح «تجديدمهلت» خواهد بود. اما بايد گفت انقطاع در صورتي محقق ميگردد که بين مهلت اوليه و مهلت جديد حداقل يک روز فاصله باشد لذا چنانچه مهلت جديد بلافاصله از روز بعد از موعد اوليه شروع گردد چون انقطاع صورت نپذيرفته است نميتوان گفت مهلت تجديد گرديده است بلکه بايد گفت مهلت، تمديد يافته است.
در موارد مذکور براي يافتن پاسخ بايد درپي ضابطه بود و بهنظر ميرسد در اين مورد بايد داوري عرف را پذيرفت، از آنجايي که انقضاي مهلت در روز دهم اسفندماه و شروع مهلت جديد از روز يازدهم اسفند ماه عرفا انقطاع تلقي نميگردد لذا بهنظر ميرسد در اين مورد اصطلاح «تمديد مهلت» صحيحتر ميباشد. بنابراين اصطلاح «تمديد مهلت» با اصطلاح «تجديد مهلت» داراي تفاوت اساسي ميباشد و بکار بردن اصطلاح «تمديد موعد» صحيح نخواهد بود.
واژه موعد در لغت به معناي” زمان وعده و سررسيد” و در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي دور نمانده و به معناي” سررسيد بکار رفته است.” و مهلت نيز “در لغت به معناي زمان دادن” و “در اصطلاح حقوقي به معناي موعد آمده است.” و همچنين گفته شده است “در آيين دادرسي مدني موعد مدت زماني است که در طول آن عملي بايد انجام شود”. همانطور که ملاحظه ميگردد مهلت به طول زمان اطلاق ميگردد و موعد به زمان سررسيد، بنابراين اگر براي انجام امري تا تاريخ يکم اسفند ماه زمان تعيين گردد، به روز يکم اسفند ماه که همان سررسيد است موعد اطلاق ميگردد و به طول مدت، تا زمان سررسيد مهلت گفته ميشود. لذا با اين وصف اصطلاح موعد و مهلت در مواد450،451و452 ق.آ.د.م در معناي دقيق خود بکار نرفته است و در موارد متعددي قانونگذار اين دو اصطلاح را جابجا بکار برده است به عنوان مثال ماده 450 ق.آ.د.م اشعار ميدارد: «مهلت دادن در مواعدي که از سوي دادگاه تعيين ميگردد، فقط براي يکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي که در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد يا متقاضي مهلت ثابت نمايد که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده که رفع آن در توان او نبوده است.» همچنانکه ملاحظه ميگردد اگر اصطلاح «مواعد» در معناي دقيق خود بکار رفته باشد بايد قائل بود که تجديد مهلت قضايي فقط اختصاص به مواردي دارد که براي اقدام مخاطب موعد خاصي تعيين شده باشد، زيرا موعد به معناي سررسيد ميباشد، از سوي ديگر بکاربردن لفظ مهلت دادن براي موعد صحيح نميباشد، مگر اينکه گفته شود پس از انقضاي موعد، زمان جديد براساس مهلت تعيين شده است و الا اگر موعد جديد تعيين گردد اصطلاح صحيح «تجديد موعد» ميباشد از سوي ديگر اگر بخواهيم لفظ «موعد» در ماده 450 ق.آ.د.م.«…در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد…. » را در معناي دقيق آن بکار ببريم بايد قائل باشيم که «سهوياخطا» در فرضي از موجبات اعطاي مهلت يا تجديد موعد ميباشد که، زمان اعطايي بر اساس موعد تعيين شده باشد. حال آنکه چنين برداشتي از ماده صحيح نميباشد. بنابراين چارهاي جز اين نيست که گفته شود اصطلاحات «موعد» ، «مهلت» ، «مهلت دادن » و «تجديدمهلت» در موارد مذکور در معناي دقيق خود بکار نرفته است.
1-1-1-2 . مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني در اصطلاح حقوقي مهلت يا موعد قضايي “به موعدي اطلاق ميشود که دادگاه معين ميکند و مهلت يا موعد قانوني نيز موعدي است که در قانون مقرر شده باشد.” همچنين در تعريف موعد قانوني گفته شده است: “مواعدي هستند که قانونگذار خود براي انجام امري معين کرده است بهعنوان مثال به دلالت ماده 51 ق.آ.د.م مهلت رفع نقص از دادخواست ده روز و به دلالت ماده 259 ق.آ.د.م مهلت پرداخت دستمزد کارشناس يک هفته است.” و گفته شده :”مواعد قانوني به مواعدي اطلاق ميشود که قانونگذار با تعيين طول آن براي انجام عملي پيشبيني نموده است.” مواعد قضايي نيز” مواعدي هستند که توسط دادگاه براي انجام امري که قانونگذار بدون تعيين مدت آن را مقرر کرده است تعيين ميشوند. بهعنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م براي صدور قرار تأمين، ايداع خسارت احتمالي را مقرر نموده، اما مشخص نکرده است که خواهان ظرف چه مدت بايد خسارت احتمالي را تأديه کند يا اينکه در مواد 257و262 ق.آ.د.م براي اعلام نظريه کارشناس مهلت معيين نشده است. در اين موارد که قانون مهلت تعيين نکرده است به اعتبار قسمت اول ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه بايد موعد و مهلت را تعيين کند. اين مواعد از آنجايي که توسط قاضي دادگاه تعيين ميشوند بايد مواعد قضايي ناميده شوند”. و همچنين گفته شده است:” مواعد قضايي به مواعدي اطلاق ميشود که دادگاه جهت انجام اعمالي تعيين ميکند که در جريان دادرسي، اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري که به نحوي در ارتباط با دادرسي قرار ميگيرند بايد انجام دهند مانند کارشناس و همچنين شخص ثالثي که بايد، برابر ماده 212 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، اسناد و اطلاعات مورد مطالبه دادگاه را به دادگاه ارسال دارد.”
1-1-2 . مفاهيم مرتبط 1-1-2-1 . عذر موجه عذر در لغت به معناي “بهانه و موجه بهمعناي صاحب جاه و مقام، پسنديده و مقبول و عذرموجه به معناي عذري که مورد قبول واقع شود آمده است.” و در اصطلاح حقوقي نيز از اين معنا دور نيفتاده است و قانونگذار در ماده 306 ق.آ.د.م به مواردي که از مصاديق عذرموجه محسوب ميگردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بيان گرديده که عبارتند از: 1-مرضي که مانع حرکت است. 2-فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد. 3-حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، حريق که بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4-توقيف يا حبس بودن بهنحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي را تقديم کرد که در اين خصوص به تفصيل سخن به ميان خواهد آمد .
1-1-2-2. حوادث قهريه حوادث جمع حادثه و در لغت به معناي “آنچه نو پديدآمده، نورسيده، واقعه، اتفاق و پيشامد تازه آمده است.” و قهر به معناي “عذاب کردن، سياست کردن، تنبيه کردن و غلبه کردن و قهريه به معناي زور و قدرت است”. و در اصطلاح حقوقي به معناي” واقعه و اتفاق ضدارادي و اختياري بيان گرديده است.” و همچنين در تعريف حادثه قهري آمده است: “حادثه اي خارجي است که غير قابل پيش بيني و غير قابل دفع باشد و علاوه بر نيروهاي طبيعي مانند زمين لرزه، سيل و…..برخي از قدرت هاي انساني نيز که يا به صورت اعمال زور بطور غير قانوني نظير آشوب، غارت، سرقت مسلحانه يا به صورت اعمال قدرت به صورت قانوني همانند دستور مقامات صالح دولتي جلوه گر ميشوند نيز ممکن است از مصاديق حوادث قهري بهشمار روند.” بنابراين” حادثه اي قهري محسوب ميگردد که خارجي، غير قابل پيشبيني وغير قابل دفع باشد.” پس حوادثي که قابل پيشبيني و قابل دفع باشند، از مصاديق حوادث قهري محسوب نميگردند.
1-1-2-3. سهو يا خطا سهو در لغت به معناي “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.” وخطا به معناي اشتباه ذکر گرديده است و همچنين در تعريف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چيزي به طوري که با کوچکترين يادآوري متنبه گردد بنابراين هر سهوي اشتباه است و هر اشتباهي سهو نيست زيرا اشتباه تصور خلاف واقع از چيزي را گويند خواه به کوچکترين يادآوري متنبه گردد خواه نه.” و همچنين در تعريف خطا در اصطلاح حقوقي بيان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي که فاعل آن داراي قوه تميز بوده و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بيمبالاتي و عدم احتياط عملي که مخالف موازين اخلاق يا قانون است مرتکب شده است.” و با توجه به اينکه اشتباه در لغت به معناي” سهو و خطا آمده است.” و در اصطلاح حقوقي به معناي “تصور خلاف واقعي از چيزي (مادي يا معنوي)”. بکار رفته بنابراين ميتوان گفت اشتباه داراي معناي عام بوده که هم شامل سهو ميگردد و هم خطا و به همين دليل در مقايسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده 569 ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.” با توجه به مراتب ذکر شده ميتوان گفت سهو وخطا هر چند در معناي لغوي مترادف ميباشند لکن در اصطلاح حقوقي مترادف نبوده بلکه خطا داراي معناي عامتر نسبت به سهو ميباشد. شايد بتوان ادعا کرد عدم استفاده از «واو» عطف در بکارگيري اين دو اصطلاح در مواد450و452 ق.آ.د.م به اين دليل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.
1-1-2-4. مانع
مانع در لغت به معناي” بازدارنده، جلوگيرنده، آمده است.” و در اصطلاح حقوقي به” معناي هر چيز که از تحقق يافتن اثر چيز ديگري جلوگيري کند بيان شده است”. قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمديد مهلت قضايي اعلام نموده است.
1-2. مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي
قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخيل در امر دادرسي اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعيين مهلت را لازم و ضروري اعلام نموده که در بسياري از موارد طول مهلت اقدام را نيز خود تعيين کرده است و در مواردي نيز تعيين طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجايي که تعيين مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي ميپردازيم.
1-2-1. مصاديق مهلتهاي قانوني مهلتهاي تعيين شده از سوي قانونگذار يا بر اساس روز، هفته و ماه تعيين گرديده يا بر اساس مرحلهاي از مراحل دادرسي؛ بنابراين مناسب ديده شد مصاديق مهلتهاي مذکور بيان گردد تا در ادامه، بحث پيرامون تمديد مواعد و مهلتها ملموستر باشد.
1-2-1-1.مصاديق مهلتهاي قانوني تعيين شده بر اساس روز، هفته و ماه 1-2-1-1-1. مهلت دو روزه
قانونگذار در ده مورد مهلت «دو روزه» را براي اقدام مخاطب تعيين نموده است، اما در هيچ يک از موارد دهگانه اصحاب دعوي مخاطب واقع نگرديدهاند. اين مهلت در هفت مورد براي اقدام مدير دفتر، در دو مورد جهت اقدام مأمور ابلاغ و در يک مورد جهت اقدام دادگاه پيشبيني گرديده است؛ حال به ذکر موارد ميپردازيم.
الف . اعلام نقايص دادخواست: بهموجب ماده 54 ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاريخ تقديم دادخواست، نقايص را به نحو کتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده که از تاريخ ابلاغ خواهان ده روز فرصت خواهد داشت، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نمايد. نکته قابل ذکر اينکه هر چند صدور اخطار رفع نقص از وظايف مدير دفتر است، لکن رويه محاکم اين است که به لحاظ کثرت کار، اخطار رفع نقص توسط ثبات يا منشي صادر ميگردد. بديهي است عدم رعايت مهلت «دو روزه» از سوي مدير دفتر به معناي بطلان اخطار رفع نقص نبوده بلکه تخلف اداري محسوب ميگردد.
ب . صدورقرار رد دادخواست: هرگاه خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد، مدير دفتر دادگاه يا جانشين وي ظرف دو روز از تاريخ تقديم دادخواست قرار رد دادخواست را صادر مينمايند. (ماده 56 ق.آ.د.م). لازم به ذکر است, ماده مذکور جايگزين ماده 83 ق.آ.د.م.س گرديده است. در عمل مديران دفاتر پس از دو روز از تاريخ تقديم دادخواست اقدام به صدور قرار رد دادخواست مينمايند.
در خصوص قابل اعتراض بودن يا نبودن قرار گفته شده است “قرار بايد در دفتر دادگاه الصاق گردد و دادخواست دهنده ميتواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق آن به دادگاه مرجع دادخواست نسبت به آن عتراض نمايد.” همچنين “اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 5920/7-3/7/69 در اين مورد اعلام داشته است که، قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 قابل ابلاغ نيست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جريان ميافتد.” لکن بايد گفت با توجه به اينکه در ماده 83 ق.آ.د.م.س شکايت و اعتراض به قرار پيشبيني شده بود و در ماده 56 ق.آ.د.م به اين موضوع اشاره نگرديده است؛ به عبارتي حق شکايت و اعتراض از ماده حذف گرديده است لهذا قرار رد دادخواست صادره قابل اعتراض نخواهد بود.
پ . تسليم اوراق قضايي به خوانده: در ماده 68 ق.آ.د.م به تکليف مأمور ابلاغ در تسليم اوراق قضايي به خوانده ظرف دو روز اشاره شده است؛ بهنظر ميرسد مبدأ مهلت دو روز، تاريخ تحويل اوراق قضايي از سوي دفتر دادگاه به مأمور ابلاغ خواهد بود. عدم اقدام در مهلت قانوني موجب تحقق تخلف براي کارمند مسئول ابلاغ خواهد بود.
ت . عودت اوراق قضايي از سوي مأمور ابلاغ: به استناد ماده 72 ق.آ.د.م مأمور ابلاغ مکلف است چنانچه مشخص گردد، محل اعلامي از سوي خواهان در دادخواست، نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير کرده است، ظرف دو روز ضمن درج موضوع در اخطاريه نسبت به عودت اوراق قضايي اقدام مينمايد بهنظر ميرسد مبدأ مهلت، تاريخ مراجعه مأمور ابلاغ به آدرس اعلامي خواهد بود.
ث . رسيدگي به درخواست تبديل تأمين: دادگاه صادر کننده قرار تأمين خواسته مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم نمايد. اين تکليف در ماده 125 ق.آ.د.م پيشبيني شده است.
مبدأ مهلت دو روزه مشخص نگرديده است و آنچه متبادر به ذهن ميگردد تاريخ تقديم درخواست به دادگاه ميباشد. اين مهلت در بسياري از موارد بسيار کم است، زيرا اتخاذ تصميم درباره تبديل تأمين مستلزم بررسي مال معرفي شده از سوي متقاضي ميباشد، که در بسياري از موارد نيازمند استعلام از مراجع مربوطه ميباشد. بهعنوان مثال متقاضي، ملک يا اتومبيلي را معرفي مينمايد؛ بديهي است اتخاذ تصميم مستلزم انجام استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک يا راهنمايي و رانندگي ميباشد که عليالقاعده وصول پاسخ استعلام بيش از دو روز طول ميکشد. در اين راستا اظهارنظر گرديده است که “تفسير منطقي از ماده 125 ق.آ.د.م ايجاب ميکند مهلت دو روزه را در اين موارد از زماني قابل شروع بدانيم که پرونده آماده اتخاذ تصميم شده است.”
ج . ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر: در صورت تقديم دادخواست تجديدنظر خواهي در مهلت قانوني، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تکميل آن ظرف دو روز نسبت به ارسال آن به دادگاه تجديدنظر اقدام مينمايد.(ماده339ق.آ.د.م)
چ . اعلام نقايص دادخواست تجديدنظر خواهي: قانونگذار در ماده 345 ق.آ.د.م مدير دفتر را مکلف نموده است، چنانچه دادخواست تجديدنظرخواهي بهطور ناقص تقديم شده باشد، به صورت کتبي و به تفصيل مراتب را به تجديدنظرخواه اطلاع دهد. مهلت انجام اين تکليف قانوني دو روز از تاريخ وصول دادخواست تعيين شده است.
ح . ارسال دادخواست و ضمايم دادخواست تجديدنظرخواهي به طرف دعوا: حسب ماده346 ق.آ.د.م «مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمايم آن و يا پس از رفع نقص، يک نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا ميفرستد …..» همانطور که در ماده به آن تصريح گرديده است مبدأ مهلت دو روزه؛ يا تاريخ وصول دادخواست است يا تاريخ رفع نقص از آن.
خ . اخطار رفع نقص از دادخواست فرجام خواهي: وفق ماده 383 ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را بهطور مشخص به فرجام خواه اخطار نمايد.
د . ارسال پرونده به دادگاه: بهموجب ماده 507 ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه ميبايست ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضي دادگاه برساند. مبدأ مهلت دو روزه تاريخ وصول دادخواست مي باشد.
1-2-1-1-2.مهلت سه روزه
اين مهلت در يک مورد پيشبيني شده که مخاطب آن اصحاب دعوا ميباشند.
مهلت تقديم دادخواست جلب ثالث از سوي اصحاب دعوا: هر يک از اصحاب دعوا که قصد جلب شخص ثالث به دادرسي داشته باشند، بايد ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، خواه دعوا در مرحله بدوي باشد يا تجديدنظر؛ مشروط بر آنکه تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار کرده باشند. البته محکومعليه غايب ميبايست جلب شخص ثالث را با دادخواست واخواهي توأمان به دفتر دادگاه تسليم کند. (مواد135و136ق.آ.د.م)
1-2-1-1-3. مهلت پنج روزه
اين مهلت در دو مورد پيشبيني شده که در هر دو مورد کارمندان دادگاه مخاطب واقع گرديدهاند.
الف . فاصله زماني بين ابلاغ وقت رسيدگي تا جلسه دادرسي: به استناد ماده 64 ق.آ.د.م وقت دادرسي بايد به نحوي تعيين گردد که فاصله بين ابلاغ وقت رسيدگي به اصحاب دعوا تا جلسه دادرسي کمتر از پنج روز نباشد.
ماده فوقالذکر جايگزين ماده 144 ق.آ.د.س گرديده است. اگر فلسفه تعيين مهلت پنج روزه را اعطاي فرصت جمعآوري دلايل و مدارک و تدارک دفاع براي خوانده بدانيم؛ موضوعي که با وجود لفظ «دادخواست» در ق.آ.د.م.س به راحتي قابل برداشت بود؛ نحوه تنظيم ماده داراي اشکال ميباشد زيرا در ق.آ.د.م علاوه بر خوانده، شامل خواهان نيز ميگردد. چراکه از ابلاغ وقت سخن بهميان آورده است. بنابراين در حال حاضر رعايت مهلت پنج روزه شامل خواهان نيز ميگردد. اما در صورت حضور اصحاب دعوي در جلسه دادرسي و عدم ايراد به عدم رعايت مهلت، دادگاه تشکيل جلسه خواهد داد و رويه فعلي محاکم نيز همين است.
ب . فاصله بين صدور رأي و پاکنويس نمودن آن: بهموجب ماده 297 ق.آ.د.م «رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاکنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان دادگاه برسد.»
1-2-1-1-4.مهلت يک هفته
الف . حداقل فاصله زماني بين ابلاغ احضاريه به گواه تا جلسه دادرسي: بهموجب ماده 242 ق.آ.د.م احضاريه گواه يا گواهان بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل دادگاه به آنان ابلاغ شود. تعيين فاصله زماني حداقل يک هفته براي گواه در جايي که اين فرصت براي اصحاب دعوا و به خصوص خوانده پنج روز تعيين گرديده است جاي تأمل دارد.
ب . مهلت ايداع دستمزد کارشناس: قانونگذار در ماده 259 ق.آ.د.م جهت ايداع دستمزد کارشناس از سوي متقاضي، خواهان و تجديدنظرخواه مهلت يک هفته را پيشبيني نموده است، که مبدأ مهلت تاريخ ابلاغ به هر يک از اشخاص فوقالذکر ميباشد.
پ . مهلت اظهارنظر در خصوص نظر کارشناس: بهموجب ماده 260 ق.آ.د.م «….طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا بهطور کتبي اظهار نمايند….»
ت . مهلت انشاء واعلام رأي: «پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مينمايد در غير اين صورت حداکثر ظرف يک هفته انشاء و اعلام رأي ميکند.» (ماده295ق.آ.د.م)

1-2-1-1-5. مهلت ده روزه
اين مهلت در هجده مورد جهت اقدام مخاطب تعيين گرديده است که بر خلاف مهلتهاي فوقالذکر در اکثر قريب به اتفاق موارد اصحاب دعوا مخاطب قرار گرفته اند.
الف . رفع نقص دادخواست مرحله بدوي: بهموجب ماده 54 ق.آ.د.م خواهان ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مهلت دارد تا نقايص دادخواست را رفع نمايد.
ب . اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه: حسب ماده 54 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست صادره از سوي مدير دفتر ظرف ده دوز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت در همان دادگاه ميباشد، که رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
پ . رفع نقص دادخواست مرحله بدوي: بهموجب ماده 66 ق.آ.د.م در صورت عدم توان دادگاه در رسيدگي به دادخواست به لحاظ وجود نقص، دادگاه جهات نقص را قيد و پرونده را به دفتر اعاده مينمايد و دفتر طي اخطاريه موارد نقص را به خواهان ابلاغ مينمايد، خواهان مکلف به رفع نقص از دادخواست ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار خواهد بود.
ت . مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه: در صورت عدم رفع نقص از دادخواست از سوي خواهان در مهلت قانوني ، دفتر دادگاه اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود. که اين قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه خواهد بود.(ماده 66ق.آ.د.م)
ث . اعاده اوراق قضايي از سوي مسؤلين مربوط به ابلاغ: حسب ماده 68 ق.آ.د.م مسؤلين کارگزيني يا رئيس کارمند در فرضي که ابلاغ در محل کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شرکتها صورت ميگيرد، مکلف به ابلاغ اوراق و اعاده آن ظرف ده روز از تاريخ وصول آن ميباشند. ضمانت اجراي تکليف قانوني از سوي مسئولين مذکور محکوميت آنان به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ج . مهلت تقديم دادخواست نسبت به اصل خواسته: در صورتي که درخواست کننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين خواسته نسبت به اصل دعوي دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمين را لغو مينمايد.(ماده 112ق.آ.د.م)
چ . مهلت اعتراض نسبت به صدور قرار تأمين: قرارتأمين صادره از سوي دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط خوانده ميباشد.(ماده116ق.آ.د.م)
ح . مهلت ارائه دفاع : به استناد ماده 120 ق.آ.د.م «در صورتيکه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب حکم قطعي محکوم به بطلان دعوي شود يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي, خساراتي را که از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادر کننده قرار, مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ ميشود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن عنوان کند.
خ . ارائه اصل سند موضوع ادعاي جعل: چنانچه نسبت به سندي ادعاي جعل گردد, مراتب با دلايل آن به طرف دعوا ابلاغ ميشود. در صورتي که طرف به استفاده از سند باقي باشد, موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد.(ماده 220 ق.آ.د.م)
د . مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست تجديدنظر: حسب ماده 344 ق.آ.د.م «اگر معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسي ميباشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تجديد يا تکميل نشود, پس از انقضاي مهلت دادخواست ياد شده به موجب قرار دادگاهي که دادخواست را دريافت نموده رد ميگردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود.
ذ . مهلت رفع نقص از دادخواست تجديدنظر: هرگاه دادخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد، دادخواستدهنده ميبايست ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. (ماده345ق.آ.د.م)
ر . مهلت تبادل لوايح در مرحله تجديدنظرخواهي: بهموجب ماده 346 ق.آ.د.م طرف دعوا ده روز از تاريخ ابلاغ, مهلت خواهد داشت تا به دادخواست تجديدنظرخواهي پاسخ دهد.
ز . مهلت رفع نقص از دادخواست بدوي : بهاستناد ماده 350 ق.آ.د.م دادخواست دهنده مرحله بدوي ده روز از تاريخ ابلاغ مهلت دارد، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نمايد و الا دادگاه تجديدنظر رأي صادره از سوي دادگاه بدوي را نقض و قرار رد دعوي را صادر مينمايد.
ژ . مهلت رفع نقص از دادخواست تقديمي به دادستاني کل کشور: چنانچه دادخواست تقديمي به دادستاني کل کشور ناقص باشد, دفتر دادستان کل به تقديم کننده دادخواست از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز جهت رفع نقص مهلت خواهد داد در صورت عدم رفع نقص، به دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود. (ماده 338 ق.آ.د.م)
س . مهلت معرفي يا تعيين داور: بهموجب ماده 459 ق.آ.د.م در مواردي که طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد, يک طرف ميتواند داور خود را معين کرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي کند. در اين صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت ياد شده اقدام نشود, ذي نفع ميتواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه نمايد.(ماده 459 ق.آ.د.م)
ش . مهلت اعلام نظر در مورد داور: حسب ماده 460 ق.آ.د.م «……هر يک از طرفين ميتوانند با معرفي داور موردنظر خود بهوسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و…… »
ص . مهلت رد داور: «در مواردي که داور با قرعه تعيين ميشود هر يک از طرفين ميتوانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز داور تعيين شده را رد کنند.(ماده471 ق.آ.د.م)
1-2-1-1-6.مهلت بيست روزه
مهلت بيست روزه در دوازده مورد جهت اقدام مخاطب تعيين گرديده است, که در شش مورد جهت شکايت از آراء پيشبيني شده است.
الف . مهلت مطالبه خسارت از سوي خوانده: حسب ماده 120 ق.آ.د.م «در صورتيکه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان بهموجب رأي قطعي محکوم به بطلان دعوي شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد, خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي, خساراتي را که از تأمين خواسته به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادر کننده قرار, مطالبه کند……»
ب . مهلت واخواهي, تجديدنظرخواهي, فرجامخواهي و اعادهدادرسي: بهموجب مواد306 ,336 ,397 و427 ق.آ.د.م مهلت بيست روزه جهت شکايت از آراء پيشبيني شده است.
پ . مهلت تقديم دادخواست راجع به اصل دعوي پس از صدور دستور موقت: پس از صدور دستور موقت در صورتي که قبل از آن اقامه دعوا نشده باشد, درخواست کننده بايد حداکثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و…..(ماده 318ق.آ.د.م)
ت . مهلت اعتراض به رأي دادگاه تجديدنظر: در مواردي که رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محکوميت خوانده باشد و خوانده يا وکيل او در هيچ يک از مراحل دادرسي حاضر نبوده و… .ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محکومعليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر ميباشد.رأي صادره قطعي است (ماده 336ق.آ.د.م)
ث . مهلت تبادل لوايح در مرحله فرجامخواهي: درصورتيکه دادخواست فرجامخواهي تکميل باشد, مدير دفتر دادگاه يک نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا ارسال ميدارد تا ظرف بيست روز بهطور کتبي پاسخ دهد… .(مواد 385و413ق.آ.د.م)
ج . مهلت اعتراض ثالث طاري: مهلت بيست روز با لحاظ شرايط مندرج در ماده 423ق.آ.د.م جهت اعتراض ثالث طاري تعيين گرديده است.
چ . مهلت تصحيح رأي: داور يا داوران مکلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح رأي, اتخاذ تصميم نمايند.(ماده 478ق.آ.د.م)
ح . مهلت اجراي رأي داور: هرگاه محکومعليه تا بيست روز بعد از ابلاغ, رأي داور را اجرا ننمايد, دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد… .(ماده 488ق.آ.د.م)
خ . مهلت درخواست ابطال رأي داور: در مورد ماده 489 ق.آ.د.م هريک از طرفين ميتواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي که دعوا را به داوري ارجاع کرده يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأي داور را بخواهد.(ماده 490 ق.آ.د.م)
1-2-1-1-7.مهلت يک ماههقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *