user8195

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت
مسعود معینی پور
استاد راهنما: دکترعبدالله آقایی
آذر 1388

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت
مسعود معینی پور
پايان‌نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد
در رشته مهندسي صنايع
آذر 1388
Abstract
Supply Chain Management (SCM) involves various approaches utilized to effectively integrate suppliers, manufacturers, and distributors in performing the functions of procurement of materials, transformation of these materials into intermediate and finished products and distribution of these products to meet the required service level with minimum cost. Moreover, SCM involves managing a series of activities that is concerned with planning , coordinating and controlling movement of materials, parts and finished goods from the supplier to the customer which is entitled Logistic Sys– Management. Supply chain configuration, in which we decide about number, location, capacity and the interactions of different SC entities, is a strategic decision in SCM and by its ever lasting effect on the whole company, acts as a basis of other managerial decisions.
In this thesis, we first propose an integrated fuzzy multi objective, multi period (dynamic), multi product and multi echelon mixed integer linear program for integrating production and distribution tiers of SC and the reverse logistics decisions involved. Then, after applying appropriate strategies for converting this possibilistic model into an auxiliary crisp multi-objective linear model, we propose a novel two phase interactive fuzzy approach based on chebishev distance to solve this MOLP and finding a preferred non-dominated solution set. All the produced solutions have particular and delicately adjusted attributes that the decision makers have specified beforehand. The proposed model and solution method are validated through numerical tests. Comparison with other multi objective methods exhibits that our method outperforms them.

Keywords: Supply chain configuration, Fuzzy Programming, Multi Objective Optimization.

MULTIOBJECTIVE SUPPLY CHAIN CONFIGURATION IN UNCERTAIN ENVIRONMENT
BY
Masoud Moinipour
Superviser:Dr. Abdollah Aghaie
December 2009

MULTIOBJECTIVE SUPPLY CHAIN CONFIGURATION IN UNCERTAIN ENVIRONMENT
BY
Masoud Moinipour
A Thesis Presented in Partial Fulfillment
Of the Requirements for the Degree
Master of Science
December 2009
centercenter
تقدیم به پدر و مادر مهربانم،
به خاک پاک میهنم،
و به جویندگان راه دانش.
تأييد پايان‌نامه كارشناسي ارشد توسط دانشجو
عنوان پایان نامه: پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت
نام دانشجو: مسعود معینی پور
شماره دانشجویی:8604984
استاد راهنمای پروژه: دکتر عبدالله آقایی
اینجانب مسعود معینی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه شده در پایان نامه تحت عنوان فوق الذکر توسط شخص اینجانب انجام شده است و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأیید می باشد و در هر کجا که از مطالب نگارش شده دیگری استفاده شده است با ذکر منبع و مأخذ می باشد. به علاوه گواهی می نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تا کنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری در هیچ کجا ارائه نشده است و در تدوین متن پایان نامه شیوه نگارش مصوب دانشکده مهندسی صنایع را بطور کامل ذعایت نموده ام. چنانچه در هر زمان خلاف آنچه گواهی نموده ام مشاهده گردد خود را از آثار حقیقی و حقوقی ناشی از دریافت مدرک کارشناسی ارشد محروم می دانم و هیچ گونه ادعائی نخواهم داشت.
تاریخ: امضاء دانشجو

چکیده
مدیریت زنجیره تامین(SCM) شامل رویکردهای مختلفی است که برای یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان در فرایند های خرید مواد اولیه ، تبدیل این مواد به محصولات میانی و نهایی و توزیع آنها به مشتریان به کار می رود به نحوی که سطح سرویس مورد نظر با کمترین هزینه برآورده شود. علاوه برآن SCM شامل مدیریت یک سری فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، هماهنگ سازی و کنترل جریان مواد، قطعات و محصولات از تامین کنندگان تا مشتریان می گردد که اصطلاحا برنامه ریزی سیستم لجستیکی نامیده می شود. پیکربندی زنجیره تامین که در آن راجع به تعداد، مکان ها، ظرفیت و نحوه تعامل نهادهای مختلف زنجیره تامین تصمیم می گیریم، خود تصمیمی استراتژیک در زنجیره تامین می باشد و بدلیل تاثیر بلند مدت آن روی کل شرکت ، به عنوان مبنایی برای دیگر تصمیمات مدیریتی به کار می رود.
در این پایان نامه، ابتدا یک مدل تعاملی فازی چند هدفه،چند دوره ای(پویا)، چند محصوله و چند طبقه مختلط عدد صحیح برای یکپارچه سازی بخش تولید و توزیع زنجیره تامین به همراه مشخص کردن سیستم لجستیک معکوس ارائه می گردد. آنگاه، پس از کاربرد تکنیک های مناسب برای تبدیل مدل فازی ارائه شده به یک مدل کمکی غیرفازی قابل حل در نرم افزارهای مرسوم، یک روش بهینه سازی چند هدفه فازی بر پایه فاصله چبیشف به منظور حصول به تعداد مشخص نقاط بهینه غیرمسلط ارائه می گردد. تمامی نقاط حاصل دارای ویژگی های مشخص و به دقت تعیین شده ای می باشد که تصمیم گیرندگان در طول فرایند بهینه سازی تعیین می نمایند. مدل پیشنهادی و روش حل استفاده شده از طریق محاسبات عددی اعتبار سنجی گردیده اند. نتایج مقایسه با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه نشان دهنده عملکرد بهتر مدل پیشنهادی نسبت به آنها می باشد.
لغات کلیدی: پیکربندی زنجیره تامین، برنامه ریزی فازی، برنامه ریزی چند هدفه.
فهرست مطالب
TOC o “3-4” h z t “Heading 1;1;Heading 2;2” فصل اول – کلیات تحقیق PAGEREF _Toc256119500 h 11-1- انتخاب حوزه تحقیق PAGEREF _Toc256119501 h 12-1- نحوه بررسی ادبیات موضوع PAGEREF _Toc256119502 h 13-1- نوآوری های تحقیق PAGEREF _Toc256119503 h 24-1- تبیین اهداف عمده تحقیق PAGEREF _Toc256119504 h 25-1- مشخص کردن روش تحقیق PAGEREF _Toc256119505 h 26-1- تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق PAGEREF _Toc256119506 h 37-1- تحلیل خروجی های تحقیق PAGEREF _Toc256119507 h 3فصل دوم- مرور ادبیات PAGEREF _Toc256119508 h 41-2- مقدمه PAGEREF _Toc256119509 h 42-2- تعاریف پایه PAGEREF _Toc256119510 h 61-2-2-زنجیره تامین PAGEREF _Toc256119511 h 62-2-2-طبقات زنجیره تامین PAGEREF _Toc256119512 h 73-2-2-مدیریت زنجیره تامین PAGEREF _Toc256119513 h 94-2-2-پیکر بندی زنجیره تامین PAGEREF _Toc256119514 h 105-2-2- جایابی تجهیزات PAGEREF _Toc256119515 h 116-2-2-لجستیک و لجستیک معکوس PAGEREF _Toc256119516 h 123-2-مرور ادبیات پیکر بندی پویای زنجیره تامین PAGEREF _Toc256119517 h 144-2- لجستیک معکوس PAGEREF _Toc256119518 h 221-4-2-واگذاری شبکه های لجستیک معکوس به شرکت های خارجی (3PL) PAGEREF _Toc256119519 h 272-4-2-پیچیدگی شبکه های لجستیک معکوس PAGEREF _Toc256119520 h 285-2- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت PAGEREF _Toc256119521 h 316-2- نتیجه گیری PAGEREF _Toc256119522 h 35فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی PAGEREF _Toc256119523 h 371-3-مقدمه PAGEREF _Toc256119524 h 372-3- ساختار مدل پیشنهادی PAGEREF _Toc256119525 h 381-2-3- مجموعه ها PAGEREF _Toc256119526 h 382-2-3- پارامترها PAGEREF _Toc256119527 h 393-2-3- متغیر ها PAGEREF _Toc256119528 h 404-2-3- محدودیت ها PAGEREF _Toc256119529 h 415-2-3- توابع هدف PAGEREF _Toc256119530 h 456-3-نتیجه گیری PAGEREF _Toc256119531 h 47فصل چهارم- تصمیم گیری چند هدفه PAGEREF _Toc256119532 h 481-4- مقدمه PAGEREF _Toc256119533 h 482-4- دسته بندی روش های حل مسائل چند هدفه PAGEREF _Toc256119534 h 513-4- مفاهیم اولیه PAGEREF _Toc256119535 h 531-3-4-مساله تصمیم گیری چند معیاره PAGEREF _Toc256119536 h 532-3-4- فضای اهداف در برابر فضای تصمیم PAGEREF _Toc256119537 h 543-3-4- بردار اهداف غیرمسلط PAGEREF _Toc256119538 h 554-3-4- جواب موثر PAGEREF _Toc256119539 h 555-3-4- جواب موثر ضعیف PAGEREF _Toc256119540 h 566-3-4- بردار غیرمسلط ضعیف PAGEREF _Toc256119541 h 567-3-4- پاسخ پشتیبانی نشده PAGEREF _Toc256119542 h 564-4- تشخیص بردار های اهداف غیر مسلط از روی شکل PAGEREF _Toc256119543 h 575-4-روش های پایه یافتن مجموعه جواب غیرمسلط در مسائل مختلط عدد صحیح PAGEREF _Toc256119544 h 601-5-4- برنامه ریزی مجموع موزون با محدودیت های اضافی PAGEREF _Toc256119545 h 602-5-4- برنامه ریزی بر مبنای نقطه مرجع PAGEREF _Toc256119546 h 611-2-5-4- نقطه مرجع PAGEREF _Toc256119547 h 612-2-5-4-فاصله چبیشف PAGEREF _Toc256119548 h 613-2-5-4- بردارهای λ-موزون راس-T PAGEREF _Toc256119549 h 624-2-5-4- نقاط روی کوچکترین خطوط تراز PAGEREF _Toc256119550 h 635-2-5-4-انواع روش های بهینه سازی بر پایه فاصله چبیشف PAGEREF _Toc256119551 h 641-5-2-5-4-برنامه ریزی تقویت شده موزون بر اساس فاصله چبیشف PAGEREF _Toc256119552 h 652-5-2-5-4-برنامه ریزی لکسیکوگراف موزون چبیشف PAGEREF _Toc256119553 h 663-5-2-5-4- روش چبیشف تعاملی PAGEREF _Toc256119554 h 675-5-2-5-4-روش تعاملی سطوح ذخیره بر پایه فاصله چبیشف PAGEREF _Toc256119555 h 686-5-2-5-4-سایر روش های برپایه نقاط مرجع PAGEREF _Toc256119556 h 707-5-2-5-4- نحوه ایجاد بردارهای وزنی پراکنده برای استفاده از در برنامه تعاملی PAGEREF _Toc256119557 h 713-5-4-سایر روش های تعاملی یافتن مجموعه جواب غیر مسلط در فضای غیرمحدب PAGEREF _Toc256119558 h 7214-4- نتیجه گیری PAGEREF _Toc256119559 h 73فصل پنجم- برنامه ریزی فازی PAGEREF _Toc256119560 h 741-5- مقدمه PAGEREF _Toc256119561 h 741-1-5- برنامه ریزی متقارن PAGEREF _Toc256119562 h 752-5- انواع دسته بندی برنامه ریزی ریاضی فازی PAGEREF _Toc256119563 h 771-2-5-مدل های فازی نوع اول PAGEREF _Toc256119564 h 802-2-5-مدل های فازی نوع دو PAGEREF _Toc256119565 h 813-2-5-مسائل فازی نوع سوم PAGEREF _Toc256119566 h 844-2-5-مسائل فازی نوع چهارم PAGEREF _Toc256119567 h 863-5-برنامه ریزی فازی چند هدفه PAGEREF _Toc256119568 h 874-5- نتیجه گیری PAGEREF _Toc256119569 h 95فصل ششم- الگوریتم پیشنهادی PAGEREF _Toc256119570 h 961-6-مقدمه PAGEREF _Toc256119571 h

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *