user8201

دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشتهی
جمعیت‌شناسی
تعیین کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد مطالعه موردی زنان 49-15 ساله شهر سنندج
به کوشش
میلاد فیضی
استاد راهنما
دکتر علی‌یار احمدی
اسفند 1393

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب میلاد فیضی (9130150) دانشجوی رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت‌شناسی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی اظهار میکنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایان نامهام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آییننامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: میلاد فیضی
تاریخ و امضاء:

تقدیم
با گرامی داشت یاد و خاطره پدر بزرگوارم و تشکر و قدردانی از مهر و محبت‌های مادر دلسوزم؛
همچنین خواهران و برادران عزیزم که همواره در تمام مراحل زندگی همراه و مشوق من بوده‌اند
این پایان نامه تقدیم می‌شود به
نسرین زندگی‌ام،
خواهری که همیشه برای من مصداق پاکی، صبر و صداقت بوده است.
سپاسگزاری
ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است. وظیفه خود می‌دانم که از اساتید محترم آقایان، دکترسلیمان پاک‌سرشت، دکترحاتم حسینی، دکتراحمد محمدپور، دکترجهانگیر جهانگیری و دکتر علی‌یار احمدی که در دوران تحصیل همواره برای من معلم اخلاق بوده‌اند تشکر و قدردانی نمایم. هم‌چنین تشکر و قدردانی خود را نسبت به دوستان و هم‌کلاسی‌های عزیز جناب آقایان، جمال علی‌آبای، کیوان شکری، مصعب احمدی، ارکان صیدی، عادل حکیمی، بلال بگی، سراج محمودیانی، محمد محمدی، جلال رحیمی، مبین رحیمی، سعید حاتمی، سید علی حسینی، شاهو اسدی، ادریس احمدی، اسماعیل صالح و دوست بسیار نازنین و دلبندم آقای حامدکریمی داشته باشم. امیدوارم که در ادامه زندگی همواره در خدمت این اساتید و دوستان گرامی باشم.

چکیده
تعیین کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد
مطالعه موردی زنان 49-15 ساله شهر سنندج
به کوشش
میلاد فیضی
واژگان کلیدی: باروری، باروری زیر حدّ جایگزینی، زنان کُرد، توانمندی اجتماعی، سنندج.
رشد جمعیّت بشر نه‌تنها افزایش تصاعدی ندارد بلکه در حال کاهش است. در طی سی سال گذشته از تعداد فرزندان به‌دنیا آمده توسط زنان جهان کاسته شده است. در مقیاس جهانی، زنان معاصر به اندازه نصف مادران خود بارور می‌شوند. نگاهی دقیق‌تر به اعداد و آمار تأیید کننده این واقعیت مستند خواهد بود. چهل سال پیش هر مادر به‌طور متوسط بین ۵ تا ۶ کودک به دنیا می‌آورد ولی در حال حاضر به نصف مقدار قبلی رسیده است. انجام مطالعات زمینهای به منظور درک تعیین کننده‌‌‌های باروری زیرحد جایگزین می‌‌تواند نقش مهمّی در زمینهی سیاستگذاری جمعیّتی، دستکم در مقیاس محلّی و منطقهای داشته باشد. هدف از این پژوهش آگاهی از تعیین کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد 49-15 ساله شهر سنندج می‌باشد. داده‌ها با استفاده از پیمایش بر روی 382 نفر از زنان جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ‌ها نشان می‌دهد که 4/97 و 0/90 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که داشتن بچه مانعی برای خود حفاظتی روانی- عاطفی و افزایش توانمندی اجتماعی آنها محسوب می‌شود و 6/96 درصد از پاسخگویان اشاره داشته‌اند که تمایل بالایی نسبت به کم‌فرزندآوری بازاندیشانه دارند. متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، برابری جنسیتی در خانواده، تقدیر گرایی در رفتار باروری، اهمیت مدیریت بدن، نگرش نسبت به اهمیت فرزند و سرمایه فرهنگی رابطه معنا داری با متغیر وابسته دارند. نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که 0/35 درصد از کل تغییرات باروری زنان وابسته به ایده‌آلهای باروری زنان، پایگاه اقتصادی اجتماعی و برابری جنسیتی در خانواده می‌باشد. هم‌چنین در بین متغیرهایی که تنها تاثیر مستقیم بر متغیر وابسته داشته‌اند، ایده‌آلهای باروری زنان با مقدار 0/411 بیش‌ترین تاثیر را بر باروری دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اوّل کلیات PAGEREF _Toc413458597 h 11-1)مقدمه: PAGEREF _Toc413458598 h 21-2)بیان مسأله PAGEREF _Toc413458599 h 31-3)اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc413458600 h 61-4) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc413458601 h 81-4-1) هدف اصلی PAGEREF _Toc413458602 h 81-4-2)اهداف فرعی PAGEREF _Toc413458603 h 8فصل دوّم پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc413458604 h 92-1) تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc413458606 h 102-2) تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc413458607 h 15فصل سوم مبانی نظری PAGEREF _Toc413458608 h 183-1) نظریات مرتبط با موضوع PAGEREF _Toc413458610 h 193-1-1) نظریه‌ی گذار جمعیّت​شناختی PAGEREF _Toc413458611 h 193-1-2) نظریه‌ی هزینه‌ها و منافع فرزندان PAGEREF _Toc413458612 h 203-1-3) چارچوب عرضه و تقاضا و هزینه‌های تنظیم باروری PAGEREF _Toc413458613 h 213-1-4) رویکرد تبیین نهادی PAGEREF _Toc413458614 h 243-1-5) نظریه‌ی جریان ثروت بین نسلی PAGEREF _Toc413458615 h 253-1-6) نظریه‌ی برابری جنسیّتی PAGEREF _Toc413458616 h 273-1-7) نظریه‌ی اشاعه PAGEREF _Toc413458617 h 273-1-8) فرضیه‌ی تأثیر قومی فرهنگی PAGEREF _Toc413458618 h 293-1-9) نظریه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی بوردیو PAGEREF _Toc413458619 h 303-1-10) ترجیح جنسی PAGEREF _Toc413458620 h 313-1-11) کم‌فرزندی به مثابه خود حمایتی: PAGEREF _Toc413458621 h 323-1-11-1) اهمیت مدیریت بدن: PAGEREF _Toc413458622 h 323-1-11-2) خود حفاظتی روانی- عاطفی PAGEREF _Toc413458623 h 323-1-11-3) توانمندی اجتماعی PAGEREF _Toc413458624 h 333-1-11-4) کم‌فرزندی بازاندیشانه PAGEREF _Toc413458625 h 333-2) چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc413458626 h 353-3)فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc413458627 h 39فصل چهارم روش شناسی PAGEREF _Toc413458628 h 404-1)روش انجام تحقیق PAGEREF _Toc413458630 h 414-2) جامعه آماری PAGEREF _Toc413458631 h 424-3) واحد تحلیل و مشاهده PAGEREF _Toc413458632 h 424-4) حجم نمونه‌گیری PAGEREF _Toc413458633 h 424-4-1) روش نمونه‌گیری PAGEREF _Toc413458634 h 434-5) روش گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc413458635 h 444-6) متغیّرهای مورد بررسی PAGEREF _Toc413458636 h 454-6-1-1) تعریف مفهومی (نظری): PAGEREF _Toc413458637 h 454-6-1-2) عملیات‌سازی: PAGEREF _Toc413458638 h 454-6-2) تعریف مفاهیم و متغیّرها PAGEREF _Toc413458639 h 454-6-2-1) تعریف مفهومی و عملیّاتی متغیّر وابسته PAGEREF _Toc413458640 h 464-6-3) تعریف مفهومی و عملیّاتی متغیّرهای مستقل PAGEREF _Toc413458641 h 474-6-3-1) پایگاه اقتصادی اجتماعی PAGEREF _Toc413458642 h 474-6-3-1-1) وضع سواد و تحصیلات PAGEREF _Toc413458643 h 474-6-3-1-2) وضعیّت اشتغال PAGEREF _Toc413458644 h 484-6-3-1-3) درآمد ماهیانه‌ی خانوار PAGEREF _Toc413458645 h 484-6-3-2) سن ازدواج PAGEREF _Toc413458646 h 484-6-3-3) محل تولّد PAGEREF _Toc413458647 h 484-6-3-4) تاریخ تولّد PAGEREF _Toc413458648 h 484-6-3-5) سرمایه‌ی فرهنگی PAGEREF _Toc413458649 h 484-6-3-6) برابری جنسیّتی PAGEREF _Toc413458650 h 494-6-3-7) ترجیح جنسی PAGEREF _Toc413458651 h 494-6-3-8) تقدیرگرایی در رفتار باروری PAGEREF _Toc413458652 h 494-6-3-9) کم‌فرزندی به مثابه خود حمایتی PAGEREF _Toc413458653 h 504-7) اعتبار و پایایی PAGEREF _Toc413458654 h 50فصل پنجم :یافته‌های تحقیق PAGEREF _Toc413458655 h 525-1)آمار توصیفی PAGEREF _Toc413458657 h 535-2) سیمای جمعیّت نمونه PAGEREF _Toc413458658 h 545-2-1) مشخّصه‌های جمعیّتی پاسخگویان PAGEREF _Toc413458659 h 545-2-1-1) توزیع زنان در گروههای سنّی تولید مثل PAGEREF _Toc413458660 h 545-2-1-2) سن به هنگام ازدواج PAGEREF _Toc413458661 h 555-2-1-3) توزیع زنان بر حسب شمار فرزندان زنده به دنیا آمده و در حال حاضر زنده PAGEREF _Toc413458662 h 555-2-1-4) توزیع زنان بر حسب تمایلات و ایده‌آلهای فرزندآوری PAGEREF _Toc413458663 h 565-2-1-5) توزیع زنان و همسران آنها بر حسب محل تولد PAGEREF _Toc413458664 h 575-2-2) مشخّصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان PAGEREF _Toc413458665 h 585-2-2-1) توزیع زنان بر حسب وضع سواد و سطح تحصیلات PAGEREF _Toc413458666 h 585-2-2-2) توزیع زنان برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات پدر ومادر پاسخگو PAGEREF _Toc413458667 h 595-2-2-3) توزیع زنان بر حسب درآمد ماهیانه‌ی خانوار PAGEREF _Toc413458668 h 595-2-2-4) توزیع زنان و همسران آنها بر حسب شغل PAGEREF _Toc413458669 h 605-2-2-5) مشخّصه‌های فرهنگی پاسخگویان PAGEREF _Toc413458670 h 615-2-2-6) توزیع پاسخگویان بر حسب برابری جنسیّتی در خانواده PAGEREF _Toc413458671 h 625-2-2-7) توزیع پاسخگویان بر حسب تقدیرگرایی در رفتار باروری PAGEREF _Toc413458672 h 635-2-2-8) توزیع پاسخگویان بر حسب اهمیّت مدیریت بدن PAGEREF _Toc413458673 h 645-2-2-9) توزیع پاسخگویان بر حسب خود حفاظتی روانی- عاطفی PAGEREF _Toc413458674 h 655-2-2-10) توزیع پاسخگویان بر حسب توانمندی اجتماعی PAGEREF _Toc413458675 h 655-2-2-11) توزیع پاسخگویان بر حسب کم‌فرزندآوری بازاندیشانه PAGEREF _Toc413458676 h 665-2-2-12) توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به اهمیّت فرزند PAGEREF _Toc413458677 h 675-3) آمار استنباطی: PAGEREF _Toc413458678 h 685-3-1) رابطه‌ی بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی با باروری و ایده‌آل باروری زنان PAGEREF _Toc413458679 h 685-3-2) میانگین باروری زنان و نتایج آزمون T

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *