user8203

دانشکده علوم
پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکههای بیسیم
به وسیلهی
راضیه دلپسند
استاد راهنما
دکتر محمد باقر احمدی
دی ماه 1390
152019020256500
181546541592500

190119026225500
به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب راضیه دلپسند (880618) دانشجوی رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشکدهی علوم اظهار میکنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نامخانوادگی: راضیه دلپسند
تاریخ و امضا:15/11/1390
1672590144716500

1824990510476500
152971522542500
هر چيز را بهانه ‌ايست و بهانه‌ي اين مجموعه، حضور لطيف پدر و مادرم است كه نكهت نگاه ژرف و فهيم آنان همانند بارش باران بود بر كوير دلم و گل ‌واژه‌هاي اين دفتر حاصل رويش جوانه‌هاي بعد از باران آن نگاه است.
1977390347472000
سپاسگزاری
ثنا و ستایش بیکران خدای متعال را که توفیق نصیب من کرد تا این پایاننامه را به پایان برسانم و با تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد باقر احمدی که حکمتها، راهنماییها و حمایتهای بیدریغ ایشان همواره راهنما و راهگشای من بوده است.
2129790190627000
چکیده
توزیع قابل اعتماد کدمحور در شبکههای بیسیم
به کوشش
راضیه دلپسند
در این پایاننامه به بررسی توزیع قابل اعتماد کدمحور در شبکههای بیسیم بر اساس مقالهای با عنوان “توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکههای بیسیم” که توسط چی، جیانگ و هوریگوچی نگارش شده است [2] میپردازیم. اخیرا از کدگذاری شبکهها در توزیع قابل اعتماد در شبکههای بیسیم استفاده شده است. چون استفاده از عمل XOR به منظور کدگذاری شبکه دارای محدودیتهایی است، در این پایاننامه به بررسی این محدودیتها میپردازیم و در ادامه عملهای کدگذاری کلیتر را مطالعه و دو طرح جدید استاتیک و پویا را معرفی میکنیم که نه تنها محدودیتهای عمل XOR را ندارند، بلکه دارای پیچیدگی چندجملهای نیز هستند. با بررسی تحلیلی و شبیهسازی شده این دو طرح، ثابت شده است که طرحهای مورد بحث قرار گرفته، پهنای باند مورد نیاز را نسبت به طرحهای کدمحور در دسترس بسیار کاهش میدهند، به خصوص در حالتی که بستههای از دسترفته و تعداد گیرندهها زیاد باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: شبکه
مقدمه2
1-1- شبکه3
1-1-1- مولفههای شبکههای ارتباطی 4
1-1-2- مثالهایی از شبکه5
1-2- شبکههای کامپیوتری6
1-2-1- ساختارشبکه9
1-2-1-1- ساختار گذر10
1-2-1-2- ساختار ستارهای10
1-2-1-3- ساختار حلقوی11
1-2-1-4- ساختار مش11
1-2-2- اجزای شبکه12
1-2-2-1- سخت افزار شبکه12
1-2-2-2- رسانههای انتقال12
1-2-2-3- نرم افزار شبکه12
1-2-3- چگونه شبکهها دادهها را ارسال میکنند13
1-3- شبکههای بیسیم15
1-3-1- قابلیت شبکههای بیسیم15
1-3-2- کاربردهای شبکه بیسیم16
1-3-3- شبکههای بیسیم محلی16
1-3-4- تکنیکهای انتقال17
1-4- شبکههایad-hoc سیار17
عنوان صفحه
فصل دوم: کدگذاری شبکه
مقدمه19
2-1- عمل XOR20
2-2- کدگذاری شبکه21
2-2-1- کدگذاری خطی شبکه22
2-2-2- کدگذاری22
2-2-3- از کد درآوردن23
2-2-4- چگونه ترکیبات خطی را انتخاب کنیم23
2-2-5- ملاحظات عملی23
2-2-6- مزایای کدگذاری شبکه چیست؟25
2-2-7- مثال26
2-2-8- موارد استفاده کدگذاری شبکه27
2-3- پهنای باند30
2-4-توزیع تکی 30
2-5-توزیع همگانی31
2-6- توزیع چندگانه31
2-7- توزیع قابل اعتماد32
فصل سوم: توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکههای بیسیم
مقدمه35
3-1- تاریخچه36
3-2- طرحهای توزیع کد محور39
3-2-1- محدودیتهای عمل کدگذاری XOR40
3-2-2- طرح جامع کدمحور استاتیک43
3-2-2-1- اندازه میدان46
3-2-2-2- پیچیدگیهای محاسباتی46
3-2-3- طرح جامع کدمحور پویا47
3-2-3-1- اندازه میدان49
3-2-3-2- پیچیدگی محاسباتی50
عنوان صفحه
3-3- تحلیل اجرا51
3-3-1- تحلیل طرح SGC51
3-3-1-1- پهنای باند انتقال51
3-3-1-2- تاخیر انتقال مجدد56
3-3-2- تحلیل طرح DGC58
3-3-2-1- پهنای باند انتقال58
3-3-2-2- تاخیر انتقال مجدد59
3-4- نتایج عددی60
3-4-1- محیط شبیه سازی60
3-4-2- پهنای باند انتقال60
3-4-3- تاخیر انتقال مجدد63
3-5- نتیجه گیری64
فهرست منابع و مأخذ65
پیوست
– واژه نامه فارسی به انگلیسی68
– واژه نامه انگلیسی به فارسی72
فصل اول
195834022288500
مقدمه
امروزه با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات نیاز به استفاده از امکانات روز جهت تبادل دادهها با سرعت و دقت بالا و رهایی از محدودیتهای محیطی بیشتر احساس میشود بنابراین لازم است از امکانات و تجهیزاتی که بتواند به سادگی و آسانی راهاندازی شود استفاده نمود.
یکی از راحتترین، سادهترین و کم هزینهترین روشها استفاده از شبکههای کامپیوتری بخصوص شبکههای کامپیوتری بیسیم است.
با توجه به نیاز به اشتراک گذاشتن به موقع دادهها ایده ایجاد شبکه شکل گرفت. کامپیوترهای شخصی ابزارهایی جالب برای تولید انواعی از اطلاعات هستند، اما به شما این اجازه را نمیدهند که به سرعت دادههای تولیدی خود را به اشتراک بگذارید. بدون شبکه، اسناد باید چاپ شوند تا دیگران بتوانند آنها را ویرایش کنند یا مورد استفاده قرار دهند. در بهترین حالت میتوانید فایل مربوطه را در اختیار آنها قرار دهید تا در کامپیوتر خود ذخیره کنند. اگر دیگران در آنها تغییراتی ایجاد کنند هیچ راهی برای ترکیب تغییرات وجود ندارد. اگر چند کامپیوتر و یا حتی وسایل دیگری مانند چاپگر و … به یکدیگر متصل شوند، یک شبکه ایجاد میشود که میتوانند اطلاعات را بین یکدیگر به اشتراک گذارند.
در بخش 1 این فصل به بررسی مفهوم شبکه پرداخته و اجزای شبکه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش دوم به بررسی شبکههای کامپیوتری میپردازیم. در بخش سوم شبکههای بیسیم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و بخش 4 به معرفی شبکههای ad-hoc سیار میپردازد.
شبکه
یک شبکه از اتصال تعداد بسیاری گره که جریانی مطلوب در آن وجود دارد به وجود میآید. گرهها نقاطی هستند که در آنها بیش از دو شاخه یا خط ارتباطی که جریان از طریق آنها عبور میکند، یکدیگر را ملاقات میکنند. شکلی که در ادامه میآید یک شبکه با پنج گره A ، B ،C، D وE را نشان میدهد. این گرهها با خطوط ارتباطی یا شاخههای گوناگونی مانند LAB ، LBC،LCD ،LBD و… با هم مرتبط شدهاند.

شکل 1-1- ساختار شبکه
در مهندسی برق یک مثال ساده از شبکه، یک شبکه الکتریکی است که خطوط ارتباطی آن اجزای الکتریکی مانند مقاومت، خازنها، القاکنندهها و اجزای فعال هستند که جریان از طریق این شاخهها عبور و گرههای بسیاری را ملاقات میکند. جریان عبوری از طریق تعدادی از شاخهها به یک گره میرسد و از طریق تعدادی شاخه دیگر از گره خارج میشوند.
در شبکههای حمل و نقل جادهای جادههای مختلف در تقاطعها و یا چهارراهها، که میتوان از آنها به عنوان یک گره یاد کرد، با یکدیگر برخورد میکنند. جادهها مانند خطوط ارتباطی عمل میکنند و وسایل نقلیه در آنها جریان دارند. دریک تقاطع یک وسیله نقلیه از یک جاده میآید و به جاده دیگری که در نظر دارد میرود. به صورت مشابه شبکههای ریلی و خطوط هوایی را داریم. شبکههای پستی شبکههایی هستند که در آنها پیام از مبدأ به مقصد فرستاده میشود. امروزه با ابداع ارتباطات الکترونیکی به شبکههای تلفنی، اطلاعاتی و رادیویی تلویزیونی دسترسی داریم.
سازماندهی شبکههای ارتباطی به صورت گام به گام مورد بحث قرار میگیرند. یک شبکه از گرهها و شاخهها به منظور تسهیل جابهجاییهای فیزیکی تشکیل شده است. جریان از طریق یک گره وارد شبکه میشود و از یک گره به نام گره مقصد از شبکه خارج میشود که این گره به گره مصرفکننده معروف است. هر گرهای میتواند به عنوان یک گره مبدأ و یا مصرفکننده باشد.
مولفههای شبکههای ارتباطی
گره
در یک شبکه ارتباطی یک گره نقطهای است که در آن بیش از دو شاخه یکدیگر را ملاقات میکنند ممکن است یک شبکه ارتباطی دارای تعداد بسیار زیادی گره باشد که یک گره لزوما به تمام گرهها مرتبط نیست. کار یک گره از شبکه، اتصال مسیر وارد شونده به مسیر خارج شونده است، از این رو سیگنالها میتوانند مسیر خود را به مسیر مطلوبشان برای انتقال پیش رو تغییر دهند. به صورت متعارف در یک شبکه تلفنی، مراکز تلفنی و یا تلفن خانهها نقش گره را بازی میکنند. در یک شبکه اطلاعاتی یک گره یک بسته سوییچ است که به آن مسیریاب گفته میشود. برخی از گرهها به خصوص گرههای تغییر پیام یا بسته، دارای بافر و حافظه برای پیامها هستند. چنین گرههایی همانند سوییچهای ذخیره و ارسال کار میکنند. گرهها اعمال دیگری چون یکسان سازی پیامهای دریافتی، آزمایش کردن خروجیها و … را نیز انجام میدهند.
شاخه
شاخه شبکههای ارتباطی اساسا یک رسانگر انتقال است که یک سیم یا یک کانال رادیویی است.

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *