user8216

دانشکده مدیریت و حسابداری
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری
شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
نگارش
فرهنگ پاشایی
استاد راهنما
دکتر مهدی ابراهیمی
استاد مشاور
دکتر مجتبی محمود زاده
استاد داور
دکتر اکبر پورفرج
بهار 1394
ما حصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پر مهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگانیم، چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هر چه بکوشم قطره ای از دریای بیکران مهربانی تان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم گونه غبار خستگی تان را بزداید.
بوسه بر دستان پر مهرتان
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند، لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم میدانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاری گرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی، که در طول نگارش این پژوهش با راهنمایی هایی عالمانه و بجایشان، سکاندار شایسته ای در هدایت این پایان نامه بوده اند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر مجتبی محمود زاده، که با سعه صدر مشاوره این پژوهش را پذیرفتند و در طول نگارش این پایان نامه همواره از نظرات کارشناسانه شان، بهره جستم، صمیمانه تشکر می کنم.
از استاد عزیزم جناب آقای دکتر اکبر پورفرج ، که محبت فرموده و زحمت داوری این پایان نامه را به عهده گرفته اند، بی نهایت سپاس گذارم.
و در آخر از تمامی عزیزانی که در نگارش این پایان نامه مرا یاری نموده اند به خصوص پدر، مادر و خواهر عزیزم کمال تشکر را دارم.

چکیده
صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها، به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه ساختارهای زیربنایی مطرح است، لذا توجه یه این صنعت و برنامه ریزی دقیق برای توسعه آن امری غیر قابل انکار بوده و اهمیت آن روز به روز بیشتر احساس می شود. در این راستا برنامه ریزی راهبردی، که شیوه ای نظام یافته به منظور تصمیم گیری و اجرای فعالیت ها جهت دست یابی به اهداف با حداکثر کارایی می باشد می تواند شیوه مناسبی برای کمک به توسعه صنعت گردشگری به حساب آید.
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب صورت گرفت. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- دلفی می باشد. مدل استفاده شده در پژوهش، مدل جامع مدیریت راهبردی دیوید بوده و از تکنیک SWOT برای تدوین راهبردها و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی راهبردهای انتخابی استفاده شده است. داده های تحقیق در 4 مرحله پرسش نامه با استفاده از تکنیک دلفی، از 16 نفر از خبرگان، مسئولین و مدیران حوزه گردشگری شهرستان تکاب جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج حاصل به شناسایی و تعیین مأموریت، چشم انداز، 3 هدف کمی، 3 هدف کیفی، 7 فرصت، 8 تهدید، 7 نقطه قوت، 10 نقطه ضعف و 10 راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب انجامید. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی صنعت گردشگری شهرستان بیانگر این بود که صنعت گردشگری این شهرستان دچار ضعف نسبی بوده و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی نداشته است. همچنین پس از شناسایی و اولویت بندی راهبردها به وسیله ماتریس QSPM مشخص شد ایجاد سایت های اینترنتی به منظور بازاریابی جاذبه های گردشگری شهرستان بالاترین اولویت را بین راهبردهای انتخابی داشته و راهبردهای توسعه محصول نیز بیشترین تعداد راهبردهای انتخابی را شامل می شوند.
واژگان کلیدی:
گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای توسعه صنعت گردشگری، شهرستان تکاب، ماتریس SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
Email: [email protected]

فهرست مطالب
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
5-1 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
6-1 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6-1 نوع و روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-6-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………………………….7
3-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3-6-1 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-3-6-1 تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
4-6-1 روش های تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
7-1 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-1 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
8-1 چارچوب کلان نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8-1 مرحله شروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-8-1 مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
3-8-1 مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
4-8-1 مرحله تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
9-1 موانع و محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
10-1 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
11-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2 گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-2-2 تعاریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2 بررسی اثرات گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-2-2-2 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-2-2 اثرات اجتماعی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
3-2-2-2 اثرات محیطی توسعه

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *