پایان نامه درباره {، },، “”,، “given”، “parse-names”، “non-dropping-particle”، “”، false,

“”, “family” : “Liu”, “given” : “Jiangchuan”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Quality of Service, 2008. IWQoS 2008. 16th International Workshop on”, “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2008” ] ] }, “page” : “229-238”, “publisher” : “IEEE”, “title” : “Statistics and social network of youtube videos”, “type” : “paper-conference” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=c7acc3a8-1d10-4a68-9458-741aa109d0c2” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[7]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[7].
تغییر ساختار ارتباطات اجتماعی با ورود و گسترش شبکههای اجتماعی
برخی از آثار این تغییر عبارتاند از: انتشار بسیاری از خبرهای مهم و پرطرفدار در شبکههای اجتماعی به جای استفاده از ابزارهای سنتی مانند روزنامه، تلویزیون و …
تاثیرات گستردهی شبکههای اجتماعی در شکلگیری ساختار جدید در روابط بین افراد، بسیاری از محققان، جامعه شناسان و حتی سیاستمداران را برآن داشته است تا به شبکههای اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تاثیر بر اذهان عمومی بنگرندADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “ISSN” : “1083-6101”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Ellison”, “given” : “Nicole B”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Journal of Computeru2010Mediated Communication”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2007” ] ] }, “page” : “210-230”, “publisher” : “Wiley Online Library”, “title” : “Social network sites: Definition, history, and scholarship”, “type” : “article-journal”, “volume” : “13” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=fd1e01c2-aa29-42e9-977e-1dabc281cc8a” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[3]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[3].
تحلیل شبکههای اجتماعیبا گسترش شبکههای اجتماعی و اهمیت آنها، نیاز به تحلیل ساختارها و رفتارهای شبکههای اجتماعی، به عنوان یکی از نیازمندیهای شرکتهای تجاری مبدل گشت. تحلیل شبکههای اجتماعی در بسیاری از کاربردهااز جمله مدیریت شبکه اجتماعی، تحلیل گرایش بازار، شناسایی افراد تاثیرگذار و… قابل استفاده است. نیازمندیهای تجاری باعث شده است در سالهای اخیر در بعد آکادمیک توجه زیادی به تحلیل شبکههای اجتماعی گردد. امروزه این ابزار قدرتمند نه تنها مورد توجه متخصصان فناوری اطلاعات میباشد، بلکه پژوهشگران سایر رشتههایی چون علوم تربیتی، زیست شناسی، علوم ارتباطات، اقتصاد و… به عنوان یک تکنیک کلیدی از تحلیل شبکه اجتماعی بهره میبرندADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Zhang”, “given” : “Haizheng”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Qiu”, “given” : “Baojun”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Giles”, “given” : “C Lee”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Foley”, “given” : “Henry C”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Yen”, “given” : “John”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Intelligence and Security Informatics, 2007 IEEE”, “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2007” ] ] }, “page” : “200-207”, “publisher” : “IEEE”, “title” : “An LDA-based community structure discovery approach for large-scale social networks”, “type” : “paper-conference” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=a6ee51d5-2f1a-4cc7-a6cb-ff88daa57e60” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[5]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[5].
برای تحلیل شبکه از معیارها و نرمافزارهای متفاوتی استفاده میشود. نرم افزارهای تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی جهت شناسایی، تجسم و شبیه سازی راًسها و یالها استفاده میشوند. ابزار تجزیه و تحلیل شبکه به محققان اجازه میدهد تا شبکههایی با اندازههای مختلف را بررسی کنند. این نرم افزارها که با فراهم آوردن ابزارهای مختلف اجازه اعمال رویههای ریاضی و آماری را روی مدل شبکه میدهند، با نمایشهای بصری شبکههای اجتماعی به درک و تحلیل نتایج کمک زیادی میکنند.
شبکهها و ویژگی آنهاشبکههای اجتماعیADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Wasserman”, “given” : “Stanley”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Faust”, “given” : “Katherine”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Social network analysis: Methods and applications”, “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “1994” ] ] }, “page” : “1-27”, “title” : “Social network analysis in the social and behavioral sciences”, “type” : “article-journal”, “volume” : “1994” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=330e1b53-5eba-43b5-a9c8-ed150b0ca608” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[8]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[8]، شبکههای فنی (مانند اینترنتADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “ISBN” : “1581131356”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Faloutsos”, “given” : “Michalis”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Faloutsos”, “given” : “Petros”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Faloutsos”, “given” : “Christos”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “ACM SIGCOMM Computer Communication Review”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “4”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “1999” ] ] }, “page” : “251-262”, “publisher” : “ACM”, “title” : “On power-law relationships of the internet topology”, “type” : “paper-conference”, “volume” : “29” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=5f9160eb-e16f-4fef-8a68-e8cd27108732” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[9]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[9]) و شبکههای زیستی (مانند
شبکههای عصبیADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “ISSN” : “0028-0836”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Watts”, “given” : “Duncan J”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Strogatz”, “given” : “Steven H”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “nature”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “6684”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “1998” ] ] }, “page” : “440-442”, “publisher” : “Nature Publishing Group”, “title” : “Collective dynamics of u2018small-worldu2019networks”, “type” : “article-journal”, “volume” : “393” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=73cf594c-bef6-45ea-83f2-a0914975a7e5” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[10]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[10]) نمونه هایی از شبکهها هستند. راسها در این شبکهها، موجودیتها و یالها، ارتباط بین آنها را نشان میدهند. مثلا در شبکه اینترنت، کامپیوترها یا مسیریابها و در شبکههای اجتماعی، مردم را با راسها، و ارتباطهای دادهای بین کامپیوترها و یا روابط دوستی بین مردم را با یالها نمایش میدهیم.
شبکهها دارای ویژگیهای آماری مشترکی هستند. یکی از این ویژگیها، ویژگی پدیده دنیای کوچکADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Milgram”, “given” : “Stanley”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Psychology today”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “1967” ] ] }, “page” : “60-67”, “publisher” : “New York”, “title” : “The small world problem”, “type” : “article-journal”, “volume” : “2” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8b03e832-dfe6-4e7e-bbb1-c917e2e8fad1” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[11]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[11] که به 6 درجه جدایی ADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “ISBN” : “0679734813”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Guare”, “given” : “John”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “1990” ] ] }, “publisher” : “Random House LLC”, “title” : “Six degrees of separation: A play”, “type” : “book” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=509813e9-ef4a-4efc-ae42-d30bf431a9bf” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[12]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[12] نیز معروف است و بیان میکند که در یک شبکه، فاصله متوسط بین راسها، کوتاه و معمولا تابعی لگاریتمی از تعداد آنهاست. شش درجه جدایی به این اشاره دارد که اگر فاصله هر فرد را از تمام افرادی که مستقیما میشناسد یک گام در نظر بگیریم و این فاصله را برای تمام افرادی که با یک نفر واسط با آن آشنایی دارد دو گام در نظر بگیریم آنگاه میانگین فاصله هر دو نفر در کره زمین 6 گام است. در سال 2009 سایتی به نام Glacir برای بررسی تئوری 6 درجه جدایی ساخته شد که نه تنها فاصله شما را با دیگران مشخص میکرد بلکه نحوه ارتباط شما با اخبار جهان را هم نمایش میداد. برنامهای در فیس بوک به نام Six Degrees توسط بنیان، تهیه شده است که میتواند فاصله بین افراد را محاسبه کند. این برنامه بیش از 5.8 میلیون کاربر دارد. میانگین فاصله میان تمام اعضا 5.73 است که ماکزیمم آن 12 می باشد.
ویژگی دیگر، ویژگی توزیع درجه اریب به راست ADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “ISSN” : “0028-0836”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Albert”, “given” : “Ru00e9ka”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Jeong”, “given” : “Hawoong”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Barabu00e1si”, “given” : “Albert-Lu00e1szlu00f3”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Nature”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “6749”,

متن کامل در سایت homatez.com