مقاله درمورد ، قلمرو، تاسیسات، گردآوری، جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………103 1-6-3، گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103 2-6-3، آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104 7-3، آن………………………………………………………………………………………………104 8-3

جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
1-6-7-2 جاذبه های طبیعی که بر اساس ویژگی های محیط طبیعی هستند……………………………………………………………………………………………69
2-6-7-2 جاذبه های فرهنگی که بر مبنای فعالیت انسانی هستند……………………………………………………………………………………………………………..69
3-6-7-2 جاذبه های انسان ساخت که بصورت مصنوعی خلق شده اند………………………………………………………………………………………………………70
7-7-2 بررسی وضعیت موجود زیر ساختها – امکانات و تاسیسات موجود در شهرستان تکاب………………………………………………………………….74
1-7-7-2 هتل ومهمانپذیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-7-7-2 رستوران و مراکز پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-7-7-2 وضعیت جاده ها ، حمل ونقل عمومی و تجهیزات و تاسیسات حمل ونقل…………………………………………………………………………………75
4-7-7-2 وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان………………………………………………………………………………………………………75
5-7-7-2پمپ بنزین – مراکز CNG و مراکز تعمیر اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………76
6-7-7-2 پایانه مسافربری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
7-7-7-2 وضعیت بهداشت و درمان وتجهیزات پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………..77
8-7-7-2 تأسیسات مخابرات – برق و آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
9-7-7-2 وضعیت امنیت و خدمات انتظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
10-7-7-2 بانک و امور بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
8-7-2 اقتصاد گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
8-2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-3 نوع و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
1-3-3 مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
1-1-3-3 مرحله صفر (شروع)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-1-3-3 مرحله ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-1-3-3 مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
4-1-3-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-3 روش دلفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
1-4-3 موارد کاربرد روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
2-4-3 ویژگی های روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
3-4-3 مراحل اجرای تکنیک دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
4-4-3 مراحل اجرای روش دلفی در پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-3 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
1-5-3 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
6-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………103
1-6-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
2-6-3 تخمین حجم جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
3-6-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
7-3 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………104
8-3 روش های تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
9-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….105
1-9-3 روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
2-9-3 پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
2-4 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….107
1-2-4 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
2-2-4 میزات تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
3-2-4 سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….111
1-3-4 بیانیه مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….111
2-3-4 چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………112
3-3-4 اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………112
4-3-4 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..113
5-3-4 فرصت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
6-3-4 تهدیدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………115
7-3-4 نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
8-3-4 نقاط ضعف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
9-3-4 راهبرد ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
4-4 ارزیابی عوامل داخلی و

متن کامل در سایت homatez.com