مقاله درباره h، PAGEREF، اندیکاتورهای، فولاد، صنایع، بانک، متدهای، شرکت

مختلف در شبکه های عصبی PAGEREF _Toc398328581 h 49جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال PAGEREF _Toc398328582 h 61جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال : ادامه جدول PAGEREF _Toc398328583 h 62جدول 3-1 : صنایع و شرکت های انتخاب شده جهت انجام پژوهش PAGEREF _Toc398328584 h 85جدول 3-2 : اندیکاتورهای به کار رفته در پژوهش PAGEREF _Toc398328585 h 89جدول 4-1 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شدن پس از حذف داده های مغشوش PAGEREF _Toc398328586 h 102جدول 4-2 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های پرت PAGEREF _Toc398328587 h 103جدول 4-3 : سری های زمانی ساخته شده توسط اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال PAGEREF _Toc398328588 h 104جدول 4-4 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت بانک و مؤسسات مالی با بانک پارسیان PAGEREF _Toc398328589 h 105جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس PAGEREF _Toc398328590 h 106جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس : ادامه جدول PAGEREF _Toc398328591 h 107جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان PAGEREF _Toc398328592 h 107جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان : ادامه جدول PAGEREF _Toc398328593 h 108جدول 4-7 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های مغشوش اندیکاتورها PAGEREF _Toc398328594 h 109جدول 4-8 : اندیکاتورهای انتخاب شده توسط روش رگرسیون پله ای برای ورود به شبکه عصبی PAGEREF _Toc398328595 h 110جدول 4-9 : دسته بندی اندیکاتورهای مشابه PAGEREF _Toc398328596 h 111جدول 4-10 : اندیکاتورهای انتخاب شده از دسته ها برای ورود به شبکه عصبی PAGEREF _Toc398328597 h 111جدول 4-11 : داده های تخصیص داده شده به شبکه عصبی در هر پایگاه PAGEREF _Toc398328598 h 116جدول 4-12 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام بانک پارسیان PAGEREF _Toc398328599 h 120جدول 4-13 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام صنایع شیمیای فارس PAGEREF _Toc398328600 h 120جدول 4-14 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام فولاد مبارکه اصفهان PAGEREF _Toc398328601 h 121

فهرست شکل ها
TOC h z t “ali2,1″ شکل 1-1 : دسته بندی کلی تحلیل های کاربردی در بازار سرمایه PAGEREF _Toc398329316 h 21شكل2-2 : ساختار شبكه عصبي پيش رو (غير بازگشتي) باسه لايه ،لايه ورودي ، لايه مياني و لايه خروجي PAGEREF _Toc398329317 h 45شكل2-3 : ساختار شبكه عصبي برگشتي با سه لايه ، لايه هاي دوم و سوم برگشتي مي باشند. PAGEREF _Toc398329318 h 45شکل 2-4 : مدل یک نرون خطی و غیرخطی(خطی یا غیر خطی بودن به نوع تابع فعال ساز بستگی دارد) PAGEREF _Toc398329319 h 47شکل2-5 : نحوه عملکرد بایاس در خروجی ترکیب کننده خطی PAGEREF _Toc398329320 h 48شکل 2-6 : توابع فعالسازی(الف) حدآستانه، (ب) خطی تکه‌ای، (ج) سیگموئید تک قطبی، (د)گوسین، (ه) خطی (و) سیگموئید دوقطبی PAGEREF _Toc398329321 h 50شکل 2-7 : شبکه پیشرو با یک لایه فعال (خروجی) PAGEREF _Toc398329322 h 51شکل 2-8 : شبکه عصبی پیشرو با یک لایه مخفی و یک لایه خروجی PAGEREF _Toc398329323 h 52شکل 2-9 : شبکه عصبی بازگشتی بدون حلقه خودپسخور و نرون‌های میانی PAGEREF _Toc398329324 h 53شکل 2-10 : شبکه بازگشتی با نرونهای مخفیبا حجم حافظه بالاتر PAGEREF _Toc398329325 h 54شکل 2-11 : یک شبکه عصبی با سه نرون و دولایه فعال PAGEREF _Toc398329326 h 56شکل 3-1 : شمای کلی مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc398329327 h 84شکل 3-1 : شباهت سری های سفید و سیاه با در نظر گرفتن lag PAGEREF _Toc398329328 h 92شکل 4-1 : قیمت های بسته شدن سهام بانک پارسیان و بانک کارآفرین PAGEREF _Toc398329329 h 113شکل 4-2 : قیمت های بسته شدن سهام پتروشیمی خارک و صنایع شیمیایی فارس PAGEREF _Toc398329330 h 114شکل 4-3 : قیمت های بسته شدن سهام فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان PAGEREF _Toc398329331 h 115شکل 4-4 : شبکه عصبی ساخته شده توسط نرم افزار متلب PAGEREF _Toc398329332 h 116شکل 4-5 : قیمت های پایین پیش بینی شده و واقعی برای سهام بانک پارسیان PAGEREF _Toc398329333 h 117شکل 4-6 : قیمت های بالای پیشش بینی شده و واقعی برای سهام بانک پارسیان PAGEREF _Toc398329334 h 117شکل 4-7 : قیمت های پایین پیش بینی شده و واقعی برای سهام صنایع شیمیایی فارس PAGEREF _Toc398329335 h 118شکل 4-8 : قیمت های بالای پیش بینی شده و واقعی برای سهام صنایع شیمیایی فارس PAGEREF _Toc398329336 h 118شکل 4-9 : قیمت های پایین پیش بینی شده و واقعی برای سهام فولاد مبارکه اصفهان PAGEREF _Toc398329337 h 119شکل 4-10 : قیمت های بالای پیش بینی شده و واقعی برای سهام فولاد مبارکه اصفهان PAGEREF _Toc398329338 h 119 TOC p ” ” h z t “ali2,1”

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمهعدم قطعیت در بازار سرمایه به معنای تفاوت مقادیر مورد انتظار و مقادیری است که در واقعیت اتفاق می‌افتند. طراحی روش‌های تحلیل و پیش‌بینی مختلف در بازار سرمایه نیز به دلیل بالا بودن این مقدار و نیاز به دانستن قیمت‌ها در آینده با قطعیت بیشتر یا عدم قطعیت کمتر بوده است. برای کسب سود در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران همواره به دنبال پیدا کردن سهم مناسب جهت سرمایه‌گذاری و قیمت مناسب برای خرید و فروش بوده‌اند و لذا تمام مدل‌های پیش بینی مطرح شده همواره به دنبال پاسخ دادن به سه سؤال اساسی بوده‌اند؛ چه سهمی، در چه محدوده زمانی و در چه قیمتی خریداری شود و یا به فروش برسد. قبل از بررسی پاسخ‌های داده شده به این سؤالات، باید به سؤال جدی‌تری پاسخ داد. از جمله اینکه آیا پیش بینی بازارهای مالی ممکن است؟!
همچنین، در ادامه باید به این موضوع پرداخته شود که در صورت پیش بینی پذیر بودن بازار سرمایه، باید به بررسی ابعاد مختلف بازار سرمایه و متدهایی که در هر زمینه برای پیش بینی ارائه شده است، پرداخت. در ادامه باید بررسی کرد که چه متدهایی کارایی لازم برای این پیش‌بینی را دارند و آیا ترکیب این متدها به صورت کلی ممکن است یا خیر. در ادامه خواهیم دید که می‌توان ابزار به کار گرفته شده در پیش بینی تمام ابعاد بازار سرمایه را در سه دسته کلی متدهای تکنیکال، متدهای بنیادین و متدهای ریاضی، شامل متدهای کلاسیک سری زمانی و رگرسیون و متدهای هوش مصنوعی قرار داد.
در این پژوهش، با بررسی تمام موارد بالا و امکان سنجی تلفیق متدهای به کارگرفته شده جهت پیش بینی قیمت، به سؤالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و برای اولین بار، به پیش بینی دو قیمت برای دوره‌های جلوتر پرداخته می شود؛ قیمت بالا و قیمت پایین سهام. به این وسیله، سفته بازان می‌توانند با به کارگیری این متد، با دقت قابل قبولی به پیش‌بینی قیمت پرداخته و از طریق نوسان گیری، کسب سود کنند.
1-2- نظریه کارایی بازار سرمایهقبل از (فاما 1970)، همه فقط به دنبال پاسخ دادن به سؤالات سه گانه ذکر شده در بازار سرمایه بوده اند. با مطرح شدن نظریه کارایی بازار سرمایه فاما، سؤال بزرگ دیگری نیز پیش روی سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران قرار گرفت؛ آیا اصلا تحلیل و پیش بینی آینده بازار سهام ممکن است؟! فاما با طرح نظریه کارایی بازار سرمایه، بازار را متشکل از سرمایه گذارانی فرض کرد که همگی به اطلاعات یکسانی از گذشته و حال دسترسی دارند. اطلاعات سیاسی، اقتصادی، نهانی و … . در واقع برای باور کردن نظریه فاما حتی لازم نیست همه سرمایه گذاران به اطلاعات یکسانی دسترسی داشته باشند، تنها لازم است تعداد زیادی از سرمایه گذاران به این اطلاعات به صورت یکسان و مساوی دسترسی داشته باشند. زمانی که اطلاعات در دسترس مساوی باشند، ابزارهای تحلیل و پیش بینی نیز یکسان باشند؛ هیچ سرمایه گذاری نمی‌تواند سود غیر عادی کسب کند. برای مثال، اگر اولین نفری که اطلاعات نهانی دارد، قصد خرید یک سهم را بکند؛ در مدت زمانی که در پی انجام این امر است، فروشندگان از این اطلاعات مطلع شده و سهم خود را گران‌تر از قبل می‌فروشند. لذا فرصت کسب سود غیر عادی وجود ندارد. تعریف دقیق و کامل بازار کارای سرمایه نیز عبارت است از: بازاری که سرعت انتقال اطلاعات در آن بسیار زیاد باشد. لذا فاما سه نوع از کارایی را تعریف می‌کند، بازار کارای ضعیف که سرعت انتقال اطلاعات در آن کم است ولی همچنان امکان کسب سود غیرعادی با استفاده از اطلاعات گذشته ممکن نیست. بازار کارای متوسط که سرعت نقل اطلاعات در آن زیاد است و امکان کسب سود غیر عادی با استفاده از اطلاعات حال ممکن نیست. بازار کارای قوی که سرعت انتقال اطلاعات در آن بسیار زیاد بوده و حتی دارندگان اطلاعات نهانی نیز فرصت کسب سود غیر عادی ندارند. در نهایت فاما نتیجه می‌گیرد که نوسان قیمت در بازار تصادفی بوده و امکان پیش‌بینی آن موجود نیست.
پس از مطرح شدن نظریه کارایی بازار سرمایه، سرمایه گذاران بازار سرمایه به دو دسته تقسیم شدند. دسته‌ای که به کارایی بازار اعتقاد داشتند، به سرمایه گذاری های بلند مدت روی آوردند، دلیل این امر این بود که این دسته امکان کسب سود از طریق پیش بینی بازار را منتفی دانسته و لذا فرصتی برای کسب سود غیر عادی از طریق خرید و

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com