پایان نامه درباره زئوپلانکتونها، تغذیه، نوری، غذاهای، رژیمهای، فیتوپلانکتونها، C.،

quadrangula تغذیهشده با جلبک S. quadricauda و C. vulgaris تحت رژیمهای نوری مختلف. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار میباشد. PAGEREF _Toc313885537 h 6219837401099820سیزده
00سیزده

-429895-637540020000فصل اول
مقدمهتامین مواد مغذی لازم برای رشد مهمترین دلیل استفاده ماهیان و سخت پوستان ازغذا می باشد. غذاهای زنده به دلیل داشتن پارامترهای ضروری برای افزایش رشد، بقاء و افزایش سطح ایمنی موجودات دارای اهمیت هستند]33[. از جمله غذاهای زنده پلانکتونها میباشند که از غذاهای اساسی برای تغذیه ماهیها و میگوها در مراحل مختلف زندگی آنها محسوب میگردند. از جمله زئوپلانکتونها: پرتوزوآ، روتیفرا، کلادوسرا، دافنیا، کوپهپودا و دیگر سختپوستان و لاروهای حشرات میباشند که در صنعت آبزیپروری از آنها بهعنوان غذای زنده استفادهمیگردد. مقادیر تغذیه از پلانکتونها در استخرهای پرورشی آبزیان، بستگی به مصرف غذا و فراوانی و قابل هضم بودن آنها توسط ماهی دارد]5[.
آرتمیا به لحاظ اندازه بزرگ و روتیفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپایدار بودن محیط کشت آنها در شرایط آزمایشگاهی، مشکل ساز هستند، از این رو جستجو برای یافتن غذایی با اندازه مناسب و دارای ارزش غذایی بالا نظر بسیاری از محققان را به استفاده از دیگر زئوپلانکتونها معطوف داشتهاست، که یکی از مهمترین آن ها خانواده آنتنمنشعبها است. قابلیت دسترسی در طبیعت، وجود اندازههای متفاوت، سرعت تکثیر و تولید بالا، ارزش غذایی بسیار بالا، قابلیت کشت ارزان، تحمل بالای آنتن منشعب ها به تغییرات محیطی از قبیل دما و فتوپریود باعث شده تا آنها به عنوان یکی از زئوپلانکتونهای پرطرفدار برای مطالعات بیولوژیکی و آبزیپروری مورد استفادهقرارگیرد]130[. این زئوپلانکتونها قادرند در صورت ازدیاد بیش از اندازه جمعیت خود را کنترلکنند لذا مدل جالبی در مطالعات جمعیتی هستند. در صورت افزایش بیش از اندازه دافنی، مواد شیمیایی خاصی را از خود آزاد میکنند که بر روی زندگی خود آنها و نیز موجودات دیگری که در آن زیستگاه زندگی میکنند اثر میگذارد. آنتنمنشعبها را میتوان در کنترل آلودگی آب و تصفیه فاضلاب شهری نیز استفادهنمود]67[.
جنسCeriodaphnia از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتونهایی است که پراکنش زیادی دارد و تقریباً همه گونههای جنس Ceriodaphnia در محدودهای از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی پراکنش دارند]11[. این گونهها نقش بسیار مهمی را در تغذیه آبزیان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونههایی است که معمولا در آبگیرها واستخرهای پرورش ماهی حضور دارد. به علاوه این موجودات نسبت به دستکاری در سیستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا برای لارو ماهی استفاده میشوند. کومار در سال 2002 گزارشداد که این گونه در پرورش لارو کپور ماهیان استفاده میشود و در نهایت این گونه را موجودی مناسب جهت تغذیه لارو ماهی معرفی کرد]72[. ماهیهای جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) بهطور معنیداری کلادوسرها را جهت تغذیه انتخاب میکنند. همچنین سوف زرد و Bluegills هنگام تغذیه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتری داشتند و آزمایشات نشاندادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژی غذای مطلوبی برای این ماهیان بهحساب میآید]104[.
پارامترهای محیطی شامل دما، شوری، دوره های نوری، طیف نور از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عادات و رفتارهای جانوران آبزی از جمله زئوپلانکتون ها می باشند. هرگونه تغییر در یکی از این عوامل سبب تغییرات در تولیدمثل و چرخهزندگی در این جانوران می گردد. از میان این عوامل نور و خصوصیات آن یکی از فاکتورهایی است که میتواند بر بیولوژی و فیزیولوژی زئوپلانکتون ها بطور انفرادی و بر اکولوژی آنها در جمعیت ها مؤثر باشد. نور از جنبههای مختلفی میتواند تاثیرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها می توان به دوره های نوری، طیف های نوری و اشعه UV، شدت نور و غیره اشاره نمود. دوره نوری یک پارامتر محیطی مهمی است که میتواند به آسانی و با کمترین هزینه در هچریهای آبزیپروری دستکاری شود]17[.
مطالعات بسیاری در ارتباط با اثر دما، شوری، تغذیه و غیره بر زئوپلانکتونها در ارتباط با جنبه های مختلف زیستشناسی آنهاصورتگرفته و نتایج مختلف و قابل توجهی بهدستآمدهاست. در بسیاری موارد نور فاکتور مهمتری نسبت به دما برای تولید مثل آبزیان از جمله غذاهای زنده میباشد]107[. زئوپلانکتونها ارگانیزمهایی هستند که به نور حساساند و این حقیقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقیق بر روی ارتباط حساسیت این حیوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوستاندازی و مرگ و میر در زئوپلانکتونها را تحت تاثیر قرارمیدهد]17[. آثار متفاوت نورو دورههای نوری بر پوستاندازی سختپوستان در تحقیقات مختلف اثباتشدهاست و بیانشده که دوره نوری خاص میتواند به آن سرعت بخشیده یا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتی که در ارتباط با اثر نور بر تولید و تفریخ تخم در زئوپلانکتونها صورتگرفته نتایج قابل ملاحظهای را ارئهکردهاست]121،119،111،109،100،24[. کاهش یا افزایش طول مدت نوردهی اثرات متفاوتی بر رفتارهای زئوپلانکتونها میگذارد. از آن جمله میتوان به رفتار تجمعی زئوپلانکتونها و نیز رفتار چرای فیتوپلانکتونها توسط آنها اشارهکرد. تغییر در نرخ بلع و ترکیبات شیمیایی بدن زئوپلانکتونها از دیگر آثار نور بر این جانوران میباشد]69،60،45[. نور برای دافنیها به منظور جریان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروری است. در شرایط نور طبیعی دافنیها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زیادی در جهت نور شنا میکنند]5[.
اگر چه مطالعات بسیاری در مورد تاثیر نور بر فاکتورهای متعدد بطور انفرادی و یا در ترکیب با سایر پارامترها انجامشدهاست اما تاثیر رژیمهای نوری بر عملکرد رشد، تولیدمثل و ترکیب اسیدهایچرب درگونه های زئوپلانکتونهای آب شیرین کمتر مطالعه شدهاست. در این مطالعه فرض بر این است که رژیمهای نوری بر همآوری و تولید تخم نهانزی و بر میزان اسیدهای چرب در این زئوپلانکتونها تاثیر خواهدگذاشت. انجام این پژوهش اطلاعات ارزشمندی از اثر نور بر تولید، میزان همآوری، تخمنهان زی و ارزش غذایی آنتن منشعبها و نقش احتمالی آن در ترکیب اسیدهای چرب بدستخواهدداد که میتواند در تولید و استفاده از غذایزنده مورد استفادهقرارگیرد.
اهداف تحقیق
1-اثر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر رشد و تولید در آنتنمنشعب آب شیرین C. quadrangula.
2-تعیین تاثیر رژیم های نوری مختلف و جیره جلبکی، بر میزان هم آوری در گونه C. quadrangula.
3-تولید تخم نهان زی در رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف.
4-پرورش انبوه C. quadrangula در مناسب ترین رژیم نوری و تاثیر آن بر ترکیب اسیدهای چرب.
-452755-6477004000020000فصل دوم
کلیات2-1-غذاهایزندهپلانکتونها موجوداتیاند که بهطور غیر فعال توسط جریان آب یا شنای ضعیف حرکت کرده و در محیطهای دریایی و آب شیرین یافتمیشوند. موجودات این گروه دارای اندازههای متفاوتی از اندازههای میکروسکوپی یعنی گیاهان تکسلولی تا عروس دریایی با حدود 180 سانتیمتر طول هستند. زئوپلانکتونها جانوران چراکننده میکروسکوپی یا گاهی اوقات بزرگتر، در محیطهای آبی هستند. بسیاری از زئوپلانکتونها از فیتوپلانکتونها تغذیه کرده و دومین حلقه مهم شبکه غذایی را تشکیل میدهند. زئوپلانکتونها از میان فیتوپلانکتونها شنا کرده و از سلولهایی که به زوائد تغذیهای آنها برخورد کنند، تغذیه خواهندکرد. اغلب زئوپلانکتونها در مصرف فیتوپلانکتونها بسیار انتخابی عمل میکنند. از پلانکتونها در مصارف آبزیپروری بهعنوان غذای زنده جهت تغذیه آبزیان استفاده میگردد. از جمله آنها میتوان به جلبکهای تکسلولی Chlorella، Cyclotella، Dunaliella، Ceratium اشارهکرد که برای پرورش انواع زئوپلانکتونها مورد استفادهقرارمیگیرند.]105،65،38[. همچنین Ceriodaphnia، Daphnia، Rotifera ، Copepoda، Ar–ia از جمله غذاهای زنده زئوپلانکتونیاند که بنابه گونه مورد نظر، نیازهای غذایی و اندازه ماهیها و میگوها جهت تغذیه بهعنوان غذای زنده مورد استفاده قرارمیگیرند]104[.
2-2- Cladocera (آنتنمنشعبها)کلادوسرا یا ککهای آبی، سختپوستان کوچکی هستند (mm6-2/0) که عمدتاً در آبهای شیرین زیست مینمایند و به همراه روتیفرها و کپهپودها بیشترین پلانکتونهای جانوری آب شیرین را تشکیل میدهند]102[. کاراپاس در کلادوسرها بزرگ و دوکفهای است در نتیجه همه بدن به جز قسمت سری را میپوشاند. دو چشم مرکب آنها در قسمت میانی به هم متصل شدهاست. آنها در طول زندگی خود دارای چشم ناپلوسی هستند، بدن این بندپایان از دوطرف فشرده است. دومین آنتن آنها طویل شده و به عنوان اندام حرکتی برای شنا استفاده میشود. ناحیه سینه کوتاه و تنها شامل 6-4 بند ولی ناحیه شکم فاقد زوائد میباشد. اکثراً تغذیه صافیخواری داشته و از فیتوپلانکتونها تغذیه میکنند. آنها ذرات غذایی را بوسیله زوائد، فیلتر میکنند و سپس مورد

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com