مقاله درمورد C.، Ceriodaphnia، ، quadrangula، آنتن، لارو، Moina، گونههای

مقدار زیادی اسیدهای چرب مونواینوییک نظیر n1: 16C و n1: 18C بود. Moina پرورش یافته با کلرلای آب شیرین مقدار زیادی6-n2: 18C و 3-n3: 18C داشت. Moina تغذیه شده با مخمر امگا، حاوی غلظتهای زیاد اسیدهای چرب اشباع نشده ω3 بود. آزمایشهایی نیز برای بهبود ارزش غذایی Moina به وسیله غنیسازی مستقیم با امولسیون اسیدهای چرب اشباع نشده ω3 و ویتامینهای محلول در چربی صورت گرفتهاست. لی هنگ (1983) خاطرنشان کرد که افزایش میزان اسید چرب در جیره Moina ، تولید را کاهش میدهد ]78[.
2-3-5- تراکم جمعیتتراکم بالای جمعیت آنتن منشعب موجب کاهش شدید تولیدمثل آنها میشود، اما این مسئله در ظاهر درباره مویینا مشاهده نمیشود. تولید تخم دافنیا ماگنا در تراکم پایین 30-25 عدد در لیتر به شدت کاهش پیدا میکند ]57[. حداکثر تراکم پایدار آنتن منشعب در کشتها 500 عدد در لیتر گزارش شدهاست. در عین حال کشتهای Moina بهطور معمول به تراکم 5000 لیتر رسیده و بنابراین برای کشت متراکم مناسبترند. مقایسه تولید کشتهایD. magna و M. macrocopa کوددهی شده با مخمر ونیترات آمونیوم، نشانداد که محصول متوسط روزانه Moina 110-106 گرم بر مترمکعب بود، که4-3 برابر تولید روزانه آنتن منشعب(40-25 گرم بر مترمکعب) است ]57[.
2-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853)تا کنون سیزده گونه از این جنس در جهان گزارش شدهاست]25[.
تعدادی از گونههای آن عبارتنداز:
C. reticulata (Jurine, 1820)
C. dubia (Richard, 1894)
C. megops (Sars, 1861)
C. laticaudata (Müller, 1867)
C. acanthine (Ross, 1897)
C. lacustris (Birge, 1893)
C. pulchella (Sars, 1862)
C. quadrangula (O. F. Müller, 1785 )
2-4-1- ریختشناسی Ceriodaphniaبدن C. quadrangula با یک پوسته سخت کروی که کاراپاس نامیدهمیشود، پوشیدهشدهاست. بالسر و همکاران (1984) بیان کردند که C. quadrangula با ویژگیهایی از قبیل نداشتن روستروم، خار دمی و همچنین داشتن یک سینوس (تورفتگی) گردنی میتواند از کلادوسرهای دیگر متمایز شود]11[. سر C. quadrangula به صورت زاویهدار و به سمت ناحیه شکمی و با یک چشم مرکب بزرگ تشکیل شدهاست. هر دو جنس (نر و ماده) C. quadrangula آنتن اولیه کوچک دارند. نرها از مادهها با داشتن زوائد قوی دراز روی آنتن اولیه متمایز میشوند، در نرها همچنین ضمائم سینهای اولیه قابل تشخیص است. اندازه C. quadrangula در جنس نر در حدود 5/0-7/0 و در جنس ماده در حدود 4/0-2/1 میلیمتر میباشد]11[. مادهها یک فرورفتگی مثلثی شکل در ناحیه پشتی دارند که تخمها را در آن ذخیره میکنند. پناک و همکاران (1978) بیان میکردند که چنگال زیر شکمی در بین گونههای مختلف Ceriodaphnia کاربردهای متفاوتی دارند، در C.quadrangula، 9-7 خار مخرجی بر روی این چنگال قراردارد که از کاراپاس بیرونزدهاست]93[.
2-4-2- پراکنش Ceriodaphnia
C.quadrangula در دریاچههای بزرگ وجود دارد، تقریباً همه گونههای آن در محدودهای از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی پراکنش دارند]11[. Ceriodaphnia را میتوان در ارتفاعات 1000 متری نیز یافت. لاریدسن و همکاران (1999) بیان کردند که C.dubia فراوانی بیشتری را در دریاچههای با تراکم متوسط ماهی دارند، زیرا لارو ماهیان غالباً زئوپلانکتونهای درشت جثه از قبیل گونههای آنتن منشعب را شکار میکند. همچنین با توجه به یافتههای لاریدسن و همکاران مشخص شد که Ceriodaphnia بیشتر در نواحی ساحلی یافت میشوند چون که در این نواحی زئوپلانکتونهای بزرگتر وجود ندارند]76[. اسمیلی و تسیر (1998) یافتند که Ceriodaphnia در تابستان بیشتر نواحی آب شیرین و در پاییز نواحی ساحلی را ترجیح میدهند. همچنین آنها بیان کردند که Ceriodaphnia در آبهای باز در روز و در آبهای ساحلی و کرانهای در شب حرکات افقی را انجام میدهند ]110[.
2-4-3- تغذیهگونه C. quadrangula نظیر سایر کلادوسرها دارای تغذیه صافیخواری میباشند. آنها دارای شش جفت پای برگی شکل بوده که دارای زوائد بلندی میباشند و آن را در کار کشاندن و جذب مواد غذایی کمک مینمایند. بسیاری از دیاتومهها، جلبکهای سبز، تاژکداران ریز و باکتریها توسط این دسته از زئوپلانکتونها به عنوان خوراک مورداستفاده قرارمیگیرند. به طور مثال اندازه ذراتی که میتواند بوسیله آنتنمنشعبها بلعیده شود کوچکتر از 50 میکرون است. در حالی که برای بعضی از گونهها حدود 20 تا 170 میکرون میباشد. Ceriodaphnia به کمک زوائد سینهای خود آب را فیلتر میکنند و فیتوپلانکتونها را بوسیله منفذ کاراپاس میبلعد. پورتر و همکاران (1983) مشخص کردند که C. lacustris میتوانند باکتریها را با سرعت 31/0 میلیلیتر در ساعت فیلتر کنند ]95[. گوفن و همکاران (1974) بیانکردند که آنتنمنشعب گونه C. reticulata، باکتری Chlorobium phaeobacterides را بیش از جلبک Chlamydomonas ترجیح میدهد، زیرا باکتریها به دلیل نداشتن دیواره سلولی آسانتر هضم میشوند]40[.
یکی از فاکتورهای مهمی که بر نرخ تغذیه Ceriodaphnia تاثیر میگذارد، دمای آب میباشد. گوفن (1976) نشانداد با افزایش دمای آب، فعالیت تغذیهای Ceriodaphnia افزایش مییابد. بهطوری که بهینه دما برای C. reticulata در محدودهی 22-20 درجهسانتیگراد است ]39[.
اوبرین و درنویلس (1974) دریافتند که غلظت بالای جلبکی، ضریب فیلتراسیون C. reticulata را کاهش میدهد، که در نهایت منجر به کاهش رشد آن میشود]87[. رز و همکاران (2000) بیان کردند که غلظت پایین غذا باعث میشود که ضریب رشد جمعیت C.dubia و همچنین میانگین تعداد تخمهای تولیدشده در جنس ماده کاهش یابد ]101[.
2-4-4- ردهبندی Ceriodaphnia quadrangula
گونه C.quadrangula (شکل 2-2) متعلق به سلسله جانوری، شاخه بندپایان، زیرشاخه سختپوستان، رده برانکیوپودها، زیرراسته کلادوسرا، خانواده Daphnidae و جنس Ceriodaphnia میباشد(جدول 2-2).
14935201731010شکل 2-2: C. quadrangula
00شکل 2-2: C. quadrangula
149352094615
جدول2-2: ردهبندی گونه Ceriodaphnia quadrangula ارائهشده توسط دل باره و درت در سال 1996 ]25[.Animalia Kingdom
Arthropoda Phylum
Branchiopoda(Latreille, 1817) Class
Cladocera(Latreille, 1829) Suborder
Daphniidae(Straus, 1820) Family
Ceriodaphnia(Dana, 1853) Genus
C. quadrangula(O.F. Müller, 1785) Species
2-5- مروری بر مطالعات انجامگرفته2-5-1- اهمیت آنتنمنشعبهازئوپلانکتون های آب شیرین به طور اصلی مرکب از پروتوزوآها، روتیفر ها، آنتن منشعب ها و پاروپایان هستند. آنتن منشعبها از لحاظ بیوماس، گروه غالب را تشکیل می دهند. آنتن منشعب ها به لحاظ اندازه کوچک و زمان تولید کوتاه، به سرعت به تغییرات در تراکم غذای جلبکی]85،83[ پاسخ نشان می دهند. چرخهزندگی آنتنمنشعبها خصوصیاتی دارد (پارتنوژنزیز، بلوغ و تولیدمثل زودهنگام) که به آنها اجازه میدهد بهتراز شرایط مطلوب محیط استفادهکنند به علاوه تضمین میکنند که یک جمعیت کوچک میتواند دوباره از توده در حال مرگ ومیر بدست بیاد ]84[.
کلادوسرها از اعضاء بسیار مهم زئوپلانکتونی هستند، که معمولاً به محیطهای آبشیرین با مقادیر شوری کمتر از 1 گرم بر لیتر محدودشدهاند. سختپوست آبشیرین، C. dubia میتواند در آزمایشات استاندارد کوتاهمدت جهت تخمین سمیت حاد یا مزمن مواد شیمیایی فاضلاب و سیستمهای دریافت آبشیرین استفادهشود. برخی کلادوسرها میتوانند در گستره وسیعی از pH قرارگیرند اما تنوع بهطور معنیداری در pH پایین کاهش مییابد. pH پایین باعث کاهش جذب سدیم و بالا رفتن انتشار یون میشود بنابراین سبب استرس فیزیولوژیکی و افزایش تقاضای انرژی میگردد ]64[.
کومار در سال 2002 گزارش داد که گونه C. quadrangula در پرورش لارو کپور ماهیان استفاده می شود و در نهایت این گونه را موجودی مناسب جهت تغذیه لارو ماهی معرفی کرد]72[. آدیمو و همکاران (1994) پتانسیل تولید انبوه آنتن منشعب دیگری بنام Moina dubia و کاربرد آن را به عنوان اولین غذا برای پرورش نوزادگربه ماهی آفریقایی بررسی کردند. آن ها رشد و میزان بقای بهتری را برای نوزادان پرورش یافته با M. dubia نسبت به ناپلیوس Ar–ia و جیره خشک تجاری مشاهده کردند]7[. گونههای جنس Moina از زئوپلانکتونهای آب شیرین هستند که یکی از مهمترین غذاهای زنده در پرورش لارو ماهیان پرورشی و تزئینی محسوبمیشوند. استفاده از گونههای جنس Moina بهعنوان غذای زنده در پرورش لارو ماهیان کپور معمولی ]59[، لارو بچهماهی انگشتقد کپور سرگنده، لارو خامهماهی توام با غذای کنسانتره انجامشدهاست. جنس Moina بهعنوان غذا برای استفاده لارو ها دارای اهمیت است، مثل pacu (Piaractus mesopotamicus) و tambaqui (Colossoma macropomum)، که به صورت عمومی در آبزیپروری برزیل استفادهمیشوند ]100[. از سوی دیگر، گونههای این جنس جایگزین مناسبی برای آرتمیا در پرورش میگوی بزرگ آب شیرین و ماهیان آکواریومی محسوبمیشوند. همچنین از M. macrocopa بهعنوان جایگزین Ar–ia salina در تغذیه لارو باس دریایی استفادهکردند و به این نتیجه رسیدند که میتوان در هچریهای لارو باس دریایی، M. macrocopa را جایگزین مناسبی برای A. salina درنظرگرفت]59[.
آنتنمنشعبها بهصورت معمول در ارزیابی زیستی سمیت محیطهای آبی بهدلیل تولیدمثل سریع وحساسیت به محیط شیمیایی خود مورد استفادهقرارمیگیرند. بهدلیل اینکه آنتنمنشعبها نقش اساسی را در شبکههای غذایی آبی بهعنوان واسط بین تولیدکنندگان اولیه و ماهیها بازی میکند، تغییرات چرخه زندگی در دافنیها میتواند باعث ایجاد پاسخهایی در سطح جمعیت یا اکوسیستم شود ]35[.
2-6- نور و

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com