مقاله درمورد C.، Ceriodaphnia، ، quadrangula، آنتن، لارو، Moina، گونههاي

مقدار زيادي اسيدهاي چرب مونواينوييک نظير n1: 16C و n1: 18C بود. Moina پرورش يافته با کلرلاي آب شيرين مقدار زيادي6-n2: 18C و 3-n3: 18C داشت. Moina تغذيه شده با مخمر امگا، حاوي غلظتهاي زياد اسيدهاي چرب اشباع نشده ω3 بود. آزمايشهايي نيز براي بهبود ارزش غذايي Moina به وسيله غنيسازي مستقيم با امولسيون اسيدهاي چرب اشباع نشده ω3 و ويتامينهاي محلول در چربي صورت گرفتهاست. لي هنگ (1983) خاطرنشان کرد که افزايش ميزان اسيد چرب در جيره Moina ، توليد را کاهش ميدهد ]78[.
2-3-5- تراکم جمعيتتراکم بالاي جمعيت آنتن منشعب موجب کاهش شديد توليدمثل آنها ميشود، اما اين مسئله در ظاهر درباره مويينا مشاهده نميشود. توليد تخم دافنيا ماگنا در تراکم پايين 30-25 عدد در ليتر به شدت کاهش پيدا ميکند ]57[. حداکثر تراکم پايدار آنتن منشعب در کشتها 500 عدد در ليتر گزارش شدهاست. در عين حال کشتهاي Moina بهطور معمول به تراکم 5000 ليتر رسيده و بنابراين براي کشت متراکم مناسبترند. مقايسه توليد کشتهايD. magna و M. macrocopa کوددهي شده با مخمر ونيترات آمونيوم، نشانداد که محصول متوسط روزانه Moina 110-106 گرم بر مترمکعب بود، که4-3 برابر توليد روزانه آنتن منشعب(40-25 گرم بر مترمکعب) است ]57[.
2-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853)تا کنون سيزده گونه از اين جنس در جهان گزارش شدهاست]25[.
تعدادي از گونههاي آن عبارتنداز:
C. reticulata (Jurine, 1820)
C. dubia (Richard, 1894)
C. megops (Sars, 1861)
C. laticaudata (Müller, 1867)
C. acanthine (Ross, 1897)
C. lacustris (Birge, 1893)
C. pulchella (Sars, 1862)
C. quadrangula (O. F. Müller, 1785 )
2-4-1- ريختشناسي Ceriodaphniaبدن C. quadrangula با يک پوسته سخت کروي که کاراپاس ناميدهميشود، پوشيدهشدهاست. بالسر و همکاران (1984) بيان کردند که C. quadrangula با ويژگيهايي از قبيل نداشتن روستروم، خار دمي و همچنين داشتن يک سينوس (تورفتگي) گردني ميتواند از کلادوسرهاي ديگر متمايز شود]11[. سر C. quadrangula به صورت زاويهدار و به سمت ناحيه شکمي و با يک چشم مرکب بزرگ تشکيل شدهاست. هر دو جنس (نر و ماده) C. quadrangula آنتن اوليه کوچک دارند. نرها از مادهها با داشتن زوائد قوي دراز روي آنتن اوليه متمايز ميشوند، در نرها همچنين ضمائم سينهاي اوليه قابل تشخيص است. اندازه C. quadrangula در جنس نر در حدود 5/0-7/0 و در جنس ماده در حدود 4/0-2/1 ميليمتر ميباشد]11[. مادهها يک فرورفتگي مثلثي شکل در ناحيه پشتي دارند که تخمها را در آن ذخيره ميکنند. پناک و همکاران (1978) بيان ميکردند که چنگال زير شکمي در بين گونههاي مختلف Ceriodaphnia کاربردهاي متفاوتي دارند، در C.quadrangula، 9-7 خار مخرجي بر روي اين چنگال قراردارد که از کاراپاس بيرونزدهاست]93[.
2-4-2- پراکنش Ceriodaphnia
C.quadrangula در درياچههاي بزرگ وجود دارد، تقريباً همه گونههاي آن در محدودهاي از آسيا، اروپا و آمريکاي جنوبي پراکنش دارند]11[. Ceriodaphnia را ميتوان در ارتفاعات 1000 متري نيز يافت. لاريدسن و همکاران (1999) بيان کردند که C.dubia فراواني بيشتري را در درياچههاي با تراکم متوسط ماهي دارند، زيرا لارو ماهيان غالباً زئوپلانکتونهاي درشت جثه از قبيل گونههاي آنتن منشعب را شکار ميکند. همچنين با توجه به يافتههاي لاريدسن و همکاران مشخص شد که Ceriodaphnia بيشتر در نواحي ساحلي يافت ميشوند چون که در اين نواحي زئوپلانکتونهاي بزرگتر وجود ندارند]76[. اسميلي و تسير (1998) يافتند که Ceriodaphnia در تابستان بيشتر نواحي آب شيرين و در پاييز نواحي ساحلي را ترجيح ميدهند. همچنين آنها بيان کردند که Ceriodaphnia در آبهاي باز در روز و در آبهاي ساحلي و کرانهاي در شب حرکات افقي را انجام ميدهند ]110[.
2-4-3- تغذيهگونه C. quadrangula نظير ساير کلادوسرها داراي تغذيه صافيخواري ميباشند. آنها داراي شش جفت پاي برگي شکل بوده که داراي زوائد بلندي ميباشند و آن را در کار کشاندن و جذب مواد غذايي کمک مينمايند. بسياري از دياتومهها، جلبکهاي سبز، تاژکداران ريز و باکتريها توسط اين دسته از زئوپلانکتونها به عنوان خوراک مورداستفاده قرارميگيرند. به طور مثال اندازه ذراتي که ميتواند بوسيله آنتنمنشعبها بلعيده شود کوچکتر از 50 ميکرون است. در حالي که براي بعضي از گونهها حدود 20 تا 170 ميکرون ميباشد. Ceriodaphnia به کمک زوائد سينهاي خود آب را فيلتر ميکنند و فيتوپلانکتونها را بوسيله منفذ کاراپاس ميبلعد. پورتر و همکاران (1983) مشخص کردند که C. lacustris ميتوانند باکتريها را با سرعت 31/0 ميليليتر در ساعت فيلتر کنند ]95[. گوفن و همکاران (1974) بيانکردند که آنتنمنشعب گونه C. reticulata، باکتري Chlorobium phaeobacterides را بيش از جلبک Chlamydomonas ترجيح ميدهد، زيرا باکتريها به دليل نداشتن ديواره سلولي آسانتر هضم ميشوند]40[.
يکي از فاکتورهاي مهمي که بر نرخ تغذيه Ceriodaphnia تاثير ميگذارد، دماي آب ميباشد. گوفن (1976) نشانداد با افزايش دماي آب، فعاليت تغذيهاي Ceriodaphnia افزايش مييابد. بهطوري که بهينه دما براي C. reticulata در محدودهي 22-20 درجهسانتيگراد است ]39[.
اوبرين و درنويلس (1974) دريافتند که غلظت بالاي جلبکي، ضريب فيلتراسيون C. reticulata را کاهش ميدهد، که در نهايت منجر به کاهش رشد آن ميشود]87[. رز و همکاران (2000) بيان کردند که غلظت پايين غذا باعث ميشود که ضريب رشد جمعيت C.dubia و همچنين ميانگين تعداد تخمهاي توليدشده در جنس ماده کاهش يابد ]101[.
2-4-4- ردهبندي Ceriodaphnia quadrangula
گونه C.quadrangula (شکل 2-2) متعلق به سلسله جانوري، شاخه بندپايان، زيرشاخه سختپوستان، رده برانکيوپودها، زيرراسته کلادوسرا، خانواده Daphnidae و جنس Ceriodaphnia ميباشد(جدول 2-2).
14935201731010شکل 2-2: C. quadrangula
00شکل 2-2: C. quadrangula
149352094615
جدول2-2: ردهبندي گونه Ceriodaphnia quadrangula ارائهشده توسط دل باره و درت در سال 1996 ]25[.Animalia Kingdom
Arthropoda Phylum
Branchiopoda(Latreille, 1817) Class
Cladocera(Latreille, 1829) Suborder
Daphniidae(Straus, 1820) Family
Ceriodaphnia(Dana, 1853) Genus
C. quadrangula(O.F. Müller, 1785) Species
2-5- مروري بر مطالعات انجامگرفته2-5-1- اهميت آنتنمنشعبهازئوپلانکتون هاي آب شيرين به طور اصلي مرکب از پروتوزوآها، روتيفر ها، آنتن منشعب ها و پاروپايان هستند. آنتن منشعبها از لحاظ بيوماس، گروه غالب را تشکيل مي دهند. آنتن منشعب ها به لحاظ اندازه کوچک و زمان توليد کوتاه، به سرعت به تغييرات در تراکم غذاي جلبکي]85،83[ پاسخ نشان مي دهند. چرخهزندگي آنتنمنشعبها خصوصياتي دارد (پارتنوژنزيز، بلوغ و توليدمثل زودهنگام) که به آنها اجازه ميدهد بهتراز شرايط مطلوب محيط استفادهکنند به علاوه تضمين ميکنند که يک جمعيت کوچک ميتواند دوباره از توده در حال مرگ ومير بدست بياد ]84[.
کلادوسرها از اعضاء بسيار مهم زئوپلانکتوني هستند، که معمولاً به محيطهاي آبشيرين با مقادير شوري کمتر از 1 گرم بر ليتر محدودشدهاند. سختپوست آبشيرين، C. dubia ميتواند در آزمايشات استاندارد کوتاهمدت جهت تخمين سميت حاد يا مزمن مواد شيميايي فاضلاب و سيستمهاي دريافت آبشيرين استفادهشود. برخي کلادوسرها ميتوانند در گستره وسيعي از pH قرارگيرند اما تنوع بهطور معنيداري در pH پايين کاهش مييابد. pH پايين باعث کاهش جذب سديم و بالا رفتن انتشار يون ميشود بنابراين سبب استرس فيزيولوژيکي و افزايش تقاضاي انرژي ميگردد ]64[.
کومار در سال 2002 گزارش داد که گونه C. quadrangula در پرورش لارو کپور ماهيان استفاده مي شود و در نهايت اين گونه را موجودي مناسب جهت تغذيه لارو ماهي معرفي کرد]72[. آديمو و همکاران (1994) پتانسيل توليد انبوه آنتن منشعب ديگري بنام Moina dubia و کاربرد آن را به عنوان اولين غذا براي پرورش نوزادگربه ماهي آفريقايي بررسي کردند. آن ها رشد و ميزان بقاي بهتري را براي نوزادان پرورش يافته با M. dubia نسبت به ناپليوس Ar–ia و جيره خشک تجاري مشاهده کردند]7[. گونههاي جنس Moina از زئوپلانکتونهاي آب شيرين هستند که يکي از مهمترين غذاهاي زنده در پرورش لارو ماهيان پرورشي و تزئيني محسوبميشوند. استفاده از گونههاي جنس Moina بهعنوان غذاي زنده در پرورش لارو ماهيان کپور معمولي ]59[، لارو بچهماهي انگشتقد کپور سرگنده، لارو خامهماهي توام با غذاي کنسانتره انجامشدهاست. جنس Moina بهعنوان غذا براي استفاده لارو ها داراي اهميت است، مثل pacu (Piaractus mesopotamicus) و tambaqui (Colossoma macropomum)، که به صورت عمومي در آبزيپروري برزيل استفادهميشوند ]100[. از سوي ديگر، گونههاي اين جنس جايگزين مناسبي براي آرتميا در پرورش ميگوي بزرگ آب شيرين و ماهيان آکواريومي محسوبميشوند. همچنين از M. macrocopa بهعنوان جايگزين Ar–ia salina در تغذيه لارو باس دريايي استفادهکردند و به اين نتيجه رسيدند که ميتوان در هچريهاي لارو باس دريايي، M. macrocopa را جايگزين مناسبي براي A. salina درنظرگرفت]59[.
آنتنمنشعبها بهصورت معمول در ارزيابي زيستي سميت محيطهاي آبي بهدليل توليدمثل سريع وحساسيت به محيط شيميايي خود مورد استفادهقرارميگيرند. بهدليل اينکه آنتنمنشعبها نقش اساسي را در شبکههاي غذايي آبي بهعنوان واسط بين توليدکنندگان اوليه و ماهيها بازي ميکند، تغييرات چرخه زندگي در دافنيها ميتواند باعث ايجاد پاسخهايي در سطح جمعيت يا اکوسيستم شود ]35[.
2-6- نور و

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com

You may also like