مقاله با موضوع نوری، تفریخ، ، تخمهای، نهانزی، انرژی، طیف، دورههای

مفاهیم آنتعاریف گوناگونی از نور توسط دانشمندان بیان گردیده است. اسحاق نیوتون در کتاب خود شرحی بر نورشناسی تعریف خود را در ارتباط با نور این گونه بیان می دارد: پرتوهای نور ذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می شوند. کریستین هایگن در توضیح نور چنین ذکر کرد که حرکت نور به صورت موجی است و از چشمه به تمام جهات پخش می شود. بیشتر بهخاطر نبوغ جیمز کلرک مکسول است که ما امروزه میدانیم نور نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که معمولاً به عنوان امواج الکترومغناطیسی توصیف میشود و طیف کامل آن شامل امواج رادیویی، تابش فرو قرمز، طیف مرئی از قرمز تا بنفش، تابش فرابنفش، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما می باشد. علاوهبر آن طبق نظریه کوانتومی نور، که در دو دهه اول قرن بیستم بهوسیله پلانک، اینشتین و بور برای اولینبار پیشنهاد شد، نور انرژی الکترومغناطیسی کوانتیده است بدین معنی که جذب و نشر انرژی میدان الکترومغناطیسی به صورت مقدارهای گسسته ای به نام فوتون انجام می گیرد]2[، بهطور کلی نور صورتی از انرژی است که چه آن را موج بدانیم یا ذره با سرعت بسیار زیاد از چشمه خود گسیل شده و در اطراف منتشر میشود. نور میتواند از فضای خالی از ماده (خلاء) و نیز از بعضی مواد مانند هوا و آب و شیشه که آنها را محیط شفاف مینامند بگذرد. نور در اثر برخورد با ماده و یا تغییر محیط انتشار، اثرها و رفتارهایی را بروز میدهد. اثرهای نور بر ماده زیاد است]4[.
چشم انسان فقط به محدوده کوچکی از طیف الکترومغناطیس، بین طول موجهای تشعشعی 400 نانومترتا 700 نانومتر حساس میباشد. در این محدوده طول موجهای مختلف بهصورت رنگهای مختلف برای مشاهدهکننده ظهورپیدامیکند. نور مستقیم خورشید که متشکل از رنگهای بنفش، آبی، سبز متمایل به آبی، سبز، سبز متمایل به زرد، زرد، نارنجی و قرمز میباشد، بهصورت سفید ظهورپیدامیکند. طبیعت ترکیب نور سفید را میتوان بهآسانی توسط عبور پرتوئی از نور خورشید از داخل یک منشور نشانداد. طیف حاصله پس از انکسار از داخل منشور، نشانمیدهد تشعشعی که طول موج بلندتری (قسمت قرمز طیف با انرژی کمتر) دارد در مقایسه با طول موج کوتاهتر تشعشع (قسمت بنفش با انرژی بیشتر) کمتر انکسار پیدا میکند]3[.
2-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور
مطالعات بسیاری در ارتباط با اثر دما، شوری، تغذیه و غیره بر آبزیان در ارتباط با جنبه های مختلف زیست شناسی آنها صورتگرفته و نتایج مختلف و قابل توجهی بهدست آمدهاست. در بسیاری موارد نور یکی از فاکتورهای مهم در تولید مثل آبزیان از جمله غذاهای زنده تشخیص داده شده است ]107[. بر اساس گزارش بوییکما در سال 1973 ، نور مداوم ظرفیت تولید مثلی را در دافنیD. pulex کاهش داد]33[. از سوی دیگر سگالدر سال 1970 بیان داشت که نور با تغییر در مسیرهای نوری عصبی-ترشحی بر فعالیت های تولید مثلی تاثیر گذار است]107[. همچنین، امری و ایکدا در سال 1984 نشان دادند که نقش فعالیت های ترشحی و هورمونی بر جفتگیری، رسیدگی و رها کردن تخم های مولدین،تخم گشایی، پوست اندازی و مرگ و میر در پاروپایان نیز متاثر ازنور میباشد]89[.
نقش نور در رفتار تجمعی آنتن منشعب D. pulex توسط جنسن و همکاران در سال 1999 بررسی شد. آنها گزارشدادند که این گونه در مقابل نور غیر یکنواخت تجمع نموده در حالیکه از نور پیوسته و یکنواخت اجتناب مینماید حتی اگر شرایط تغذیهای مناسب باشد. این موارد نشان دهنده این است که نور فاکتوری مهم در رفتار اجتماعی آنتن منشعبها می باشد]60[. پاسخ تاکتیک نوری در D. magna زمانیکه تحت رژیم نوری که طلوع و غروب خورشید را شبیهسازی میکرد قرارگرفت، به میزان زیادی افزایشیافت. تغییرات در شدت و رنگ دورههای شفقی که محرک اولیه برای مهاجرتهای عمودی بسیاری از فرمهای پلانکتونیاست، در این گونه دیدهشد، که ممکن است در جانوران دیگر نیز حائز اهمیت باشد]45[. دورهنوری به احتمال زیاد یک فاکتور کلیدی است که الگوی فصلی تغییرات مشاهده شده در بسیاری از جمعیتهای زئوپلانکتونی را شرح میدهد. الکسیو و لامپرت در سال (2001) نشان دادند که نور و دسترسی به غذا دو نقطه اوج تولید مثل جنسی در کلونی D. pulicaria ، یک نقطه اوج در ژون و دیگری در نوابر را نتیجه میدهند]10[.
اکولوژیست های محیط آبی، داده های آزمایشگاهی در ارتباط با رشد، تولید مثل و تکامل که در تاریکی مداوم، نوردهی مداوم، نور و تاریکی متناوب، و یا در سیکل های نوری نامعین بدست آمده گزارشکرده اند. نتایج استارکویتر (1973) نشانمیدهد که در نژاد های معین کلادوسرها وجود یا عدم وجود نور ممکن است روی دینامیک جمعیت، تولید مثل و تکامل آنها تاثیرگذارد]113[. آثار نور بر دورههای پوستاندازی سختپوستان سالهای زیادی است که شناختهشده و به تفصیل بیانگردیده است. دوره پوستاندازی میتواند بوسیله انتخاب رژیم نوری مناسب بازداشته و یا تسریع گردد]9[. آزمایش با استفاده از پاروپایان نشانداد که این آثار نتیجه کنش متقابل گروهی از هورمون های محرک و بازدارنده رشد و پوستاندازی هستند. تکامل ناپلیوس و کوپه پودیت در گونه های جنس Cyclops شدیداً متاثر از سیکل نوری است. آهسته ترین تکامل ناپلیوس در نوردهی مداوم، و توسعه سریع در سیکلهای نوری کمتر، گزارششدهاست ]113[، اما تکامل سریعتر Acartia sinjiensis در دورههای نوردهی طولانیتر میسر میشود.
آهنگ تقریبی چرای ریزجلبکها بهوسیله کشت آزمایشگاهی C. quadrangula تحت نوردهی مداوم توسط ثبت کلروفیل نشاندار در جریان خروجی کشت مطالعهشد. جلبک سبز C. vulgaris در این مطالعه بهعنوان غذا مورد استفادهقرارگرفت. نتایج بدستآمده نشانداد جانورانی که ابتداً تحت رژیم نوری 12 ساعت روشنایی:12 ساعت تاریکی بودند و سپس به روشنایی دائمی انتقالیافتند دو بیشینه را در آهنگ تقریبی چرا با دورههای 7/0 و 1/1 ساعت نشاندادند. جانورانی که در ابتدا تحت روشنایی دائمی رشدیافتند هیچ آهنگ تقریبی را از خود نشانندادند.]69[.
در مناطق معتدل احتمالاً نور و دما مهمترین عوامل محرک فعالسازی تخمهای نهانزی زئوپلانکتونها هستند. همچنین بسیاری مطالعات آزمایشگاهی نیاز به نور یا دمای بالا را در تفریخ تخم های نهانزی زئوپلانکتون ها نشاندادهاند]109،111[. در آزمایشی که توسط روجاس در سال 2001 انجامشد اثر دورهنوری و شدت نوری بر میزان تفریخ تخمهای نهانزی M. micrura بررسیشد. این تلاش جهت تعیین تکنیکهای بهینه تفریخ برای استفاده از نوزادان M. micrura برای تغذیه لارو ماهی انجامگرفت. بر طبق این تحقیق میزان بهینه دورهنوری، 8 یا تعداد ساعات بیشتر روشنایی بود]100[. استروس (1971) دورههای متفاوت نوردهی را در مراحل مختلف تفریخ استفادهکرد. او ذکرکرد که بهترین نتایج با یک دورهنوری 16 ساعته آغازین، که بهوسیله یک دورهتاریکی ادامهیابد (72% از تفریخ)، یا با دو دوره 2 ساعته یکی در آغاز و دیگری از چهاردهمین تا شانزدهمین ساعت آزمایش (3/63%) رخمیدهد]122.[
دیویسون در سال 1969 اظهارداشت که تخمهای نهانزی D. pulex به شدت نور 418 لوکس برای گرفتن پاسخ 100% جهت تفریخ نیازمندند، که علت آن حفاظت شدیدی است که پوسته برای جنین تامین میکند ]24[. در مطالعهای که توسط روجاس (2001) بر روی تفریخ تخمهای نهانزی M. micrura انجامشد، نشاندادهشد که تفریخ بهشدت متاثر از دورهنوری و شدت نور میباشد. برطبق نتایج بهدستآمده دورهنوری و شدت نوری حداقل 8 ساعت و 850 لوکس برای این گونه مورد نیاز است ]100[.
شواهد بر این نکته اشاره میکنند که تخمهای نرمال و تخمهای نهانزی در بیمهرگان متنوع (یعنی سختپوستان، حشرات، روتیفرها) میتوانند هم دریافت نور ]56،47[ و هم دریافت شیمیایی ]75،48[ داشته باشند. برای مثال تخمهای حشره Bemisia argentifolli تحت رژیم نوری D10:L14 با شدت نور بالا مقادیر تفریخ بالاتری را نسبت به تخمهای تیمارشده با رژیم نوری D14:L10 با شدت نور کم از خود نشان دادند. در تخمهای نهانزی روتیفر (Brachionis plicatilis)، زمان تفریخ و همزمانی تفریخ بوسیله شرایط محیطی تحت تاثیر قرارگرفت (دوره نوری، دما، شوری) ]47[.
علاوهبراین، نتایج هاگیوارا و همکاران در سال 1995 بر این اشاره میکند که تفریخ تخمهای نهانزی روتیفر بوسیله شدت نور و ترکیب طیفی نور تاثیرپذیرفته و، مهمتر اینکه تفریخ میتواند در تاریکی با اضافه کردن پروستوگلاندینها E1, E2 و F2 القاء گردد. این نویسندگان اینگونه نتیجهگرفتند که تولید پراکسید در آب دریا بوسیله نور ایجاد میگردد و اکسیداسیون اسیدچرب در پروستوگلاندینها درون جنین مکانیزم راهاندازی تخمهای نهانزی برای تفریخ است ]48[. اطلاعات در مورد نور و تاثیرات آن بهویژه برای القاء گونههایی که تخم نهانزی تولید میکنند مهم است. مطالعات انجامشده بر روی Acartia tonsa تحت تاثیر رژیمهای نوری مختلف نشانداد در بیشتر تانکها تولید تخم نسبتاً بالا بود و ماکزیمم تولید تخم را 44 تا 50 تخم به ازای هر فرد ماده در روز در دمای بین 18 و 25 درجه سانتی گراد

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com