مقاله با موضوع نوري، تفريخ، ، تخمهاي، نهانزي، انرژي، طيف، دورههاي

مفاهيم آنتعاريف گوناگوني از نور توسط دانشمندان بيان گرديده است. اسحاق نيوتون در کتاب خود شرحي بر نورشناسي تعريف خود را در ارتباط با نور اين گونه بيان مي دارد: پرتوهاي نور ذرات کوچکي هستند که از يک جسم نوراني نشر مي شوند. کريستين هايگن در توضيح نور چنين ذکر کرد که حرکت نور به صورت موجي است و از چشمه به تمام جهات پخش مي شود. بيشتر بهخاطر نبوغ جيمز کلرک مکسول است که ما امروزه ميدانيم نور نوعي انرژي الکترومغناطيسي است که معمولاً به عنوان امواج الکترومغناطيسي توصيف ميشود و طيف کامل آن شامل امواج راديويي، تابش فرو قرمز، طيف مرئي از قرمز تا بنفش، تابش فرابنفش، پرتوهاي ايکس و پرتوهاي گاما مي باشد. علاوهبر آن طبق نظريه کوانتومي نور، که در دو دهه اول قرن بيستم بهوسيله پلانک، اينشتين و بور براي اولينبار پيشنهاد شد، نور انرژي الکترومغناطيسي کوانتيده است بدين معني که جذب و نشر انرژي ميدان الکترومغناطيسي به صورت مقدارهاي گسسته اي به نام فوتون انجام مي گيرد]2[، بهطور کلي نور صورتي از انرژي است که چه آن را موج بدانيم يا ذره با سرعت بسيار زياد از چشمه خود گسيل شده و در اطراف منتشر ميشود. نور ميتواند از فضاي خالي از ماده (خلاء) و نيز از بعضي مواد مانند هوا و آب و شيشه که آنها را محيط شفاف مينامند بگذرد. نور در اثر برخورد با ماده و يا تغيير محيط انتشار، اثرها و رفتارهايي را بروز ميدهد. اثرهاي نور بر ماده زياد است]4[.
چشم انسان فقط به محدوده کوچکي از طيف الکترومغناطيس، بين طول موجهاي تشعشعي 400 نانومترتا 700 نانومتر حساس ميباشد. در اين محدوده طول موجهاي مختلف بهصورت رنگهاي مختلف براي مشاهدهکننده ظهورپيداميکند. نور مستقيم خورشيد که متشکل از رنگهاي بنفش، آبي، سبز متمايل به آبي، سبز، سبز متمايل به زرد، زرد، نارنجي و قرمز ميباشد، بهصورت سفيد ظهورپيداميکند. طبيعت ترکيب نور سفيد را ميتوان بهآساني توسط عبور پرتوئي از نور خورشيد از داخل يک منشور نشانداد. طيف حاصله پس از انکسار از داخل منشور، نشانميدهد تشعشعي که طول موج بلندتري (قسمت قرمز طيف با انرژي کمتر) دارد در مقايسه با طول موج کوتاهتر تشعشع (قسمت بنفش با انرژي بيشتر) کمتر انکسار پيدا ميکند]3[.
2-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور
مطالعات بسياري در ارتباط با اثر دما، شوري، تغذيه و غيره بر آبزيان در ارتباط با جنبه هاي مختلف زيست شناسي آنها صورتگرفته و نتايج مختلف و قابل توجهي بهدست آمدهاست. در بسياري موارد نور يکي از فاکتورهاي مهم در توليد مثل آبزيان از جمله غذاهاي زنده تشخيص داده شده است ]107[. بر اساس گزارش بوييکما در سال 1973 ، نور مداوم ظرفيت توليد مثلي را در دافنيD. pulex کاهش داد]33[. از سوي ديگر سگالدر سال 1970 بيان داشت که نور با تغيير در مسيرهاي نوري عصبي-ترشحي بر فعاليت هاي توليد مثلي تاثير گذار است]107[. همچنين، امري و ايکدا در سال 1984 نشان دادند که نقش فعاليت هاي ترشحي و هورموني بر جفتگيري، رسيدگي و رها کردن تخم هاي مولدين،تخم گشايي، پوست اندازي و مرگ و مير در پاروپايان نيز متاثر ازنور ميباشد]89[.
نقش نور در رفتار تجمعي آنتن منشعب D. pulex توسط جنسن و همکاران در سال 1999 بررسي شد. آنها گزارشدادند که اين گونه در مقابل نور غير يکنواخت تجمع نموده در حاليکه از نور پيوسته و يکنواخت اجتناب مينمايد حتي اگر شرايط تغذيهاي مناسب باشد. اين موارد نشان دهنده اين است که نور فاکتوري مهم در رفتار اجتماعي آنتن منشعبها مي باشد]60[. پاسخ تاکتيک نوري در D. magna زمانيکه تحت رژيم نوري که طلوع و غروب خورشيد را شبيهسازي ميکرد قرارگرفت، به ميزان زيادي افزايشيافت. تغييرات در شدت و رنگ دورههاي شفقي که محرک اوليه براي مهاجرتهاي عمودي بسياري از فرمهاي پلانکتونياست، در اين گونه ديدهشد، که ممکن است در جانوران ديگر نيز حائز اهميت باشد]45[. دورهنوري به احتمال زياد يک فاکتور کليدي است که الگوي فصلي تغييرات مشاهده شده در بسياري از جمعيتهاي زئوپلانکتوني را شرح ميدهد. الکسيو و لامپرت در سال (2001) نشان دادند که نور و دسترسي به غذا دو نقطه اوج توليد مثل جنسي در کلوني D. pulicaria ، يک نقطه اوج در ژون و ديگري در نوابر را نتيجه ميدهند]10[.
اکولوژيست هاي محيط آبي، داده هاي آزمايشگاهي در ارتباط با رشد، توليد مثل و تکامل که در تاريکي مداوم، نوردهي مداوم، نور و تاريکي متناوب، و يا در سيکل هاي نوري نامعين بدست آمده گزارشکرده اند. نتايج استارکويتر (1973) نشانميدهد که در نژاد هاي معين کلادوسرها وجود يا عدم وجود نور ممکن است روي ديناميک جمعيت، توليد مثل و تکامل آنها تاثيرگذارد]113[. آثار نور بر دورههاي پوستاندازي سختپوستان سالهاي زيادي است که شناختهشده و به تفصيل بيانگرديده است. دوره پوستاندازي ميتواند بوسيله انتخاب رژيم نوري مناسب بازداشته و يا تسريع گردد]9[. آزمايش با استفاده از پاروپايان نشانداد که اين آثار نتيجه کنش متقابل گروهي از هورمون هاي محرک و بازدارنده رشد و پوستاندازي هستند. تکامل ناپليوس و کوپه پوديت در گونه هاي جنس Cyclops شديداً متاثر از سيکل نوري است. آهسته ترين تکامل ناپليوس در نوردهي مداوم، و توسعه سريع در سيکلهاي نوري کمتر، گزارششدهاست ]113[، اما تکامل سريعتر Acartia sinjiensis در دورههاي نوردهي طولانيتر ميسر ميشود.
آهنگ تقريبي چراي ريزجلبکها بهوسيله کشت آزمايشگاهي C. quadrangula تحت نوردهي مداوم توسط ثبت کلروفيل نشاندار در جريان خروجي کشت مطالعهشد. جلبک سبز C. vulgaris در اين مطالعه بهعنوان غذا مورد استفادهقرارگرفت. نتايج بدستآمده نشانداد جانوراني که ابتداً تحت رژيم نوري 12 ساعت روشنايي:12 ساعت تاريکي بودند و سپس به روشنايي دائمي انتقاليافتند دو بيشينه را در آهنگ تقريبي چرا با دورههاي 7/0 و 1/1 ساعت نشاندادند. جانوراني که در ابتدا تحت روشنايي دائمي رشديافتند هيچ آهنگ تقريبي را از خود نشانندادند.]69[.
در مناطق معتدل احتمالاً نور و دما مهمترين عوامل محرک فعالسازي تخمهاي نهانزي زئوپلانکتونها هستند. همچنين بسياري مطالعات آزمايشگاهي نياز به نور يا دماي بالا را در تفريخ تخم هاي نهانزي زئوپلانکتون ها نشاندادهاند]109،111[. در آزمايشي که توسط روجاس در سال 2001 انجامشد اثر دورهنوري و شدت نوري بر ميزان تفريخ تخمهاي نهانزي M. micrura بررسيشد. اين تلاش جهت تعيين تکنيکهاي بهينه تفريخ براي استفاده از نوزادان M. micrura براي تغذيه لارو ماهي انجامگرفت. بر طبق اين تحقيق ميزان بهينه دورهنوري، 8 يا تعداد ساعات بيشتر روشنايي بود]100[. استروس (1971) دورههاي متفاوت نوردهي را در مراحل مختلف تفريخ استفادهکرد. او ذکرکرد که بهترين نتايج با يک دورهنوري 16 ساعته آغازين، که بهوسيله يک دورهتاريکي ادامهيابد (72% از تفريخ)، يا با دو دوره 2 ساعته يکي در آغاز و ديگري از چهاردهمين تا شانزدهمين ساعت آزمايش (3/63%) رخميدهد]122.[
ديويسون در سال 1969 اظهارداشت که تخمهاي نهانزي D. pulex به شدت نور 418 لوکس براي گرفتن پاسخ 100% جهت تفريخ نيازمندند، که علت آن حفاظت شديدي است که پوسته براي جنين تامين ميکند ]24[. در مطالعهاي که توسط روجاس (2001) بر روي تفريخ تخمهاي نهانزي M. micrura انجامشد، نشاندادهشد که تفريخ بهشدت متاثر از دورهنوري و شدت نور ميباشد. برطبق نتايج بهدستآمده دورهنوري و شدت نوري حداقل 8 ساعت و 850 لوکس براي اين گونه مورد نياز است ]100[.
شواهد بر اين نکته اشاره ميکنند که تخمهاي نرمال و تخمهاي نهانزي در بيمهرگان متنوع (يعني سختپوستان، حشرات، روتيفرها) ميتوانند هم دريافت نور ]56،47[ و هم دريافت شيميايي ]75،48[ داشته باشند. براي مثال تخمهاي حشره Bemisia argentifolli تحت رژيم نوري D10:L14 با شدت نور بالا مقادير تفريخ بالاتري را نسبت به تخمهاي تيمارشده با رژيم نوري D14:L10 با شدت نور کم از خود نشان دادند. در تخمهاي نهانزي روتيفر (Brachionis plicatilis)، زمان تفريخ و همزماني تفريخ بوسيله شرايط محيطي تحت تاثير قرارگرفت (دوره نوري، دما، شوري) ]47[.
علاوهبراين، نتايج هاگيوارا و همکاران در سال 1995 بر اين اشاره ميکند که تفريخ تخمهاي نهانزي روتيفر بوسيله شدت نور و ترکيب طيفي نور تاثيرپذيرفته و، مهمتر اينکه تفريخ ميتواند در تاريکي با اضافه کردن پروستوگلاندينها E1, E2 و F2 القاء گردد. اين نويسندگان اينگونه نتيجهگرفتند که توليد پراکسيد در آب دريا بوسيله نور ايجاد ميگردد و اکسيداسيون اسيدچرب در پروستوگلاندينها درون جنين مکانيزم راهاندازي تخمهاي نهانزي براي تفريخ است ]48[. اطلاعات در مورد نور و تاثيرات آن بهويژه براي القاء گونههايي که تخم نهانزي توليد ميکنند مهم است. مطالعات انجامشده بر روي Acartia tonsa تحت تاثير رژيمهاي نوري مختلف نشانداد در بيشتر تانکها توليد تخم نسبتاً بالا بود و ماکزيمم توليد تخم را 44 تا 50 تخم به ازاي هر فرد ماده در روز در دماي بين 18 و 25 درجه سانتي گراد

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com