پایان نامه درمورد دارو، چسب، مخاط، پلان، مفیتیل، اولسراتیو، مایکوفنولات،

<EndNote><Cite><Author>Frieling</Author><Year>2003</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Frieling, U.</author><author>Bonsmann, G.</author><author>Schwarz, T.</author><author>Luger, T. A.</author><author>Beissert, S.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Dermatology, University of Munster, Von-Esmarch-Strasse 58, D-48149 Munster, Germany.</auth-address><titles><title>Treatment of severe lichen planus with mycophenolate mofetil</title><secondary-title>J Am Acad Dermatol</secondary-title><alt-title>Journal of the American Academy of Dermatology</alt-title></titles><pages>1063-6</pages><volume>49</volume><number>6</number><edition>2003/11/26</edition><keywords><keyword>Adolescent</keyword><keyword>Adult</keyword><keyword>Female</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Immunosuppressive Agents/ therapeutic use</keyword><keyword>Lichen Planus/ drug therapy/pathology</keyword><keyword>Male</keyword><keyword>Middle Aged</keyword><keyword>Mycophenolic Acid/ analogs &amp; derivatives/ therapeutic use</keyword></keywords><dates><year>2003</year><pub-dates><date>Dec</date></pub-dates></dates><isbn>0190-9622 (Print)&#xD;0190-9622 (Linking)</isbn><accession-num>14639385</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/s0190</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(4)که البته تمامی این عوارض مربوط به فرم خوراکی این دارو می باشد. با این وجود با توجه به شرایط ویژه دهان مانند حضور بزاق وعدم امکان دسترسی راحت به تمامی ضایعات،در این مطالعه از روش دارو رساني مخاط چسب دهاني مایکو فنولات مفیتیل بهره گرفته شده است که با افزايش مدت زمان تماس دارو با ناحیه مورد نظر موجب ايجاد مدت زمان کافي براي جذب دارو در محل می شود و همچنین قابليت ايجاد غلظتهاي بالايي از دارو را در محل مورد نظر فراهم می کند.ضمنا به علت عدم تاثير دارو روي بافتهاي سالم اطراف محل درگيري،عوارض جانبي روي بافتهاي سالم ایجاد نمی کند.مهمتر اینکه بدليل تمرکز دارو در ناحيه آسيب ديده، دوز بسيار کمتری از دارو بکار می رود.تمامی این موارد ازمزایای آن بر ساير روشهاي دارو رساني مشابه نظير محلولها، ژل ها، پمادها و اسپري هاي دهاني میباشدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shaikh</Author><Year>2011</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>(12)</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shaikh, R.</author><author>Raj Singh, T. R.</author><author>Garland, M. J.</author><author>Woolfson, A. D.</author><author>Donnelly, R. F.</author></authors></contributors><auth-address>Drug Delivery Group, School of Pharmacy, Queen&apos;s University Belfast, Medical Biology Centre, 97 Lisburn Road, Belfast, BT9 7BL, UK.</auth-address><titles><title>Mucoadhesive drug delivery sys–s</title><secondary-title>J Pharm Bioallied Sci</secondary-title><alt-title>Journal of pharmacy &amp; bioallied sciences</alt-title></titles><pages>89-100</pages><volume>3</volume><number>1</number><edition>2011/03/25</edition><dates><year>2011</year><pub-dates><date>Jan</date></pub-dates></dates><isbn>0975-7406 (Electronic)&#xD;0975-7406 (Linking)</isbn><accession-num>21430958</accession-num><urls></urls><custom2>PMC3053525</custom2><electronic-resource-num>10.4103/0975-7406.76478</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(12).
لذا با توجه به موثر بودن MMF بر روی لیکن پلان و اثرات جانبی اندک گزارش شده از MMF و همچنین مزایای استفاده از روش دارو رسانی مخاط چسب ، هدف از این بررسی استفاده از فرم مخاط چسب (mucoadhesive) داروی مایکوفنولات مفیتیل برای اولین بار، در کاهش علائم ضایعات لیکن پلان دهانی می باشد که در یک نمونه از جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
فرضيات طرح :
مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی سوزش و اندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو تاثیری ندارد.
اهداف طرح :
الف) هدف كلي طرح :
بررسی تاثیر داروی مخاط چسب مایکوفنولات مفیتیل در تخفیف علایم لیکن پلان اولسراتیو دهانی
ب) اهداف اختصاصي طرح :
1)تعیین اثر مخاط چسب حاوی مایکوفنولات مفیتیل در کاهش سوزش ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی
2)تعیین اثر مخاط چسب فاقد مایکوفنولات مفیتیل در کاهش سوزش ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی
3) تعیین اثر مخاط چسب حاوی مایکوفنولات مفیتیل دراندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی
4) تعیین اثر مخاط چسب فاقد مایکوفنولات مفیتیل دراندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی
5)مقایسه موارد 1با2 و 3با4
ج)اهداف کاربردی طرح:
نتایج پژوهش حاضر می تواند در تحقیقات بعدی در زمینه معرفی یک داروی موثر و کم ضرر در درمان لیکن پلان دهانی اولسراتیو کاربرد داشته باشد..
تعريف واژه هاي اختصاصي:
مایکوفنولات مفیتیل(mycophenolate mofetil): یک داروی ایمونو ساپرسیو و پیش ساز اسید مایکو فنولیک می باشد که موجب مهار شدن آنزیمIMPDH شده وبا توقف تولید پورین ها که برای رشد لنفوسیتهایT و B ضروری است ،بطور برگشت پذیر سیستم ایمنی را مهار می کند .این دارو بطور گسترده در درمان بیماریهای خود ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fulton</Author><Year>1996</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Fulton, B.</author><author>Markham, A.</author></authors></contributors><auth-address>Adis International Limited, Auckland, New Zealand.</auth-address><titles><title>Mycophenolate mofetil. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and clinical efficacy in renal transplantation</title><secondary-title>Drugs</secondary-title><alt-title>Drugs</alt-title></titles><pages>278-98</pages><volume>51</volume><number>2</number><edition>1996/02/01</edition><keywords><keyword>Animals</keyword><keyword>Graft Rejection/ drug therapy/immunology</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Immunosuppressive Agents/pharmacokinetics/ pharmacology/ therapeutic use</keyword><keyword>Kidney Transplantation/ immunology</keyword><keyword>Mycophenolic Acid/ analogs &amp;</keyword><keyword>derivatives/pharmacokinetics/pharmacology/therapeutic use</keyword></keywords><dates><year>1996</year><pub-dates><date>Feb</date></pub-dates></dates><isbn>0012-6667 (Print)&#xD;0012-6667 (Linking)</isbn><accession-num>8808168</accession-num><urls></urls><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(13).
مخاط چسب (mucoadhesive):عوامل مخاط چسب معمولا از پلیمرهای حاوی هیدروژن باندشونده ساخته میشوند که می توانند در فرمولاسیون مرطوب و یا خشک برای اهداف دارورسانی به مخاط بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرندو براي چسبيدن به رطوبت کافي نيز نياز دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Andrews</Author><Year>2009</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Andrews, G. P.</author><author>Laverty, T. P.</author><author>Jones, D. S.</author></authors></contributors><auth-address>School of Pharmacy, The Queen&apos;s University of Belfast, Belfast, Ireland. [email protected]</auth-address><titles><title>Mucoadhesive polymeric platforms for controlled drug delivery</title><secondary-title>Eur J Pharm Biopharm</secondary-title><alt-title>European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V</alt-title></titles><pages>505-18</pages><volume>71</volume><number>3</number><edition>2008/11/06</edition><keywords><keyword>Adhesiveness</keyword><keyword>Animals</keyword><keyword>Chemistry, Pharmaceutical</keyword><keyword>Delayed-Action Preparations</keyword><keyword>Drug Carriers/ chemistry</keyword><keyword>Drug Delivery Sys–s</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Mucous Membrane/metabolism</keyword><keyword>Organelles/metabolism</keyword><keyword>Polymers/ chemistry</keyword></keywords><dates><year>2009</year><pub-dates><date>Mar</date></pub-dates></dates><isbn>1873-3441 (Electronic)&#xD;0939-6411 (Linking)</isbn><accession-num>18984051</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.ejpb.2008.09.028</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(14).
centercenter00
فصل دوم
مروری بر متون

برای نخستین بار Erasmus Wilsonپزشک انگلیسی در سال 1869نام عجیب” لیکن پلان(lichen planus )”را برای توصیف این ضایعه به کار برد.” لیکن” به معنی گیاهان ابتدایی متشکل از همزیستی قارچ وجلبک می باشدو “پلانوس” به معنی class=’current’>4

متن کامل در سایت homatez.com