پایان نامه درباره ، Burket، EN.CITE، app=”EN”، پلان، Oral، medicine، oral

مسطح است.احتمالاً ویلسون این ضایعات پوستی را آن قدر شبیه رویش لیکن ها روی صخره می دانسته است که چنین نامگذاری را انجام داده است.
ضایعات دهانی لیکن پلان بسیار متنوع اند وتقریبا در تمام مدت بیماری باقی می مانند.اهمیت این بیماری به علت میزان بروز،شباهت آن به سایر بیماریهای پوستی -مخاطی و طبیعت معمولاً دردناک آن استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Regezi JA</Author><Year>2008</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK</author></authors></contributors><titles><title> Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations</title></titles><edition>5th</edition><section>90-95</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>St. Louis</pub-location><publisher>Saunders</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).
این بیماری زیر مجموعه ای از واکنشهای لیکنوئید دهانی است.این واکنشها به 4دسته تقسیم بندی می شود:
لیکن پلان دهانیOral Lichen Planus (OLP)
واکنشهای تماسی لیکنوئید (LCRs) Lichenoid Contact Reactions
بثورات داروئی لیکنوئید Drug Induced Lichenoid Reactions (DILRs)
واکنشهای لیکنوئیدی بیماری پیوند علیه میزبان Graft Versus Host Disease (GVHD)
آزمایشات هیستوپاتولوژیک قادر به افتراق بین واکنشهای لیکنوئیدی مختلف نیستند اما برای تمایز بین واکنشهای لیکنوئید و سایر وضعیتهای پاتولوژیک مخاط دهان می توانند مورد استفاده قرار گیرندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
اپیدمیولوژی
اکثر بیماران مبتلا به لیکن پلان بالغین میانسال هستند و میانگین سنی آنها در زمان تشخیص55 سال است. این بیماری در کودکان نادر است و در زنان 2/3 برابر بیشتر از مردان دیده میشودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neville BW</Author><Year>2009</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Neville BW, Dam DD, Allen CM, Bouquot JE</author></authors></contributors><titles><title>Oral and Maxillofacial Pathology</title></titles><edition>3rd</edition><section>782-788</section><dates><year>2009</year></dates><pub-location>1st edn. Philadelphia</pub-location><publisher>WB Saunders Company,</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).
میزان شیوع گزارش شده برای OLP از2/2-5/0 درصد متغیر است که به احتمال زیاد،تخمینی کمتر از حد واقعی است،زیرا ضایعات کوچک به سادگی ممکن است مورد چشم پوشی واقع شوند.در میان بیماران مراجعه کننده،نسبت زنان بیشتر از مردان است ولی این مسئله در مورد عموم مردم صادق نیستADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2) .
اتیولوژی و پاتوژنز
با وجودی که اتیولوژی OLPشناخته نشده است،عواملی چون دیابت،استرس،تروما،ازدیاد حساسیت به فلزات وداروها می توانند از کوفاکتورهای ایجاد کننده آن باشند.ارتباط بین OLPو ویروس هپاتیت Cدرجمعیت ژاپن و برخی کشورهای مدیترانه مشخص شده است که میتواند در ارتباط با تنوع ژنتیکی بین کشورها باشد.
لیکن پلان شاخه وسیعی از بیماریهای ایمنی تحت عنوان ضایعات لیکنوئیدی است بنا بر این تشابهات کلینیکی وهیستولوژی متعددی بین لیکن پلان و درماتوز لیکنوئید،استوماتیت داروئی و برخی اختلالات اتوایمیون و واکنش پیوند علیه میزبان(GVHD)وجود داردADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
مشخصات هیستوپاتولوژیک بیماری،نقش اولیه سیستم ایمنی در بروز لیکن پلان را تائید میکند.ارتشاح نواری شکلی که سلولهای غالب آن لنفوسیتهایTوماکروفاژها می باشند و دژنراسیون لایه بازال توسط سلولهای Tسایتوتوکسیک که بعنوان دژنراسیون آبکی(liquefaction degeneration)شناخته می شود بعنوان تظاهری از نقش سیستم ایمنی با واسطه سلولی در پاتوژنز OLPتفسیر میشوند. به جهت ناشناخته بودن عامل آنتی ژنیک محرک بیماری،بسیاری از محققان پاتوژنز خودایمنی را برای آن پیشنهاد می کنند.از طرفی همراهی لیکن پلان با بیماریهای خودایمنی،تظاهرات مشابه در بیماری پیوند علیه میزبان وکاهش تحمل نسبت به آنتی ژن خودی،نظریه اتوایمیون بودن این بیماری را تائید می کنند.لنفوسیتهای Tخودواکنشی قادر به تمایز آنتی ژن های خودی و بیگانه نیستندو احتمالاً در بروز OLPاهمیت داشته باشندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Prime</Author><Year>2004</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Prime, S. S.</author><author>Pring, M.</author><author>Davies, M.</author><author>Paterson, I. C.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Oral and Dental Science, Division of Oral Medicine, Pathology and Microbiology, Bristol Dental Hospital and School, University of Bristol, Lower Maudlin Street, Bristol BS1 2LY, UK. [email protected] &lt;[email protected]&gt;</auth-address><titles><title>TGF-beta signal transduction in oro-facial health and non-malignant disease (part I)</title><secondary-title>Crit Rev Oral Biol Med</secondary-title><alt-title>Critical reviews in oral biology and medicine : an official publication of the American Associationof Oral Biologists</alt-title></titles><pages>324-36</pages><volume>15</volume><number>6</number><edition>2004/12/03</edition><keywords><keyword>Animals</keyword><keyword>DNA-Binding Proteins/metabolism</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Mouth Diseases/metabolism</keyword><keyword>Odontogenesis/physiology</keyword><keyword>Palate, Hard/embryology</keyword><keyword>Signal Transduction/ physiology</keyword><keyword>Smad Proteins</keyword><keyword>Trans-Activators/metabolism</keyword><keyword>Transforming Growth Factor beta/ physiology</keyword></keywords><dates><year>2004</year></dates><isbn>1544-1113 (Electronic)&#xD;1045-4411 (Linking)</isbn><accession-num>15574677</accession-num><urls></urls><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(17).اما به نظر می رسد تنها یک پپتید واحد نمی تواند تحریک پاسخ ایمنی را برانگیزد،بلکه بر اساس اختصاصیت لنفوسیت Tتحریک شده چندین پپتید این عمل را انجام می دهند. در نتیجه ارائه یک عامل اتیولوژیک منفرد برای لیکن پلان،بسیار دشوار استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and

متن کامل در سایت homatez.com