پایان نامه درمورد ، پلان، EN.CITE، Burket، app=”EN”، دهانی، BC، پاپولر

treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
یافته های بالینی
تظاهرات پوستی لیکن پلان فقط در 30-10درصد افرادی که علائم دهانی دارند بروز می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wray D</Author><Year>1999</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Wray D, Lowe GDO, Dagg JH, Felix DH, Scully C</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of general and oral medicine</title></titles><edition>1st</edition><section>247-251</section><dates><year>1999</year></dates><pub-location>Edinburgh. Pagination</pub-location><publisher> Churchill Livingstone</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18).در حالیکه تقریبا دوسوم بیمارانی که لیکن پلان پوستی دارند ضایعات دهانی نیز خواهند داشتADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Regezi JA</Author><Year>2008</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK</author></authors></contributors><titles><title> Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations</title></titles><edition>5th</edition><section>90-95</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>St. Louis</pub-location><publisher>Saunders</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).
نمای کلاسیک ضایعات پوستی بصورت پاپولهای ارغوانی و خارش دار با قله مسطح است که معمولا درناحیه تنه و محل خمیدگی اندامها ظاهر می شوند و در صورت خارانده شدن توسط بیمار درد شدیدی ایجاد می کنند.در معاینه کلینیکی سطح این پاپولها شبکه ای از خطوط نازک و سفید رنگ تورمانندی دیده میشود که خطوط ویکهام نام دارند. نواحی دیگر خارج دهانی که درگیر می شوند ناخنها و اندام تناسلی زنانه ومردانه هستندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neville BW</Author><Year>2009</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Neville BW, Dam DD, Allen CM, Bouquot JE</author></authors></contributors><titles><title>Oral and Maxillofacial Pathology</title></titles><edition>3rd</edition><section>782-788</section><dates><year>2009</year></dates><pub-location>1st edn. Philadelphia</pub-location><publisher>WB Saunders Company,</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).نزدیک به 20درصد زنان مبتلا به لیکن پلان دهانی دارای درگیری ژنیتال نیز میباشند اما در مردان درگیری همزمان این دو ناحیه ناشایع است.در برخی بیماران لیکن پلان مری نیز همزمان رخ می دهد که موجب دیسفاژی یا اختلال در بلع می شودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
لیکن پلان دهانی (OLP)از نظر نمای بالینی براساس شکل ظاهری نواحی سفید و قرمز آن به انواع زیر تقسیم بندی می شود: رتیکولر،پاپولر،پلاک مانند،بولوز،اریتماتوز و اولسراتیو
برای تثبیت تشخیص لیکن پلان دهانی،حضور اشکال رتیکولر یا پاپولر ضروری است،اگر علاوه بر آنها نواحی پلاک مانند،بولوز،اریتماتوز یا زخمی نیز وجود داشته باشند لیکن پلان بر اساس آنها نامگذاری می شود.تظاهرات بالینی متفاوت لیکن پلان دهانی متناسب با میزان التهاب زیراپی تلیالی است.التهاب خفیف ممکن است اپیتلیوم را به تولید هایپرکراتوز تحریک نماید،درحالی که التهاب شدیدتر منجر به تخریب نسبی یاکامل اپی تلیوم خواهد شد که از نظر هیستولوژیکی بصورت آتروفی،اروزیون یا زخم مشاهده میشود.این مسئله با این حقیقت که اکثر ضایعات اریتماتوز و زخمی بوسیله ساختارهای پاپولر یا رتیکولر احاطه شده اند،تایید می شود. در مواردی که قسمت مرکزی ضایعه متشکل از یک روند التهابی شدید باشددر حالیکه قسمت محیطی کمتر تحت تاثیر قرار گرفته وسلولهای اپیتلیال آن توانایی واکنش بصورت هایپرکراتوز را داشته باشند، ممکن است یک گرادیان التهابی تشکیل شودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
نوع رتیکولر(شکل 1-2) شایعترین فرم لیکن پلان می باشد که مشخصه آن خطوط یا نوارهای باریک و سفیدی(خطوط ویکهام) است که به شکل شبکه ای یا حلقوی آرایش یافته اند.شایعترین محل درگیری مخاط باکال است.این خطوط عمدتا بطور قرینه و دوطرفه در مخاط باکال ایجاد میشوند،همچنین برروی زبان وبه طور ناشایعتردر لثه ها و لبها دیده می شوند.تقریبا تمامی سطوح مخاطی بدن میتوانند علائم لیکن پلان را بروز دهند.این فرم لیکن پلان کمترین علائم کلینیکی را داشته و بطور تصادفی کشف می شود.

شکل1-2 : لیکن پلان رتیکولر
نوع پلاک مانند(شکل 2-2) لیکن پلان تظاهر کلینیکی مشابه لکوپلاکیا دارد با این تفاوت که بصورت چندکانونی دیده میشود.سطح پلاک می تواند از حالت کمی برجسته تاصاف ویک دست متغیر باشد.محل اولیه بروز این ضایعه در دهان سطح پشتی زبان و مخاط باکال استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Regezi JA</Author><Year>2008</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK</author></authors></contributors><titles><title> Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations</title></titles><edition>5th</edition><section>90-95</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>St. Louis</pub-location><publisher>Saunders</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).این نوع از لیکن پلان اغلب در سیگاریها مشاهده می شود و بدنبال قطع استعمال سیگار ناپدید شده ،به نوع رتیکولر تبدیل می گردد.برخی گزارشات علمی از این فرضیه حمایت می کند که لیکن پلان پلاک مانند،بیشتر از دیگر ضایعات لیکن پلان بهSCCتبدیل میشود.بطور معمول انواع رتیکولر،پاپولر و پلاک مانند لیکن پلان بدون علامتند هر چند بیماران ممکن است احساسی از زبری را تجربه کنندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).

شکل2-2 : لیکن پلان پلاک مانند
نوع پاپولر (شکل3-2)معمولا در مراحل اولیه بیماری حضور دارد.از نظر بالینی به واسطه نقاط سفید کوچکی مشخص میشود که در اکثر مواقع با فرم رتیکولر مخلوط شده است.گاهی اوقات اجزای پاپولر به عنوان بخشی از روند طبیعی با خطوط سفید ادغام می شوندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket

متن کامل در سایت homatez.com