مقاله درمورد ، سوزش، پلان، مخاط، چسب، درمانی، مایکوفنولات، اولسراتیو

است(نمودار1-4و 2-4).
10471151362075در گروه قبل و بعد، میانگین اندازه زخم از84/26میلی متر در ابتدای درمان به09/12 میلی متر در انتهای درمان تقلیل یافت.سوزش زخم نیز نیز از 44/4(بر اساس معیار VAS) در هفته اول به 12/1در هفته چهارم تقلیل یافت. (نمودار3-4 و 4-4).
نمودار1-4:مقایسه میانگین سوزش زخم در سمت مورد با شاهد درطی چهار هفته درمانی در گروه اول
894715-33020
mm

نمودار2-4:مقایسه میانگین اندازه زخم در سمت مورد با شاهد درطی چهار هفته درمانی در گروه اول
9709151905

نمودار3-4:مقایسه میانگین سوزش زخم درطی چهار هفته درمانی در گروه دوم
970915182880
mm

نمودار4-4:مقایسه میانگین اندازه زخم درطی چهار هفته درمانی در گروه دوم
آمار استنباطی
در اینجا به بررسی فرضیه پژوهش بر اساس نتایج حاصله از بررسی داده ها می پردازیم:
فرضیه : مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی سوزش و اندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو تاثیری ندارد.
برای مقایسه میزان سوزش و اندازه زخم در گروه اول (موردی-شاهدی) وگروه دوم (قبل وبعد) از آزمونpaired t-test استفاده گردیده و سطح معنی داری آزمون 05/0 درنظرگرفته شد.فرض صفر آزمون عدم تاثیرداروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی سوزش و اندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو می باشد و فرض مقابل موثر بودن داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی سوزش و اندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو است.
نتایج آزمون paired t-test نشان دادکه مقدار معنی داری این آزمون در گروه اول در سمت مورد در ابتدا وانتهای درمان از لحاظ میزان سوزش کمتر از05/0 می باشد(P value=0/012). این مقدار از لحاظ اندازه زخم نیز معنی دار بوده است(P value=0/004).نتایج آزمون tدر گروه اول در جداول1-4 و2-4 آورده شده است.
در مورد گروه دوم، در ابتدا وانتهای درمان،مقدار معنی داری از لحاظ سوزش (P value=0/004) و اندازه زخم (P value=0/002)کمتر از05/0 بوده است. نتایج آزمون tدر گروه دوم در جدول5-4 آورده شده است.
در سمت شاهد، تنها در مورد میزان سوزش در ابتدا وانتهای درمان، تفاوت معنی دار (Pvalue=0/048)بوده استو از لحاظ اندازه زخم مقدار معنی داری آزمون بیش از 05/0 می باشد(P value=0/216).بنابراین مخاط چسب فاقد دارو فقط بر روی سوزش ضایعات لیکن پلان اولسراتیو موثر بوده است نه اندازه آن.
لذا با توجه به موارد فوق، فرض صفر رد شده ومی توان نتیجه گرفت داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی سوزش و اندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو موثر بوده است.
جدول 1-4: مقایسه علائم بالینی هر سمت از گروه اول در ابتدای درمان با انتهای درمان
نتایج آمار مقایسه ای
متغیر مقایسه روز صفر با روز آخر(هفته چهارم)
آماره t P value
تغییرات سمت مورد اندازه زخم 568/3 004/0*
درد و سوزش 568/3 012/0*
تغییرات سمت شاهد اندازه زخم 305/1 216/0
درد و سوزش 479/2 048/0*
* اختلاف معنی دار
جدول 2-4:مقایسه علائم بالینی سمت مورد با شاهد در گروه اول در روزهای پیگیری
اندازه
زخم مقایسه سمت مورد و شاهد آماره t P value
روز صفر 517/0- 623/0
هفته اول 360/1- 245/0
هفته دوم 091/2- 091/0
هفته سوم 716/0- 548/0
هفته چهارم 246/3- 018/0*
درد
و
سوزش روز صفر 000/1 356/0
هفته اول 534/0- 621/0
هفته دوم 547/1 183/0
هفته سوم 000/1 423/0
هفته چهارم 162/0 877/0
*اختلاف معنی دار
جدول 3-4: مقایسه علائم بالینی گروه دوم در روزهای پیگیری
اندازه
زخم مقایسه هفته های پیگیری با روز صفر آماره t P value
هفته اول 354/0 727/0
هفته دوم 237/1 228/0
هفته سوم 883/0 388/0
هفته چهارم 501/3 002/0*
درد
و
سوزش هفته اول 27/0- 79/0
هفته دوم 547/0 59/0
هفته سوم 659/0 517/0
هفته چهارم 364/3 004/0*
*اختلاف معنی دار
centercenter00
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه تاثیر داروی مخاط چسب مایکوفنولات مفیتیل در کاهش اندازه زخم و میزان سوزش بیماران مبتلا به OLPاولسراتیو بررسی شد.چرا که در طی معاینات بالینی مهم ترین علائم ذکر شده توسط بیمار (علائم subjective) این دو مورد بوده اند.در عین حال اندازه زخم جزو علائم objective نیز می باشد و نتایج حاصله حاکی از این بود که MMF در کاهش هر دو عامل مورد بررسی یا به عبارت بهتر در کاهش علائم objectiveو subjective لیکن پلان دهانی موثر بوده است.
از آنجایی که این دارو برای اولین باربه صورت مخاط چسب در مورد نوع دهانی لیکن پلان استفاده شده است مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات عینا مشابه ممکن نیست بنابر این نتایج این مطالعه باپژوهش های نسبتا مشابه مقایسه می شود:
Contrerasوهمکاران در مطالعه ای تصادفی 59 بیمار مبتلا به گلومرولونفریت ناشی ازلوپوس (Lupus Glomerulonephritis)را به سه گروه تقسیم کرده اند و اثر درمانی سه داروی MMF‍‍،آزاتیوپرین و سیکلوفسفامید را مقایسه نموده اند وMMFرا در درمان بدون عود لوپوس GLN موثر دانسته اندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Db250cmVyYXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MzI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDIyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4zMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9ImE1NXJkZjBzNnd6ZXpvZXR3d3NwcjVhMnhmZTlkdzkydnpmcyI+MzI8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNvbnRyZXJhcywgRy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlBhcmRvLCBWLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVjbGVyY3EsIEIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5MZW56LCBPLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VG96bWFuLCBFLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TyZh
cG9zO05hbiwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJvdGgsIEQuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGlhbHlzaXMgVW5pdCwgVmV0ZXJhbnMgQWZmYWly
cyBNZWRpY2FsIENlbnRlciBhbmQgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWFtaSwgTWlhbWksIFVTQS4gZ2Nv
bnRyZXJAbWVkLm1pYW1pLmVkdS48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TZXF1ZW50
aWFsIHRoZXJhcGllcyBmb3IgcHJvbGlmZXJhdGl2ZSBsdXB1cyBuZXBocml0aXM8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TiBFbmdsIEogTWVkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5U
aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
YWdlcz45NzEtODA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzUwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVy
PjxlZGl0aW9uPjIwMDQvMDMvMDU8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFtZW5vcnJoZWEvY2hlbWljYWxseSBpbmR1Y2VkPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkF6YXRoaW9wcmluZS9hZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvIHRoZXJhcGV1dGljIHVzZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5DeWNsb3Bob3NwaGFtaWRlL2FkdmVyc2UgZWZmZWN0cy8gdGhlcmFwZXV0
aWMgdXNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRydWcgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gU2NoZWR1bGU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RHJ1ZyBUaGVyYXB5LCBDb21iaW5hdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkltbXVu
b3N1cHByZXNzaXZlIEFnZW50cy9hZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvIHRoZXJhcGV1dGljIHVzZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5JbmZlY3Rpb24vZXRpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW5mdXNp
b25zLCBJbnRyYXZlbm91czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5LaWRuZXkgRmFpbHVyZSwgQ2hyb25p
Yy9wcmV2ZW50aW9uICZhbXA7IGNvbnRyb2w8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+THVwdXMgTmVwaHJp
dGlzLyBkcnVnIHRoZXJhcHkvbW9ydGFsaXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+TXljb3BoZW5vbGljIEFjaWQvYWR2ZXJzZSBlZmZlY3RzLyBhbmFsb2dzICZh
bXA7IGRlcml2YXRpdmVzLyB0aGVyYXBldXRpYyB1c2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJlZG5p
c29uZS90aGVyYXBldXRpYyB1c2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmVjdXJyZW5jZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5SZW1pc3Npb24gSW5kdWN0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN1cnZpdmFs
IEFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PHB1
Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5NYXIgNDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MzMt
NDQwNiAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAwMjgtNDc5MyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lv
bi1udW0+MTQ5OTkxMDk8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT4xMC4xMDU2L05FSk1vYTAzMTg1NTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+
PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48
bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN

متن کامل در سایت homatez.com