پایان نامه درمورد ، کمپلکس، ppm، [Pt2، Hz، پلاتين، کوپلاژ، ليگاند

88/8-83/6 = δ مربوط به هيدروژنهاي ليگاندهای توليل و 2-فنيل پيريدين مي باشد. هيدروژنهاي متا در ppm 93/6 =  ظاهر مي شوند که در نتيجه جفت شدن با هيدروژنهای ارتو منجر به ايجاد يک دوتايي با ثابت کوپلاژ Hz 5/7 = 3J(HoHm)مي گردند. اما هيدروژنهای ارتو يک دوتايي با ستلايتهای پلاتين درppm 46/7 = δ با ثابت کوپلاژHz 0/64 = 3J(PtH) نشان مي دهند، که اين دوتايی شدن به دليل جفت شدن هيدروژنهاي ارتو توسط هيدروژنهاي متا با ثابت کوپلاژ Hz 5/7 = 3J(HmHo)مي باشد. پيک دوتايي با ستلايتهای پلاتين درppm 87/8 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 0/19 = 3J(PtH6) مربوط به هيدروژن شماره 6 ليگاند 2-فنيل پيريدين می باشد، که اين دوتايی شدن به دليل جفت شدن اين هيدروژن با هيدروژن کناری خود با ثابت کوپلاژ Hz 5/5 = 3J(H6H5)مي باشد.
شکل 3-5- طيف1H-NMR (MHz 250) کمپلکس [Pt(p-MeC6H4)(ppy)(SMe2)] در CDCl3
-748665-719455
3-2-2- سنتز و شناسايی كمپلكس [PtMe(ppy)(SMe2)]
روش تهيه كمپلكس آلي پلاتين (II) حاوي ليگاند 2-فنيل پيريدين در معادله 3-6 آمده است :

( 3-6 )
واكنش پيش ماده [PtMe2(μ-SMe2)]2 با 2 اكي والان از ليگاند 2-فنيل پيريدين در استون يك محلول زردرنگ [PtMe(ppy)(SMe2)] ، را در محيط از طريق جايگزيني SMe2 و متيل با 2-فنيل پيريدين توليد مي كند.
3-2-2-1- شناسایی [Pt(Me)(ppy)(SMe2)]
الف) تجزيه عنصري [Pt(Me)(ppy)(SMe2)]
S% N% H% C% 3/7 1/3 5/4 8/40 محاسبه شده
3/7 0/3 2/4 4/41 تجربی
جدول 3-2 نتايج تجزيه عنصري کمپلکس [Pt(Me)(ppy)(SMe2)]
ب ) طيف سنجي 1H-NMR کمپلکس [Pt(Me)(ppy)(SMe2)]
طيف 1H-NMR کمپلکس [Pt(Me)(ppy)(SMe2)] ، در شکل 3-6 نشان داده شده است که مشابه با گزارشات قبلی ارائه شده برای اين کمپلکس است.68 پروتونهاي ليگاند متيل بصورت يک يکتايي در ppm 07/1 = δ همراه با ستلايتهاي پلاتين با ثابت کوپلا Hz 83 = 3JPtH ظاهر مي گردد. پيک يکتايي همراه با ستلايتهاي پلاتين در ppm 45/2 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 23 = 3JPtH مربوط به پروتونهاي ليگاند SMe2انتهايی مي باشد. سيگنالهاي موجود در محدودهppm 9/8-8/6 = δ مربوط به هيدروژنهاي ليگاند 2-فنيل پيريدين مي باشد. يک پيک دوتايي همراه با ستلايتهاي پلاتين در ppm 9/8 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 62 = 3JPtH و Hz 6 3JH7H8 = به هيدروژن شماره 8 ليگاند 2-فنيل پيريدين نسبت داده مي شود.
شکل 3-6- طيف1H-NMR (MHz 250) کمپلکس [Pt(Me)(ppy)(SMe2)] در CDCl3
-728980-744220
3-3- سنتز و شناسایی کمپلکس های حاوی لیگاند dfppe
3-3-1- تهیه [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)]
در معادلات 3-7 و 3-8 روش تهيه اين کمپلکس در حضور مقادير متفاوت از dfppe نشان داده شده است.
( 3-7 )

( 3-8 )

3-3-1-1- شناسايی [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)]
الف) تجزيه عنصري [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)]
N% H% C% 6/1 3/3 5/47 محاسبه شده
6/1 5/3 1/48 تجربی
جدول 3-3 نتايج تجزيه عنصري کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)]
ب) طيف سنجي 1H-NMR کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)]
واکنش با نیم اکی والان dfppe
طيف 1H-NMR کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)] در شکل 3-7 و 3-8 نشان داده شده است. پروتون هاي گروه متيلن ليگاند dfppe به صورت يک پيک پهن در ppm 33/3 = δ ظاهر مي گردد. پروتون هاي استخلاف متيل ليگاند توليل به صورت يک يکتايي در ppm 10/2= δ ظاهر مي گردد. هيدروژن های متا به صورت يک دوتايی در ppm 54/6 δ = با ثابت کوپلاژ Hz 4/7 = 3J(HH) ، هيدروژن های ارتو به صورت يک دوتايی همراه با ستلايت پلاتين در ppm 98/6 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 6/28 = 3J(PtH) و Hz 2/6 = 3J(HH) ظاهر می گردند. هيدروژن متصل به کربن کنار نيتروژن 2-فنیل پیریدین به صورت يک دوتايی در ppm 08/8 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 51/4 = 3J(HH) مشاهده می شود که به علت کوپل شدن با Pt کمی پهن شده است. سيگنال هاي موجود در محدودهppm 79/7-53/6 δ= مربوط به هيدروژن هاي آروماتیک ليگاندهاي توليل و 2-فنیل پیریدین می باشند.
واکنش با یک اکی والان dfppe
طيف 1H-NMR کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)] در شکل 3-9 و 3-10 نشان داده شده است. پروتون هاي گروه متيلن ليگاند dfppe به صورت يک پيک پهن در ppm 32/3= δ ظاهر مي گردد. پروتون های ليگاند dfppe واکنش نکرده به شکل يک سه تايی در ppm 56/2 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 9/13= 2J(HP) مشاهده می شوند. پروتون هاي استخلاف متيل ليگاند توليل به صورت يک يکتايي در ppm 10/2= δ ظاهر مي گردد. هيدروژن های متا به صورت يک دوتايی در ppm 54/6 δ = با ثابت کوپلاژ Hz 4/7 = 3J(HH)، هيدروژن های ارتو به صورت يک دوتايی همراه با ستلايت پلاتين در ppm 98/6 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 6/28 = 3J(PtH) و Hz 2/6 = 3J(HH)ظاهرمی گردند. هيدروژن متصل به کربن کنار نيتروژن 2-فنیل پیریدین به صورت يک دوتايی درppm 07/8 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 1/5= 3J(HH)مشاهده می شود. سيگنال هاي موجود در محدوده ppm 78/7-52/6= δ مربوط به هيدروژن هاي ليگاندهاي توليل و 2- فنیل پیریدین می باشند.
شکل 3-7 طيف1H-NMR (MHz 500) گسترده ناحیه آلیفاتیک کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(bhq)2(-dfppe)] در CDCl3
-493395-442595
شکل 3-8 طيف1H-NMR (MHz 500) گسترده ناحیه آروماتیک کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(bhq)2(-dfppe)] در CDCl3
-387985-507365
شکل 3-9 طيف1H-NMR (MHz 500) گسترده ناحیه آلیفاتیک کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(bhq)2(-dfppe)] در CDCl3
-469265-558800
-450215-640715شکل 3-10 طيف1H-NMR (MHz 500) گسترده ناحیه آروماتیک کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(bhq)2(-dfppe)] در CDCl3

ج) طيف سنجي31P{1H} NMR کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)]
واکنش با نیم اکی والان dfppe
طيف 31P{1H}-NMR [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)] در شکل 3-11 نشان داده شده است. اتم هاي فسفر ليگاند dfppe به صورت يک يکتايي در ppm 9= δ با ستلايت پلاتين مشاهده می شود. وقتی يکی از پلاتين ها در NMR فعال باشد، دو فسفر، ديگر هم ارز نيستند و دو دسته ستلايت ايجاد می گردد. يک دسته از کوپلاژ فسفر و پلاتين متصل به آن حاصل می شود(Hz 20451J(Pt-P)= ) و دسته ديگر توسط اتم فسفر دورتر ايجاد می شود(4J(Pt-P) قابل محاسبه نیست . چون فقط باعث پهن شدن پیک شده است )، از طرفی دو فسفر نيز با هم کوپل می کنند ( Hz75 3J(P-P)=).
واکنش با یک اکی والان dfppe
طيف 31P{1H}-NMR [Pt2 (p-MeC6H4)2(ppy)2(-dfppe)]در شکل 3-12 نشان داده شده است. اتم هاي فسفر ليگاند dfppe به صورت يک يکتايي در ppm 9= δ با ستلايت پلاتين مشاهده می شود. وقتی يکی از پلاتين ها در NMR فعال باشد، دو فسفر، ديگر هم ارز نيستند و دو دسته ستلايت ايجاد می گردد. يک دسته از کوپلاژ فسفر و پلاتين متصل به آن حاصل می شود ( Hz20451J(Pt-P)= ) و دسته ديگر توسط اتم فسفر دورتر ايجاد می شود( 4J(Pt-P) قابل محاسبه نیست . چون فقط باعث پهن شدن پیک شده است)، از طرفی دو فسفر نيز با هم کوپل می کنند ( Hz75 3J(P-P)=)، پيک مربوط به dfppe واکنش نداده در ppm 44-= δ مشاهده گردید .
شکل 3-11 طيف31P{1H}-NMR (MHz 4/202) کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(bhq)2(-dfppe)] در CDCl3
-526415-659130
شکل 3-12 طيف31P{1H}-NMR (MHz 4/202) کمپلکس [Pt2 (p-MeC6H4)2(bhq)2(-dfppe)] در CDCl3
-583565-440690
3-3-2- تهيه [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)]
در معادله 3-9 روش تهيه اين کمپلکس در حضور 0.5 اکی والان از dfppe نشان داده شده است.
(3-9 )

3-3-2-1- شناسايی [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)]
الف) تجزيه عنصري [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)]
واکنش با 0.5eq dfppe
N% H% C% 1.8 2.6 42.3 محاسبه شده
1.7 2.7 41.9 تجربی
جدول 3-4 نتايج تجزيه عنصري کمپلکس [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)]
ب) طيف سنجي 1H-NMR کمپلکس [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)]
طيف 1H-NMR کمپلکس [Pt2 (Me)2(bhq)2(-dfppe)] در شکل 3-13 نشان داده شده است. پروتون هاي گروه متيلن ليگاند dfppe به صورت يک پيک پهن در ppm 41/3= δ ظاهر مي گردد. پروتون هاي استخلاف متيل به صورت يک دوتايی همراه با ستلايت پلاتين در ppm 28/0= δ با ثابت کوپلاژ Hz 6/79= 2J(PtH)و Hz 1/8 = 3J(HP) ظاهر می شود. هيدروژن متصل به کربن کنار نيتروژن 2-فنیل پیریدین به صورت يک دوتايی در ppm 18/8 = δ مشاهده می شود. سيگنال هاي موجود در محدوده ppm 99/7-69/6= δ مربوط به هيدروژن هاي ليگاند 2-فنیل پیریدین می باشند.
ج) طيف سنجي31P{1H} NMR کمپلکس [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)]
طيف 31P{1H}-NMR [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)] در شکل 3-14 نشان داده شده است. اتم هاي فسفر ليگاند dfppe به صورت يک يکتايي در ppm 1/9= δ با ستلايت پلاتين مشاهده می شود. وقتی يکی از پلاتين ها در NMR فعال باشد، دو فسفر، ديگر هم ارز نيستند و دو دسته ستلايت ايجاد می گردد. يک دسته از کوپلاژ فسفر و پلاتين متصل به آن حاصل می شود ( Hz1897 1J(Pt-P)= ) و دسته ديگر توسط اتم فسفر دورتر ايجاد می شود ( 4J(Pt-P) قابل محاسبه نیست . چون فقط باعث پهن شدن پیک شده است)، از طرفی دو فسفر نيز با هم کوپل می کنند . ( Hz 693J(P-P)= ).
شکل 3-13 طيف1H-NMR (MHz250) کمپلکس [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)] در CDCl3
-349250-355600
-469265-650240شکل 3-14 طيف31P{1H}-NMR (MHz 4/202) کمپلکس [Pt2 (Me)2(ppy)2(-dfppe)] در CDCl3

3-3-3- تهیه [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]
در معادله 3-10 روش تهیه این کمپلکس در حضور 1 اکی والان از dfppe نشان داده شده است 🙁 3-10 )

3-3-3-1- شناسایی [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]
الف ) تجزیه عنصری [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]
N% H% C% 18/1 63/2 42.5 محاسبه شده
4/1 7/2 9/41 تجربی
جدول 3-5 نتايج تجزيه عنصري کمپلکس [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]
ب) طيف سنجي 1H-NMR کمپلکس [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]
طيف 1H-NMR کمپلکس [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]در شکل 3-15 نشان داده شده است. پروتون هاي گروه متيلن ليگاند dfppe به صورت يک پيک پهن در ppm 56/2 = δ ظاهر مي گردد. پروتون هاي استخلاف متيل به صورت يک دوتايی همراه با ستلايت پلاتين در ppm 77/0 = δ با ثابت کوپلاژ Hz 72= 2J(PtH)و Hz 3/10 = 3J(HP) ظاهر می شود. هيدروژن متصل به کربن کنار نيتروژن 2-فنیل پیریدین به صورت يک دوتايی در ppm 38/8= δ مشاهده می شود. سيگنال هاي موجود در محدودهppm 98/7-75/6= δ مربوط به هيدروژن class=’link’>2

  • 6
  • متن کامل در سایت homatez.com