پایان نامه درباره ، کمپلکس، فسفر، روبروی، ليگاند، dfppe، متیل، پیک

هاي ليگاند 2-فنیل پیریدین می باشند.
ج) طيف سنجي31P{1H} NMR کمپلکس [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]
طیف 31P{1H} NMR کمپلکس [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)] در شکل 3-16 نشان داده شده است . اتم های فسفر لیگاند dfppe که با هم متفاوت هستند به صورت دو پیک یکتایی با ستلایت پلاتین دیده می شوند .
پیک یکتایی در ppm 7/16 = δ با کوپلاژHz 16151J(Pt-P)= مربوط به فسفر روبروی متیل و پیک یکتایی در ppm 9/9 = δ با کوپلاژ Hz 1693 1J(Pt-P)= مربوط به فسفر روبروی لیگاند 2-فنیل پیریدین که از موقعیت کربن کوردینه شده می باشد . کوچکتر بودن کوپلاژ فسفر روبروی متیل نسبت به فسفر روبروی 2-فنیل پیریدین مربوط به بیشتربودن اثر ترانس متیل می باشد.
شکل 3-15 طيف1H-NMR (MHz250) کمپلکس [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)] در CDCl3
-354965-758190
شکل 3-16 طيف31P{1H}-NMR (MHz 4/202) کمپلکس [PtMe(dfppe)(ppy-Ҟ1C)]در CDCl3
-393065-909320
3-4- مقايسه حالت های کئورديناسيون dppe , dfppe
وقتی از 5/0 اکی والان ليگاند استفاده شود، هر دو ليگاند توليد يک کمپلکس به شکل دايمر می کنند ( معادلات 3-11 و 3-12 ).
(3-11)

( 3-12 )
اما وقتی از 1 اکی والان ليگاند استفاده شود، dppe به شکل کی ليت عمل می کند ( معادله 3-13 ) ، dfppe توليد يک کمپلکس به شکلقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com