مقاله با موضوع اشریشیا، کولی، ، باکتری‌های، طیور، اینتگرونهای، کلنی‌های، جدایه‌های

اینتگرونها (که قطعات ژنتیکی متحرک هستند) مقاومت های دارویی چندگانه را رمزگردانی می کنند و در انتقال مقاومت های دارویی چندگانه بین باکتری ها دخیل هستند (لوراستین هال و همکاران، 2003).
مواجهه با باکتریهای دارای مقاومت چندگانه از طریق زنجیره ی غذایی خطر بالقوه ای برای سلامت انسان از طریق عفونتهای منتقل شونده از راه غذا در نظر گرفته شده است. مسبب آن پاتوژن‌های مقاوم یا انتقال افقی اینتگرونها از باکتریهای موجود در حیوانات تولید کننده غذا مثل طیور به پاتوژنهای انسانی می‌باشد (باکس و همکاران، 2005). اینتگرونها در سرتاسر جهان در ارتباط با باکتری های گرم منفی توصیف شده اند و شاخصی برای مقاومت آنتی بیوتیکی هستند (باهو و همکاران، 2010).
کلاس یک اینتگرون‌ها به علت پخش وسیع در میان باکتریهای گرم منفی وبالاترین میزان گزارشات در انسان و حیوانات به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. این کلاس شایعترین اینتگرون در جدایه‌های کلینیکی است وسبب شده برخی نویسندگان آنها را اینتگرون‌های بالینی نامگذاری کنند (گیلینگز و همکاران، 2008). کلاس 2 اینتگرونهای متحرک ، دومین گروه فراوان اینتگرون‌ها هستند . در اغلب اینتگرونهای کلاس 2 ژن intI2 بوسیله ی یک کدون پایان منقطع می‌شود که منجر به تولید یک پروتئین ناقص و غیر عملکردی می‌شود که باعث ایجاد یک ترتیب پایدار در کاست‌های ژنی می‌شود که اساسا شامل ژن مقاومت به تری متوپریم dfrA1 ،ژن مقاومت به استرپتو تریسین sat2 ، ژن مقاومت به استرپتومیسین و اسپکتینومیسین aadA1 و ژن با عملکرد نامشخص orfX هستند (هانسون و همکاران، 2002). فشار آنتی بیوتیکی احتمالا نقش مهمی درانتخاب وپخش اینتگرونهای متحرک در باکتریها ایفا کرده است. بیش از 130 کاست ژنی که سبب مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌شوند و بیش از 60 کاست ژنی با عملکرد نا شناخته در رابطه با اینتگرونهای متحرک شناسایی شده اند (پارتریج و همکاران، 2009). ژنهایی که درون این کاست های ژنی جاسازی شده اند شامل ژنهای مقاومت به تقریبا تمام خانواده‌های آنتی بیوتیکی، شامل: بتا-لاکتام ها، آمینوگلیکوزیدها، تریمتوپریم، کلرآمفنیکل، فسفومیسین، ماکرولیدها، لینکوزآمیدها، ریفامپیسین و کوئینولون‌ها هستند. علاوه بر آن کاست‌های ژنیqac که فاکتورهای مقاومت به مواد ضد عفونی کننده از خانواده ترکیبات چهار تایی آمونیوم را رمزگردانی می‌کنند در اینتگرونهای متحرک یافت شده اند. مطالعات نشان داده اند که اینتگرونهای متحرک (MIs ) در جوامع باکتریایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کلینیک‌ها یا کشاورزی یا محیط در معرض فشار آنتی‌بیوتیکی قرار گرفته اند، شیوع بیشتری داشته است (استادر و همکاران، 2012).
از آن جهت که تا کنون پژوهشی در جهت شناسایی اینتگرون‌ها در باکتری‌های جدا شده از طیور گوشتی استان فارس انجام نشده و نقش آنها در ایجاد مقاومت‌های چندگانه در ماکیان استان بررسی نشده است و همچنین با توجه به نقش بسیار مهم اینتگرونها در شیوع مقاومت های آنتی بیوتیکی چندگانه در بین پاتوژنهای حیوانی و همچنین انسانی و انتقال باکتری‌های طیور از طریق زنجیره‌ی غذایی به انسان‌ها و نیز خطر انتقال فاکتورهای مقاومت از باکتری‌های ماکیان به سایر باکتری‌های موجود در محیط و باکتری‌های فلور حیوانات و انسان‌ها، به نظر می‌رسد نتایج این پایان نامه در خصوص تعیین حضور و فراوانی اینتگرون‌ها در جدایه‌های اشریشیا‌کولی طیور گوشتی منطقه منجر به کسب اطلاعات مفیدی در زمینه مکانیسم‌های انتقال مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ایجاد باکتری‌های دارای مقاومت چندگانه در باکتری‌های ماکیان خواهد شد.
1-2- فرضیه ها و اهداف طرحآیا اینتگرونهای کلاس 1و2 در جدایه‌های E. coli طیور گوشتی مورد مطالعه وجود دارد؟کدامیک از اینتگرونهای کلاس 1و2 بیشترین فراوانی را در جدایه‌های موجود دارند ؟آیا میان حضور اینتگرونها و مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های مورد مطالعه ارتباطی وجود دارد ؟فصل دوم: کلیات و بررسی منابع موجود1-2- اشریشیا کولیباکتری اشریشیا کولی متعلق به جنس اشریشیا از خانواده انتروباکتریاسه می باشد. اشریشیا کولی یک باسیل گرم منفی، غیر اسیدفست، چند شکلی و غیر اسپورزا می‌باشد. اغلب سویه‌های این باکتری متحرک و دارای تاژک می‌باشند (کوئین و همکاران. 1994ب).
1-1-2-خصوصیات کشتاشریشیا کولی بصورت هوازی یا بی‌هوازی بر روی محیط کشت های معمولی و در بازه دمایی 44-18 درجه سانتی‌گراد رشد می‌کند. این باکتری بر روی پلیت‌های آگار در دمای 37 درجه سانتی‌گراد در عرض 24 ساعت رشد کرده و کلنی‌های صاف، محدب و بی‌رنگی را تولید می‌کند. کلنی‌های اشریشیا کولی بر روی آگار مک کانکی صورتی درخشان، بر روی آگار EMB سبز تیره با جلای فلزی دیده می‌شوند. اگرچه شکل کلنی‌های اشریشیا کولی متغیر است ولی معمولاَ mm 3-1 قطر داشته و دارای یک ساختار گرانوله و لبه‌های کامل می‌باشند. کلنی‌های خشن، بزرگ و دارای لبه‌های منظم هستند. درحالیکه کلنی‌های موکوئیدی بزرگتر بوده و خیس وچسبنده به نظر می‌رسند. برخلاف اشریشیا کولی‌های بیماریزای پستانداران که به طور معمول بر روی آگار خون دار ایجاد همولیز می‌کنند، همولیز چهره معمول اشریشیا کولی‌های بیماریزای طیور نیست (رودریگز و همکاران 2005).
2-1-2-خصوصیات بیوشیمیاییاشریشیا کولی از تخمیر گلوکز، مالتوز، مانیتول، زیلوز، گلیسرول، رامنوز، سوربیتول وآرابینوز اسید و گاز تولید می‌کند اما دکسترین، نشاسته و اینوزیتول را تخمیر نمی‌کند. جایگزینی سوربیتول به جای لاکتوز در آگار مک کانکی برای تفریق اشریشیا کولی O157 از دیگر جدایه های اشریشیا کولی بکار می رود زیراکه O157:H7 سوربیتول را تخمیر نکرده و نمی تواند بر روی مک کانکی کلنی‌های صورتی رنگ ایجاد کند (مارچ و رتنام، 1986). اغلب جدایه‌های اشریشیا کولی لاکتوز را تخمیر می‌کنند ولی برخی سویه‌های اشریشیا کولی لاکتوز منفی وجود دارند که می بایست از سالمونلا تفریق داده شوند (بارنز و همکاران، 2008ب). اشریشیا کولی اندول تولید کرده، واکنش متیل رد مثبت داشته و نیترات را به نیتریت تبدیل می‌کند. واکنش های ووژ- پروسکوئر و اکسیداز آن منفی است و در محیط آهن دار سولفید هیدروژن تولید نمی‌کند. اشریشیا کولی در حضور سیانید پتاسیم رشد نمی‌کند. اوره را هیدرولیز کرده (اوره آز منفی است)، ژلاتین را ذوب و بر روی محیط سیترات رشد می‌کند. از آزمایش‌های بیوشیمیایی می‌توان برای تمایز اشریشیا کولی از دیگر گونه‌های جنس اشریشیا استفاده کرد (بتل هایم، 1994؛ جیلس، 1994).
3-1-2-انتشار و راه های انتقال اشریشیا کولی در طیورسروتیپ های مختلف اشریشیا کولی فلور نرمال روده بوده و در تعداد زیاد در دستگاه گوارش بسیاری از موجودات از جمله انسان دیده می‌شوند. حضور اشریشیا‌کولی در روده بسیار مفید بوده و می تواند از جایگزین شدن سایر باکتری ها مانند سالمونلا ممانعت کند (مورر و همکاران، 2002). باکتری‌های روده نقش مهمی در پاتوژنز بیماری‌های روده بازی می‌کنند، زیرا اعتقاد بر این است که آنها از روده در برابر کلونیزه شدن پاتوژنها جلوگیری می‌کنند و سبب تحریک پاسخ ایمنی در جوجه ها می‌شوند (مید، 2000). خوراک طیور می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تماس با خاک، جوندگان، پرندگان، گرد و غبار، انسان به عنوان حامل، فاضلاب یا آب در طول پردازش و ذخیره سازی آلوده شود. در تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی مواد غذایی، اعضای انتروباکتریاسه به طور معمول به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی عمل می‌کنند و شامل باکتری‌های مهم مشترک انسان و دام مثل گونه‌های سالمونلا، گونه‌های یرسینیا و اشریشیا‌کولی هستند (میراندا و همکاران، 2008). در مطالعه‌ای به منظورجداسازی و شناسایی انتروباکتریاسه و غیر انتروباکتریاسه از دستگاه گوارش ماکیان در سطح جنس و گونه، نشان داده شد که شایع ترین انتروباکتریاسه موجود در نمونه‌ها اشریشیا کولی (33/58 %) بود (یهیا وهمکاران، 2013). در ماکیان نرمال، 15-10 درصد کلی‌فرم‌های روده‌ای ممکن است به سروتیپ های بالقوه پاتوژن تعلق داشته باشند (هری و همزلی، 1965ب). گرچه این سروتیپ‌های روده‌ای ممکن است مشابه سروتیپ‌های خارج روده‌ای بیماریزا در همان پرنده نباشند ولی می‌توانند به عنوان مخزنی برای فاکتورهای حدت و فاکتورهای مقاومت باکتریایی عمل کنند (نوگرادی و همکاران، 2006). باکتری‌های اشریشیا‌کولی‌ بیماریزا می توانند از طریق تخم مرغ منتقل شده وسبب مرگ و میر بالا در جوجه های جوان گردند (روزاریو و همکاران، 2004). کولی فرم های بیماریزا در روده جوجه‌های تازه از تخم در آمده بسیار فراوان تر از تخم مرغ هایی هستند که از آن ها تفریخ شده‌اند. این امر نشان دهنده گسترش سریع این سویه class=’current’>3

متن کامل در سایت homatez.com

مقاله درباره بیمارستانی، PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYWxhbWF0aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+ PFJlY051bT4xMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTApPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk PjxyZWMtbnVtYmVyPjEwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk Yi1pZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnplbnYwenpncHh6ZnZ3dnZ0MnJzIj4xMDwva2V5PjwvZm9y ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48 Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+U2FsYW1hdGksIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv cj5SYWhiYXJpbWFuZXNoLCBBLiBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVuZXNpYW4sIE0uPC9hdXRo b3I+PGF1dGhvcj5OYXNlcmksIE0uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxh dXRoLWFkZHJlc3M+VHJhdW1hIGFuZCBTdXJnZXJ5IFJlc2VhcmNoIENlbnRlciwgQmFocmFtaSBD aGlsZHJlbiBIb3NwaXRhbCwgVGVocmFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywg SXJhbi4gcHNhbGFtYXRpQHR1bXMuYWMuaW48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5O ZW9uYXRhbCBub3NvY29taWFsIGluZmVjdGlvbnMgaW4gQmFocmFtaSBDaGlsZHJlbiBIb3NwaXRh bDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbmRpYW4gSiBQZWRpYXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0 bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW5kaWFuIEogUGVkaWF0cjwvZnVs bC10aXRsZT48YWJici0xPkluZGlhbiBqb3VybmFsIG9mIHBlZGlhdHJpY3M8L2FiYnItMT48L3Bl cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE5Ny0yMDA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NzM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy PjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA2LzAzLzI5PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y ZD5Dcm9zcyBJbmZlY3Rpb24vKmVwaWRlbWlvbG9neS9ldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29y ZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SG9zcGl0YWxzLCBQZWRpYXRyaWMvKnN0YXRpc3Rp Y3MgJmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SG9zcGl0YWxzLCBVbml2 ZXJzaXR5L3N0YXRpc3RpY3MgJmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluZmFudCwgTmV3Ym9ybjwva2V5d29yZD48a2V5d29y ZD5JbnRlbnNpdmUgQ2FyZSBVbml0cywgTmVvbmF0YWwvKnN0YXRpc3RpY3MgJmFtcDsgbnVtZXJp Y2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdXJnaWNh bCBQcm9jZWR1cmVzLCBPcGVyYXRpdmUvYWR2ZXJzZSBlZmZlY3RzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5NYXI8L2RhdGU+PC9w dWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDE5LTU0NTY8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTY1 Njc5MTA8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk ZXI+TmxtPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+ PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U2FsYW1hdGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2 PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwPC9yZWMtbnVt YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnpl bnYwenpncHh6ZnZ3dnZ0MnJzIj4xMDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1l PSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxh dXRob3I+U2FsYW1hdGksIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWhiYXJpbWFuZXNoLCBBLiBBLjwv YXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVuZXNpYW4sIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYXNlcmksIE0uPC9h dXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+VHJhdW1hIGFuZCBT dXJnZXJ5IFJlc2VhcmNoIENlbnRlciwgQmFocmFtaSBDaGlsZHJlbiBIb3NwaXRhbCwgVGVocmFu IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgSXJhbi4gcHNhbGFtYXRpQHR1bXMuYWMu aW48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5OZW9uYXRhbCBub3NvY29taWFsIGluZmVj dGlvbnMgaW4gQmFocmFtaSBDaGlsZHJlbiBIb3NwaXRhbDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs ZT5JbmRpYW4gSiBQZWRpYXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+ PGZ1bGwtdGl0bGU+SW5kaWFuIEogUGVkaWF0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkluZGlhbiBq b3VybmFsIG9mIHBlZGlhdHJpY3M8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE5Ny0yMDA8 L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NzM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA2 LzAzLzI5PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Dcm9zcyBJbmZlY3Rpb24vKmVwaWRl bWlvbG9neS9ldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv cmQ+SG9zcGl0YWxzLCBQZWRpYXRyaWMvKnN0YXRpc3RpY3MgJmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8 L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SG9zcGl0YWxzLCBVbml2ZXJzaXR5L3N0YXRpc3RpY3MgJmFtcDsg bnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PkluZmFudCwgTmV3Ym9ybjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbnRlbnNpdmUgQ2FyZSBVbml0cywg TmVvbmF0YWwvKnN0YXRpc3RpY3MgJmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv cmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdXJnaWNhbCBQcm9jZWR1cmVzLCBPcGVyYXRpdmUv YWR2ZXJzZSBlZmZlY3RzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3ll YXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5NYXI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4w MDE5LTU0NTY8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTY1Njc5MTA8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVy bHM+PC91cmxzPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TmxtPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2Ut cHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90 ZT5= ADDIN، ، نوزادی، EN.CITE.DATA(104)،، 4/14%، EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NaXJzb2xleW1hbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9Z ZWFyPjxSZWNOdW0+OTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oOSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+OTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg ZGItaWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+OTwva2V5PjwvZm9y ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48 Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWlyc29sZXltYW5pLCBTLlIuPC9hdXRob3I+ PGF1dGhvcj5TYWxpbWksIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGFyZWdoaSBCcm9qZW5pLCBNLjwv YXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFuamJhciwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1laHRhcnBvb3IsIE0u PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVu dCBvZiBOdXJzaW5nLCBGYWN1bHR5IG9mIE51cnNpbmcgYW5kIE1pZHdpZmVyeSwgU2hhaGlkIEJl aGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuIDE5ODU3MTc0NDMs IElyYW4uJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIFBoeXNpb2xvZ3ksIEZhY3VsdHkgb2YgTWVkaWNpbmUs IFNoYWhpZCBCZWhlc2h0aSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMsIFRlaHJhbiAx OTg1NzE3NDQzLCBJcmFuLiYjeEQ7U3R1ZGVudCBSZXNlYXJjaCBDb21taXR0ZWUsIEhvcm1vemdh biBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMsIEJhbmRhciBBYmJhcyA3OTE0OTY0MTUz LCBJcmFuLiYjeEQ7RGVwYXJ0bWVudCBvZiBIZWFsdGggTWFuYWdlbWVudCBhbmQgRWNvbm9taWNz LCBTY2hvb2wgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCwgVGVocmFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBT Y2llbmNlcywgVGVocmFuIDE0MTc2MTQ0MTEsIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48 dGl0bGU+QmFjdGVyaWFsIHBhdGhvZ2VucyBhbmQgYW50aW1pY3JvYmlhbCByZXNpc3RhbmNlIHBh dHRlcm5zIGluIHBlZGlhdHJpYyB1cmluYXJ5IHRyYWN0IGluZmVjdGlvbnM6IGEgZm91ci15ZWFy IHN1cnZlaWxsYW5jZSBzdHVkeSAoMjAwOS0yMDEyKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5J bnQgSiBQZWRpYXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt dGl0bGU+SW50IEogUGVkaWF0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkludGVybmF0aW9uYWwgam91 cm5hbCBvZiBwZWRpYXRyaWNzPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMjYxNDI8L3Bh Z2VzPjx2b2x1bWU+MjAxNDwvdm9sdW1lPjxlZGl0aW9uPjIwMTQvMDYvMjU8L2VkaXRpb24+PGRh dGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNjg3LTk3NDAgKFByaW50KSYjeEQ7 MTY4Ny05NzQwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI0OTU5MTgzPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1 cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QbWM0MDUyMTg4PC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291 cmNlLW51bT4xMC4xMTU1LzIwMTQvMTI2MTQyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVt b3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5n dWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pcnNvbGV5 bWFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT45PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48 cmVjLW51bWJlcj45PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p ZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnplbnYwenpncHh6ZnZ3dnZ0MnJzIj45PC9rZXk+PC9mb3JlaWdu LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250 cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5NaXJzb2xleW1hbmksIFMuUi48L2F1dGhvcj48YXV0 aG9yPlNhbGltaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoYXJlZ2hpIEJyb2plbmksIE0uPC9hdXRo b3I+PGF1dGhvcj5SYW5qYmFyLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVodGFycG9vciwgTS48L2F1 dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9m IE51cnNpbmcsIEZhY3VsdHkgb2YgTnVyc2luZyBhbmQgTWlkd2lmZXJ5LCBTaGFoaWQgQmVoZXNo dGkgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBUZWhyYW4gMTk4NTcxNzQ0MywgSXJh bi4mI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgUGh5c2lvbG9neSwgRmFjdWx0eSBvZiBNZWRpY2luZSwgU2hh aGlkIEJlaGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuIDE5ODU3 MTc0NDMsIElyYW4uJiN4RDtTdHVkZW50IFJlc2VhcmNoIENvbW1pdHRlZSwgSG9ybW96Z2FuIFVu aXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgQmFuZGFyIEFiYmFzIDc5MTQ5NjQxNTMsIEly YW4uJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIEhlYWx0aCBNYW5hZ2VtZW50IGFuZCBFY29ub21pY3MsIFNj aG9vbCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBUZWhyYW4gVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVu Y2VzLCBUZWhyYW4gMTQxNzYxNDQxMSwgSXJhbi48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRs ZT5CYWN0ZXJpYWwgcGF0aG9nZW5zIGFuZCBhbnRpbWljcm9iaWFsIHJlc2lzdGFuY2UgcGF0dGVy bnMgaW4gcGVkaWF0cmljIHVyaW5hcnkgdHJhY3QgaW5mZWN0aW9uczogYSBmb3VyLXllYXIgc3Vy dmVpbGxhbmNlIHN0dWR5ICgyMDA5LTIwMTIpPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludCBK IFBlZGlhdHI8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs ZT5JbnQgSiBQZWRpYXRyPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+SW50ZXJuYXRpb25hbCBqb3VybmFs IG9mIHBlZGlhdHJpY3M8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEyNjE0MjwvcGFnZXM+ PHZvbHVtZT4yMDE0PC92b2x1bWU+PGVkaXRpb24+MjAxNC8wNi8yNTwvZWRpdGlvbj48ZGF0ZXM+ PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE2ODctOTc0MCAoUHJpbnQpJiN4RDsxNjg3 LTk3NDA8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjQ5NTkxODM8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+ PC91cmxzPjxjdXN0b20yPlBtYzQwNTIxODg8L2N1c3RvbTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut bnVtPjEwLjExNTUvMjAxNC8xMjYxNDI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUt ZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TmxtPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdl PmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A ADDIN،