مقاله با موضوع ، PAGEREF، h، اصطکاک، جدول، تحقیق:، اصطکاک:، معبر

……………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595499 h 253ـ3ـ2ـ ضریب اصطکاک: ……………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595500 h 263-3-3-آسفالت : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595501 h 263ـ3ـ4ـ قیر : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595505 h 273ـ3ـ5ـ اثرات محیطی: …………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595511 h 283ـ3ـ6ـ مشخصات هندسی یا فیزیکی: …………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595516 h 293ـ3ـ7ـ مشخصات عملکردی (ترافیکی) : …………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595517 h 293ـ3ـ8ـ مشخصات ایمنی: ………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595518 h 293ـ3ـ9ـ اصطکاک و ضریب اصطکاک: ……………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595519 h 293-3-9-1- تعریف اصطکاک : ………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595520 h 293-3-9-2- اصطکاک در حرکت و آستانه‌ی حرکت: ………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595521 h 31
3-3-9-3- رابطه‌ی نیروی اصطکاک با مسیر لغزش (کشیده شدن) تایر: ……………………………………………. PAGEREF _Toc322595523 h 323-3-9-4- دایره اصطکاک: ……………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595524 h 323-3-9-5- ضریب اصطکاک : ………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595525 h 333-3-9-6- فرضیه های اساسی اصطکاک : ……………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595526 h 343-3-9-7- نسبت نیروی اصطکاک به وزن: …………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595527 h 353-3-9-8- تأثیر سرعت بر اصطکاک: ……………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595528 h 353-3-9-9- اثر حرارت بر اصطکاک : ………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595529 h 363-3-9-10- سایر عوامل قابل توجه در رابطه با اصطکاک: …………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595530 h 363-3-9-11- ضریب شتاب ترمز: ……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595531 h 373-3-9-12- تأثیر نوع وسیله بر ضریب اصطکاک: ………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595532 h 383-3-9-13- رابطه‌ی ضریب اصطکاک و شتاب ثقل : …………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595533 h 38
3-3-9-14- رابطه‌ی ضریب شتاب ترمز با افزایش و کاهش سرعت: …………………………………………………… PAGEREF _Toc322595534 h 393-3-9-15- ضریب شتاب ترمز و ضریب اصطکاک در صحنه‌ی تصادفات: ………………………………………….. PAGEREF _Toc322595535 h 403-3-9-16- معادلات محاسبه‌ی سرعت بر اساس آثار ترمز: ………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595537 h 403-3-9-17-اعتبار کاربردی معادله : ………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595538 h 413ـ4ـ متغیرهای اصلی تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595539 h 413ـ5ـ روش تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595540 h 423ـ5ـ1ـ روش‌های آزمایش ترمز : …………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595541 h 423ـ5ـ2ـ آزمایش پاندول: …………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595542 h 443ـ6ـ شناسایی متغیرهای تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595544 h 493ـ7ـ گزارش پایایی و روایی تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595545 h 493ـ8ـ فلوچارت: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595546 h 50فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها4ـ1ـ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595550 h 524ـ2ـ توصیف جمعیت مورد مطالعه: ………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595551 h 534ـ3-انجام آزمایش ترمز: ………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595552 h 534-4- جامعه آماری و نمونه تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595553 h 594-4-1- اصفهان: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595554 h 594-4-2- تهران: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595557 h 604ـ4ـ2ـ1ـ منطقه 21 تهران : …………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595558 h 604ـ5ـ بررسی و آزمون فرضیات به تفکیک: …………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595562 h 634ـ5ـ1ـ تحلیل داده‌های آزمایش طول خط ترمز: ………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595563 h 634ـ5ـ2ـ تجزیه داده‌ها به کمک آمار تحلیلی:…………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595564 h 664ـ5ـ2ـ1ـ رگرسيون لجستيك: ………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595565 h 664-5-2-2- نتايج حاصل از مدل رگرسيون لجستيك: …………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595566 h 684-5-2-3- نتایج داده‌های آزمایش پاندول انگلیسی ……………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595567 h 704ـ5ـ3ـ نتایج حاصل از تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc322595568 h 71فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری5ـ1ـ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595571 h 765-2- اثبات فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 76
5ـ2ـ نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595572 h 765ـ3ـ پیشنهادات: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc322595573 h 77منابع و مآخذ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc322595574 h 78
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 – 1 فهرست تحقیقات انجام شده مرتبط ……………………………………………………………………………….. 17
جدول 3-1: رابطه سرعت و ضریب شتاب ترمز ……………………………………………………………………………………… 44
جدول شماره 3-2: جدول ضریب اصطکاک راه های مختلف ………………………………………………………………… 48
جدول 4-1: معبر خشک (باد لاستیک تغییر یافته) ………………………………………………………………………………. 55
جدول 4-2: معبر خشک (باد لاستیک متناسب) …………………………………………………………………………………… 56
جدول 4-3: معبر خشک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 56
جدول 4-4: معبر لغزنده (مرطوب) ………………………………………………………………………………………………………… 56
جدول 4-5: معبر لغزنده (مرطوب) باد لاستیک تغییر یافته …………………………………………………………………. 57
جدول 4-6: معبر لغزنده (مرطوب)- باد لاستیک متناسب ……………………………………………………………………. 57
جدول 4-7: تغییرات دما ………………………………………………………………………………………………………………………… 58 جدول 4-8: نوع و عمر آسفالت ………………………………………………………………………………………………………………. 58
جدول4- 9: برخی خصوصیات معابر شهر اصفهان ………………………………………………………………………………… 59
جدول 4-10: شبکه معابر منطقه 21 ……………………………………………………………………………………………………. 62
جدول 4-11: نتایج آزمایش پاندول انگلیسی ………………………………………………………………………………………… 70
جدول 4-12: خصوصیات ترافیکی برخی از خیابان‌های منطقه 21 شهرداری تهران

متن کامل در سایت homatez.com