مقاله درمورد ، تصادفات، معابر، اصطکاک، آسفالت، ترافیک، مصالح، وسائط

…………………………… 71
جدول 4– 13: خصوصیات ترافیکی برخی از خیابان‌های منطقه 7 شهرداری اصفهان ………………………… 72
جدول 4 –14: نسبت تصادفات معابر انتخابی شهر اصفهان و منطقه 21 شهرداری تهران……………………..74
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل3-1: نیروهای وارد بر یک جسم بر روی سطح شیب‌دار ……………………………………………………………….. 30
شکل 3-2: نسبت نیروی اصطکاک به وزن در شرایط بدون لغزش و لغزش ………………………………………… 32
شکل3-3:رابطه سرعت ‌و ضریب ‌اصطکاک …………………………………………………………………………………………….. 36
شکل 3-4 : شماتیک دستگاه پاندول انگلیسی ………………………………………………………………………………………. 45
شکل : 3-5 شماتیک دستگاه پاندول انگلیسی مورد استفاده در این تحقیق ……………………………………….. 46
شکل:3-6 اندازهگیری مقاومت لغزشی معبر با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی ……………………………… 46
شکل 3 – 7 فلوچارت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 50
شکل 4-1 انجام آزمایش خط ترمز ………………………………………………………………………………………………………. 54
شکل 4-2 : نمونهای از اندازهگیری خط ترمز ………………………………………………………………………………………… 54
شکل 4-3 : نمایی از آسفالت سربارهای اجرا شده در کنار آسفالت معمولی …………………………………………. 54
شکل 4-4: نمودار مقایسه طول شبکه معابر شهر اصفهان بر حسب نوع …………………………………………….. 60
شکل 4-5: نقشه تهرانسر بخش اصلی مسکونی منطقه 21 …………………………………………………………………… 61
شکل 4-6: نمودار مقایسه طول شبکه معابر منطقه 21 شهرداری تهران ……………………………………………. 62
شکل 4-7: نمودار تغییرات طول خط ترمز بر اساس نوع مصالح به کار رفته در آسفالت………………………. 63
شکل 4- 8: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس تغییرات باد لاستیک ……………………………………………… 64
شکل 4- 9: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس لغزندگی معبر ………………………………………………………… 64
شکل 4- 10: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس تغییرات دمای محیط ………………………………………… 65
شکل 4- 11: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس نوع و عمر آسفالت معبر …………………………………….. 65
شکل 4- 12: نمودار تغییرات فاصله توقف بر اساس وزن خودرو ………………………………………………………….. 66
شکل4-13: نتايج حاصل از مدل رگرسيون لجستيك بر روی دادههای آزمون خط ترمز ………………………68
شکل 4-14: مقدار R2 برای رگرسیون لجستیک انجام شده ……………………………………………………………………. 69
شکل 4-15: صحت برازش هر یک از پارمترهای مستقل (ورودی) رگرسیون ……………………………………… 70
شکل 4- 16: نمودار نسبت تصادفات معابر انتخابی شهر اصفهان و منطقه 21 ……………………………………. 74
فصل اولکلیات تحقیق26809703628390001ـ1ـ مقدمه:«و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً»
هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده
(قرآن کریم : سوره مائده آیه 32 )
بشر از همان روزهای اولیه پیدایش تمدن در پی توسعه و بهبود راه‌های ارتباطی بوده به نحوی که هر سرزمینی که در این عرصه پیشگام بود آبادتر و موفق‌تر بود و در واقع رمز موفقیت و دوام یک سرزمین و تمدن در داشتن وسائط نقلیه و راه‌های ارتباطی بهتر نهفته بود. از این رو حاکمان به بهبود وسائط نقلیه و توسعه راه‌های ارتباطی توجه خاصی نشان می‌دادند که این موضوع گاهی به منظور سهولت حمل و نقل نفرات و ادوات به منظور کشور گشایی و بسط قلمرو تحت حاکمیت خود بود و نه الزاماً رفاه حال مردمان سرزمین تحت سلطه خویش بود. به هر حال شوق و اشتیاق انسان به دلایل مختلف برای حمل و نقل سریع کالا و نفرات باعث رشد سریع و بهبود وسائط نقلیه و توسعه راه‌های ارتباطی گردید که در این بین راه‌ها و وسائط زمینی به دلائل قابل دسترس بودن، ارزان بودن و… بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. با اختراع ماشین بخار انقلابی در عرصه بهبود وسائط حمل و نقل زمینی ایجاد شد و هر روز وسایطی با سرعت و قدرت بیشتری تولید شدند. از سوی دیگر همزمان با پیشرفت وسائط و توسعه راه‌ها مشکلات ترافیکی و در رأس آن‌ها تصادف گریبان‌گیر انسان گردید و كم کم تبدیل به یک معضل اجتماعی گردید که باعث جلب توجه دولت‌ها به مقوله ایمنی ترافیک شد.
تصادفات یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است (ایونس،2004) ضرر و زیان حاصل از تصادفات منجر به فوت و جرح و یا خسارات ناشی از آن، بخش مهمی از دستاوردهای توسعه را بر باد می‌دهد. حوادث ترافیکی پدید آورنده فاجعه‌ای عظیم برای جامعه است، تا آن جا که در کشور ما 2 تا 3 درصد از ثروت ملی را نابود می‌کند (ایرج لایقی،1384) سازمان جهانی بهداشت بر آورد کرده است که هر سال 3 درصد از درآمد سرانه کشورهای در حال صرفه هزینه‌های مربوط به خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی و ترافیک می‌شود (ایرج لایقی، 1384) ایمنی ترافیک می‌تواند میزان آسیب‌پذیری انسان در استفاده از صنعت حمل و نقل را کاهش دهد که لازمه آن. كنترل سرعت خودروها، افزایش ضریب ایمنی راه‌ها، الزامی نمودن نکات ایمنی خودروها و بالا بردن سطح فرهنگ ترافیک مردم می‌باشد.
رعایت استانداردها و به کارگیری مصالح مرغوب در زیرسازی و روسازی معابر از جمله اقداماتی است که در بحث ایمنی راه‌ها می‌تواند تأثیر‌گذار باشد. در این بین انتخاب آسفالت مناسب که شرایط استاندارد از جمله مقاومت سایشی مناسب و… را داشته باشد نقش بسزایی در ایمنی راه دارد؛ لذا با توجه به نقش ضریب اصطکاک در وقوع، عدم وقوع، افزایش یا کاهش شدت تصادف، انتخاب مصالح اولیه که تأمین کننده ضریب اصطکاک مناسب در سطح آسفالت باشد می‌تواند در کاهش یا شدت تصادفات موثر باشد. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با مقایسه تصادفات دو شهری که مصالح متفاوتی را در تولید آسفالت معابر خود بکار گرفته‌اند این مهم را که به‌ کارگیری مصالح مرغوب‌تر نقش بسزایی در کاهش یا شدت تصادفات دارد بررسی و میزان آن را مشخص نماییم تا حساسیت متولیان ایمنی ترافیک به این موضوع بیش از پیش گشته و ما نیز در ایمنی ترافیک و در نتیجه جلوگیری از ریختن خون افراد در تصادفات سهیم باشیم.
1ـ2ـ طرح مساله:تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون تأثیر ضریب اصطکاک سطح معابر شهری بر تصادفات صورت گرفته؛ لیکن این موضوع در شهر اصفهان کمتر مورد توجه واقع شده است. ویژگی‌های خاص سطوح آسفالتی معابر شهر اصفهان و فرهنگ ترافیک رانندگان آن ضرورت این پژوهش را در مورد شهر اصفهان خاطرنشان می‌سازد. لازم به ذکر است که مصالح سنگی مورد استفاده در مخلوط‌های آسفالتی در شهر اصفهان از نوع آهکی بوده و بدین ترتیب مقاومت سایشی سطوح آسفالت به شدت افت پیدا می‌کند. این مسأله ضریب اصطکاک سطح معابر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدیهی است که هر چه ضریب اصطکاک سطح آسفالت با لاستیک خودرو کمتر باشد، احتمال وقوع تصادف افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب در این پژوهش تلاش خواهد شد تا رابطه ضریب اصطکاک سطح آسفالت با میزان تصادفات در شهر اصفهان به دست آید و نقش نوع مصالح سنگی در میزان وقوع تصادفات تبیین گردد. این مهم از طریق مقایسه وضعیت تصادفات نرمال شده در شهر اصفهان و منطقه 21 شهرداری تهران (که دارای مخلوط‌های آسفالتی از نوع مصالح سنگی سيليسی- کوارتزی است) بررسی خواهد شد. بنابر نتایج این تحقیق به سؤالات زیر پاسخ داده خواهد شد:
آیا ضریب اصطکاک سطح آسفالت با میزان و وقوع تصادفات در ارتباط است؟
آیا نوع مصالح سنگی در تعیین ضریب اصطکاک سطح آسفالت، عامل مهم و مؤثری تلقی می‌گردد؟
آیا ضریب اصطکاک سطح معابر شهری با لاستیک خودروها پارامتر قابل برآوردی است؟
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:ایمنی در تردد وسائل نقلیه یکی از اصولی‌ترین مبانی در مهندسی ترافیک و برنامه‌ریزی حمل و نقل در جهان است. رعایت نشدن اصول ایمنی در طراحی راه‌ها، نگهداری و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک در کشور، باعث شده که خسارات سنگینی بر جامعه وارد شود. مقاومت در برابر لغزندگی ازجمله پارامترهای مهم تعیین وضعیت رویه آسفالتي و نهایتاً فاکتور مهمي براي ایمنی راه محسوب ميشود که در پیشگیری از تصادفات ناشی از لغزندگی، نقش مؤثری دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که مقاومت در برابر لغزندگی و عرض راه بر تصادفات تأثیر گذار هستند. این پارامتر به عنوان ویژگی سطح روسازی متأثر از دو نوع بافت ریز و درشت رویه می‌باشد که با وسائل و روش‌های مختلفي اندازه‌گیری می‌شوند. از بین این روش‌ها، روش آونگ انگلیسی، یک روش ارزیابی مناسب از مقاومت لغزندگی در سطح جاده به حساب می‌آید. در سال 1939 تا class=’link’>2

  • 3
  • متن کامل در سایت homatez.com