مقاله با موضوع ، +، -، NC، همولیز، کوآگولاز، استافیلوکوکوس، گوسفند

همولیزینها مشاهده شد که تمامی جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس دارای ژن آلفا و دلتا بودند، اما ژن بتا تنها در 9 مورد مشاهده گردید. تایید نهایی همولیزین بتا و دلتای استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس تشدید همولیز در ناحیهای که همولیز بتا و دلتا با هم برخورد میکنند روی محیط حاوی خون گوسفند صورت گرفت (تصویر 9-4). نتایج بهاین صورت بود که 31 جدایه (13 مورد گاوی و 18 مورد انسانی) دارای فعالیت همولیتیک بودند. با بررسی ژنوتیپی همولیزینها مشخص شد که ژن hlaو hld در همه جدایهها وجود دارد. ژن hlg در هیچ جدایهای یافت نشد و 11 عدد از جدایهها دارای ژن hlbبودند که 3 مورد منشا گاوی و 8 مورد منشا انسانی داشتند (تصویر 10-4). با بررسی فنوتیپی همولیزینها مشخص شد که بیشتر جدایههای گاوی همولیز دلتا و بیشتر جدایههای انسانی همولیز دوتایی داشتند که شش مورد α-β و چهار مورد α-δ بود که با تفکیک همولیزهای دوتایی مشخص شد که همولیز آلفا بیشترین نوع همولیز در جدایههای انسانی میباشد. همچنین با مقایسه همولیز ایجاد شده روی محیط آگار حاوی خون گوسفند، خرگوش و اسب مشاهده شد که خون گوسفند به دلیل ایجاد نواحی مشخص همولیز نسبت به خون خرگوش و اسب برای بررسی همولیز مناسب تر است (تصویر 11-4).
جدول 1-4- نتایج تستهای بیوشیمیایی و مولکولی نمونههای کنترل
کنترل تست های بیوشیمیایی همولیز
فنوتیپ ژنوتیپ
کاتالاز اکسیداز کوآگولاز MSA اسب خرگوش گوسفند گرم- سرد 1 S. *rophyticusPTCC 1440 + – – + NC NC NC α،δ
2 S. xylosusPTCC 1444 + – – + NC NC β + α،β،δ
3 S. simulansPTCC 1442 + – – + δ δ β + α،β،δ
4 S. chromogenesPTCC 1433 + – – – NC NC NC α،δ
5 S. intermedius PTCC 1438 + – + – α α β + α،β،δ
6 S. haemolyticus PTCC 1437 + – – – NC α α α،δ
7 S. epidermidisPTCC 1436 + – – – α α β + α،β،δ
8 S. sciuriPTCC 1441 + – – + δ δ δ α،δ
9 S. aureusPTCC 1113 + – + + NC α α α،δ
MSA= Mannitol Salt Agar, NC= No Change
جدول 2-4- نتایج تستهای بیوشیمیایی و مولکولی جدایههای گاوی
گاو تست های بیوشیمیایی همولیز
فنوتیپ ژنوتیپ
کاتالاز اکسیداز کوآگولاز MSA اسب خرگوش گوسفند گرم- سرد 10 + – – + NC NC NC α،δ
11 + – – – NC NC NC α،δ
12 + – – + δ δ δ α،δ
13 + – + + NC α β + α،β،δ
14 + – – + δ δ δ α،δ
15 + – – – NC NC NC α،δ
16 + – – + δ δ δ α،δ
17 + – – + δ δ δ α،δ
18 + – – + δ δ δ α،δ
19 + – – + NC NC NC α،δ
20 + – – + δ δ δ α،δ
21 + – – – δ δ δ α،δ
22 + – – + NC NC NC α،δ
23 + – – + NC NC NC α،δ
24 + – + + NC α β + α،β،δ
25 + – – + δ δ δ α،δ
26 + – + + NC δ δ α،δ
27 + – + + δ δ δ α،δ
28 + – – + NC NC NC α،δ,
29 + – + + δ δ δβ- α،β،δ
MSA= Mannitol Salt Agar, NC= No Change
جدول 3-4- نتایج تستهای بیوشیمیایی و مولکولی جدایههای انسانی(ادامه)
انسان تست های بیوشیمیایی همولیز
فنوتیپ ژنوتیپ
کاتالاز اکسیداز کوآگولاز MSA اسب خرگوش گوسفند گرم- سرد 30 + – + + NC α β-α α،β،δ
31 + – + + NC α -αδ α،δ
32 + – + + α α β-α α،β،δ
33 + – + + NC α β-α α،β،δ
34 + – – – δ δ δ α،δ
35 + – – + NC α α α،δ
36 + – – – NC α -αδ α،δ
37 + – – + NC α -αδ α،δ
38 + – – – NC NC NC α،δ
39 + – – – NC α α α،δ
40 + – – – δ δ δ α،δ
41 + – – + δ δ δ α،δ
42 + – + + NC α -αδ α،δ
43 + – + + NC α β-α α،β،δ
44 + – – + δ δ δ α،β،δ
45 + – – + NC α α α،β،δ
46 + – – + NC NC NC α،δ
47 + – – – δ δ δ α،δ
48 + – + + NC α β-α α،β،δ
49 + – + + NC α β-α α،β،δ
MSA= Mannitol Salt Agar, NC= No Change
lefttoprighttopتصویر 1-4- کوکسی گرم مثبت خوشه انگوری استافیلوکوکوس در تصویر 2-4- تست اکسیداز منفی استافیلوکوکوس
زیر میکروسکوپ
right2223770
تصویر 3-4- تست کاتالاز مثبت در استافیلوکوکوس تصویر 4-4- تست کوآگولاز در لوله

تصویر 5-4- رشد روی مانیتول سالت آگار

تصویر 6-4- همولیز بتا، همولیز دوتایی و بدون همولیز

تصویر 7-4- همولیز دلتا تصویر 8-4- همولیز دوتایی و آلفا


+
+
31381704445lefttopتصویر 9-4- تشدید همولیز در محل برخورد همولیز بتا و دلتا

تصویر 10-4- مقایسه همولیز ایجادی روی محیط کشت حاوی خون گوسفند و اسب
δ
β
γα
500bp
100bp

تصویر 11-4- عکس UV از محصولات واکنش زنجیرهای پلیمراز

نمودار 1-4- میزان درصد فراوانی انواع همولیز بر اساس ژنوتیپ

نمودار 2-4- میزان درصد فراوانی انواع همولیز بر اساس فنوتیپ

نمودار3-4- مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس ژنوتیپ

نمودار4-4- مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس فنوتیپ

نمودار 5-4- میزان درصد فراوانی فعالیت همولیتیک و غیر همولیتیک
بحث و نتیجه گیری
استافیلوکوکوسها میکروارگانیسمهایی هستند که اغلب از ورم پستان گاو و عفونتهای انسانی جدا میشوند. بیماریهایی که توسط این جنس ایجاد میشوند، در نتیجه تعدادی فاکتور بیماریزا از جمله تولید همولیزینهای مختلف میباشد که نقش مهمی در بیماریزایی استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی ایفا میکند (داسیلوا و همکاران، 2005).
امروزه نقش استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی به عنوان عامل ایجاد ورم پستان و عفونتهای انسان و فاکتور همولیزین آنها به طور دقیق شناخته شده نیست، بنابراین در مطالعه چهار نوع همولیزین استافیلوکوکوسهای کوآگولاز مثبت و منفی جدا شده از انسان و گاو از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی مورد بررسی قرار داده شد. 15 مورد از 20 جدایه گاوی و 12 مورد از 20 جدایه انسانی کوآگولاز منفی بودند. همه جدایههای کوآگولاز مثبت فعالیت همولیتیکی نشان دادند در حالی که 3/33 درصد از سویههای کوآگولاز منفی غیر همولیتیک بودند.
در مطالعهای شبیه به آنچه انجام شد، شیر بزهای مبتلا به ورم پستان در برزیل مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد سطح بالایی از انواع همولیزینهای تکی و دوتایی توسط استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی تولید می شود (داسیلوا و همکاران، 2005).
نتایج مشابهی توسط واتس و اونس ارائه شد. ایشان تولید همولیزین را توسط استافیلوکوکوس زایلوسوس و استافیلوکوکوس سیوری پیشنهاد دادند. به علاوه ایشان امکان وجود یک اثر سینرجیستی بین سویههای همولیتیک استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی و استافیلوکوکوس اورئوسقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com