مقاله با موضوع ، +، -، NC، هموليز، کوآگولاز، استافيلوکوکوس، گوسفند

هموليزينها مشاهده شد که تمامي جدايههاي استافيلوکوکوس اورئوس داراي ژن آلفا و دلتا بودند، اما ژن بتا تنها در 9 مورد مشاهده گرديد. تاييد نهايي هموليزين بتا و دلتاي استافيلوکوکوس اورئوس بر اساس تشديد هموليز در ناحيهاي که هموليز بتا و دلتا با هم برخورد ميکنند روي محيط حاوي خون گوسفند صورت گرفت (تصوير 9-4). نتايج بهاين صورت بود که 31 جدايه (13 مورد گاوي و 18 مورد انساني) داراي فعاليت هموليتيک بودند. با بررسي ژنوتيپي هموليزينها مشخص شد که ژن hlaو hld در همه جدايهها وجود دارد. ژن hlg در هيچ جدايهاي يافت نشد و 11 عدد از جدايهها داراي ژن hlbبودند که 3 مورد منشا گاوي و 8 مورد منشا انساني داشتند (تصوير 10-4). با بررسي فنوتيپي هموليزينها مشخص شد که بيشتر جدايههاي گاوي هموليز دلتا و بيشتر جدايههاي انساني هموليز دوتایی داشتند که شش مورد α-β و چهار مورد α-δ بود که با تفکیک همولیزهای دوتایی مشخص شد که همولیز آلفا بیشترین نوع همولیز در جدایههای انسانی میباشد. همچنين با مقايسه هموليز ايجاد شده روي محيط آگار حاوي خون گوسفند، خرگوش و اسب مشاهده شد که خون گوسفند به دليل ايجاد نواحي مشخص هموليز نسبت به خون خرگوش و اسب براي بررسي هموليز مناسب تر است (تصوير 11-4).
جدول 1-4- نتايج تستهاي بيوشيميايي و مولکولي نمونههاي کنترل
کنترل تست هاي بيوشيميايي هموليز
فنوتيپ ژنوتيپ
کاتالاز اکسيداز کوآگولاز MSA اسب خرگوش گوسفند گرم- سرد 1 S. *rophyticusPTCC 1440 + – – + NC NC NC α،δ
2 S. xylosusPTCC 1444 + – – + NC NC β + α،β،δ
3 S. simulansPTCC 1442 + – – + δ δ β + α،β،δ
4 S. chromogenesPTCC 1433 + – – – NC NC NC α،δ
5 S. intermedius PTCC 1438 + – + – α α β + α،β،δ
6 S. haemolyticus PTCC 1437 + – – – NC α α α،δ
7 S. epidermidisPTCC 1436 + – – – α α β + α،β،δ
8 S. sciuriPTCC 1441 + – – + δ δ δ α،δ
9 S. aureusPTCC 1113 + – + + NC α α α،δ
MSA= Mannitol Salt Agar, NC= No Change
جدول 2-4- نتايج تستهاي بيوشيميايي و مولکولي جدايههاي گاوي
گاو تست هاي بيوشيميايي هموليز
فنوتيپ ژنوتيپ
کاتالاز اکسيداز کوآگولاز MSA اسب خرگوش گوسفند گرم- سرد 10 + – – + NC NC NC α،δ
11 + – – – NC NC NC α،δ
12 + – – + δ δ δ α،δ
13 + – + + NC α β + α،β،δ
14 + – – + δ δ δ α،δ
15 + – – – NC NC NC α،δ
16 + – – + δ δ δ α،δ
17 + – – + δ δ δ α،δ
18 + – – + δ δ δ α،δ
19 + – – + NC NC NC α،δ
20 + – – + δ δ δ α،δ
21 + – – – δ δ δ α،δ
22 + – – + NC NC NC α،δ
23 + – – + NC NC NC α،δ
24 + – + + NC α β + α،β،δ
25 + – – + δ δ δ α،δ
26 + – + + NC δ δ α،δ
27 + – + + δ δ δ α،δ
28 + – – + NC NC NC α،δ,
29 + – + + δ δ δβ- α،β،δ
MSA= Mannitol Salt Agar, NC= No Change
جدول 3-4- نتايج تستهاي بيوشيميايي و مولکولي جدايههاي انساني(ادامه)
انسان تست هاي بيوشيميايي هموليز
فنوتيپ ژنوتيپ
کاتالاز اکسيداز کوآگولاز MSA اسب خرگوش گوسفند گرم- سرد 30 + – + + NC α β-α α،β،δ
31 + – + + NC α -αδ α،δ
32 + – + + α α β-α α،β،δ
33 + – + + NC α β-α α،β،δ
34 + – – – δ δ δ α،δ
35 + – – + NC α α α،δ
36 + – – – NC α -αδ α،δ
37 + – – + NC α -αδ α،δ
38 + – – – NC NC NC α،δ
39 + – – – NC α α α،δ
40 + – – – δ δ δ α،δ
41 + – – + δ δ δ α،δ
42 + – + + NC α -αδ α،δ
43 + – + + NC α β-α α،β،δ
44 + – – + δ δ δ α،β،δ
45 + – – + NC α α α،β،δ
46 + – – + NC NC NC α،δ
47 + – – – δ δ δ α،δ
48 + – + + NC α β-α α،β،δ
49 + – + + NC α β-α α،β،δ
MSA= Mannitol Salt Agar, NC= No Change
lefttoprighttopتصوير 1-4- کوکسي گرم مثبت خوشه انگوري استافيلوکوکوس در تصوير 2-4- تست اکسيداز منفي استافيلوکوکوس
زير ميکروسکوپ
right2223770
تصوير 3-4- تست کاتالاز مثبت در استافيلوکوکوس تصوير 4-4- تست کوآگولاز در لوله

تصوير 5-4- رشد روي مانيتول سالت آگار

تصوير 6-4- هموليز بتا، هموليز دوتايي و بدون هموليز

تصوير 7-4- هموليز دلتا تصوير 8-4- هموليز دوتايي و آلفا


+
+
31381704445lefttopتصوير 9-4- تشديد هموليز در محل برخورد هموليز بتا و دلتا

تصوير 10-4- مقايسه هموليز ايجادي روي محيط کشت حاوي خون گوسفند و اسب
δ
β
γα
500bp
100bp

تصوير 11-4- عکس UV از محصولات واکنش زنجیرهای پلیمراز

نمودار 1-4- میزان درصد فراواني انواع همولیز بر اساس ژنوتيپ

نمودار 2-4- میزان درصد فراواني انواع همولیز بر اساس فنوتيپ

نمودار3-4- مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس ژنوتیپ

نمودار4-4- مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس فنوتیپ

نمودار 5-4- میزان درصد فراوانی فعالیت همولیتیک و غیر همولیتیک
بحث و نتيجه گيري
استافیلوکوکوسها میکروارگانیسمهایی هستند که اغلب از ورم پستان گاو و عفونتهای انسانی جدا میشوند. بیماریهایی که توسط این جنس ایجاد میشوند، در نتیجه تعدادی فاکتور بیماریزا از جمله تولید همولیزینهای مختلف میباشد که نقش مهمی در بیماریزایی استافيلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی ایفا میکند (داسيلوا و همکاران، 2005).
امروزه نقش استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی به عنوان عامل ایجاد ورم پستان و عفونتهای انسان و فاکتور همولیزین آنها به طور دقیق شناخته شده نیست، بنابراین در مطالعه چهار نوع همولیزین استافیلوکوکوسهای کوآگولاز مثبت و منفی جدا شده از انسان و گاو از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی مورد بررسی قرار داده شد. 15 مورد از 20 جدایه گاوی و 12 مورد از 20 جدایه انسانی کوآگولاز منفی بودند. همه جدایههای کوآگولاز مثبت فعالیت همولیتیکی نشان دادند در حالی که 3/33 درصد از سویههای کوآگولاز منفی غیر همولیتیک بودند.
در مطالعهای شبیه به آنچه انجام شد، شیر بزهای مبتلا به ورم پستان در برزیل مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد سطح بالایی از انواع همولیزینهای تکی و دوتایی توسط استافيلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی تولید می شود (داسيلوا و همکاران، 2005).
نتایج مشابهی توسط واتس و اونس ارائه شد. ایشان تولید همولیزین را توسط استافيلوکوکوس زایلوسوس و استافيلوکوکوس سیوری پیشنهاد دادند. به علاوه ایشان امکان وجود یک اثر سینرجیستی بین سویههای همولیتیک استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی و استافيلوکوکوس اورئوسقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com