مقاله با موضوع ، پلیاتیلن، الیاف، میشود.، پلی‏اتیلن، چوب، ذوب، تقویتکننده

اصلی آن عبارتند از :پلیاتیلن با دانسیته بالا
پلیاتیلن با وزن مولکولی بالا
پلیاتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا
پلیاتیلن با دانسیته کم
پلی‏اتیلن با دانسیته کم خطی
پلی‏اتیلن با دانسیته خیلی کم
پلی‏اتیلن که در چوب پلاستیک به کار می‏رود عموماً متعلق به پلیاتیلن سنگین است. و تنها در یک مورد استفاده از پلی‏اتیلن سبک گزارش شده است. پلی‏اتیلن سنگین در مقایسه با پلی‏اتیلن سبک سفتتر است. پرکردن پلیاتیلن با ذرات چوب باعث افزایش مقاومت خمشی آن می‏شود. و با استفاده از عوامل جفت کننده پیوند عرضی بیشتر میشود (عشقیستوده، 1389).

شکل SEQ تصویر * ARABIC 3- پلیاتیلن 1-2-4-پلیاتیلن با دانسیته‏کمبا افزایش زنجیرههای پلیاتیلن، وهمچنین با افزایش قسمت‏های اشباع نشده در پلیاتیلن دانسیته کاهش می‏یابد. حساسیت پلیاتیلن به اکسیداسیون با کاهش دانسیته افزایش مییابد. پلیاتیلن سبک در مقایسه با پلیاتیلن سنگین حساستر به اکسیداسیون است، و بصورت نسبتاً یکنواختی اکسید میشود. پلیاتیلن سبک آمورفتر است و همکشیدگی کمتری نسبت به پلیاتیلن سنگین نشان میدهد. ‏مناطق آمورف نسبت به مناطق کریستالیته سریعتر تخریب میشوند. پلیاتیلن سبک بوسیله ناخن بهراحتی خراشیده میشود. در حالیکه پلی‏اتیلن سنگین به سختی خراشیده میشود. و خراشیده شدن پلی‏پروپیلن نیز سخت است. 1-2-5-پلیاتیلن با دانسیته متوسطاین پلی‏اتیلن مخلوطی از پلی‏اتیلن سبک و سنگین می‏باشد و هیچ گزارشی مبتنی براستفاده از این نوع پلی‏اتیلن در چوب پلاستیک ارائه نشده است.
1-2-6-پلیاتیلن با دانسیته بالااین ماده کریستالیتهتر و سنگین وسفت‏تر از پلیاتیلن سبک میباشد. .اما تمایل به پیچخوردگی دارد و انقباض بیشتری را نشان میدهد. مقاومت کششی آن 2 یا 3 برابر پلیاتیلن سبک است. و مقاومت فشاری خوبی نیز دارد. ،در حالیکه پلیاتیلن سبک در فشار نمی‏شکند. هردو آنها مقاومت به ضربه خوبی نیز دارد.
پلیاتیلن سنگین کریستالیتهتر از پلیاتیلن سبک میباشد. و مقاومت، دانسیته، انقباض، مقاومت خزش، مقاومت‏سایش و سختی آن بیشتر از پلی اتیلن سبک است. درجه کریستالیته و خصوصیات منطقه کریستالیته بستگی به سرعت خیس شدن محصول دارد. همچنین به تنش حاصل از حساسیت محصول به اکسید شدن و انبساط و انباض حرارتی بستگی دارد. نفوذ گاز در پلیاتیلن سنگین بطور معنی داری کمتر از پلی‏اتیلن سبک است. پلی‏اتیلن کریستالیته نسبت به آمورف نسبت به اکسید‏شدن حساستر است. و در هنگام ذوب کریستالیته شدن آندو یکسان است. بطورکلی با افزایش پلیاتیلن مقاومت به سایش و مقاومت شیمیایی و سختی و استحکام افزایش یافته و کاهش نفوذ آب و گاز و انبساط حرارتی و مقاومت به ضربه کاهش یافته است. مهمترین پارامتر‏ها برای تخته‏ها ضریب اصطحکاک در سطح است. که ضریب اصطحکاک برای پلیاتیلن بسیار متغیر است.
1-2-7-پلیپروپیلنسهم کمی از بازار چوب پلاستیک مربوط به تولیدات ساخته شده از پلی‏پروپیلن است. پلی‏پروپیلن نسبت به پلیاتیلن روشنتر، محکمتر و سفتتر است. پلیپروپیلن باعث بهبود مقاومت خمشی، کاهش ساییدگی و کاهش لغزندگی آنها میشود. اگرچه شکنندهتر از پلیاتیلن بویژه در دماهای پایینتر است، ولی خیلی سفت است و کار با میخ و پیچ با آن مشکل است. و همچنین برشکاری و کار با اره آن از از پلیاتیلن سخت‏تر است. برخلاف پلیاتیلن که یکنواخت است، پلیپروپیلن دارای ساختمانی شاخه‏داراست. این‏نوع ساختمان خصوصیات پلیپروپیلن از جمله سریعتر اکسیده شدن آن را در مقایسه با پلیاتیلن تعیین می‏کند.
پلیپروپیلن به دو گروه هموپلیمر وکوپلیمر تقسیم میشود. هموپلیمر متبلور است ودمای ذوب آن حدود 161-165 درجه سلسیوس میباشد. نرمشدگی آن هم حدود 155 درجه سلسیوس می‏باشد، و توزیع وزن ملوکولی آن کم است. کوپلی‏مر هم شامل مقداری همتکپار اتیلن است و به کوپلیمر تصادفی و بلوکی تقسیم می‏شود. نقطه ذوب آن حدود 140 – 150 درجه سلسیوس است.
پلیپروپیلن به انواع اتکتیک، ایزوتکتیک و سیندوتکتیک تقسیم میشود. گروههای متیل ممکن است در یک طرف به فرم تناوب یا بصورت تصادفی باشند. این فرمها به ترتیب ایزوتکتیک، سیندوتکتیک و اتکتیک نامیده میشوند. که این فرمها مربوط به هموپلیمر میباشند. پلیپروپیلنی که عموماً برای کاربرد در چوب پلاستیک استفاده می‏شود، عموما اتکتیک است.

شکل SEQ تصویر * ARABIC 4- پلی پروپیلن 1-2-8-تقویتکنندهها و سازگارکنندههاخواص چندسازه تحت تاثیر اجزاء، توزیع آنها و اثر متقابل بین آنهاست. ممکن است بعضی از خواص این فرآورده جمعی از خواص اجزا باشد. اما گاهی بعضی خواص حالت همبیشی داشته و نمیتوان آنها را با جمع ساده خواص اجزا محاسبه نمود.
میزان ماده تقویتکننده عموماً به صورت نسبت حجمی یا وزنی اجزا تعریف میشود. نقش یک جزء در بهبود خواص کلی چندسازه با این پارامتر تعیین میشود. غالبا میزان با نسبت الیاف مهمترین عامل تعیینکننده این محصولات میباشد. ضمناً این پارامتر در حین فرآیند تولید به آسانی قابل کنترل میباشد (تجویدی، 1382).
بطور‏کلی پلاستیکها از لحاظ خواص فیزیکی و مکانیکی ضعیف میباشند و تقویت این مواد بوسیله تقویتکنندهها امری ضروری بهنظر میرسد. تقویتکنندهها را میتوان به دو دسته تقویت کنندههای لیفی و غیر لیفی تقسیمبندی نمود (محرابزاده و اکبریان،1367)
تقویت کنندههای لیفی شامل ذراتی هستند که دارای نسبت طول به قطر بالایی هستند. و این امر باعث میشود که قسمت اعظم تنشهای وارده به فاز پلیمری به الیاف منتقل شده و در نتیجه مقاومت چندسازه افزایش یابد (ساتایانارایانا،1981).
الیاف تقویتکننده به دوگروه الیاف طبیعی والیاف مصنوعی تقسیمبندی میشود (سندی و جاکوبسون، 1997).
طی دهه اخیر امکان استفاده از مواد لیگنوسلولزی مانند الیاف چوب، کنف، باگاس و نارگیل و سایر مواد با منشا طبیعی به عنوان تقویتکننده پلاستیکها مورد توجه بسیاری از محققین قرارگرفته است. ازجمله فوائد این مواد می‏‏توان به قیمت ارزان، آسانی فرآورش، اثر سایشیکم بر روی تجهیزات فراورش در مقایسه با الیاف مصنوعی، سهولت اصلاح سطوح الیاف با مواد جفت کننده، مقدار زیاد نسبت مقاومت به وزن ،تجدیدی شوندگی و در دسترس بودن منابع آنها اشاره کرد (امیدوار، 1379).
اما مهمترین معایب الیاف طبیعی در چندسازه‏‏ها عبارتند از : دمای پایین‏‏تر برای فراورش، وجود مشکلاتی در پخش و پراکنش مناسب الیاف چوب درماتریس پلیمر و دمای بالای مورد نیاز برای ذوب کردن پلیمر که منجر به تجزیه الیاف چوبی میگردد. ناسازگاری الیاف طبیعی آبدوست با الیاف طبیعی آبگریز و احتمال جذب رطوبت توسط الیاف به منظور سازگاری چنین محصولاتی معمولاً با یک سازگارکننده به مخلوط اضافه میشود که سطح مشترک دوفاز تلفیق‏‏شده را افزایش داده و باعث بهبود خواص این‏‏محصول میگردد (تجویدی، 1382). بدیهی است هرچه اتصال بین مواد تقویتکننده و فاز زمینه قویتر باشد، چندسازه ساخته شده از مقاومت بالاتری برخوردار خواهد بود. از طرفی حالت قطبی الیاف لیگنوسلولزی و حالت غیرقطبی اکثر پلیمرها مانع از انتقال تنش از فاز زمینه به فاز تقویت‏‏کننده میشود. بنابراین در ساخت مواد چندسازه استفاده از مواد افزودنی به عنوان سازگارکننده که موجب بهبود اتصال بین دو فاز پلیمری و تقویتکننده میگردد، ضروری به نظر میرسد.
یک مولکول عامل سازگارکننده حاوی یک گروه عاملی معدنی و یک گروه عاملی آلی است که گروه عاملی معدنی به سطح پرکننده و گروه عاملی آلی به زنجیره پلیمری اتصال دارد (شاکری و امیدوار، 1381).
از انواع مواد سازگارکننده میتوان سازگارکنندههای سیلانی، تیتنات‏‏ها، متاکریلاتها و انیدریدها را نام برد (شاکری و هاشمی، 1382).
1-2-9-روشهای فراورش پلاستیکهاروشهای فراورش متفاوتی در مورد پلاستیک ها کاربرد دارند. اکستروژن و قالبگیریتزریقی از همه رایجترند. در اکستروژن، رزین در دستگاه اکسترودر ذوب شده و به درون یک قالب فرستاده می شود. این قالب ماده مذاب را به شکل محصول نهایی درمیآورد. آنگاه ماده مذاب به سرعت سرد شده و شکل بدست آمده حفظ می‏‏گردد. پلاستیک جامد وارد بخش کشنده دستگاه که شکلی مشابه قطعه ساخته شده دارد می شود. این بخش ماده مذاب را از داخل قالب بیرون کشیده و در سیستم خنککننده حرکت میدهد. آنگاه محصول به قطعات کوچکتر بریده‏‏شده و یا به دور یک قرقره پیچیده میشود. اکستروژن فرآیندی پیوسته است و محصول با سطح مقطع ثابت و طول بی‏‏نهایت تولید میکند. فیلمها، پوشش‏‏ها، لولهها و پروفیلها عموماً به این روش تولید میشوند. دراین فرآیند به گرمانرمی با شاخص جریانمذاب (MFI) پایین نیاز است. زیرا استحکام مذاب اهمیت دارد. دستگاههای اکسترودر عمدتاً به دوشکل وجود دارند. یک‏‏پیچه (یک ماردونه)و دو‏‏پیچه (دوماردونه).

متن کامل در سایت homatez.com

پایان نامه درباره neonatrumPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbWluaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJl Y051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy ZWMtbnVtYmVyPjEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p ZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnplbnYwenpncHh6ZnZ3dnZ0MnJzIj4xMzwva2V5PjwvZm9yZWln bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QW1pbmksIEUuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hh c2VtaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbmVzaGpvdSwgSy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+ PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIFBlZGlhdHJpY3MsIElt YW0gS2hvbWVpbmkgSG9zcGl0YWwsIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUZWhy YW4sIFRlaHJhbiwgSXJhbi48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZpdmUteWVh ciBzdHVkeSBpbiBJcmFuIG9mIG9waHRoYWxtaWEgbmVvbmF0b3J1bTogcHJldmFsZW5jZSBhbmQg ZXRpb2xvZ3k8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TWVkIFNjaSBNb25pdDwvc2Vjb25kYXJ5 LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9uaXQ8L2Z1 bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5NZWRpY2FsIHNjaWVuY2UgbW9uaXRvciA6IGludGVybmF0aW9uYWwg bWVkaWNhbCBqb3VybmFsIG9mIGV4cGVyaW1lbnRhbCBhbmQgY2xpbmljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Fi YnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPkNyOTAtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt ZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA4LzAxLzMwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jk cz48a2V5d29yZD5DaGxhbXlkaWEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIHRyYWNob21hdGlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlh IGNvbGkgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmZhbnQsIE5ld2Jvcm48 L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+S2xl YnNpZWxsYSBJbmZlY3Rpb25zL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9waHRoYWxtaWEgTmVvbmF0b3J1bS8qZXBpZGVtaW9sb2d5LypldGlv bG9neS9taWNyb2Jpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJlZ25hbmN5PC9rZXl3b3JkPjxr ZXl3b3JkPlNlcHNpcy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj YWwgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj dXMgYXVyZXVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGVwaWRlcm1pZGlzPC9r ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0 ZT5GZWI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMjM0LTEwMTAgKFByaW50KSYj eEQ7MTIzNC0xMDEwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4MjI3NzY3PC9hY2Nlc3Npb24tbnVt Pjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRhdGFi YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0 ZT48QXV0aG9yPkFtaW5pPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjEzPC9SZWNO dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTM8 L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFtaW5pLCBFLiw8L2F1dGhv cj48YXV0aG9yPkdoYXNlbWksIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EYW5lc2hqb3UsIEsuPC9hdXRo b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBQ ZWRpYXRyaWNzLCBJbWFtIEtob21laW5pIEhvc3BpdGFsLCBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzIFVuaXZl cnNpdHkgb2YgVGVocmFuLCBUZWhyYW4sIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0 bGU+QSBmaXZlLXllYXIgc3R1ZHkgaW4gSXJhbiBvZiBvcGh0aGFsbWlhIG5lb25hdG9ydW06IHBy ZXZhbGVuY2UgYW5kIGV0aW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9u aXQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5NZWQg U2NpIE1vbml0PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+TWVkaWNhbCBzY2llbmNlIG1vbml0b3IgOiBp bnRlcm5hdGlvbmFsIG1lZGljYWwgam91cm5hbCBvZiBleHBlcmltZW50YWwgYW5kIGNsaW5pY2Fs IHJlc2VhcmNoPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5DcjkwLTk2PC9wYWdlcz48dm9s dW1lPjE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wMS8zMDwvZWRp dGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5 PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNobGFteWRpYSB0cmFjaG9tYXRpczwva2V5d29yZD48a2V5d29y ZD5Fc2NoZXJpY2hpYSBjb2xpIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3 b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW5m YW50LCBOZXdib3JuPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW4vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3Jk PjxrZXl3b3JkPktsZWJzaWVsbGEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PcGh0aGFsbWlhIE5lb25hdG9ydW0vKmVwaWRl bWlvbG9neS8qZXRpb2xvZ3kvbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByZWduYW5j eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBzaXMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY2FsIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGF1cmV1czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBl cGlkZXJtaWRpczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxw dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+RmViPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTIzNC0x MDEwIChQcmludCkmI3hEOzEyMzQtMTAxMDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODIyNzc2Nzwv YWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5ObG08 L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ، عاملOphtalmia، 23%، EN.CITE.DATA(63)، EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYXBvbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxS ZWNOdW0+MTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48 cmVjLW51bWJlcj4xMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt aWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTI8L2tleT48L2ZvcmVp Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphcG9uaSwgQS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G YXJzaGFkLCBTLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYm9yemksIEEuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ S2FsYW5pLCBNLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmFhdHBvdXIsIE4uLDwvYXV0aG9yPjxhdXRo b3I+T2Jvb2RpLCBCLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJhYmJhcywgQi4sPC9hdXRob3I+PC9h dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+UHJvZi4gQWxib3J6aSBDbGluaWNh bCBNaWNyb2Jpb2xvZ3kgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOZW1hemVlIEhvc3BpdGFsLCBTaGlyYXog VW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBTaGlyYXosIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJl c3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBhbnRpYmFjdGVyaWFsIHN1c2NlcHRp YmlsaXR5IHBhdHRlcm5zIG9mIGJsb29kc3RyZWFtIGluZmVjdGlvbnMsIDIwMDEtMjAwNDogYW4g ZXhwZXJpZW5jZSB3aXRoIEJBQ1RFQyA5MjQwIGluIFNvdXRoZXJuIElyYW48L3RpdGxlPjxzZWNv bmRhcnktdGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBh a2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBzY2llbmNlczogUEpCUzwvYWx0LXRpdGxlPjwv dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9mdWxsLXRpdGxl PjxhYmJyLTE+UGFraXN0YW4gam91cm5hbCBvZiBiaW9sb2dpY2FsIHNjaWVuY2VzOiBQSkJTPC9h YmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyMi03PC9wYWdl cz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wOS8y NzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QW50aS1CYWN0ZXJpYWwgQWdlbnRzLypwaGFy bWFjb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXNjaGVyaWNoaWEgY29saS9kcnVnIGVmZmVjdHMv aXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tl eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWNyb2JpYWwgU2Vuc2l0aXZp dHkgVGVzdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHNldWRvbW9uYXMgYWVydWdpbm9zYS9kcnVnIGVm ZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBz aXMvKmVwaWRlbWlvbG9neS8qbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxv Y29jY3VzIGF1cmV1cy9kcnVnIGVmZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwv a2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRh dGU+RmViIDE8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDI4LTg4ODAgKFByaW50 KSYjeEQ7MTAyOC04ODgwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4ODE3MTY2PC9hY2Nlc3Npb24t bnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRh dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48 Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphcG9uaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMjwv UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48 a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwcGZlZWEwZjl4ZndhOGUyemVudjB6emdweHpmdnd2dnQycnMi PjEyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+ MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KYXBvbmksIEEuLDwv YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFyc2hhZCwgUy4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbGJvcnppLCBBLiw8 L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGFuaSwgTS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWZhYXRwb3VyLCBO Liw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9ib29kaSwgQi4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Qb3VyYWJiYXMs IEIuLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPlByb2Yu IEFsYm9yemkgQ2xpbmljYWwgTWljcm9iaW9sb2d5IFJlc2VhcmNoIENlbnRlciwgTmVtYXplZSBI b3NwaXRhbCwgU2hpcmF6IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgU2hpcmF6LCBJ cmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgYW50aWJh Y3RlcmlhbCBzdXNjZXB0aWJpbGl0eSBwYXR0ZXJucyBvZiBibG9vZHN0cmVhbSBpbmZlY3Rpb25z LCAyMDAxLTIwMDQ6IGFuIGV4cGVyaWVuY2Ugd2l0aCBCQUNURUMgOTI0MCBpbiBTb3V0aGVybiBJ cmFuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0 bGU+PGFsdC10aXRsZT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFsIG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBK QlM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt dGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFs IG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBKQlM8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxw YWdlcz40MjItNzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxl ZGl0aW9uPjIwMDgvMDkvMjc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFudGktQmFjdGVy aWFsIEFnZW50cy8qcGhhcm1hY29sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlhIGNv bGkvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW48L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlj cm9iaWFsIFNlbnNpdGl2aXR5IFRlc3RzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzZXVkb21vbmFzIGFl cnVnaW5vc2EvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+U2Vwc2lzLyplcGlkZW1pb2xvZ3kvKm1pY3JvYmlvbG9neTwva2V5d29yZD48 a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBhdXJldXMvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1w OyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkZlYiAxPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+ MTAyOC04ODgwIChQcmludCkmI3hEOzEwMjgtODg4MDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODgx NzE2NjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl cj5ObG08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48 L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ،