مقاله درباره ، تحصیلی، دانشآموزان، کودک، میشود.، نظامهای، روانشناسان، دانشآموزان،

سو امکان مراقبت معلمان را افزایش میدهد و از سوی دیگر در فعالیت آزادانه کودک خللی به وجود نمیآورد. پیچیدگی فضایی میتواند موجب فعالیت کنجکاوانه کودک، حس کنجکاوی و رشد خلاقیت وی گردد.ویژگیهای کالبدی ناظر بر این روند شامل مواردی چون استفاده از اختلاف سطح، زمین بازی گود، ایجاد غار و تونل گیاهی، مبلمان ترکیبی، مسیرهای عجیب و پیچیده، استفاده از مار گیاهی، سطوح شیبدار، اختلاف سطح و مانند آن باشد. استفاده از مبلمان ترکیبی، مسیرهای پیچیده، استفاده از قطعات قابل حمل چنانچه امکان دخالت کودک را در محیط فراهم سازد، علاوه بر ایجاد بازی سازی، موجب تحریک پذیری محیطف تحریک کودک و در نتیجه ایجاد جریان حس کنجکاوی و تخیل و نهایتاً رشد و خلاقیت وی میشود. این امر با استفاده از قطعات قابل حمل توسط کودک و یا استفاده از حوضچه شن، دیوارهای نیمه ساخته و قابل تکمیل میسر است. چنانچه فضای کودک دارای امکان نظارت پذیری باشد این امکان موجب فعالیت آزادانه و در نتیجه رشد و خلاقیت میشود(عظیمی، 1387).
از سوی دیگر با توجه به این موارد روانشناسان دریافتهاند که رنگ‌ها تأثیرات معجزهآسایى بر روح و روان انسان‌ها دارندوعلاقه به رنگ‌هاى خاص گویاى بسیارى از تمایلات ذهنى و روحى افراد است. رنگ به عنوان عنصر تفکیکناپذیرمعمارى، تأثیر فراوانى بر روحیه و رفتار کاربران فضاها و ساختمانها داردو حالات روانى و عاطفى آنان را شدیداً تحت تأثیر قرار مىدهد. رنگ اگر مناسب باشد، درمدرسه، سبب شادابى، نشاط روحى، تحرک و تلاش دانشآموزان مىشود و فرایند یادگیرى راسرعت مىبخشد؛ به علاوه، ارگانیسم دانشآموزان را هم از نظر بینایى و هم از راههاى غیر بینایی تحت تأثیر قرار مىدهد. در واقع انسان پدیدههاى اطراف خود را همراه با رنگ مشاهده مىکند و نسبت به آنها واکنش نشان مىدهد. رنگها هر یک حاوى پیامى خاص به بینندگان هستند و این موضوعى است که از قدیم الایام مورد بررسى و تحقیق دانشمندان و روانشناسان بودهاست در دهههاى اخیر درمباحث روانشناسی رنگها، تحقیقات و کندوکاوهاى فراوان و مفصل صورت پذیرفتهاست.در پژوهش‌هاى مختلفى از مردم خواسته شد تا حالات خلقى و روحى خود را به رنگ‌هاىمختلف نسبت دهند. در مطالعه وکسنر(1954) درمیان دانشآموزان، آنها کاملاٌ معتقد بودند کهرنگ‌هاى خاص با حالات خلقى زیر ارتباط دارند:
جدول 2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانشآموزان- وکسلر(1954)
در واقع این ارتباط عاطفى ممکن است در شیوهادراک افراد از محیط معانى خاصى به همراه داشته باشد. اتاقهاى با رنگ روشن‌تر، معمولاً بزرگ‌تر و جادارتر از اتاقهاى تاریک به نظر مىرسند ولی اتاقهاى با رنگ تیرهتر،گرانتر و باشکوهتر مىنمایانند. در مدارس، رنگ فضاها و تجهیزات آموزشى به دلیل شرایط سنى و روحى کودکان و نوجوانان از حساسیت بیشترى برخوردار است؛ زیرا این امر مىتواند باعث شادابى، نشاط، آرامش روانى، تحرک و تلاش دانشآموزان شود و فرایند یادگیرى را افزایش دهد. هم‌چنان که مىتواند زمینهکسالت، خمودى، بىتحرکى، عصبانیت، اضطراب و افسردگى آنان را فراهم آورد .استفاده از رنگهای تیره میزان یادگیری را کاهش میدهد و از طرفی نوع رنگ در شخصیت فردبسیار تأثیر دارد. مثلا رنگ‌هاى قرمز و نارنجی رنگهایی شاد هستند اما از نظرعرفی برای پسرها خیلی مناسب نیستند و این مسئله گاهی سبب میشود که فرد در صورت استفاده از این رنگ مورد تمسخر قرار گیرد و سرخورده شود.
متأسفانه در محیط مدارس ما بیشتر از رنگ خاکسترى استفاده مىشود. در حالىکه خاکسترى رنگ بىرنگى است؛ نه تیره است و نه روشن و از هر نوع تحرک و یا گردش روانى خنثى است و نه تنشزا. متداول شدن استفاده از این رنگ در مدارس به علت چرک تاب بودن آن است که در نتیجه تأثیرات روانى آن نادیده گرفته مىشود(طبائیان، 1390).2-7 پیشرفت تحصیلی مهمترین احساسات نظام آموزشی، آماده ساختن افراد برای کسب دانش، مهارتهای شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع است. جامعه ما هم در حال توسعه و پیشرفت است و عزت نفس از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی است(عباسی، 1387). محققان در بررسی همه جانبه پیشرفت تحصیلی، به عوامل درون فردی و محیطی که پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکنند، پرداختهاند(Guay، 1997).
نظامهای آموزشی در حال حاضر از ارکان مهم توسعه در جوامع به شمار میآیند و اصولاً جوامع، اهداف و آرمانهای خود را از طریق تأسیس این نظامها دنبال میکنند. با این تعبیر، آموزش و پرورش را میتوان الگوی کلی نهادها و موسسات موجود قلمداد نموده، رشد و توسعه جوامع را در گرو رشد و توسعه نظامهای آموزشی ممکن دانست(کیامنش، 1389). در
هر نظام تعلیم و تربیت، میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان، یکی از شاخصهای موفقیت در فعالیتهای علمی است. وجود پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه نظامهای آموزش و پرورش در هر کشوری است. با توجه به اینکه میزان افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده و رایج دانشآموزان ایرانی در همه پایههای تحصیلی است. یافتههای مطالعات بینالمللی در موید عملکرد ضعیف دانشآموزان ایرانی در در حوزههای مختلف بوده است. با نگاهی به مطالعات صورت گرفته در مورد عملکرد دانشآموزان ایرانی و مقایسه آن با سایر کشورها مشخص میشود که دانشآموزان ایرانی در بین 41 کشور شرکتکننده در آزمونهای پیشرفت تحصیلی تیمز، رتبههایی بین 37 و 38 را کسب کردهاست (کیامنش، 2006 ).
پیشرفت تحصیلی همواره یکی از دغدغه های اصلی والدین، نظام آموزش و پرورش و روانشناسان بودهاست. در حقیقت، بازدهی مطلوب نظام آموزشی عمدتاً با میزان پیشرفت تحصیلی افراد شاغل در آن سنجیده میشود. معمولاً پیشرفت تحصیلی با مواردی چون معدل دانشآموز، میزان واحد گذرانده یا افتاده، اخراج یا ترک تحصیل، شناخته میشود؛ گر چه در منابع از معیار معدل کل دروس یا بعضی از دروس خاص در این زمینه استفاده میشود. پیشرفت تحصیلی با عوامل متعددی همبسته است. از جملهی این عوامل، می‌توان به وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، میزان هوشبر فرد، انگیزهی پیشرفت و غیره اشاره کرد.
بنا به تعریف، پیشرفت تحصیلی تسلط بر اطلاعات و دانش‌های نظری در یک زمینهی معین تعریف شده،میباشد. پیشرفت تحصیلی، یعنی این که فراگیران تا چه حد در رسیدن به اهداف دورهی آموزش موفق بودهاند(سیف، 1382). Atkinson) و همکاران،1998)،( نقل از سیف،1384)، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده و یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی آزمون‌های استاندارد شده، اندازه‌گیری میشود. خوینژاد(1374)، عنوان میکند که پیشرفت تحصیلی مقدار دستیابی دانشآموز به هدفهای تربیتی که معمولاً در حیطهی شناختی و در یک موضوع درسی خاص است، میباشد.
2- 8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی تفاوتهای فردی دانشآموزان از نظر پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن، از جمله مسایل مهمی است که همیشه مورد علاقهی دستاندرکاران تعلیم تربیت و متخصصان روانشناسی پرورشی و آموزشگاهی بودهاست. اکثر متخصصان این حوزه، بر نقش متقابل شناختی و انگیزشی به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی تأکید می‌کنند. علاوه بر توانهای شناختی دانشآموزان، متغیرهای انگیزشی هم از جمله مهمترین عواملی هستند که روی مدت زمان صرف شده برایقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com