پایان نامه درباره فراشناخت، موئلفه، ، اضطراب، امتحان، فراشناختی، راهبرد، نگرانی

اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت برکنترل ناپذیری و خطر
3-تعیین میزان اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اطمینان شناختی
4-تعیین میزان اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر نیاز به کنترل فکر
5-تعیین میزان اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر خودآگاهی شناختی

1-5-فرضیه های پژوهش
1-آموزش موئلفه های فراشناخت به صورت گروهی بر اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان موثر است
2-آموزش موئلفه های فراشناخت بر باور های مثبت در مورد نگرانی موثر است
3-آموزش موئلفه های فراشناخت برکنترل ناپذیری و خطرموثر است
4-آموزش موئلفه های فراشناخت بر اطمینان شناختی موثر است
5-آموزش موئلفه های فراشناخت بر نیاز به کنترل فکر موثر است
6-آموزش موئلفه های فراشناخت بر خودآگاهی شناختی موثر است
1-6-سولات پژوهش
سوال1 آیا اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی در طول زمان پایدار است؟
سوال2 آیا تغیر باور های فراشناختی بر اثر آموزش موئلفه های فراشناخت در طول زمان پایدار است؟

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-7-1- تعاریف مفهومی متغیرها
1-7-1-1-موئلفه های فرا شناخت
موئلفه های فرا شناخت شامل پنج خرده مقیاس زیر می باشد
1-باور های مثبت در باره نگرانی(برای مثال نگرانی به من کمک می کند تا با مشکلات کنار بیایم)
2-باور های منفی درباره ی کنترل ناپذیری و خطر آفرینی نگرانی (برای مثال ،وقتی نگران اندیشی من شروع می شود،نمی توانم جلو آن را بگیرم
3-اعتماد شناختی2 پایین( برای مثال،حافظه من ضعیف است)
4-نیاز به کنترل افکار(برای مثال چون نمی توانم افکارم را کنترل کنم،پس نشانه ضعف من است)
5-خود آگاهی شناختی1 (برای مثال ،من توجه خود را کاملا به عملکرد ذهنم معطوف می کنم)ولز(2009)
اضطراب امتحان به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی اطلاق می شود که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می کند )ابوالقاسمی1382)
1-7-1-2-اضطراب ریاضی
اضطراب ریاضی وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی، چه در موقعیت آموزش و یادگیری ، چه در حل مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید می آید. این وضعیت معمولا” توأم با نگرانی زیاد، اختلال و نابسامانی فکری، افکار تحمیلی و تنش روانی و در نتیجه اهمیت تفکر است. (فرگوسن، 2006)
1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها
1-7-2-1-فراشناخت
منظورنمراتی است که آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه پرشس نامه فراشناخت30MCQ(ولز و کارترایت- هاتون،2004 )به دست می آورند.این پرسشنامه مشتمل بر30سوال می باشد و بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای(کاملاً موافقم=4 نسبتاً موافقم=2 کمی موافقم=2 موافق نیستم=1) به آن پاسخ می گویند پرسشنامه ی فراشناختی پنج خورده مقیاس دارد 1-باور های مثبت در باره نگرانی2-باور های منفی درباره ی کنترل ناپذیری و خطر آفرینی نگرانی 3-اعتماد شناختی پایین4-نیاز به کنترل افکار5-خود آگاهی شناختی
1-7-2-2-آموزش موئلفه های فراشناخت
شامل 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش فراشناخت بر اساس پروتکل آموزشی ولز(2009) می باشد که راهبرد های فراشناختی به افراد آموزش داده می شود
1-7-2-3-اضطراب ریاضی
در این پژوهش ، منظور از اضطراب امتحان نمره ای است که افراد از پرسشنامه ی اضطراب امتحان(ابوالقاسمی و همکاران1375)کسب کرده اند که این آزمون مشتمل 25سوال می باشد.که در پرسشنامه قید شده است (منظور از اضطراب امتحان فرضی ، اضطراب امتحان ریاضی را تصور کنند) پرسش نامه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران1375 ص 71-64)مشتمل بر 25 ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای(هرگز=0 ،به ندرت=1 ،گاهی اوقات=2 و اغلب اوقات=3) به آن پاسخ میگوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر 75 است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند ،نشان دهنده اضطراب بیشتری است

فصل دوم
پیشینه پژوهش

در این فصل ابتدا نگاهی می اندازیم به مبانی نظری و پیشینه فراشناخت ، عناصر و اضطراب امتحان و اضطراب ریاضی و در ادامه به پیشینه تجربی مرتبط به تفکیک تحقیقات خارجی و داخلی می پردازیم در اینجا ابتدا چهارچوب نظری فراشناخت و موئلفه های فراشناخت را مرور خواهیم کرد.

2-1-شناخت
شناخت مفهوم جامع و گستر ده ای است و به فعالیتهای ذهنی ای اطلاق می شود که در اکتساب ، پردازش ، سازماندهی و استفاده از دانش دخالت دارد . واژه شناخت فرایند های عمده را در بر می گیرد : کشف کردن ، تعبیر ، رده بندی به خاطر آوردن اطلاعات ، ارزیابی مفاهیم ، استنتاج اصول و استنباط قوانین ، به تصور در آوردن امکانات ، ایجاد راهبردها ، خیالپردازی و رویا(یاسائی،1377)
2-2- فراشناخت
میل به دانستن و تلاش برای دانستن و فهمیدن از ویژگی های جدایی ناپذیر وجود آدمی است. از این رو، ذهن انسان همواره درگیر انبوهی از پرسش ها بوده است. در این میان،‌ این پرسش اساسی که فرد درباره دانستن چه می داند، ‌و چگونه و تا چه حد می داند جایگاه خاص خود را داشته است. پرسش هایی از این گونه ما را به سمت مفهومی هدایت می کند که امروزه در روان شناسی یادگیری، فراشناخت نامیده می شود. اصطلاح فراشناخت را اولین بار فلاول در سال 1976 مورد استفاده قرار داد تا با آن دانش شخص را در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی یا هر چیز مربوط به آن توصیف کند. از فراشناخت تعاریف گوناگونی ارائه شده است: آگاهی شخص از فرآیندها و راهبردهای شناختی(مسترز ، 1981؛ به نقل از فلاول، 1985)؛ تفکر دربارۀ تفکر(براون، 1984؛ به نقل از گلاور و برونینگ ، 1990)؛ دانش و کنترلی که در مورد تفکر و فعالیت های یادگیری اعمال می شود(کراس و پاریس ، 1988)؛ دانش درباره ی دانستن(میلر،2002؛ به نقل از عطارخامه، 1388) و دانش فرد دربارۀ چگونگی یادگیری خودش (اسلاوین،2006؛ به نقل از سیف، 1386). فراشناخت کلیدی است برای توانایی شناختی، که به افراد اجازه می دهد تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند و نقش اساسی در یادگیری ایفا می کند(گاس و ویلی، 2007؛ به نقل از عطارخامه، 1388).
همچنین فراشناخت را می توان به معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی اش برای کنترل این فرآیند دانست(کاکیروگلو ،2007؛ دیسوت و ازسوی ،2009؛ هاکر و دونلوسکی ،2003). فراشناخت یک مدل شناختی است که در یک سطح بالاتر فعالیت می کند و بر پایه نظارت و کنترل قرار دارد (افکلیدز ،2001).
واترمن پی تر (1982 به نقل از لرنا ، 1992) بیان می کند که افراد موفق کسانی هستند که خوب برنامه ریزی می کنند، اهداف ویژه را تشخیص می دهند و معرفی می نمایند و راهبردها را طرح ریزی می کنند. مهمترین امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد(سیف، 1386).
فراشناخت با مفهومی که در روان شناسی شناختی جدید مطرح شده است به عنوان یکی از مولفه های مهم شناخت و همچنین رابطه آن با یادگیری و پیشرفت تحصیلی، همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و به تدریج برخی مفاهیم مرتبط با آن نیز پا به عرصۀ متغیر های پژوهشی در تحقیقات مربوط به آموزش و یادگیری نهاده اند.
در این میان اونیل و عابدی (1996) بر مبنای تعاریف پینتریچ و دی گروت (1990) و فلاول (1979) و با اقتباس و تمثیل از سازه های نظریۀ اضطراب حالتی- صفتی (اشپیلبرگر،1975)، مفهوم
فراشناخت حالتی را معرفی نموده اند.
اونیل و عابدی ضمن توضیح فراشناخت و تمایز قایل شدن بین فراشناخت صفتی و فراشناخت حالتی، فراشناخت صفتی را به صورت ” نظارت متناوب و آگاهانه فرد بر خود به منظور بررسی میزان دستیابی به اهدافش و در صورت لزوم توانایی انتخاب و به کارگیری راهبرد های متفاوت”، و فراشناخت حالتی را به صورت حالتی گذرا در موقعیت های ذهنی که از لحاظ شدت، متغیر است، در طول زمان تغییر می کند و با ویژگی های برنامه ریزی، خود بازبینی، راهبردهای شناختی یا عاطفی و خودآگاهی شناخته می شود؛ تعریف کرده اند.
بر اساس این تعریف، آگاهی فرد از خود شامل موارد زیر می شود: الف- برنامه ریزی: شخص باید دارای هدف و برنامه ای برای رسیدن به آن باشد (چه این هدف برایش تعیین شده باشد و چه خود انگیخته باشد). ب- خودبازبینی: شخص به ساز و کارهایی جهت نظارت بر خود و میزان دستیابی به اهدافش نیاز دارد. ج- راهبرد شناختی: شخص باید از یک راهبرد شناختی یا عاطفی برای نظارت بر فعالیت های ذهنی خود اعم از فعالیت های حیطه وابسته، و فعالیت های مستقل از حیطه، برخوردار باشد. برای مثال، پیدا کردن نکته اصلی، یک راهبرد شناختی حیطه وابسته است. د- آگاهی: شخص از فرایند شناختی خود آگاهی دارد.
2-2-1-عناصر فراشناخت
در مطالعات جدید فراشناخت دارای دو عنصر مستقل، اما مرتبط با یکدیگر است؛ یکی دانش فراشناختی و دیگری کنترل فراشناختی(دیسوت و رویرز، 2006؛ سانگر ، 2007).
2-2-1-1 دانش فراشناختی
دانش فراشناختی به دانش و

متن کامل در سایت homatez.com