پایان نامه درباره فراشناخت، موئلفه، ، اضطراب، امتحان، فراشناختی، راهبرد، نگرانی

اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت برکنترل ناپذیری و خطر
3-تعیین میزان اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اطمینان شناختی
4-تعیین میزان اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر نیاز به کنترل فکر
5-تعیین میزان اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر خودآگاهی شناختی

1-5-فرضیه های پژوهش
1-آموزش موئلفه های فراشناخت به صورت گروهی بر اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان موثر است
2-آموزش موئلفه های فراشناخت بر باور های مثبت در مورد نگرانی موثر است
3-آموزش موئلفه های فراشناخت برکنترل ناپذیری و خطرموثر است
4-آموزش موئلفه های فراشناخت بر اطمینان شناختی موثر است
5-آموزش موئلفه های فراشناخت بر نیاز به کنترل فکر موثر است
6-آموزش موئلفه های فراشناخت بر خودآگاهی شناختی موثر است
1-6-سولات پژوهش
سوال1 آیا اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی در طول زمان پایدار است؟
سوال2 آیا تغیر باور های فراشناختی بر اثر آموزش موئلفه های فراشناخت در طول زمان پایدار است؟

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-7-1- تعاریف مفهومی متغیرها
1-7-1-1-موئلفه های فرا شناخت
موئلفه های فرا شناخت شامل پنج خرده مقیاس زیر می باشد
1-باور های مثبت در باره نگرانی(برای مثال نگرانی به من کمک می کند تا با مشکلات کنار بیایم)
2-باور های منفی درباره ی کنترل ناپذیری و خطر آفرینی نگرانی (برای مثال ،وقتی نگران اندیشی من شروع می شود،نمی توانم جلو آن را بگیرم
3-اعتماد شناختی2 پایین( برای مثال،حافظه من ضعیف است)
4-نیاز به کنترل افکار(برای مثال چون نمی توانم افکارم را کنترل کنم،پس نشانه ضعف من است)
5-خود آگاهی شناختی1 (برای مثال ،من توجه خود را کاملا به عملکرد ذهنم معطوف می کنم)ولز(2009)
اضطراب امتحان به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی اطلاق می شود که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می کند )ابوالقاسمی1382)
1-7-1-2-اضطراب ریاضی
اضطراب ریاضی وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی، چه در موقعیت آموزش و یادگیری ، چه در حل مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید می آید. این وضعیت معمولا” توأم با نگرانی زیاد، اختلال و نابسامانی فکری، افکار تحمیلی و تنش روانی و در نتیجه اهمیت تفکر است. (فرگوسن، 2006)
1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها
1-7-2-1-فراشناخت
منظورنمراتي است که آزمودني ها بر اساس پرسشنامه پرشس نامه فراشناخت30MCQ(ولز و کارترایت- هاتون،2004 )به دست مي آورند.این پرسشنامه مشتمل بر30سوال می باشد و بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای(کاملاً موافقم=4 نسبتاً موافقم=2 کمی موافقم=2 موافق نیستم=1) به آن پاسخ می گویند پرسشنامه ی فراشناختی پنج خورده مقیاس دارد 1-باور های مثبت در باره نگرانی2-باور های منفی درباره ی کنترل ناپذیری و خطر آفرینی نگرانی 3-اعتماد شناختی پایین4-نیاز به کنترل افکار5-خود آگاهی شناختی
1-7-2-2-آموزش موئلفه های فراشناخت
شامل 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش فراشناخت بر اساس پروتکل آموزشی ولز(2009) می باشد که راهبرد های فراشناختی به افراد آموزش داده می شود
1-7-2-3-اضطراب ریاضی
در این پژوهش ، منظور از اضطراب امتحان نمره اي است که افراد از پرسشنامه ي اضطراب امتحان(ابوالقاسمی و همکاران1375)کسب کرده اند که این آزمون مشتمل 25سوال می باشد.که در پرسشنامه قید شده است (منظور از اضطراب امتحان فرضی ، اضطراب امتحان ریاضی را تصور کنند) پرسش نامه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران1375 ص 71-64)مشتمل بر 25 ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای(هرگز=0 ،به ندرت=1 ،گاهی اوقات=2 و اغلب اوقات=3) به آن پاسخ میگوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر 75 است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند ،نشان دهنده اضطراب بیشتری است

فصل دوم
پیشینه پژوهش

در این فصل ابتدا نگاهی می اندازیم به مبانی نظری و پیشینه فراشناخت ، عناصر و اضطراب امتحان و اضطراب ریاضی و در ادامه به پیشینه تجربی مرتبط به تفکیک تحقیقات خارجی و داخلی می پردازیم در اینجا ابتدا چهارچوب نظری فراشناخت و موئلفه های فراشناخت را مرور خواهیم کرد.

2-1-شناخت
شناخت مفهوم جامع و گستر ده اي است و به فعاليتهاي ذهني اي اطلاق مي شود كه در اكتساب ، پردازش ، سازماندهي و استفاده از دانش دخالت دارد . واژه شناخت فرايند هاي عمده را در بر مي گيرد : كشف كردن ، تعبير ، رده بندي به خاطر آوردن اطلاعات ، ارزيابي مفاهيم ، استنتاج اصول و استنباط قوانين ، به تصور در آوردن امكانات ، ايجاد راهبردها ، خيالپردازي و رويا(یاسائی،1377)
2-2- فراشناخت
ميل به دانستن و تلاش براي دانستن و فهميدن از ويژگي هاي جدايي ناپذير وجود آدمي است. از اين رو، ذهن انسان همواره درگير انبوهي از پرسش ها بوده است. در اين ميان،‌ اين پرسش اساسي كه فرد درباره دانستن چه مي داند، ‌و چگونه و تا چه حد مي داند جايگاه خاص خود را داشته است. پرسش هايي از اين گونه ما را به سمت مفهومي هدايت مي كند كه امروزه در روان شناسي يادگيري، فراشناخت ناميده مي شود. اصطلاح فراشناخت را اولین بار فلاول در سال 1976 مورد استفاده قرار داد تا با آن دانش شخص را در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی یا هر چیز مربوط به آن توصیف کند. از فراشناخت تعاریف گوناگونی ارائه شده است: آگاهی شخص از فرآیندها و راهبردهای شناختی(مسترز ، 1981؛ به نقل از فلاول، 1985)؛ تفکر دربارۀ تفکر(براون، 1984؛ به نقل از گلاور و برونینگ ، 1990)؛ دانش و کنترلی که در مورد تفکر و فعالیت های یادگیری اعمال می شود(کراس و پاریس ، 1988)؛ دانش درباره ی دانستن(میلر،2002؛ به نقل از عطارخامه، 1388) و دانش فرد دربارۀ چگونگی یادگیری خودش (اسلاوین،2006؛ به نقل از سیف، 1386). فراشناخت کلیدی است برای توانایی شناختی، که به افراد اجازه می دهد تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند و نقش اساسی در یادگیری ایفا می کند(گاس و ویلی، 2007؛ به نقل از عطارخامه، 1388).
همچنین فراشناخت را می توان به معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی اش برای کنترل این فرآیند دانست(کاکیروگلو ،2007؛ دیسوت و ازسوی ،2009؛ هاکر و دونلوسکی ،2003). فراشناخت یک مدل شناختی است که در یک سطح بالاتر فعالیت می کند و بر پایه نظارت و کنترل قرار دارد (افکلیدز ،2001).
واترمن پی تر (1982 به نقل از لرنا ، 1992) بیان می کند که افراد موفق کسانی هستند که خوب برنامه ریزی می کنند، اهداف ویژه را تشخیص می دهند و معرفی می نمایند و راهبردها را طرح ریزی می کنند. مهمترین امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد(سیف، 1386).
فراشناخت با مفهومي كه در روان شناسي شناختي جديد مطرح شده است به عنوان يكي از مولفه هاي مهم شناخت و همچنين رابطه آن با يادگيري و پيشرفت تحصيلي، همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده و به تدريج برخي مفاهيم مرتبط با آن نيز پا به عرصۀ متغير هاي پژوهشي در تحقيقات مربوط به آموزش و يادگيري نهاده اند.
در اين ميان اونيل و عابدي (1996) بر مبناي تعاريف پينتريچ و دي گروت (1990) و فلاول (1979) و با اقتباس و تمثيل از سازه هاي نظريۀ اضطراب حالتي- صفتي (اشپيلبرگر،1975)، مفهوم
فراشناخت حالتي را معرفي نموده اند.
اونيل و عابدي ضمن توضيح فراشناخت و تمايز قايل شدن بين فراشناخت صفتي و فراشناخت حالتي، فراشناخت صفتی را به صورت ” نظارت متناوب و آگاهانه فرد بر خود به منظور بررسي ميزان دستيابي به اهدافش و در صورت لزوم توانايي انتخاب و به كارگيري راهبرد هاي متفاوت”، و فراشناخت حالتي را به صورت حالتي گذرا در موقعيت هاي ذهني كه از لحاظ شدت، متغير است، در طول زمان تغيير مي كند و با ويژگي هاي برنامه ريزي، خود بازبيني، راهبردهاي شناختي يا عاطفي و خودآگاهي شناخته مي شود؛ تعريف كرده اند.
بر اساس اين تعريف، آگاهي فرد از خود شامل موارد زير مي شود: الف- برنامه ريزي: شخص بايد داراي هدف و برنامه اي براي رسيدن به آن باشد (چه اين هدف برايش تعيين شده باشد و چه خود انگيخته باشد). ب- خودبازبيني: شخص به ساز و كارهايي جهت نظارت بر خود و ميزان دستيابي به اهدافش نياز دارد. ج- راهبرد شناختي: شخص بايد از يك راهبرد شناختي يا عاطفي براي نظارت بر فعاليت هاي ذهني خود اعم از فعاليت هاي حيطه وابسته، و فعاليت هاي مستقل از حيطه، برخوردار باشد. براي مثال، پيدا كردن نكته اصلي، يك راهبرد شناختي حيطه وابسته است. د- آگاهي: شخص از فرايند شناختي خود آگاهي دارد.
2-2-1-عناصر فراشناخت
در مطالعات جدید فراشناخت دارای دو عنصر مستقل، اما مرتبط با یکدیگر است؛ یکی دانش فراشناختی و دیگری کنترل فراشناختی(دیسوت و رویرز، 2006؛ سانگر ، 2007).
2-2-1-1 دانش فراشناختی
دانش فراشناختی به دانش و

متن کامل در سایت homatez.com