مقاله درباره اضطراب، فراشناختی، امتحان، درس، راهبردهاي، ، درمانی، دانش‌آموزان

پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. براي سنجش اضطراب از آزمون اضطراب امتحان قاسم زاده(1375) استفاده شد. یافته ها: تفاوت تأثیر شناخت درمانی و آرامش عضلانی در کاهش اضطراب امتحان معنادار نبود. میانگین نمرات اضطراب آزمودنی هاي دو روش درمانی فوق در مقایسه با گروه شاهد، کاهش معناداري را نشان دادند. همچنین آزمون تحلیل دو عاملی فرضیه اثر متقابل جنسیت و روش هاي درمانی را تأیید کرد. میزان شدت اضطراب در دو جنس متفاوت بود و این تفاوت، میزان بالاي اضطراب در دختران را بیان می کند. نتیجه گیري: دو روش درمانی شناخت درمانی و آرامش عضلانی می توانند اضطراب امتحان را کاهش دهند هرچند میزان اثربخشی این دو روش تفاوتی با هم ندارد. میزان شدت اضطراب امتحان در دختران بیش از پسران است(عارفی و همکاران1391)
نتایج پژوهش افشار نیا ،کاکابرایی و امیری(1392)که به بررسی و مقایسه روش ذهن آگاهی و روش باز سازی شناختی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرداختند نشان داد که این دو روش به کاهش اضطرای امتحان در دانشجویان منجر می شود
پژوهشی به منظور بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهاي فراشناختی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی توسط ورزدار(1388) انجام گرفته است. در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که آیا آموزش راهبردهاي فراشناختی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد؟ نتایج حاکی از آن است که راهبردهاي فراشناختی تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دارد. دانش آموزان گروه آزمایش که تحت آموزش قرار گرفته اند پس از طی دوره آموزش10 جلسه ای از راهبردهاي فراشناختی به صورت محسوسی بیشتر استفاده می کردند . هر یک از راهبردهاي فراشناختی دانش و کنترل فرآیند- برنامه ریزي، کنترل و ارزشیابی و نظم دهی تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دارند(ورزدار،1388)
پژوهشی توسط سلمانی(1391) ارزیابی درمان فراشناختی بر باور های فراشناختی،فرانگرانی،راهبردهای تنظیم هیجان،علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر(GAD)بود. روش:هشت بیمار مبتلا به GAD به روش نمونه در دسترس انتخاب شده و پس از همتا سازی سن و تحصیلات به صورت تصادفی در گروهای درمان فراشناختی،درمان دارویی،درمان ترکیبی(فراشناخت و دارو) و کنترل جایگزین شدند. نتایج بیماران دریافت کننده درمان فراشناختی(با یا بدون دارو) توانست در دوره ای کمتر از نیمی از جلسات درمان های کوتاه مدتی مثل شناختی رفتاری را در بر می گیرد به کاهش معنا داری در میزان باور های فراشناختی، فرانگرانی،راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان،علائم و نشانه های در بیماران مبتلا به GAD بیانجامد بنابراین لازم است تا بیش لز پیش مورد توجه متخصصان بالینی قرار گیرد .سلمانی(1391)
پژوهش آزمایشی میدانی به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزا یش عملکرد درس علوم تجربی دانش آموزان دختر دورهي راهنمایی ، در اهواز ،توسط زارعی و شهنی کرمزاده و شهنی ییلاق (1391)انجام شده است. سپس، به هر کدام از گروههاي آزمایش در9 جلسه ي یک ساعته آموزش مهارت هاي شناختی و فراشناختی داده شد . پس از اعمال مداخله، بار دیگر گرو ههاي آزمایش و گواه توسط مقیاس اضطراب امتحان آزمون شدند و عملکرد درس علوم تجربی نیم سال دوم آنها از مدرسه اخذ شد . نتایج تحلیل واریانس یک راهه روي تفاضل نمره هاي پیش آزمون و پس آزمون در اضطراب امتحان نشان داد که بین گروههاي آزمایش و گواه تفاوت معنی داري وجود دارد. همچنین، بین عملکرد درس علوم تجربی گروههاي شناختی، فرا شناختی و گواه تفاوت معنی داري مشاهده شد. لذا میتوان گفت که آموزش راهبرد هاي شناختی و فراشناختی موجب کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد درس علوم تجربی دانش آموزان دختر دوره ي راهنمایی میشود(زارعی و همکاران(1391)
پژوهشی با موضوع بررسي رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان توسط امامی پور و جعفری روشن و آقازاده (1390). جامعة تحقيق حاضر شامل كلية دانش‌آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بود که در سال تحصیلی90-89 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. که از این بین تعداد 180 دانش‌آموز سال اول متوسطه به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. گروه نمونه با استفاده از آزمون محقق ساخته عملکرد ریاضی، مقیاس اضطراب ریاضی‌ و پرسشنامه راهبردهای شناختی باصری مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش تحقيق حاضر نيز همبستگی بوده كه در حيطة تحقيقات کاربردي جاي مي‌گيرد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصله از پرسشنامه‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری استفاده به عمل آمد. در نهايت، يافته‌هاي تحقيق نشان می‌دهد رابطه معني‌داري بین راهبرد شناختی بسط و اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان در سطح 05/0= رابطه وجود دارد. رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان نیز تائید شد. در نهایت رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی هم در سطح 01/0= مورد تائید قرار گرفت.(امامی پور و همکاران،1390)

متن کامل در سایت homatez.com