پایان نامه درمورد درمانی، پرخاشگری، کودکان، اختلال، مادران، اثربخشی، کودک، نمرات

والد – کودک منجر به کاهش معنادار پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی و کلامی – تهاجمی در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می¬شود اما باعث کاهش معنادار پرخاشگری رابطه¬ای در پی جلسات درمان در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه نشد.
رشیدی و همکاران (1391)در پژوهشی به بررسی اثربخشی بازی درمان گروهی بر ارتقای رفتار اجتماعی مثبت کودکان پیش دبستانی پرداختند. با اعمال طرح آزمايشي از ميان ده مهدكودك شيفت عصر شهرستان ورامين، دو مهدكودك بهطور تصادفي ساده انتخاب شد وجهت غربالگري براي تمامي131 كودك 6 ساله آنها چكليستمشاهده¬اي رفتاراجتماعي كودكان اجرا شد. از اين ميان 45 كودك مبتلابه مشكلات در زمينه مهارت¬اجتماعي تشخيصداده شدند. سپس درجلسه¬اي كه به¬منظور آگاه¬سازي والدين و دعوت به همكاري از آنان برگزار گرديد، 32 تن از والدين اين كودكان حاضر به همكاري شدند. پس از آن فرم ارزشيابي رفتار كودك راتر براي اين كودكان تكميلشد و در نهايت بهصورت تصادفي در دوگروه آزمايش و گواه قرار دادهشدند. گروه آزمايش طي يكماه بهمدت ده جلسه تحت بازيدرمانگريقرار گرفتند. نتايج نشان داد بازيدرمان¬گروهي در مرحله پس¬آزمون باعث افزايش معنادار رفتار اجتماعي مثبت و خردهمقياس¬هاي همدلي، جهت¬گيري اجتماعي، رفتاراخلاقي، خودمهارگري، حرمتخود، اطاعتپذيري، جرأتورزي، احترام به قانون و تمايل به مشاركت در گروه آزمايش شد.
صفری و همکاران (1390)در پژوهشی تأثیر بازی‌درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری برمیزان نشانه¬های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان پایه سوم دبستان در شهر اصفهان پرداختند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر میزان نشانه‌های‌ اختلال نافرمانی مقابل در دانش‌آموزان پسر پایه سوم دبستان در شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‌ای، از میان دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان های شهر اصفعان در سال تحصیلی 90-89 تعداد 30 نفر که ملاکهای ورود به پژوهش را دارا بودند به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. نتایج نشان داد که روش بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری، سبب کاهش نشانه¬های اختلال نافرمانی مقابله¬ای در کودکان مبتلا به این اختلال می¬شود و می¬توان از این روش در موقعیت¬های بالینی و درمان یا کاهش نشانه¬های این اختلال استفاده کرد.
مهدویان و همکاران (1390)در پژوهشی به بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه کودک- والد، بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی و شیوه‌های والدگری مادران پرداختند. هدف پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه کودک‌-‌والد بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی و تغییر رفتارهای والدگری مادران آنها بود. نمونه اصلی پژوهش شامل مادران 25 کودک بود که نمرات بالاتر از نمره برش را در مقیاس پرخاشگری فهرست رفتاری کودک کسب نمودند، و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مادران دو گروه پرسشنامه مقیاس پرخاشگری واحدی و پرسشنامه والدگری را تکمیل، گروه آزمایش در جلسات آموزش شرکت کردند و گروه کنترل در انتظار باقی ماندند. تحلیل یافته¬ها بیانگر این نکته بود که کودکان مادران گروه آزمایش در مقایسه با کودکان مادران گروه کنترل در پرخاشگری کل و زیرمقیاس¬های پرخاشگری کلامی-تهاجمی، فیزیکی- تهاجمی و رابطه¬ای کاهش معنادار نشان دادند.
امجدی (1385) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش مشکلات پرخاشگری دانش آموزان دبستانی نشان داد بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان مؤثر بوده است.
قادری، اصغری مقدم و شعیری(1385) با منظور بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری –شناختی بر روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک در تهران نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در تفاضل نمرات پیش آزمون –پس آزمون پرخاشگری به نفع گروه آزمایش وجود دارد.
در پژوهشی که محمودی قرائی، بیتا، یاسمن، امامی و نادری (1385)در کرمان انجام داده اند، اثر بازی درمانی بر کودکان بازمانده از واقعه زلزله بم برسی شد و نشان داد که بازی درمانی می تواند در کاهش نشانه های رفتاری موثر باشد.
بابائی و همکاران (1380) در پژوهشی به بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر اختلالات سلوکی دانش¬آموزان دبستانی پرداختند. 160 کودک (11-10 ساله) از مناطق چهارگانه جغرافیایی شهرستان ساری در این پژوهش شرکت کردند. باتوجه به نمرات ملاک تشخیصی سه پرسشنامه که به تأیید روانپزشک رسیده بود، 24 کودک انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایشی به مدت یک کاه و نیم هفته ای دوبار در جلسه 60 دقیقه ای در بازی درمانی با رهنمود شرکت نمودند. فرضیه تحقیق مبنی بر اثربخشی بازی درمانی گروهی بر اختلال سلوکی با استفاده از تفاضل نمرات در موقعیت¬های پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل با بکارگیری آزمون پارامتریکT برای نمرات بدست آمده در سه پرسشنامه دو گروه به اثبات رسید. و تفاوت در سطح معنی¬دار بود. همچنین داده¬های کیفی حاصل از مشاهدات والدین، معلمین و دو نفر ثبات (مشاهده گر) جلسه و تشخیص روانپزشک حاکی از مفید بودن بازی درمانی گروهی در کاهش اختلال سلوکی بود

متن کامل در سایت homatez.com