پایان نامه درباره اخلاق، کار،، ارزش‌های، حرفه‌ای، ارزش‌های، کارکنان، پژوهش،، اجتماعی

اصفهان پرداخته است. هدف این مطالعه، پاسخ به این سؤال است که آیا خصوصی‌سازی صنایع توانسته است تأثیر معناداری بر اخلاق کار کارکنان داشته باشد؟ روش این مطالعه، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه است. برای سنجش تجربی مفهوم اخلاق کار از شاخص بین‌المللی پتی (1390) با چهار بعد؛ دلبستگی و علاقه به کار (دقیق بودن در کار، صداقت در کار، مؤثر بودن در کار، افسرده بودن در کار، دلبسته کار بودن)؛ پشتکار و جدیت در کار (وظیفه‌شناسی در کار، آزادی عمل و استقلال در کار، ابتکار در کار، پشتکار و جدیت در کار)؛ روابط سالم و انسانی در محیط کار (ملاحظه‌کاری و مراعات در محل کار، یاری‌رسان بودن در کار، خوش‌برخورد بودن‌ در محل کار، قدرشناس بودن در محل کار)؛ روح جمعی و مشارکت در کار (سازگار بودن در محل کار، روح همکاری و مشارکت در محل کار، تبعیت از مقررات در محل کار، تبعیت از مافوق در محل کار) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در کارخانه ذوب آهن اصفهان است (حجم نمونه 389 نفر) چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظریه بیگانگی از کار مارکس، رویکرد مدیریتی گیورت و هافستد و مدل سیستمی ریتزر و نظریه طبقه‌بندی نیازهای مازلو می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد با افزایش سن، اخلاق کار بالا می‌رود. با افزایش سن، دلبستگی به کار و روح جمعی و مشارکت در کار افزایش می‌یابد. میزان حقوق ماهانه فرد بر اخلاق کار وی تأثیر منفی دارد؛ به‌طوری‌که پس از بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی فرد، از میزان اخلاق کار او کاسته می‌شود و این امر با توجه به نظریه طبقه‌بندی نیازهای مازلو، به‌دلیل اقناع شاغلان از نیازهای مادی است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد کسانی که تحصیلات بیشتری دارند میزان اخلاق کارشان پایین‌تر است.
ـ «اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر» مطالعه‌ای است که محمدرضا سرمدی و عذرا شالباف (1386) انجام داده‌اند. هدف پژوهش این است که نقش تأثیرگذار اخلاق حرفه‌ای را در رابطه با یکی از سبک‌های جدید مدیریت یعنی مدیریت کیفیت فراگیر نقد و تحلیل کند. روش پژوهش از لحاظ نوع و ساختار، یک پژوهش سندی ـ تحلیلی محسوب می‌شود. نتایج حاصله از نقد منابع مبین آن‌است که در سازمان‌های بر پایه مدیریت کیفیت فراگیر، توجه به مشتری یک توجه ابزارگرایانه تلقی نمی‌شود و مدیران و کارکنان در عین توجه خاص به اهداف سازمانی، نسبت به وظایف اخلاقی نیز در سازمان‌ها متعهد هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان از صداقت و صراحت، حفظ حریم شخصی، رازداری و امانتداری، پایبندی به قراردادها و وفای به عهد نام برد. نتایج دیگر حاصل از بررسی‌های مروری این مقاله نشان می‌دهد اخلاق حرفه‌ای ارتباط مستقیم با مسؤولیت‌پذیری سازمانی دارد و این‌دو مؤلفه منبعث از بعد معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی این نظریه مدیریت هستند. از منظر شناخت‌شناسی و انسان‌شناسی این تئوری، منابع انسانی فقط منوط و منحصر به ابزار کار نیستند و هر عنصری که به‌نوعی با انسانیت انسان مرتبط باشد، از ارزش‌های اخلاقی در سازمان محسوب می‌شود.
ـ سعید معیدفر (1385) در یک کار پژوهشی با عنوان: «اخلاق کار و عوامل مؤثر برآن در میان کارکنان‌ ادارات دولتی»، به بررسی و سنجش میزان اخلاق کار و شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر برآن در میان کارکنان اداره‌های دولتی استان تهران با استفاده از نظریه‌های بیگانگی سیاسی هانتینگتون، نظریه محرومیت نسبی و توقعات فراینده‌ی دیویس و گار و هم‌چنین نظریه مدیریت سیستمی پرداخته است. این پژوهش، یک مطالعه پیمایشی، و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری دراین طرح عبارت از کلیه کارکنان واحدهای دولتی استان تهران است. برای نمونه‌گیری در مرحله اول، تعداد 60 اداره و در مرحله دوم به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک تعداد 10 نفر از اداره‌های منتخب انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که میزان اخلاق کار در بین کارکنان دولتی استان تهران به نسبت بالا است. اما نکته تأمل‌برانگیز، رابطه معکوس اخلاق کار با میزان شهروندی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی و مهم‌تر از همه با سطح تحصیلات اعضای نمونه است. به‌طورکلی بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر اخلاق کار حاکی از آن است که تحصیلات و میزان بیگانگی بیشترین تأثیر را بر اخلاق کار می‌گذارد. عواملی همچون بیگانگی اجتماعی و سیاسی، انتظارات برآورده نشده، انزوای فردی و کناره‌گیری از محیط اجتماعی و ارزش‌های جمعی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و سازمانی و در نهایت عدم مشارکت سازمانی و اجتماعی، پارامترهایی هستند که اعضای سازمان‌های دولتی را به میزانی که باسوادتر، شهروندتر و از نظر پایگاه اجتماعی بالاتر قرار می‌گیرند، تهدید می‌کند.
ـ «تبیین مدل اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با واسطه ارزش‌های شغلی، مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» مطالعه دیگری است که علیرضا موغلی و همکارانش در سال 1392 انجام داده‌اند. در این پژوهش، به بررسی اهمیت و تأثیر اخلاق کار در ایران با تکیه و تأکید بر اصول اخلاق اسلامی و فرهنگ حاکم بر سازمان‌ها، با در نظر گرفتن رفتار شهروندی سازمانی و واسطه‌گری ارزش‌های شغلی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع میدانی و کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر تشکیل داده‌اند. تعداد کارکنان 8282 نفر و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از نوع طبقه‌ای ـ تصادفی بود و تعداد نمونه 239 نفر برآورد شده است. پرسشنامه اخلاق کار اسلامی دارای 4 مؤلفه ایمان، رفتار مسؤولانه دینی، پشتکار و جدیت در کار و روابط سالم و انسانی در محیط کار بود. نتایج تجزیه و تحلیل مسیر نشان می‌دهد که بالاترین ضریب همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش، مربوط به رابطه بین ارزش‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (54 درصد) بود. از میان متغیرهای پژوهش فقط دو متغیر پشتکار و جدیت در کار (18 درصد) و روابط سالم و انسانی (15 درصد) بر رفتار شهروندی دارای اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم و اثر کلی بودند که اثر کلی آن‌ها از اثرات مستقیم و غیر مستقیم بیشتر بود. همچنین ارزش‌های شغلی، تأثیر مستقیمی بر رفتار شهروندی داشت. اخلاق کار اسلامی بر نگرش کارکنان به‌جهت ایجاد رفتار مطلوب تأثیر قابل توجهی داشت. همچنین ارزش‌های فردی و جمعی در محیط‌های کار، با گسترش توجه اجتماعی به ارزش‌های انسانی و اخلاقی هسمو بود و اخلاق کار اسلامی با واسطه ارزش‌های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تأثیرگذار بود.
2ـ1ـ3ـ نقد و ارزیابی پژوهش‌های پیشین
بررسی پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد؛ 1ـ مطالعه‌های اختصاصی راجع به این حیطه در ایران محدود می‌باشد؛ 2ـ اغلب پژوهش‌های صورت گرفته از نوع پژوهش کمّی بوده و برای مطالعه ارزش‌های حرفه‌ای از روش پیمایشی استفاده نموده‌اند؛ 3ـ اغلب پژوهش‌ها به بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای پرداخته‌اند؛ 4ـ بیشتر به بررسی ارتباط ارزش‌های اخلاقی با عواملی همچون؛ عوامل سازمانی، روان‌شناسی، تجربه کاری، سبک مدیریت، ارزش‌های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و. . . پرداخته‌اند؛ 5ـ از پرسشنامه استاندارد زمینه شغلی خودشان استفاده کرده‌اند؛ 6ـ هر کدام به یک یا چند مورد از ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای اشاره کرده‌اند؛ نوآوری پژوهش حاضر این ‌است که در بررسی ارزش‌های حرفه‌ای، روی ‌آورد ساختاری را اتخاذ کرده است. روی آوردی که می‌خواهد مؤلفه‌های اساسی سازه ارزش‌های حرفه‌ای را شناسایی و چارچوب تعریفی از قلمرو آن‌ها ارائه دهد. همچنین برای شناسایی ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان شرکت گاز شهرستان خلخال، از روش کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای استفاده کند. در این پژوهش سعی می‌شود با مراجعه به اطلاع‌ رسانه‌ای تأثیرگذار (کارکنان شرکت گاز شهر خلخال که تماس تجربی با موضوع پژوهش دارند) و با نفوذ به عمق نظام معانی و انتظارهای آن‌ها تحلیل داده‌ها را انجام داد و از این رهگذر بتوان به نظریه‌ای جامع‌تر دست یافت.
2ـ2ـ چارچوب مفهومی
با توجه به تفاوت‌های پارادایمی دو روش کمّی و کیفی، در بررسی‌های کیفی به‌جای استفاده از چارچوب نظری جهت تدوین و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از چارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال یا سؤال‌های پژوهش، استفاده می‌شود.
از نظر ماکسول (2004) چارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به‌هم مرتبطی را شامل می‌شود که بر مفاهیم و موضوع‌های عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آن‌ها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند می‌دهد (محمدپور و دیگران، 1388: 313). در تحقیق حاضر از

متن کامل در سایت homatez.com