مقاله با موضوع h، PAGEREF، ، دبیران، گردآوری، انسانی، یادگیری، راهنمایی

89اصول و فنون تولید رسانه‌ها PAGEREF _Toc417588991 h 89اصول تولید رسانه PAGEREF _Toc417588992 h 89فنون تولید رسانه PAGEREF _Toc417588993 h 90پیام‌ها: استخراج اطلاعات PAGEREF _Toc417588994 h 93تکالیف یادگیری PAGEREF _Toc417588995 h 94کاربرد رسانه در مراحل مختلف تدریس PAGEREF _Toc417588996 h 96مراحل عام کاربرد رسانه PAGEREF _Toc417588997 h 97مزایای استفاده از رایانه و اینترنت PAGEREF _Toc417588998 h 99الگوی عملی آموزش الکترونیکی PAGEREF _Toc417588999 h 100انواع آموزشهای الکترونیکی PAGEREF _Toc417589000 h 101مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی PAGEREF _Toc417589001 h 103دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی PAGEREF _Toc417589002 h 105دامنه آموزش الکترونیک PAGEREF _Toc417589003 h 105دسته بندی انواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی PAGEREF _Toc417589004 h 106مزیت های آموزش الکترونیک PAGEREF _Toc417589005 h 107چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد PAGEREF _Toc417589006 h 108بخش دوم:بررسی پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc417589007 h 108پیشینه تحقیق در مطالعات خارجی PAGEREF _Toc417589008 h 108پیشینه تحقیق در مطالعات داخلی PAGEREF _Toc417589009 h 112فصل سوم روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc417589010 h 1163-1 مقدمه PAGEREF _Toc417589011 h 1173-2 روش تحقیق PAGEREF _Toc417589012 h 117تحقیق کاربردی PAGEREF _Toc417589013 h 117از نظر روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد : PAGEREF _Toc417589014 h 117تحقیق توصیفی PAGEREF _Toc417589015 h 118تحقیق پیمایشی PAGEREF _Toc417589016 h 118تحقیق همبستگی PAGEREF _Toc417589017 h 1183-3 جامعه آماری تحقیق PAGEREF _Toc417589018 h 1193-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه PAGEREF _Toc417589019 h 1193-5 روش گرد آوری داده ها PAGEREF _Toc417589020 h 119مطالعات کتابخانه ای PAGEREF _Toc417589021 h 119پرسشنامه PAGEREF _Toc417589022 h 1203-6 روائی و پایایی پرسشنامه پژوهش PAGEREF _Toc417589024 h 121روایی PAGEREF _Toc417589025 h 121پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها: PAGEREF _Toc417589026 h 1213-7 مقیاس اندازه گیری PAGEREF _Toc417589028 h 123مقیاس لیکرت PAGEREF _Toc417589029 h 1233-8 روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها PAGEREF _Toc417589030 h 124آزمونt استودنت تک نمونه‌ای PAGEREF _Toc417589031 h 124آزمون فریدمن PAGEREF _Toc417589032 h 125ضریب آلفای کرونباخ: PAGEREF _Toc417589033 h 125فصل چهارم تجزیه و تحلیل PAGEREF _Toc417589034 h 126داده ها PAGEREF _Toc417589035 h 126مقدمه : PAGEREF _Toc417589036 h 1274-1گردآوری داده ها و توصیف نمونه : PAGEREF _Toc417589037 h 1274-3- آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc417589044 h 131فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc417589049 h 139مقدمه PAGEREF _Toc417589050 h 1405-1) خلاصه و جمع‌بندی نتایج تحقیق PAGEREF _Toc417589051 h 140جدول5-1 خلاصه آزمون فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc417589052 h 1415-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیات: PAGEREF _Toc417589053 h 1425-3) نتیجه گیری کلی PAGEREF _Toc417589054 h 1445-4) ارائه پیشنهادات PAGEREF _Toc417589055 h 1445-4-1-پیشنهادات به اداره آموزش منطقه 5 شهر تهران بر اساس نتایج تحقیق PAGEREF _Toc417589056 h 1445-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc417589057 h 1465-6)محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc417589058 h 146پیوست PAGEREF _Toc417589059 h 147
فهرست جداول
عنوانصفحه
TOC o “1-4” h z u
جدول 3-1: پرسشنامه تحقیق PAGEREF _Toc417589023 h 120جداول شماره (3-2) پایایی پرسشنامه تحقیق PAGEREF _Toc417589027 h 122جدول (4-1) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب جنسیت PAGEREF _Toc417589038 h 128جدول (4-2 ) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات PAGEREF _Toc417589040 h 129جدول ( 4-3 ) سابقه کار پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc417589042 h 130جدول(4-4) نتیجه آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc417589045 h 132جدول(4-6)خروجی آزمون فرضیه سوم تحقیق PAGEREF _Toc417589046 h 135جدول(4-7) خروجی آزمون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc417589047 h 136جدول(4-8)خروجی آزمون فرضیه پنجم PAGEREF _Toc417589048 h 137
فهرست نمودار
عنوانصفحه
TOC o “1-4” h z u
نمودار(4-1)توزیع پاسخ دهنگان برحسب جنسیت PAGEREF _Toc417589039 h 128نمودار (4-2 ) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات PAGEREF _Toc417589041 h 129نمودار ( 4-3 ) سابقه کار اعضای نمونه PAGEREF _Toc417589043 h 130
چکیده تحقیق :
تحقیق حاضر با هدف بررسی بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد. که پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود رسانه های آموزشی و فرایند های آموزش شکل گیری چهارچوب نظری ،متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 103 نفر از کلیه دبیران دینی، قرآن، مهارت های زندگی و مربیان پرورشی شاغل در مدارس راهنمایی تابعه اداره آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران می باشد.و با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نمونه گیری انجام نگرفته و از روش سرشماری استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید.اعتبار محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور بررسی و تایید شده و برای تعیین پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.به منظور بررسی توزیع داده های گردآوری شده ، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و با توجه غیر نرمال بودن توزیع داده ها، جهت آزمون فرضیات از آزمون تی استودنت، فریدمن و دوجمله ای استفاده گردید.نتیجه آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که میزان آشنایی دبیران دینی مقطع راهنمایی اداره آموزش و پرورش منطقه5 شهر تهران با رسانه های آموزشی در سطح مطلوب قرار دارد اما وجود کاستی هایی در نظام آموزشی موجب استفاده کمتر دبیران از رسانه ها می گردد. و هدف عمده استفاده کننده گان از رسانه ها نیز جلب توجه و علاق دانش آموزان می باشد.همچنین علاوه بر دروس دوره های دانشگاهی، دوره های ضمن خدمت و مطالعات شخصی و تجارب دبیران نیز موجب افزایش آشنایی و استفاده از رسانه های آموزشی می گردد.
کلید واژه ها: رسانه آموزشی،میزان آشنایی و استفاده از رسانه آموزشی،اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ، دبیران دینی
فصل اول کلیات تحقیقمقدمهدر عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود(دولان، 1375). از سوی دیگرتحقق یادگیری منوط به بهره‌برداری صحیح و اثربخش از فناوری‌های آموزشی و سامان‌دهی فرایند یادگیری است. به علاوه روند تغییرات شگرف امروزی در جریانات زندگی، و محدودیت‌های زمانی و مکانی و اقتصادی و تنوع‌طلبی فراگیران قرن بیست ویک، به کارگیری رسانه‌ها، تکنولوژی آموزشی و به ویژه تکنولوژی یادگیری را برای آموزشی پویا ، خلاق و موثر اجتناب ناپذیر کرده است. رسانه‌های آموزشی یکی از تکیه‌گاه‌های تکنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی محسوب می‌شود و تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رشته علمی قدمت چندانی ندارد و با وجود عمر کوتاه تحقیقات گسترده‌ای را در عرصه تعلیم وتربیت و تدریس اثر بخش به خود اختصاص داده است.تا جایی که در دهه‌های اخیر تکنولوژی آموزشی را رویکردی موثر در بهسازی آموزش و یادگیری دانسته‌اند.
لذا در این تحقیق برآنیم تا ابعاد بهره‌گیری(میزان، نقش و موانع) از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 رابررسی نماییم .بنابراین در این فصل ،به تفصیل مطالبی در خصوص کلیات تحقیق شامل؛ بیان مسئله ،اهمیت موضوع ، سوالات ، فرضیات و اهداف تحقیق حاضر و قلمرو تحقیق،جامعه آماری،روش تحقیق،ابزار و روش های گردآوری اطلاعات ارائه میگردد و در نهایت با ارائه تعاریف واژه گان تحقیق مطالب فصل به پایان می رسد.
بیان مسئله قرن بیست و یکم قرن اکتشافات و پیشرفتهای سریع در زمینه های مختلف صنعت و تکنولوژی است. امروزه با تغییرات تکنولوژیکی فراوانی که در جوامع بشری صورت پذیرفته است به انسانهای توسعه یافته ای نیاز است که بتوانند با بینش مناسب مجموعه ای از مهارتهای مختلف را در مشاغل متعدد به کار گیرند و با استفاده از نیروی خلاقیت، ابتکار، دانش و مهارت گسترده ضمن انجام دادن بهینه مأموریتهای شغلی و تحقق اهداف سازمانی نقش های اجتماعی خود را به خوبی ایفا نمایند و این امر محقق نمی شود مگر این که نظام آموزشی کشور از تمام توان و پتانسیل خود در تربیت و آموزش دانش آموزان بهره بگیرد (معصومی،1380)
نظام آموزشی هر کشور در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور نقش اساسی دارد چرا که پرورش یابندگان امروز سیاست گزاران ،برنامه ریزان و تصمیم گیران آینده کشورند و هر کشوری که بخواهد درنگ و سکون

متن کامل در سایت homatez.com