مقاله درمورد دانش‌آموزان، تعاملی، نظریه‌ی، هستند.، مدلهای، پیام،، انتقالی، يافته‌اي

زیادی بر نظریه‌ی ارتباطات تاثیر گذاشتند. مدل تاریخی این دو – که مدل اصلی بود، عوامل زیر را برداشت منبع اطلاعات یا فرستنده پیام، کانال یا وسیله انتقال‌دهنده، دریافت‌کننده یا گیرنده پیام، هدف و مقصود) (ذوفن، لطفي‌پور، 1387، 29، ص23) (Shannon, Weaver, 1949, 87)
-148590142240منبع اطلاعات
00منبع اطلاعات
1051560113665انتقال دهنده
00انتقال دهنده
219519583820کانال (وسیله انتقال)
00کانال (وسیله انتقال)
334391083820دریافت کننده
00دریافت کننده

4493260127000مقصد
00مقصد
42976803079750031261053079750019545303079750078232030797500345503512700000228346012700000111125012700000-6032512700000
267081024003000
2170430215900موانع ارتباطی
00موانع ارتباطی

228346022860000
بیش‌تر مطالعات مربوط به ارتباطات به پیروی از «مدل انتقالی» ارتباط انجام گرفته است. این مدل بر اصول روانشناسی محرک- پاسخ مبتنی بود و در شروع این قرن بسیار رواج داشت. در آن زمان، اعتقاد براین بود که پیام فرستنده (محرک) سبب ایجاد یک عکس العمل مشابه (پاسخ) درگیرنده می‌شود. یکی از تعاریفی که براساس مدلهای انتقالی از ارتباط ارائه شده عبارت است از: «فرایند عمل انتقال پیام است از فرستنده به گیرنده، از طریق کانال ارتباطی و با امکان وجود منابع ارتباطی.»
مدل‌های تعاملی: ویلبر شرام به دنبال مدلی بود که بتواند در شرایط گوناگون ارتباطی از آن استفاده کند.
شرام متوجه شد که در هنگام ایجاد ارتباط، افراد درگیر در جریان، مدام در حال فرستادن پیام به یکدیگر و دریافت پیام هستند. این از نخستین قدم‌ها در جهت مدل تعاملی ارتباط است.
در مدل‌های قبلی، فرایند ارتباط به صورت خطی مستقیم تصور می‌شد که در آن هر قدم، قدم بعدی را سبب می‌گشت. (ذوفن، لطفي‌پور، 1387، 29، ص 25)
امروزه هنوز هم مدلهای انتقالی مورد توجه هستند اما در بعضی جوامع، نظریه‌ی دیگری نیز خود را نشان می‌دهد و آن نظریه‌ی تعاملی یا کنش متقابل است. تعریف زیر از فرایند ارتباط نشان می‌دهند که طبق این نظریه، ارتباط اصولاً تعاملی است و مفهوم آن تنها انتقال عقاید و اطلاعات به دیگران نیست. «فرایندی که افراد بشر شرکت کنده در آن برای دست‌یابی به یک تفاهم متقابل و مشترک، اطلاعاتی را فراهم می‌کنند و با یکدیگر در میان می‌گذارند.» (راجرز 1981) (Rogers, 1981, p 63, 85)
با در نظر داشتن نظریه‌های فعال ارتباطی و نیز با تکیه بر نظریه‌های جدید جهت فعال ساختن دانش‌آموزان در فرایند یادگیری، موارد زیر به معلمان پیشنهاد می‌شود.
1- فرایند ارتباط در کلاس درس فرایند پویا و فعال است که هرگز نمی‌توان آن را با مدل خطی ارتباط توجیه و تفسیر کرد. نقش اصلی معلمان در کلاس درس، ایجاد محیطی سازنده برای دانش‌آموزان جهت کاوش و اکتشاف (تحقیق و بررسی)، کار مشترک و گروهی و بررسی منتقدانه‌ی اطلاعات موجود است.
2- با توجه به تغییرات بنیادینی که در عصر اطلاعات و به دلیل دسترسی سریع به انبوه اطلاعات جهانی از طریق فناوری‌های جدید از قبیل «اینترنت» و «وب» در تمام جوامع دنیا ایجاد شده، بسیار ضروری است که فرایند آموزش و یادگیری در کلاس‌های درس به طور مداوم بازنگری و بررسی شود.
3- کوشش باید در جهت ایجاد محیط ارتباطی در کلاس باشد که دانش‌آموزان را به اندیشندن و تفکر، حل مشکل (مشکل‌گشایی)، کار با دیگران و یافتن راه‌حل‌های خلاق وادار می‌کند.
4- معلم خود به عنوان نمونه‌ی یک یادگیرنده مطرح شود. (www.Technologist. blogfa.com, 102)
2- مهندسی سیستم‌ها یا نگرش سیستمیسيستم‌هاي انسان ساخته معمولاً براي رسيدن به هدف معيني به وجود مي‌آيند، پس مي‌توان آنها را «مجموعه‌ي سازمان يافته‌اي از اجزاء متعامل و مرتبط كه عمداً بوجود آمده تا به شكل وحدت يافته‌اي هدفهاي معيني را متحقق سازد دانست. مطابق اين تعريف در هر سيستم اجزايي وجود دارند كه به هم مرتب هستند و به طور دائم با يكديگر در حال كنش متقابل يا تعامل هستند. اين اجزاء محتواي سيستم هستند اجزاء كارهايي را انجام مي‌دهندقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com