پایان نامه درباره یادگیری، ، تحصیلی، والدین، انتظارات، اجتماعی، کودکان، تحصیلات

که آنچه والدین در تعامل خود با کودکان در خانواده انجام می دهند عامل اصلی تعیین کننده ویژگی های شخصیتی هستند، نه سطح درآمد یا میزان تحصیلات یا سایر خصوصیات مربوطه به پایگاه اجتماعی آنان. خلاصه محیط خانواده در ایجاد پاره ای از ویژگی های کودک که برای یادگیری های بعدی وی در آموزشگاه نقش تعیین کننده دارند، هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی تأثیر بسیار زیادی دارند(سیف و همکاران، 1360). در یک تحقیق 85% از موفق ترین دانش آموزان، اولیای خودشان را الهام بخش در کارهای مدرسه دانسته اند، بنابراین در اکثر موارد همکاری تشریک مساعی والدین است که دانش آموزان موفق به وجود می آورد. اگر چه ممکن است دیگر اعضای خانواده بر پیشرفت داشن آموزان تأثیر بگذارند اما به نظر می رسد که طرز تفکر و گرایش مثبت والدین به مدرسه مهمترین عاملی است که در موقعیت یا شکست تحصیلی دانش آموز اثر می گذارد(کدیور، 1381).
2-1-6 ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی
تلاشهای کودک برا ی موفق شدن تحت تأثیر ارزشهای دستیابی، انتظار توفیقق، استنباطی که از توفیق خود دارند و علت یابی های آنان است. والیدن از طریق بالا بردن انتظارات معقول خود، می توانند عملکرد تحصیلی کودکان خود را به سطح برتر شوق دهند.در مطالعه ای که در این زمینه در دانشگاه میشیگان درباره موفقیت در ریاضیات انجام پذیرفت، معلوم شد ارزشی که والدین برای قلمروهای مختلف قائلند، ارزشهای فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهند. در ضمن ادراک والدین از توانایی های فرزندان در احساس کارآیی و انتظارات آنها تأثیر مستقیم دارد. انتظار کودکان از موفقیت به انتظار والدین شان بیشتر بستگی دارد تا عملکرد خودشان، ظاهراً استنباطی که والدین از تواناییهای فرزندنشان دارند، مستقیماً در اعتماد به نفس کودکان و میزان موفقیت آنها تأثیر می گذارد(یاسائی، 1382).
همچنین والدین در شکل گیری نگرش کودکان تأثیرگذار باشند. مهمترین نقش آنها در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان ایجادد محیطی روانی – عاطفی آرام و مساعد، فراهم نمودن کتاب های غیردرسی و وسایل آموزشی است(بیابانگرد، 1377).
2-1-7 شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی
به طور کلی محدودیت های محیطی و کمبود محرک های رشد ذهنی و اجتماعی از عوامل مهم در اُفت تحصیلی کودکان و نوجوانان است. درصد قابل توجهی از دانش اموزان که به طور جدی دچار اُفت تحصیلی شده اند بعضاً ناگزیر در مدارس استثنایی مشغول تحصیل می شوند و از عقب ماندگی ذهنی به شمار می روند(بیانگر، 1386).
اصطلاح پایگاه اجتماعی – اقتصادی به مقوله بندی افراد بر حسب ویژگیهای اقتصادی تحصیلی و حرفه ای آنها اشاره داد. پایگاه اجتماعی – اقتصادی برخی نابرابریها را با خود دارد. در این رابطه افراد متعلق به یایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین از تعلیم و تربیت ضعیف تر و قدرت تأثیرگذاری کمتری بر نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و منابع اقتصادی کمتر برخوردارند(بیابان گرد، 1384).
2-1-8 سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی
سطح تحصیلات والدین نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار است. والدینی که دارای تحصیلات عالی هستند انتظار موفقیت انها از فرزندانشان بیشتر است. آنها بر پیشرفت تحصیلی تأکید بیشتری دارند و در کمکهای درسی و مشارکت در امور تحصیلی فرزندان تواناتر هستند. یافته های شراین(1991) قره خانی(1353) و . . . نشان دادند که بین سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه مثبت وجود دارد(قاجاریه، 1373).
2-1-9 مدرسه و پیشرفت تحصیلی
در حالی که ممکن است آموزش به وسیله نهادهای مختلف اجتماعی، چون خانواده، وسایل ارتباط جمعی و همچنین از طریق تجربیات متنوع زندگی در اجتماع انجام گیرد، آموزش منظم عموماً به وسیله مدارس و دانشگاهها به یادگیرندگان داده می شود. وظیفه اساسی آموزشگاه های سراسر دنیا تعلیم و تربیت جوانان است. با آنکه مقاصد و محتوای این تعلیم و تربت در میان ملت ها و نیز در درون یک ملت متفاوت است، فرآیندهای آموزش همه مدارس بسیار شبیه به هم است(بلومر، 1976).
معلمان با رفتارهای خود به شکل گیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند. اولین هدف معلمان باید برقرار کردن رابطه مطلوب، دوستانه و حمایت کننده با دانش آموزان باشد. چنین هدفی فقط با تعامل میان معلم و دانش آموز حاصل می آید(اسپالدینگ، ترجمه بیابان گرد و نانینیان، 1384)
آموزش بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت و معلمان در همان آغاز کار خود پی می برند که نحوه برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار بااهمیت است. روابط مبتنی بر محبت، احترام و اعتماد متقابل میان معلم و دانش آموز هم موجب می شود تا دانش آموز به معلم وابسته نشود و هم انگیزه تحصیلی وی را افزایش دهد(بیابانگرد، 1386).
2-1-10 انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی
در بُعد انتظارت، معلم نیز تأثیر انکار ناپذیری بر دستاوردهای دانش آموزان دارد. انتظارات واقع گرایانه معلم به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک مؤثری می کند. معلمان باید از دانش آموزان انتظاری داشته باشند که بیش از پیش عملکرد خود را بهبود بخشند،  اما زیاده روی در این امر به فشارهای روانی و اضطراب در دانش آموزان و اُفت تحصیلی او منجر می شود.(شانک، 1989) بر این باور است که انتظارات و باورهای معلم از دو جنبه بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد: انتظارات معلم از دانش آموزان باعث ادراک این مسأله از سوی دانش آموزان می شود که سطح تلاش و توانایی او با توقع معلم تناسب دارد یا خیر؟ احساس، از وجود یا عدم وجود تناسب بین تلاش و توقع معلم را ادراک می کند.(رئیس سعیدی، 1386).
2-1-11 نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی
آخرین اقدام آموزشی معلم تعیین نمره برای دانش آموز است. روشهای مختلف نمره گذاری می توانند تأثیرات مختلفی بر پیشرفت و عملکرد یادگیرندگان داشته باشند. روش نمره گذاری معلم گاهی تأثیرات مثبت بر یادگیرندگان می گذارد و گاهی نیز این تدثیر منفی است. برای دانش آموزانی که معمولاً نمرات بالایی می گیرند، نقش تقویت کننده مثبت را ایفا م یکنند. علاوه بر پیامد مثبت، نمرات بالا می توانند پیامدهای منفی نیز داشته باشند(سیف، 1386).
2-2 یادگیری خود تنظیمی
با مروری کوتاه بر تجارب آموزشی و کم و کیف یادگیری هایی که تا به حال آموزش و پرورش بر آنها صحه گذاشته است در می یابیم که افراد در گذشته تحت شرایطی کاملا متفاوت آموزش می دیده اند. این مسئله که تکلیف یادگیری بر یادگیرنده محول گردد یا هر نظام آموزشی بسته به دیدگاه خاص خود ،امور یادگیری افراد آن نظام آموزشی را تعیین کند.در پاسخ به این مسئله می توان گفت که از دیر باز تنظیم امور یادگیری یکی از دغدغه های مهم یادگیرندگان بوده است. اما چیزی که برای هر یاد گیرنده ای معلوم است این است که یادگیری را هیچ کس نمی تواند از یادگیرنده بگیرد زیرا اوخود در قلب فرایند یادگیری قرار دارد(سیف،1386).یادگیری که پیشتر به اندوختن دانش به وسیله ی یادگیرنده و پردازش اطلاعات خاص معطوف بود ،دیگر جای خود را به خلق دانش نوین از سوی یادگیرنده داده است . نقش فعال یادگیرنده در کسب تجارب یادگیری که ویژگی اصلی رویکرد های جدید یادگیری مخصوصا ساختن گرایی است، ازضروریات سیستم های نوین یاددهی ـ یادگیری می باشد زیرا که پاسخ به نیاز های متنوع یادگیرندگان با بوجود آمدن فناوری های آموزشی هم بیشتر احساس می شود وهم امکان پذیر است. پاسخ به تنوع نیازها به این معنی است که یادگیرندگان خواستار تجارب مختلف یادگیری هستند و فناوری یادگیری الکترونیکی بر شکل گیری این خوا سته ها دامن می زند.
سیستم یادگیری الکترونیکی یک سرویس مبتنی بر اینترنت، وب، یادگیری مکاتبه ای،آموزش از راه دور مانند سیستم کاربردی یا سرویس مطالعه ی دوره ی واقعی می باشد که این سیستم می تواند به روشهای مختلف تفسیر شود مانند: کامپیوتر، سیستم دریافت آموزش فراهم شده از طریق اینترنت، یا یک روش آموزش که می تواند فرصت ها را بر اساس نیاز افراد در هر مکا نی با هر زمانی با هر محتوایی فراهم کرده باشد (سونگ، 2000). یادگیری الکترونیکی از نقطه نظر فلسفی مبتنی بر دیدگاه ساختن گرایانه و مشارکتی است وبه اعتقاد متخصصین مهمترین فناوری است که خواهد توانست رویکرد های جدید تدریس ویادگیری را مورد حمایت قرار دهد. و همچنین در تحول، تکمیل و توسعه ی روشهای تدریس نقش بسزایی داشته باشد. چنانکه بپذیریم “تعامل” نقش اساسی و مهمی در فرایند تدریس و یادگیری دارد یادگیری الکترونیکی با بهره گیری از تکنولوژی های نوظهور ، تعاملات گسترده ای را جهت دسترسی به اطلاعات وسیع و نیز بر قراری ارتباط فراهم می سازد (گریسون و آندرسون، 2003). یادگیری از طریق وب یا اینترنت متضمن ماهیت تعاملی رابطه بین یادگیرندگان و محتواست که زمینه ی توسعه ی دانش

متن کامل در سایت homatez.com