مقاله درباره ، -، />

بازار غیر رقابتی بازار رقابتی

شرایطظرفیت قانونی بالا/ بازار دوست
کنونی
کشور
ظرفیت قانونی پایین/ بازار گزیر
جدول 2 – 1چارچوب اقتضایی تصمیمگیری برای خصوصی سازی
خصوصی سازی – از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها – فرآیندی را طی نموده که در آن کالاها و خدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین میکند و به مردم ارائه مینماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شدهقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin