پایان نامه درمورد ، حباب، p(t)، />

صورت تصادفی تشکیل می شوند، بنابراین یک نرخ هسته زایی به صورت λ(t) وجود دارد که احتمال در حجم در زمان است و حباب می تواند در هر ناحیه که هنوز در فاز انرژی بالا است تشکیل شود.
در این سناریو (سناریوی مدل تورمی آلن گوث) اینطور فرض می شود که حباب ها در یک نقطه شروع میشوند و با سرعت نور گسترش پیدا می کنند. در اینجا از k صرف نظر شده و رابطه متریک به این شکل نوشته می شود : dτ2=dt2-a2(t)dx2 .
می خواهیم p(t) را محاسبه کنیم که احتمال این است که هر نقطه داده شده در فاز دمای بسیار بالا در زمان t باقی بماند. توجه داریم که توزیع حباب ها بطور کلی نا همبسته است مگر برای اصل طرد که می گوید حبابها در داخل حباب دیگری تشکیل نشوند. این اصل طرد هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد زیرا می توان تصور کرد که حباب های مجازی تشکیل شده در داخل حباب های واقعی با همان نرخ λ(t) به وجود می آیند. در حالی که همه حباب ها با سرعت نور گسترش می یابند، حباب های مجازی ( احتمالی) برای همیشه در داخل این حباب های واقعی باقی می مانند و تاثیری بر p(t) نخواهند داشت.
توزیع همه حباب ها، حقیقی و مجازی، به صورت ناهمبسته خواهد بود. p(t) احتمال این است که هیچ حبابی وجود ندارد که یک نقطه مورد نظر در فضا را بطور کامل احاطه کرده باشد. تعداد حبابقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com