مقاله درمورد h، PAGEREF، فراوانی،، مد،، میانه، فرهنگ‌سازمانی، فرهنگ، کارکنان

تحقیق PAGEREF _Toc407384903 h 1034-9-آزمون فریدمن PAGEREF _Toc407384904 h 1044-10-مدل مفهومی بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc407384905 h 105فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc407384906 h 1065-1- مقدمه PAGEREF _Toc407384909 h 1065-2- نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc407384910 h 1065-2-1- فرضیه اصلی PAGEREF _Toc407384911 h 1065-2-2- فرضیه‌های فرعی PAGEREF _Toc407384912 h 1075-3- مدل پیشنهادی تحقیق PAGEREF _Toc407384913 h 1125-4- مدل مفهومی بر مبنای رگرسیون چندگانه PAGEREF _Toc407384914 h 1135-5- پیشنهادات PAGEREF _Toc407384915 h 1135-6- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده PAGEREF _Toc407384916 h 115فهرست مراجع PAGEREF _Toc407384917 h 116پیوست الف:پرسشنامه تحقیق PAGEREF _Toc407384918 h 121پیوست ب:جداول SPSS PAGEREF _Toc407384919 h 124
فهرست جداول
عنوانصفحه
TOC h z c “جدول” جدول ‏21تعاریف مختلف فرهنگ و ارائه‌کنندگان آن‌ها (ایران زاده، 1377) PAGEREF _Toc407384744 h 18جدول ‏31-ارزش‌دهی طیف لیکرت PAGEREF _Toc407384745 h 72جدول ‏32- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc407384746 h 74جدول ‏41- فراوانی سنی پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc407384747 h 76جدول ‏42- فراوانی جنسیتی پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc407384748 h 77جدول ‏43- فراوانی تحصیلی پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc407384749 h 78جدول ‏44- فراوانی رده سازمانی پاسخ‏دهندگان PAGEREF _Toc407384750 h 79جدول ‏45- فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc407384751 h 80جدول ‏46- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های نوآوری فردی PAGEREF _Toc407384752 h 81جدول ‏47- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های نوآوری فردی PAGEREF _Toc407384753 h 82جدول ‏48- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های تحمل مخاطره PAGEREF _Toc407384754 h 82جدول ‏49- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های تحمل مخاطره PAGEREF _Toc407384755 h 82جدول ‏410- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی PAGEREF _Toc407384756 h 83جدول ‏411- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی PAGEREF _Toc407384757 h 83جدول ‏412- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت PAGEREF _Toc407384758 h 84جدول ‏413- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت PAGEREF _Toc407384759 h 84جدول ‏414- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت PAGEREF _Toc407384760 h 85جدول ‏415- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت PAGEREF _Toc407384761 h 85جدول ‏416- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل PAGEREF _Toc407384762 h 85جدول ‏417- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت PAGEREF _Toc407384763 h 86جدول ‏418- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت PAGEREF _Toc407384764 h 86جدول ‏419- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش PAGEREF _Toc407384765 h 87جدول ‏420- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش PAGEREF _Toc407384766 h 87جدول ‏421- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض PAGEREF _Toc407384767 h 88جدول ‏422- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض PAGEREF _Toc407384768 h 88جدول ‏423- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل الگوهای ارتباطات PAGEREF _Toc407384769 h 88جدول ‏424- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحول سازمانی PAGEREF _Toc407384770 h 89جدول ‏425- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل نتیجه گرا بودن سازمان PAGEREF _Toc407384771 h 89جدول ‏426- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان PAGEREF _Toc407384772 h 90جدول ‏427- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان PAGEREF _Toc407384773 h 91جدول ‏428- سطح معناداری رگرسیون(ANOVA) PAGEREF _Toc407384774 h 92جدول ‏429- نتایج تحلیل رگرسیون متغیر فرهنگ‌سازمانی PAGEREF _Toc407384775 h 92جدول ‏430- نتایج تحلیل رگرسیون خطی با مؤلفه‌های مستقل PAGEREF _Toc407384776 h 93جدول ‏431- مقایسه میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد کارکنان PAGEREF _Toc407384777 h 104جدول ‏432- آزمون فریدمن مربوط به مقایسه مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد PAGEREF _Toc407384778 h 105
فهرست اشکال
عنوانصفحه
TOC h z c “شکل” شکل ‏21- پرده‌های فرهنگی (شاین، 1381) PAGEREF _Toc407384736 h 31شکل ‏22- قدرت فرهنگ‌های سازمان (امیری‏جاوید، 1391) PAGEREF _Toc407384737 h 37شکل ‏31 تشکیلات مرکز امور شوراهای حل اختلاف PAGEREF _Toc407384738 h 71شکل ‏41- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس سن PAGEREF _Toc407384739 h 76شکل ‏42- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس جنسیت PAGEREF _Toc407384740 h 77شکل ‏43- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس تحصیلات PAGEREF _Toc407384741 h 78شکل ‏44- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس رده سازمانی PAGEREF _Toc407384742 h 79شکل ‏45- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس سابقه خدمت PAGEREF _Toc407384743 h 80
فصل اولمقدمه و کلیاتمقدمهمحیط امروز سازمان‌ها، مدیران را با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی روبه‌رو ساخته است. در دنیای امروز مدیران باید انتظارات جهانی را به همراه توقعات داخلی پاسخگو باشند. کثرت و سرعت تغییرات به حدی است که هر نوع مقاومتی را در هم می‌کوبد. سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که به خوبی نیازهای محیطی را تأمین کنند. در چنین شرایطی، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان پدیده‌ای نیرومند و واقعی به کلیه جنبه‌های سازمان نفوذ کرده و نقش اساسی در تحقق اهداف و استراتژی‌های شرکت‌ها دارد. وجود هویت مشترک، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مشترک بین اعضای سازمان موجب انسجام، یکپارچگی در کوشش‌ها، تعهد درونی به سازمان، درک روشن از فلسفه وجودی و جهت‌گیری اقدامات آن و در نتیجه موفقیت سازمان می‌شود (رحیم نیا و علیزاده، 1388).
ازآنجایی‌که عملکرد کارکنان در بهره‌وری سازمان و پیشرفت آن اهمیت دارد؛ بررسی عوامل مؤثر بر آن ازجمله عامل فرهنگ‌سازمانی حائز اهمیت می‌باشد. امروزه در تمامی مطالعات مربوط به مدیریت، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان یک موضوع مشترک شکل‌گرفته است. تحلیل فرهنگ‌سازمانی یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقیقاتی حوزه رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیراً روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته‌اند و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده‌اند و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند.
فرهنگ بر روی عملکرد کارکنان، رضایت آن‌ها از شغلشان و تعهد کاری آن‌ها و غیره تأثیر می‌گذارد. پس برای هر سازمانی بنا بر اقتضائات آن یک فرهنگ ایده آل می‌توان تعریف کرد که عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را حداکثر کند. پس سازمان‌ها لازم است تا فرهنگ خود را شناخته و آن را توانمند سازند (فیض پور و همکاران، 1389).
در نگرش جديد نسبت به سازمان‏ها، فرهنگ سازمان و مديريت آن جايگاه ويژه‏اي دارد. در کنار توجه به سازمان به عنوان موجودیتی که دارای ساختار هدف‌گرا، مجموعه وظایف، سیستم‌های اطلاعاتی و فرایند تصمیم‌گیری و یا گروه‌های اعضاست، فرهنگ سازمان کانون‌های متفاوتی را فراهم می‌کند (احمدی و همکاران، 1389). فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان مجموعه‌اي از باورها و ارزش‌های مشترك بر رفتار و انديشه اعضاي سازمان اثر مي‌گذارد و مي‌تواند نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد. درواقع یکی از مهم‌ترین عوامل درونی سازمان، فرهنگ و فضای آن سازمان است که از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. اگر سازمان در دو عامل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، به‌طور یقین نمی‏تواند خود را به حد مطلوب برساند (فقهی فرهمند، 1388). فرهنگ‏سازماني بر تمام جنبه‏های سازمان تأثیر می‏گذارد. مطالعات نشان می‏دهد كه شركت‏هاي موفق داراي فرهنگ‏سازماني قوي و مؤثر بوده‏اند. به‌طورکلی در سازمان پدیده‌ای به دور از نقش و اثر سازماني وجود ندارد و به ويژه فرهنگ مديران بر تدوين اهداف، تعيين استراتژي‏ها و طراحي سازماني بسيار مؤثر است (خردمند و ناظم زاده، 1389).
پایین بودن عملکرد کارکنان، به ویژه در سازمان‌های دولتی، همواره یکی از مشکلات سازمان‌ها بوده؛ با توجه به اینکه قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف وظیفه برقراری عدالت در جامعه را عهده‏دار است، باید در تقویت عملکرد کارکنان سازمان خود همواره بکوشد تا بتوانند وظایف خود در قبال مردم را به نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین مدیران در این سازمان با شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان می‌توانند شرایط را برای توانمند ساختن نیروی انسانی خود فراهم آورند، که ازجمله یکی از این عوامل، فرهنگ‌سازمانی می‌باشد. ازاین‌رو، شناخت فرهنگ سازمان و

متن کامل در سایت homatez.com