پایان نامه درباره نقدی، جریانهای، تعهدی، حسابداری، جریانهای، ، گزارشگری، صورتهای

چارچوب نظری حسابداری مالی کشورهای مختلف، توجه خاصی به اهمیت جریانهای نقدی و پیش بینی آن شده است. این تاکید تا حدی بوده که در اکثر کشورها این مهم به عنوان یکی از اهداف حسابداری و گزارشگری مالی تعریف شده است. موارد ذیل تنها نمونه هایی است که در آنها تدوین کنندگان استانداردها بر اهمیت جریانهای نقدی برای تصمیم گیری افراد استفاده کننده تاکید نموده اند.
اطلاعات تاریخی جریانهای نقدی میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان بندی و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیان گر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن برای ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده ی کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد برای کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شده و رابطه ی بین فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداخت های آن را نشان دهد و ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیتهای اقتصادی و وظیفه مباشرت مدیریت نیز با استفاده از جریان‏های نقدی عملیاتی امکان پذیرمیباشد(باون و همکاران ،1987).
وجود اطلاعات در خصوص منابع اقتصادی، تعهدات و خالص منابع یک سازمان، تا حد زیادی نشان دهنده توان بالقوه جریان های نقدی منابع سازمان و وجوه مورد نیاز برای تامین بسیاری از تعهدات آن میباشد. سنجش توان بالقوه جریان های وجوه حائز اهمیت است، زیرا به صورت مستقیم به توانایی بنگاه اقتصادی در فراهم کردن کالاها و خدمات برای افراد برون سازمانی مربوط می شود (یاسک،1993).
حسابداری تعهدی جزئی از گزارشگری مالی است که میتواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالی در پیش‏بینی‏های جریان وجوه نقد کمک نماید.“ ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‏های نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می گردد” . (سازمان حسابرسی،1381)
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی برای تاکید بر این موضوع میگوید که سوداقتصادی براساس حسابداری تعهدی (نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافت ها و پرداخت نهای نقدی) عموماً شاخص بهتری از توانایی جاری و مداوم برای پیش بینی وجه نقدمیباشد.(فاسب،1978).
« پیش بینی ایجاد جریان نقد ، خود نیازمند اطلاع و تحلیل صحیحی از جریان های نقدی سال جاری و سالهای قبل است. هنگامی می‏توان موضوعی را با خطای کمتری پیش بینی نمود که شناخت صحیح و دقیقی از گذشته و حال آن موضوع داشته باشیم. در طی سالیان متمادی صورتهای مالی اساسی شرکتها تنها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان بوده و توجه کافی به وجوه نقد نشده است، به گونه ای که ممکن بود شرکت از سوددهی خوبی برخوردار باشد ولی وجه نقد کافی در شرکت وجود نداشته باشد. سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی و گزارش می شود و همین امر موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یکسری اقلام تعهدی در صورت های مالی خواهد شد. سود مذکور به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تجزیه است که جزء تعهدی نیز قابل تجزیه به اجزای دیگری است.
اهمیت جریان وجه نقدامروزه سازمانهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تأثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که میتواند تأثیر بسزایی در دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه ریزی در رابطه با آن میتواند مشکلات عدیده ای را برای یک واحد اقتصادی به وجود آورد.
گزارشگری مالی باید استفاده کنندگان از صورتهای مالی را قادر به پیش بینی دقیق تر جریان نقدی سازد. این موضوع در چارچوب نظری گزارشگری مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگری مالی است به صراحت تائید شده است. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی عنوان شده است که “گزارشگری مالی باید به منظور کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگر استفاده کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهای آتی، اطلاعاتی را فراهم نماید( هالیسترو همکاران ،2008).
براساس آنچه که چارچوبهای نظری بر آن تاکید دارند، نمی توان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد.
با توجه به آنچه که بیان گردید و تاکیدی که چارچوبهای نظری در ارتباط با بکارگیری صورتهای مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان‏های نقدی آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداری به این مقوله پی برد.
تاکید چارچوب های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می‏دهد.بر اساس آنچه که در مفاهیم چارچوبهای نظری بیان شده است جریانهای نقدی به تنهایی نمیتوانند پیش بینی کننده های خوبی باشند.
به منظور بررسی توانایی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی جریانهای نقدی، پژوهشهای مختلفی صورت گرفته و نتایج متفاوتی به دست آمده است. که در بخش ادبیات پژوهش به طور مفصل به آنها پرداخته شده است. به عنوان مثال در حالی که پژوهش دچو و همکاران، بارث و همکاران بیانگر برتری سودهای جاری در مقایسه با جریانهای نقدی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی است، نتیجه ی پژوهش العطار و حسین عکس این مطلب را نشان داده و بیانگر آن است که جریانهای نقدی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی از قابلیت بیشتری برخوردار هستند.
همین امر محققین را بر آن داشت تا در پژوهشی توانایی سود، جریانهای نقدی و اقلام تعهدی (کوتاه مدت و بلند مدت) را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی مورد بررسی قرار داده و به معرفی مدلهای کارآمد برای پیش بینی جریانهای نقدی کمک نمایند.
تاکید مفاهیم نظری بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی
حسابداری تعهدی جزئی از گزارشگری مالی می باشد که می تواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالی در پیش بینی های جریان وجوه نقد کمک کند. “ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می گردد. ” (سازمان حسابرسی1381)
همچنین هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) برای تأکید بر این موضوع بیان نموده است که”اطلاعات درباره سود شرکت براساس حسابداری تعهدی عموماً شاخص بهتری از توانایی جاری و مداوم شرکت در خلق جریان نقد نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافتها و پرداختهای نقد فراهم می آورد(فاسب، 1978).
این موضوع بر تأکید FASB در رابطه با بکارگیری حسابداری تعهدی دلالت دارد. همچنین با توجه به بند بالا، FASB باور دارد در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، سود نسبت به دریافتها و پرداختهای آتی شاخص مطلوب تری است. به این ترتیب پیش بینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقات گسترده ای شده است به گونه ای که تعداد زیادی از محققان، رابطه میان اجزاء سود و معیارهای انعطاف پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده اند، که در بخش های بعد به صورت کامل در رابطه با تحقیقات آنها بحث خواهد شد. ولی آنچه که از تحقیقات بر می آید آن است که با توجه به حجم نمونه و روش شناسی بکار رفته در هر تحقیق پاسخ های متفاوتی در رابطه با قدرت پیش بینی کنندگی اقلام تعهدی ارائه شده است.
تأکید چارچوب های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد. بر اساس آنچه که چارچوب های نظری بر آن تاکید دارند نمی توان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود.

رویکردهای تحقیقی در ارتباط با سودمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتیفرض اساسی تحقیقات در محتوای اطلاعاتی سودها و ادبیات پیش بینی سود بر این است که سودهای حسابداری یک جایگزین خوب برای جریانهای نقد آتی می باشند. با این حال از آنجائی که سودهای حسابداری شامل اقلام تعهدی حسابداری هستند و از فعالیت های سرمایه گذاری مجزا می باشند، تنها تحت شرایطی خاص (یا نشدنی) سودهای حسابداری مورد انتظار برابر جریانهای نقد آتی می شوند(واتس و زیمرمن، 1978). به علاوه نظر و صلاحدید مدیران در انتخاب روشهای تعهدی، قابلیت اعتماد سودها را به عنوان جایگزین جریان نقد عملیاتی کاهش می دهد(دیچو و همکاران ، 1998)
مشکلات پیش بینی سود های آتی

متن کامل در سایت homatez.com