پایان نامه درباره سالمونلا، قارچ، آسپرژیلوس، استریگما، وزیکول، میسلیوم، سلول، ساپروفیت

از اشریشیا کلی انسولین تولید کنند. از اکلای های تغییریافته برای تولید واکسن و زیست پالاها نیز استفاده شده است.
از اشریشیا کلی به عنوان یک میکرو ارگانیسم مدل در پژوهش های ژنتیکی نیز استفاده می شود.
از اشریشیا کلی سویه Nissle1917 به عنوان پروبیوتیک در پزشکی برای درمان بیماری های روده ای به ویژه بیماری های التهابی روده استفاده شده است.
2-6- سالمونلا:
سالمونلا باکتری گرم منفی است که در جوجه ها و تخم مرغ ها معمولا وجود دارد سالمونلا عامل یکی از شایع ترین مسمومیت های غذایی می باشد. سالمونلا می تواند موجب آلوده شدن تخمدان ها شود و قبل از تخم گذاردن پرنده وارد تخم مرغ شود ویا به هنگام تخم گذاردن پرنده به پوسته تخم مرغ نفوذ کند. سالمونلا با پختن غذا اربین می رود ولی در مواد غذایی که تخم مرغ خام دارند مثل سس مایونز احتمال الوده شدن وجود دارد(4).
اعضای خانواده سالمونلا از نظر مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی شاخص هستند و به سختی نابود می شوند به طوری که شکل کلراسوییس ان شاخصی برای سنجش کیفیت ضدعفونی کننده ها می باشد.سالمونلاها از طریق آب و غذای الوده وارد دستگاه گوارش می شوند.و به سطح سلول های اپیتلیوم روده متصل می شوند سپس در واکوئل های درون این سلول ها وارد می شوند اما گاهی نیز وارد اتصالات میان سلولی می شوند.
باکتری ها در محل ورود تکثیر می یابند. و چون توانایی عبور از لامینا پروپریا را دارند از انجا به گردش خون وارد می شوند و در سراسر بدن پخش می گردند.
آن ها بخش های مختلف سیستم لنفاوی را الوده می کنند در سلول های ماکروفاژ و رتیکولو اندتلیال وارد شده و به تکثیر خود ادامه می دهند یکی از بیماری های که از
طریق سالمونلا ایجاد می شود تب تیفوئید یا همان حصبه است.
2-6-1- سالمونلا در تخم مرغ:
سالمونلوسیز که عامل ان سالمونلا پولوروم است بیماری شناخته شده ماکیان است. اکنون سال هاست که این بیماری تقریبا در همه کشورها تحت کنترل است و این میکروب به نظر می رسد مسئله ای علیه عموم بوده باشد. اما عفونت های ساب کلینیکی ماکیان توسط گونه های دیگر سالمونلا همچنین وجود ناقلین بین آن ها، به خصوص مرغ ها یکی از عوامل اصلی سرایت میکروب در مسمومیت غذایی انسان در جهان می باشد.
تخم مرغ به طور طبیعی طوری ساخته شده است که حفاظ موثری(پوسته) در برابر ورود هرچه زیانبار ازجمله میکروب ها داراست و بنابراین داخل تخم مرغ هنگام تولد آن به طور طبیعی استریل است وباکتری ها نظیر سالمونلا در روده و حفره ابتدای روده (سکوم) وجود دارند.
قسمت پوسته هنگام تولد تخم آلوده شده و آلودگی میکروبی در تمام مراحل تا آنگاه که جوجه پوسته را می شکند ، وجود دارد. جوجه با نوک زدن به پوسته تخم به دنیا می آید و سیستم تغذیه ای جوجه به این وسیله از پوسته الوده به سالمونلا آغاز می شود.
تغییرات تدریجی در سروتیپ های سالمونلا در ماکیان در هر زمان وجود دارد. این طور که سروتیپ موجود به آرامی از بین می رود و از غذای آلوده ویا منابع دیگر میکروب جدید جانشین ام می شود. این جانشینی میکروبی عموما به انسان رسیده باعث آلودگی غذایی و مسمومیت می گردد. بین سال هاس1987 تا 1990 الودگی گسترده از سالمونلا اینتیریدیتیس در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر وجود داشت. پیداشدن یک تخم مرغ که از درون به این میکروب آلوده شده بود زنگ خطر را به صدادراورد و موجب نگرانی تولید کنندگان تخم مرغ گردید. بعداز ان این اتفاق تکرار نشده است ولی این بدگمانی همچنان وجود دارد.
2-7- کلستریدیوم پرفرنژنس:
کلستریدیوم پرفرنجنس گونه ای باکتری از جنس کلستریدیوم است.این باکتری میله ای شکل گرم مثبت بی هوازی ، بدون حرکت ودارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتها است که باعث تورم سلول نمی شود.
کلستریدیوم پرفرنژنس در مجاورت هوا می تواند زنده بماند و رشد کند. کلستریدیوم پرفرنژنس عامل اصلی بیماری قانقاریا می باشد. اسپور این باکتری در مواد غذایی که گرمای کافی به قسمت های میانی و درونی آن نمی رسد و پس از پخته شدن زمانی گرم نگه داری می شوند به جا مانده و چنان که زمان و شرایط رشد پسندیده باشد می تواند باعث مسمومیت شود.(6)
2-7-1- شکل و خصوصیات باکتری:
این باکتری میله ای شکل مثبت بی هوازی، بدون حرکت و دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا در انتها است که موجب تورم سلول نمی شود. کلستریدیوم پرفرنژنس در مجاورت هوا زنده می ماند و می تواند رشد کند.
2-7-2- خصوصیات کشت و بیو شیمیایی:
این باکتری دارای آنزیم لسیتیناز می باشد و می تواند لسیتین(ماده طبیعی در زرده تخم مرغ) را به دی گلسیریدهای نامحلول تبدیل کند که منجر به فراوری هاله ای سفیدرنگ تا مات در اطراف کلنی در محیط کشت در بر گیرنده لسیتین می شود. این باکتری می تواند مالتوز ، ساکاروز، گلوکز و لاکتوز را تخمیر کند ولی قادر به تخمیر مانیتول نمی باشد.
2-8-آسپرژیلوس
جزء آسکومیست ها می باشد. دارای میسلیوم همراه با تیغه میانی است، از جمله قارچ های ساپروفیت و فرصت طلب می باشد، که اسپور آن در هوا پراکنده بوده و باعث آلودگی محیط کشت، مواد غذایی، سبزیجات، میوه جات، دارو های سر باز، کیسه های دیالیز و دستگاه های تهویه هوا می باشد(25).
این قارچ قادر است در افرادی که از نظر ایمنی ضعیف هستند بیماری ایجاد کند، بیش از 800 گونه آسپرژیلوس شناخته شده است که فقط چند گونه ی آن قادر هستند در افراد ایجاد بیماری کند. آسپرژیلوس از جمله قارچ های مهم آلرژی زا می باشد و می تواند در افرادی که دارای زمینه آلرژی هستند ایجاد بیماری های آلرژیک کند.
از مهم ترین گونه های آسپرژیلوس می توان آسپرژیلوس فلاووس، فومیگاتوس، نایجر، تریوسو نیدولانس را نام برد. آسپرژیلوس از نظر ساختمانی دارای میسلیوم با تیغه میانی، کونیدیوفور، وزیکول، استریگما و کونیدیا می باشد که استریگما در برخی گونه ها یک ردیف و در برخی گونه ها دو ردیفی می باشد(25).
2-8-1-آسپرژیلوس نایجر:
از نظر ماکروسکوپی دارای کلنی کرکی و سیاه رنگ می باشد. از نظر ماکروسکوپی دارای میسلیوم با دیواره عرضی می باشد، کنیدیوفور دارد که در انتها به یک وزیکول کروی ختم می شود. بر روی وزیکول دو ردیف استریگما قرار دارد که دور تا دور وزیکول را پوشانده است، بر روی استریگما کونیدی های سیاه رنگ قرار دارد که این کونیدی ها دارای خار هستند.(25)
2-8-2- مهم ترین وجه تشخیص آسپرژیلوس نایجر:
1-رنگ سیاه کلنی
2-وزیکول کاملا گرد
3-استریگما که کاملا دور تا دور وزیکول
4-رنگ سیاه خود قارچ در زیر میکروسکوپ
5-کونیدی خار دار
2-8-3-آسپرژیلوس فومیگاتوس:
جز قارچ های ساپروفیت است. می تواند در افرادی که ایمنی ضعیفی دارند ایجاد بیماری کند، معمولا باعث عفونت گوش می گردد. از نظر ماکروسکوپی کلنی کرکی
دارد و به رنگ سبز آبی خاکستری می باشد.
از نظر میکروسکوپی دارای میسلیوم همراه با دیواره عرضی، کونیدیفو است که بر روی کونیدیوفور، وزیکول کشیده و تقرییا گرد قرار گرفته است، 2/3 – 1/3 روی
وزیکول استریگما ی یک ردیفی قرار دارد و بر روی استریگما کونیدی قرار دارد.
2-8-4- آسپرژیلوس فلاووس:
جز قارچ های ساپروفیت است. می تواند در افراد ضعیف ایجاد بیماری کند، در بین گونه های آسپرژیلوس این گونه قادر است در شرایط خاص در مواد و در خشک بار از جمله پسته و بادام زمینی ایجاد سمی به نام آفلاتوکسین نماید، این سم در افرادی که از
مواد غذایی آلوده به این سم مصرف می کنند ایجاد بیماری سیروز کبدی می کند.(12)
از نظر ماکروسکوپی دارای کلنی کرکی است که به حالت دانه دانه دیده می شود و به رنگ سبز مایل به زرد می باشد.
نکته: در همه قارچ های رشته ای کلنی ابتدا سفید است که در این حالت فقط اندام رویشی قارچ یعنی میسلیوم تشکیل شده و بعد رنگی می شود که در این حالت اندام های زایشی قارچ تشکیل می شود و تولید پیگمان می نماید.
از نظر میکروسکوپی دارای میسلیوم همراه با دیواره، بر روی کونیدیوفور وزیکول تقریبا گردی قرار دارد. 2/3- 1/3 روی وزیکول استریگما دو ردیفی قرار دارد.
از مهم ترین وجه تشخیص آسپرژیلوس فلاووس از بقیه گونه های آسپرژیلوس وجود کونیدیوفور خار دار همراه با دیواره خشن می باشد.
2-8-5-آسپرژیلوس تریوس:
جز قارچ های ساپروفیت است و می تواند در افراد ضعیف ایجاد بیماری کند. معمولا باعث ایجاد مننژیت می گردد.(عفونت سیستم اعصاب مرکزی)
از نظر ماکروسکوپی: کلنی کرکی است که ابتدا سفید بوده و بعد به رنگ خردلی یا قهوه ای در می آید.
از نظر میکروسکوپی: دارای میسلیوم همراه با دیواره ، کونیدیوفور دارد که کونیدیوفور در انتها به یک وزیکول تقریبا کشیده و گرد ختم می شود که 2/3 – 1/3 روی وزیکول استریگما دو ردیف قرار دارد که بلند و کشیده است. و بر روی استریگما کونیدی قراردارد.

2-8-6-آسپرژیلوس نیدولانس:
جز قارچ های ساپروفیت است که در طبیعت وجود دارد. می تواند در افراد ضعیف

متن کامل در سایت homatez.com