مقاله درباره ، عفونی، اندام، جوجه، پرندگان، />

الودگی به عوامل باکتریایی
و قارچی
0
00/0
تعداد کل نمونه ها
40
00/100

فصل پنجم
5-1 بحث
بیماری اسپوندیلایتیس که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان گزارش شده است با ایجاد لنگش و یا فلجی در پرنده موجب حذف شدن آن از چرخه تولید شده و موجب وارد آمدن ضرر اقتصادی به مرغداران می شود.
به طور کلی بیماری هایی که از طریق در گیر کردن اندام حرکتی پرنده و ایجاد فلجی یا لنگش موجب حذف این پرندگان می شوند دارای دلایل عفونی و میکروبی هستند که این عوامل را می توان از طریق روش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داد.
یکی از روش های موثر برای شناسایی عوامل عفونی در این بیماری کشت از ناحیه دارای ضایعه می باشد که می تواند منجر به شناسایی عامل یا عوامل عمده آلوده کننده در این بیماری ها بشود. تحقیقاتی درباره ی عوامل آلوده کننده ی میکروبی و عفونی در بیماری های درگیر کننده اندام حرکتی پرندگان انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ادگار و رندون(2011)طی تحقیقی در استرالیا از طریق مقایسه بین جوجه هایی که از نظر دوره انکوباتور به خصوص درجه حرارت هچر ،شرایط تهویه ،مدیریت هچری ها و مسائل مربوط به حمل و نقل به فارم شرایط مطلوب تری نسبت به گروه دیگر جوجه ها که در تحقیق بودند داشتند به این نتیجه رسیدند که موارد گفته شده در میزان شیوع خارج شدن پا از مفصل یا splay leg موثر است(27).
برگمن و وگل (1980)قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com