پایان نامه درمورد ، گلبول، گردید.، سرم، al.,، آلبومین، هموگلوبین، پروتئین

یک لایه سلول است انتخاب کرده و شمارش گلبول های سفید بر حسب شکل آنها انجام شد. تعداد گلبولهای سفید شمارش شده در هر مرحله 100 عدد بود. سپس تعداد سلولهای بدست آمده بر حسب درصد بیان شد (Houston, 1990).
2-6-2-تعیین میزان هماتوکریت (HCT%)
برای تعیین میزان هماتوکریت از روشRehulka (2000) استفاده گردید. ابتدا بیش از دو سوم لوله هماتوکریت از خون منعقد نشده پر شد. جهت تعیین مقدار هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت استفاده گردید، به طوری که لوله های هماتوکریت را درون دستگاه سانتریفوژ میکروهماتوکریت قرار داده و پس از سپری شدن 3 دقیقه با دور (rpm)13000 مقدار هماتوکریت به وسیله صفحه مدرج مخصوص قرائت شد.
2-6-3- تعیین مقدار هموگلوبین (Hb)
برای تعیین مقدار هموگلوبین از روشDaisley و Blaxhall (1983) استفاده گردید. مقدار 20 میکرو لیتر خون منعقد نشده با 50 میلی لیتر محلول درابکین مخلوط شده و 10-5 دقیقه در محیط تاریک قرارداده شد (روش Cyanmethemoglobin). سپس بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج 540 نانومتر مقدار جذب را قرائت کرده و در نهایت مقدار هموگلوبین نمونه مورد نظر به وسیله منحنی استانداردی که قبلاً تهیه شده بود و بر اساس رابطه 2-6 محاسبه گردید.
رابطه 2-6- محاسبه میزان هموگلوبین:
غلظت استاندارد × ( ODاستانداد / OD نمونه) = (g/dl) Hb
2-6-4-شمارش گلبول قرمز(RBC)
برای شمارش تعداد گلبول قرمز از پیپت های حباب دار(ملانژور) قرمز استفاده گردید. تعداد گلبول قرمز با استفاده از لام نئوبار بعد از رقیق سازی خون منعقد نشده با محلول ریس (رقت 200/1) شمارش شد. از مربع میانی (5 خانه وسط) لام نئوبار برای شمارش گلبول قرمز استفاده و عدد بدست آمده در عدد10000 ضرب شد. تعداد گلبول های قرمز در یک میلی متر مکعب خون محاسبه گردید (Dorafshan et al., 2007).
2-6-5-شمارش گلبول سفید (WBC)
برای شمارش تعداد گلبول سفید از پیپت های حبابدار(ملانژور) سفید استفاده گردید. تعداد گلبول های سفید با استفاده از لام نئوبار بعد از رقیق سازی خون منعقد نشده با محلول ریس (رقت 50/1) شمارش شد. از4 مربع کناری لام نئوبار برای شمارش گلبول سفید استفاده و عدد بدست آمده در عدد50 ضرب شد. تعداد گلبول های سفید در یک میلی متر مکعب خون محاسبه گردید (Dorafshan et al., 2007).
2-6-6-تعیین سایر اندیس های خونی
برای محاسبه اندیس های خونی شامل میانگین حجم یک گلبول قرمز(MCV)، میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز(MCH) و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز(MCHC)، از روابط زیر استفاده گردید (Dorafshan et al., 2007).
رابطه 2-7-میانگین حجم یک گلبول قرمز:
MCV (fl) = (مقدار هماتوکریت) / (mm3تعداد گلبول قرمز برحسب میلیون در ) ×10
رابطه 2-8-میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز:
MCH (pg) = (مقدار هموگلوبین) / (mm3تعداد گلبول قرمز برحسب میلیون در ) × 10
رابطه 2-9- میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز
MCHC (g /dL) = (مقدار هموگلوبین) / (مقدار هماتوکریت) × 100
2-7- اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون:
در انتهای آزمایش (هفته هشتم) به صورت تصادفی از 5 عدد ماهی در هر واحد آزمایشی خون گیری به عمل آمد (یک روز قبل از خونگیری غذادهی قطع گردید)، تا پارامترهای بیوشیمیایی خون شامل میزان پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، نسبت آلبومین به گلوبولین، تری گلیسرید، کلسترول و آنزیم های کبدی شامل آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) در آنها مورد سنجش قرار گیرد. برای این کار ابتدا ماهیان با استفاده از پودر میخک با غلظت 30 میلی گرم بر لیتر(Velisek et al., 2005) بیهوش گردیده و برای جلوگیری از ورود آب و موکوس به نمونه خون، بدن ماهی با استفاده از گاز استریل خشک گردید. خون گیری از شریان دمی با قطع ساقه دمی صورت گرفت. برای این کار از تیوب های اپندروف فاقد محلول ضد انعقاد خون استفاده شد و سپس سرم خون با استفاده از سانتریفیوژ (3000 دور در دقیقه به مدت 10 دقیقه)، جدا گردید.
2-7-1- اندازه گیری پروتیئن کل سرم
مقدار پروتئین کل سرم با استفاده از کیت تشخیصی شرکت ZiestChem با روش بیوره اندازه گیری شد. بطور خلاصه تست بیورت شامل واکنش بین یون های مس با باند های پپتیدی در یک محلول قلیایی است که در نهایت کمپلکس آبی مایل به بنفش با پایداری 60 دقیقه ایجاد می شود. شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار پروتئین در نمونه است که در طول موج 560-520 نانومتر اندازه گیری شد (Kumar et al., 2005).
2-7-2- اندازه گیری آلبومین سرم
مقدار آلبومین سرم با استفاده از کیت تشخیصی شرکت ZiestChem با روش برموکرزول گرین اندازه گیری شد. بطور خلاصه این روش شامل واکنش آلبومین با برموکرزول گرین در شرایط اسیدی و تشکیل کمپلکس سبز مایل به آبی است که شدت رنگ آن متناسب با غلظت آلبومین موجود در نمونه است که در طول موج630 نانومتر اندازه گیری شد (Kumar et al., 2005).
2-7-3- محاسبه گلوبولین سرم
میزان گلوبولین با کم کردن آلبومین از پروتئین کل محاسبه شد (Kumar et al., 2005). مقدار پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین بر حسب گرم بر دسی لیتر مورد سنجش قرار گرفت.
رابطه 2-10- میزان گلوبین در سرم:
آلبومین – پروتئین = (g/dl) گلوبولین
2-7-4-تعیین مقادیر کلسترول کل و تری گلیسرید
برای اندازه گیری مقدار کلسترول کل و تری گلیسرید سرم از روش آنزیمی، کالریمتری استفاده شد.
تعیین مقادیر کلسترول کل و تری گلیسرید سرم در طول موج 546 نانومتر با استفاده از کیت های شرکت پارس آزمون انجام شد. همه پارامتر های بیوشیمیایی توسط دستگاه Photic 100 Lab sys– اندازه گیری شدند. مقدار کلسترول کل و تری گلیسرید برحسب میلی گرم بر دسی لیترمحاسبه شد.
2-8- اندازه گیری آنزیم های کبدی
برای اندازه گیری آنزیم ها ی کبدی شامل آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، از روش دستگاهی و بوسیله Auto analyzer (مدل DANA, 1700) استفاده گردید. تعیین مقادیر آنزیمهای مربوطه در سرم با استفاده از کیت های شرکت پارس آزمون انجام شد. برای اندازه گیری آنزیم ها از روش اسپکتروفتومتری استفاده گردید و در نهایت مقدار آنزیم ها بر حسب U/L مورد سنجش قرار گرفت (Rehulka, 2000).
2-9- مطالعات بافت شناسی روده :
در انتهای آزمایش (هفته هشتم) به صورت تصادفی از 5 عدد ماهی در هر واحد آزمایشی جهت انجام بررسی های بافت شناسی انتخاب شدند. جهت این کار ابتدا روده ماهیان جدا سازی و به آرامی تخلیه شده و سپس با استفاده از نخ بخیه یک طرف روده را گره زده و سپس با استفاده از سرنگ ریز درون بافت روده فرمالین10 درصد تزریق گردید. در انتها طرف دیگر روده نیز با نخ بخیه 5/0 میلیمتری بسته شد. نمونه روده درون لوله های حاوی فرمالین 10 درصد قرار داده شدند (Varsamos, 2002). مراحل تهیه بافت روده به شرح زیر است:
2-9-1-مرحله آب‌گیری و شفاف‌سازیبافت تثبیت‌ شده را در اندازه 5/0× 5/0 سانتی‌متر برش داده و داخل سبد مخصوص بافت قرار داده و جهت آب‌گیری از الکل‌ اتانل و جهت شفاف‌سازی از گزیلل به شرح ذیل استفاده شد.
الکل 70% یک ساعت
الکل 80% یک ساعت
الکل 95% دو ساعت
الکل 95% یک ساعت
الکل 100%قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com