پایان نامه درمورد ، نمایندگی، نهادی، كتابخانه، قلمرو، (درن، سهامی، ادبيات

نمایندگی تاثیر دارد.
مالکیت مدیریتی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد.
7-1 روش انجام تحقیق اين تحقيق از حيث هدف تحقيق، از جمله تحقيقات كاربردي است. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظر ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بكار مي گيرد(خاكي ، غلامرضا؛ 202)
اين پ‍ژوهش بر حسب طبقه بندی بر مبنای روش از نوع تحقيقات همبستگي است. در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است كه مشخص شود آيا رابطه اي بين دو يا چند متغير كمي ( قابل سنجش) وجود دارد يا نه ؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگي ممكن است كه برقراري يك رابطه يا نبود آن و بكارگيري روابط در انجام پيش بيني ها است. مطالعه همبستگي تعدادي از متغير هايي را كه تصور مي رود با يك متغير پچيده عمده مرتبط هستند ارزيابي مي كند.
8-1 قلمرو تحقیق قلمرو هرپژوهش در3زمينه قلمرو موضوعي ، مكاني وزماني قابل بررسي است تا بتوان داده ها را درچارچوب این قلمروها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود كه به اين شرح مي باشد .
1-8-1 قلمروموضوعي قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
2-8-1 قلمرومكانياین پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.
3-8-1 قلمروزماني دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1390 است.
9-1 روش نمونه گیریجهت نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک استفاده شده است.
10-1 روش گرداوری داده ها روشهاي كتابخانه اي درتمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرارمي گيرد ، ولي دربعضي ازآنها دربخشي ازفرايندتحقيق ازاين روش استفاده مي شود ودربعضي ازآنها موضوع تحقيق ازحيث روش ، ماهيتا كتابخانه‌اي است وازآغاز تاانتها متكي بريافته هاي تحقيق كتابخانه اي است .
درتحقيقاتي كه ظاهرا ماهيت كتابخانه اي ندارد نيزمحققان ناگزير ازكاربرد روشهاي كتابخانه اي درتحقيق خود هستند. دراين گروه تحقيقات اعم ازتوصيفي، علمي، همبستگي، تجربي وغيره، محقق بايد ادبيات وسوابق مساله وموضوع تحقيق را مطالعه كند .درنتيجه ، بايدازروش كتابخانه اي استفاده كند.
دراین تحقیق روش گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات تحقيق ، روش كتابخانه اي شامل كتب ومقالات مختلف ونشريات داخلي وخارجي مي باشد وروش هاي جمع آوري اطلاعات موردنياز دراين تحقيق، براي آزمون فرضيه ها ، روش کتابخانه ای مي باشد.
11-1 ابزار جمع آوری داده ها ابزار گردآوري اطلاعات، اسنادكاوي وبانكهاي اطلاعاتي مي باشد وداده هاي مورد نياز شامل سود عملياتي، هزينه حقوق و دستمزد، هزينه استهلاك، دارايي مشهود، جمع داراييها، حقوق صاحبان سهام، درآمد وقیمت سهام شركت هاي نمونه آماري دراطلاعات مالي مندرج درصورتهاي مالي حسابرسي شده آنها خواهد بود كه این اطلاعات ازسوابق موجود درنرم افزار ره آورد نوين وهمچنين درمواردي ازآرشيوهاي الكترونيكي واينترنتي استخراج مي شود.
12-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش در مراحل مختلف اجرای تحقیق مفروضاتی به شکل ذیل حاکم است که بدون آنها امکان انجام تحقیق وجود ندارد یا اینکه با اشکال مواجه شده است.
مالکیت نهادی: تعریف های متعددی در رابطه با مالکیت نهادی شده است که در ذیل به بخشی از آنها اشاره میکنیم:
1. مالکیت نهادی عبارتست از درصد سهام در شرکتهای دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار میگیرد 20 درصد است.(درن هنری،2010،30)
2.سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها,بیمه ها, بنیادها, موسسه های بازنشستگی و… اطلاق میشود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه میشود.
در این مطالعه ما از تلفیق این تعاریف استفاده کردیم
مالکیت مدیریتی:درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانوادههایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیراناست.این درصد بستگی به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها 20 درصد را معرفی کرده اند. (درن هنری،2010، 30)
مالکیت شرکتی:وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریتی نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند و بیش از 20% سهام دست انها باشد مالکیت شرکتی نامیده میشود.(لوپز و سایرین 2007 )
هزینه نماینگی:با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود. هزینه نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان نقد آزاد در نظر گرفته می شود و شاخص Q– توبین را نیز به عنوان معیار اندازه گیری فرصت رشد قرار داده اند. (نوروش و ابراهیمی کردلر،1388،2)
اندازه شرکت: توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود. (درن هنری،2010،30)
نسبت بدهی:از تقسیم کل بدهیها به کل دارایی ها بدست می اید. (درن هنری،2010، 30)
ضریب تغییرات سود:توسط انحراف استاندارد از بازگشت سهم روزانه در دوره مربوط اندازه گیری میشود.(درن هنری،2010،30)
بازده سود سهام:سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (درن هنری،2010، 30)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام: ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام(رحمانی وحسینی،1389،47)
13-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف اصطلاحات کلیدی تحقیق مطالبی بود که دراین فصل مورد کنکاش قرار گرفت.
فصل دوم:
مباني نظري و مروري بر
پيشينه تحقيق
ساختار تحقيق در سایر فصول به شرح زیر است:
در اين فصل ابتدا تعاريف متعددي از محافظه کاری و سپس اهميت آن تشريح گرديده و با بحث در مورد کنترل های داخلی ادامه مي يابد. در نهايت،‌ با اشاره به تحقيقاتي كه در زمينه مربوط است ، به پايان مي رسد.

فصل سوم:
روش شناسي تحقيق
اين فصل به تشريح روش تحقيق اختصاص يافته است. در اين فصل، فرضيههای تحقيق، متغيرهای تحقيق و نحوهی سنجش آنها، روش اجرای تحقيق و آزمون فرضيهها ارائه میگردد.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين فصل، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق ارائه میگردد. در اين فصل آمار توصيفی دادهها و نتايج آزمون فرضيهها نشان داده میشوند.

فصل پنجم:
خلاصه،‌نتيجه گيري و پيشنهادها
اين فصل شامل خلاصهي موضوع و روش تحقيق، نتايج تحقيق و پيشنهادهای تحقيق بوده و در پايان منابع فارسی و انگليسی و پيوستها ارائه شده است.

فصل دوممروری بر ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این گونه موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود (نمازی و کرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند (جنسن و مک لینگ،1976 ،305).
با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تظاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد.
سوال مطرح شده این است: آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر ساختار مالکیت به شکل نهادی یا خصوصی باشد هزینه نمایندگی آنها چگونه خواهد بود؟ وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروههای مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت های خصوصی

متن کامل در سایت homatez.com