پایان نامه درمورد ، نمایندگی، نهادی، کتابخانه، قلمرو، (درن، سهامی، ادبیات

نمایندگی تاثیر دارد.
مالکیت مدیریتی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد.
7-1 روش انجام تحقیق این تحقیق از حیث هدف تحقیق، از جمله تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظر ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد(خاکی ، غلامرضا؛ 202)
این پ‍ژوهش بر حسب طبقه بندی بر مبنای روش از نوع تحقیقات همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی ( قابل سنجش) وجود دارد یا نه ؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها است. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیر هایی را که تصور می رود با یک متغیر پچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند.
8-1 قلمرو تحقیق قلمرو هرپژوهش در3زمینه قلمرو موضوعی ، مکانی وزمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را درچارچوب این قلمروها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود که به این شرح می باشد .
1-8-1 قلمروموضوعی قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
2-8-1 قلمرومکانیاین پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.
3-8-1 قلمروزمانی دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1390 است.
9-1 روش نمونه گیریجهت نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک استفاده شده است.
10-1 روش گرداوری داده ها روشهای کتابخانه ای درتمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرارمی گیرد ، ولی دربعضی ازآنها دربخشی ازفرایندتحقیق ازاین روش استفاده می شود ودربعضی ازآنها موضوع تحقیق ازحیث روش ، ماهیتا کتابخانه‌ای است وازآغاز تاانتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است .
درتحقیقاتی که ظاهرا ماهیت کتابخانه ای ندارد نیزمحققان ناگزیر ازکاربرد روشهای کتابخانه ای درتحقیق خود هستند. دراین گروه تحقیقات اعم ازتوصیفی، علمی، همبستگی، تجربی وغیره، محقق باید ادبیات وسوابق مساله وموضوع تحقیق را مطالعه کند .درنتیجه ، بایدازروش کتابخانه ای استفاده کند.
دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق ، روش کتابخانه ای شامل کتب ومقالات مختلف ونشریات داخلی وخارجی می باشد وروش های جمع آوری اطلاعات موردنیاز دراین تحقیق، برای آزمون فرضیه ها ، روش کتابخانه ای می باشد.
11-1 ابزار جمع آوری داده ها ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادکاوی وبانکهای اطلاعاتی می باشد وداده های مورد نیاز شامل سود عملیاتی، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه استهلاک، دارایی مشهود، جمع داراییها، حقوق صاحبان سهام، درآمد وقیمت سهام شرکت های نمونه آماری دراطلاعات مالی مندرج درصورتهای مالی حسابرسی شده آنها خواهد بود که این اطلاعات ازسوابق موجود درنرم افزار ره آورد نوین وهمچنین درمواردی ازآرشیوهای الکترونیکی واینترنتی استخراج می شود.
12-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش در مراحل مختلف اجرای تحقیق مفروضاتی به شکل ذیل حاکم است که بدون آنها امکان انجام تحقیق وجود ندارد یا اینکه با اشکال مواجه شده است.
مالکیت نهادی: تعریف های متعددی در رابطه با مالکیت نهادی شده است که در ذیل به بخشی از آنها اشاره میکنیم:
1. مالکیت نهادی عبارتست از درصد سهام در شرکتهای دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار میگیرد 20 درصد است.(درن هنری،2010،30)
2.سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها,بیمه ها, بنیادها, موسسه های بازنشستگی و… اطلاق میشود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه میشود.
در این مطالعه ما از تلفیق این تعاریف استفاده کردیم
مالکیت مدیریتی:درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانوادههایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیراناست.این درصد بستگی به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها 20 درصد را معرفی کرده اند. (درن هنری،2010، 30)
مالکیت شرکتی:وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریتی نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند و بیش از 20% سهام دست انها باشد مالکیت شرکتی نامیده میشود.(لوپز و سایرین 2007 )
هزینه نماینگی:با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود. هزینه نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان نقد آزاد در نظر گرفته می شود و شاخص Q– توبین را نیز به عنوان معیار اندازه گیری فرصت رشد قرار داده اند. (نوروش و ابراهیمی کردلر،1388،2)
اندازه شرکت: توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود. (درن هنری،2010،30)
نسبت بدهی:از تقسیم کل بدهیها به کل دارایی ها بدست می اید. (درن هنری،2010، 30)
ضریب تغییرات سود:توسط انحراف استاندارد از بازگشت سهم روزانه در دوره مربوط اندازه گیری میشود.(درن هنری،2010،30)
بازده سود سهام:سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (درن هنری،2010، 30)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام: ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام(رحمانی وحسینی،1389،47)
13-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف اصطلاحات کلیدی تحقیق مطالبی بود که دراین فصل مورد کنکاش قرار گرفت.
فصل دوم:
مبانی نظری و مروری بر
پیشینه تحقیق
ساختار تحقیق در سایر فصول به شرح زیر است:
در این فصل ابتدا تعاریف متعددی از محافظه کاری و سپس اهمیت آن تشریح گردیده و با بحث در مورد کنترل های داخلی ادامه می یابد. در نهایت،‌ با اشاره به تحقیقاتی که در زمینه مربوط است ، به پایان می رسد.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
این فصل به تشریح روش تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق و نحوهی سنجش آنها، روش اجرای تحقیق و آزمون فرضیهها ارائه میگردد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ارائه میگردد. در این فصل آمار توصیفی دادهها و نتایج آزمون فرضیهها نشان داده میشوند.

فصل پنجم:
خلاصه،‌نتیجه گیری و پیشنهادها
این فصل شامل خلاصهی موضوع و روش تحقیق، نتایج تحقیق و پیشنهادهای تحقیق بوده و در پایان منابع فارسی و انگلیسی و پیوستها ارائه شده است.

فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این گونه موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود (نمازی و کرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند (جنسن و مک لینگ،1976 ،305).
با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تظاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد.
سوال مطرح شده این است: آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر ساختار مالکیت به شکل نهادی یا خصوصی باشد هزینه نمایندگی آنها چگونه خواهد بود؟ وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروههای مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت های خصوصی

متن کامل در سایت homatez.com