مقاله درباره ، الکترونیک، بنگاه، فنی، الکترونيکی، بینالمللی، اطلاعاتی، مشتری

تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر می گیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می باشد (ابرایان، 1387: 254).
2-2-3- مزایای تجارت الکترونیککاهش هزینه های سر بار در تجارت سنتی 10 درصد – 20 درصد
حضور ارزان در بازارهای بینالمللی
بازگشت سریع سرمایه
حمایت از سرمایه گذاری با توجه به باز بودن محیط و استانداردها
2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونيکی*مردم: شامل فروشندگان،خريداران، واسطه ها، کارکنان، فن آوری اطلاعات و مشارکت کنندگان.
*سياستهای عمومی: شامل موارد قانونی، مقررات و ساير سياستها مانن حفظ حريم شخصي.
*بازاريابی و تبليغات: به دليل گستردگی وب لازم است از سنتی و جديد مشتری جذب گردد.
*شرکای تجاری: ايجاد يک زنجيره عرضه بين چندين شرکت برای گسترش تجارت الکترونيکی لازم است.
*خدمات حمايتی: از جمله سيستم پرداختها، لجستيک، حمايتهای IT، امنيت و تحقيقات بازار.
2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی
عوامل مؤثر بربلوغ الکترونیکی را می توان به سه دسته؛ الزامات فنی، عوامل سازمانی و سیستم های بین سازمانی تقسیم کرد (رشیدی 1385، 29-17).
2-2-3-3- الزامات فنی
با توجه به اینکه تجارت الکترونیک و اتخاذ آن در واقع به معنای اتخاذ تکنولوژی جدیدی در جهت مهندسی مجدد تمامی فرآیندهای کسب و کار می باشد، لذا هم راستا با متدولوژی عاملی در اتخاذ تکنولوژی که در آن یکی از عوامل اساسی و اثرگذار طبیعت تکنولوژی در نظر گرفته می شود از الزامات فنی به عنوان نماینده طبیعت تکنولوژی استفاده می شود.
2-2-4- عوامل سازمانیعوامل سازمانی به عنوان بستری از تجارت الکترونیک (تکنولوژی جدید) می بایستی بر روی آنها به کار گمارده شود، نقشی بسزا در موفقیت یا شکست این تکنولوژی جدید ایفا خواهند کرد. ابعاد مختلف عوامل سازمانی را یم توان در مواردی مانند: رهبری و مدیریت، ساختار مالی، فرهنگ سازمانی و… در نظر گرفت.
2-2-5- سیستم های بین سازمانی
سیستم های اطلاعات بین سازمانی دربرگیرنده گردش اطلاعات بین دو یا چند سازمان هستند که هدف اصلی آنها پردازش کارای فرآیندهایی مانند: انتقال سفارشات، صورتحسابها، و پرداختها می باشد. سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی می توانند به صورت محلی یا وسیع (جهانی) باشند.
2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک
اما امروزه با پدیدار شدن فناوری های جدید و توانایی استفاده از فناوری یا ارتباطات و اطلاعات مدل های جدید کسب و کار و تجارت الکترونیک به وجود آمده است که می توان بدین صورت به شرح آنها پرداخت: مدل های تجارت الکتــرونیک توصیفــی از نقشها و روابط میــان مشتریان، مصرفکنندگان، شرکـا و تأمینکنندگان است که به دنبال تعیین و تشخیص جریان های اصلی محصول، اطلاعات و پول و شناسایی مزایای عمده برای سهامداران و شرکت، کنندگان و کسب و کار است و با استفاده ار اینترنت برای انجام تعاملات و خلق ارزش برای مشتری و دیگر ذینفعان عمل می کند (کری 2004:6).

انجام تجارت الکترونیک از طریق متفاوتی امکانپذیر است؛ به طوریکه اگربرای داد و ستد از طریق اینترنت سه طرف کلی دولت کسب و کار و مصرفکننده را قائل شویم.
دولت شرکت مصرف کننده
دولت مبادلات بین دولتها مبادله اطلاعات مبادله اطلاعات
شرکت خریدهای عمومی تجارت الکترونیک تجارت الکترونیک
مصرف کننده مالیات مقایسه قیمتها بازارواسطه
امروزه بسیاری از شرکت ها سه وع اصلی کاربردهای تجارت الکترونیک را انجام می دهند یا در آنها مشارکت می کنند:
1. کسب و کار با مصرف کننده (B2C)
2. کسب و کار با کسب و کار (B2B)
3. مصرف کننده با مصرف کننده (C2C)
2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده
در این مدل از تجارت الکترونیک در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند. از این مدل با عنوان ارائهی مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به طور مستقیم برای مشتریان نیز یاد شده است (ماتلای 2000:520).
این مدل شامل تمام مبادلات و تراکنش ها بین شرکت ها و مشتریان می شود. به مجموعه تراکنشه ای خرده فروشی با خریداران انفرادی، کسب وکار با مصرف کننده می گویند. برای مثال بسیاری از شرکت ها وب سایت های تجارت الکترونیکی را رائه می کنند که در آنها فروشگاههای مجازی و کاتالوگهای چند رسانه ای پردازش سفارش سیستم پرداخت الکترونیکی مطمئن و پشتیبانی آنلاین مشتری دیده می شود (ابریان، 1387: 260).
2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار
این مدل به مدل بنگاه با بنگاه نیز معروف است و در این مدل هم فروشنده و هم خریدار شرکت ها و بنگاه های کسب و کاری هستند. این مدل شامل تراکنش سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی و تراکنشهای بازار الکترونیک می باشد. این مدل می تواند تمامی فعالیت های خرید و تدارکات، مدیریت تأمینکنندگان، مدیریت موجودی، مدیریت کانال توزیع، فعالیت های فروش، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را تحت پوشش قرار دهد. ارائهی خدمات دولتی به بنگاه ها و یا رائه ی مجموعه خدمات از یک بنگاه به دولت یا نهاد های رسمی نیز در این طبقه قرار می گیرد (رایپورت و جاورسکی، 2001:7).
2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده
دراین مدل در هر دو طرف به عنوا ن خریدار و فروشنده خود افراد قرار می گیرند و شامل تمامی مبادلات بین مصرفکنندگان است (رایپورت جاوسکی، 2004:8). مثلاً فروش ماشین آلات تبلیغات خدمات شخصی در اینترنت و فروش دانش و مهارت از مدل های تجارت الکترونیک مصرف کننده با مصرف کننده است. تبلیغات شخصی الکترونیکی محصولات یا خدمات برای خرید وفروش توسط مصرف کنندگان در سایت های روزنامه الکترونیکی درگاه های تجارت الکترونیک مصرف کننده یا وب سایت های شخصی نیز یکی از شکل های مهم این نوع تجارت الکترونیک است (ابرایان، 1387:162).
2-2-10- اصول طراحی کسب و کار الکترونيکیاصل اول: استراتژی- مردم (مردم جديد)، فرآيندها و تکنولوژی هااصل دوم: اجزاء طرح کسب و کار: لازمه های کسب و کار، سمت و سوی صنايع، اصول کليدی طراحی و نقاط اتصال
اصل سوم: فرآيند طراحی
اصل چهارم:طراحی کسب و کار بايد محرک استراتژی کسب و کار الکترونيکی و فن آوری باشد. که شامل:
الف) مدل کسب و کار
ب) استراتژی کسب و کار الکترونيکی
ج) طراحی IS
د)فرآيندهای کسب و کار
ه) کاربرد
و) طراحی سيستم های پشتيبانی
اصل پنجم: فرآيند استراتژی کسب و کار الکترونيکی بحرانی است.: تاکيد بيشتر روی استراتژی با بر روی توسعه بازار
2-2-11- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک
با توجه به پیشرفت های حاصل از رشد روز افزون فناوری اطلاعات در جهان و همچنین در راستای جهانی شدن بازارها و تجارت جهانی نیار به ارتباط و هماهنگی جهانی وسیعی وجود دارد. اما انجام این مهم با روشهای سنتی و بوروکراتیک که قبلاً حاکم بوده است امکان پذیر نیست؛ لذا لازم است تا کلیه اجزای دولت و حکومت قدم به قدم با بقیه ی اجزای جامعه وارد دنیای دیجیتالی شده و کلیه خدمات و اطلاعات لازم را به صورت « آنلاین» در اختیار همگان قرار دهد تا کلیه بخش های جامعه به ویژه بخش تجاری بتوانند به راحتی با کیفیت بالاتر و هزینه بسیار کمتر از قبل با اجزای دولت ارتباط داشته و خدمات لازم را دریافت نمایند و به تبادل اطلاعات بپردازند.
2-2-11-1- زیر ساخت اطلاعاتی
زیرساخت اطلاعاتی شامل فناوری و استاندار هاست. با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیک کشورهای در حال توسعه عملاً حرف زیادی برای گفتن ندارند. کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملاً در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است. زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهمترین تسهیلکننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند. اتحادیهی بینالمللی ارتباطات راه دور مهمترین سازمان بینالمللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است.
با وجود اقدامات سازمان های بینالمللی کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ایران نیز باید اقدامات بوم لازم را جهت پیادهسازی زیرساخت فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی را انجام دهند. کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته واین امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران به شمار میرود.
2-2-11-2- زیرساخت حقوقی و قانونی
هنگام طراحی زیرساخت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیار اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهد گذاشت. مسائل بسیار زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیک باید مد نظر قرار دهند:
ترویج مسایل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات. اینکه این قوانین و حمایتهای حقوقی چگونه باید پیاده شود امری است که به واسطهی

متن کامل در سایت homatez.com