مقاله با موضوع اکوتوریسم، امتیازدهی، رودسر، اکولوﮊیکی، لنگرود، متمرکز، ۶٢ جدول، برخورداری

لاهیجان………………………………………………. ٨٣
۴-٢-۴-۵- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحلی کیاشهر………………………. ٨۴
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری ۵-١- بحث روی یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. ٨٧
۵-٢- مقایسه یافته ها با فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… ٩٢
۵-٣- مقایسه یافته ها با کارهای دیگران………………………………………………………………………………… ٩٣
۵-۴- پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………………… ٩۵
منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………… ٩۶
ضمیمه آلبوم نقشه ها فهرست جداول: صفحه
جدول شماره ٣-١: موقعیت و پراکنش ایستگاه های هواشناسی در محدوده مطالعاتی و اطراف آن …….٣٨
جدول شماره ٣-٢: بارندگی متوسط ماهانه ایستگاه های انتخابی در داخل و خارج محدوده…………….. ٣٩
جدول شماره ٣-٣: دمای متوسط ماهانه برخی ایستگاه های هواشناسی در طول دوره آماری……………. ۴١
جدول شماره ٣-۴: میانگین تعداد روز های یخبندان……………………………………………………………………. ۴٣
جدول شماره ٣-۵: سرعت متوسط باد در ایستگاه سینوپتیک لاهیجان……………………………………………. ۴٣
جدول شماره ٣-۶: حداکثر متغیر های کیفی در ایستگاه های انتخابی معرف کیفیت ………………………… ۴۵
جدول شماره ٣-٧: میانگین پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی ………………………………. ۴۶
جدول شماره ٣-٨: دبی متوسط ماهانه و سالانه ایستگاه های هیدرومتری ……………………………………… ۴٧
جدول شماره ٣-٩: تغییرات جمعیت شهرستان های مورد مطالعه………………………………………………….. ۵۵
جدول شماره ۴-١: طبقات ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………………………………… ۶٠
جدول شماره ۴-٢: طبقات درصد شیب……………………………………………………………………………………… ۶١
جدول شماره ۴-٣: طبقات جهت جغرافیایی……………………………………………………………………………….. ۶١
جدول شماره ۴-۴: طبقات بافت خاک……………………………………………………………………………………….. ۶٢
جدول شماره ۴-۵: طبقات عمق خاک……………………………………………………………………………………….. ۶٢
جدول شماره ۴-۶: طبقات زهکشی خاک…………………………………………………………………………………… ۶٢
جدول شماره ۴-٧: طبقات فرسایش خاک………………………………………………………………………………….. ۶٢
جدول شماره ۴-٨: طبقات سنگ………………………………………………………………………………………………. ۶٣
جدول شماره ۴-٩: طبقات نقشه پوشش گیاهی…………………………………………………………………………… ۶۴
جدول شماره ۴-١٠: طبقات ارزش حفاظتی گونه های گیاهی………………………………………………………. ۶۴
جدول شماره ۴-١١: طبقات نقشه ارزش گونه های جانوری………………………………………………………… ۶۵
جدول شماره ۴-١٢: طبقات نقشه مناطق تحت حفاظت……………………………………………………………….. ۶۵
جدول شماره ۴-١٣: طبقات اقلیم محدوده مطالعاتی به روش دومارتن اصلاح شده…………………………. ۶۵
جدول شماره ۴-١۴: مقادیر دمای متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان ……………………………. ۶۶
جدول شماره ۴-١۵: طبقات نقشه توزیع دمای متوسط ماهانه……………………………………………………….. ۶۶
جدول شماره ۴-١۶: مقادیر درصد رطوبت نسبی متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان……….. ۶٧
جدول شماره ۴-١٧: طبقات نقشه توزیع رطوبت نسبی متوسط ماهانه……………………………………………. ۶٧
جدول شماره ۴-١٨: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از آب…………………. ۶٩
جدول شماره ۴-١٩: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از برق………………… ۶٩
جدول شماره ۴-٢٠: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از تلفن……………….. ۶٩
فهرست جداول
جدول شماره ۴-٢١: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از گاز…………………. ٧٠
جدول شماره ۴-٢٢: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد سرانه واحد های اقامتی………….. ٧٠
جدول شماره ۴-٢٣: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت مرکز بهداشت………………………………… ٧٠
جدول شماره ۴-٢۴: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت خانه بهداشت………………………………… ٧١
جدول شماره ۴-٢۵: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد سرانه واحد های پستی………………………………… ٧١
جدول شماره ۴-٢۶: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده آسفالته در واحد ها…………………….. ٧١
جدول شماره ۴-٢٧: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده شوسه……………………………………….. ٧٢
جدول شماره ۴-٢٨: طبقه بندی و امتیاز دهی درآمد…………………………………………………………………… ٧٢
جدول شماره ۴-٢٩: طبقه بندی و امتیاز دهی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت……………………………………… ٧٢
جدول شماره ۴-٣٠: ارزش گذاری نسبی پارامتر های اقتصادی-اجتماعی………………………………………. ٧٣
جدول شماره ۴-٣١: طبقه بندی امتیاز تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی…………………………….. ٧۴
جدول شماره ۴-٣٢: اولویت بندی نسبی شهرستانها در مورد پارامتر های اقتصادی- اجتماعی………….. ٧٨
جدول شماره ۵-١: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم متمرکز………………………….. ٨٧
جدول شماره ۵-٢: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده …………………………. ٨٩
فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه
تصویر شماره ١ : تصویر ماهواره ای ETM+ ٢٠٠١ میلادی از محدوده مطالعاتی نقشه شماره ١ : طبقات ارتفاع از سطح دریا نقشه شماره١-١ :خطوط و نقاط ارتفاعی نقشه شماره ١-٢: مدل رقومی ارتفاع نقشه شماره ٢ : طبقات درصد شیب نقشه شماره ٣ : طبقات جهت
نقشه شماره ۴ : شکل زمین محدوده مطالعاتی نقشه شماره ۵ : طبقات بافت خاک نقشه شماره ۶ : طبقات عمق خاک نقشه شماره ٧ : طبقات زهکشی خاک
نقشه شماره ٨ : طبقات بافت خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ٩ : طبقات زهکشی خاک رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١٠: طبقات عمق خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١١ : طبقات سنگ نقشه شماره ١٢: نقشه طبقات پوشش گیاهی
نقشه شماره ١٣ : طبقات ارزش حفاظتی گونه گیاهی نقشه شماره ١۴ : نقشه زیستگاه ها نقشه شماره ١-١۴ : زیستگاه قرقاول نقشه شماره ٢-١۴ : زیستگاه شنگ
نقشه شماره ١۵ : ارزش گونه های جانوری نقشه شماره ١۶ : مناطق تحت حفاظت نقشه شماره ١٧ : طبقات توزیع درجه حرارت
نقشه شماره ١-١٧: پهنه بندی اقلیم به روش دومارتن اصلاح شده نقشه شماره ١٨ : طبقات توزیع درصد رطوبت نسبی
نقشه شماره ١-١٨ : طبقات توزیع مقادیر دبی متوسط سالانه (مترمکعب بر ثانیه) نقشه شماره ١٩ : طبقه بندی تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی نقشه شماره ١-١٩ : واحد های مورد مطالعه نقشه شماره ٢٠ : طبقه بندی درآمد
نقشه شماره ٢١ : طبقه بندی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت
فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه
نقشه شماره ٢٢ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٣ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢۴ : کاربری اراضی
نقشه شماره ٢۵ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢۶ : ارزیابی توان اکولوﮊیک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٧ : اولویت بندی نسبی واحد ها از لحاظ پارامتر های اقتصادی- اجتماعی نقشه شماره ٢٨ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٩ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم گسترده
نقشه شماره ٣٠ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده قبل از حذف کاربری فعلی اراضی نقشه شماره ٣١ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز قبل از حذف کاربری فعلی اراضی
فصل اول مقدمه و کلیات
١
١-١- سرآغاز:
نوار نسبتاﹰ باریک رابط بین خشکی و آب در امتداد خط کرانه دریایی, اشـکال طبیعـی و انـسان ساخت متنوعی را در بر می گیرد. این ناحیه که منطقه تماس زیست بوم های آبی و خشکی است, به جهت منابع غنی خود در معرض بیشترین بهره بـرداری قـرار دارد. نتیجـه تـرویج جاذبـه هـای طبیعی مناطق ساحلی شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج و همچنین تبدیل زمین, فشار زیادی را برای منابع طبیعی این مناطق به ارمغان آورده است.
این مناطق به واسطه دارا بودن غنای طبیعی و فرهنگی خود, همواره مورد بهره برداری های غیـر مجاز قرار دارند و از آنجا که کاربری اکوتوریسم به شدت وابسته بـه محـیط اجتمـاعی- فرهنگـی اصیل و محیط طبیعی دست نخورده است و توسعه بدون برنامه در مناطقی که دارای جاذبـه هـای گردشگری بالایی هستند در بلند مدت می تواند باعث

متن کامل در سایت homatez.com