پایان نامه درباره ، DEA، پوششي، بانک، كوپر، شعب، رياضي، شعبه

های ثابت ، تعداد ترمینال ها و میزان فعالیت بازاریابی و ستانده ها شامل تعداد عملیات ، میزان افتتاح حساب جاری ، میزان افتتاح حساب خرده فروشی ، تعداد تقاضانامه های وام ، نرخ برآورد خدمات مشتری و تعداد اصلاحات محقق بیان می دارد که اجاره ی سالانه به دلیل آنکه تابع دو عامل موقعیت محلی و زیر بنای شعبه است مورد استفاده قرار گرفته است . مساحت بخشی از ساختمان شعبه که محل ارائه ی خدمات به مشتریان است ، بین اعداد 7 تا 35 رتبه بندی شده است. میزان فعالیت بازاریابی مدیر شعیه به عنوان یکی از عوامل موثر جهت بهبود فعالیت شعبه مورد توجه قرار گرفته و از عدد 0 تا 50 رتبه بندی شده است . در نهایت برای هر شعبه میزان کارایی یا ناکارایی مشخص شده و مجموعه ای از شعب کارا به عنوان الگو انتخاب شده اند.
ناندا رنگان و دیگرن (1990) [41] در پژوهش خود با عنوان ” کارایی فنی ، مقیاس و تخصیصی در بانک داری آمریکا ” یک تحلیل کاربردی ” با استفاده از داده های سال 1986 نمونه ای مرکب از بانک های آمریکا را با نگرش واسطه ای و متدولوژی غیر پارامتریک ( تحلیل پوششی داده ها ) مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم کارایی فنی با اندازه ی بانک رابطه ی معکوس و با ترکیب و تنوع محصولات ، رابطه ی مستقیم دارد. سپس رنگان و همکارانش در سال 1990 تحقیق جامع تری انجام دادند. آنها با اضافه کردن کارایی تخصیصی بر مطالعات قبلی ، وجود اختلافات بین کارایی در بانک های با تعداد شعب زیاد و بانک های تک واحدی و هم چنین تاثیر اندازه ی بانک ها در میزان کارایی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که اختلاف معناداری بین کارایی این دو نوع از سیستم بانکی ( دارای شعب زیاد و تک واحدی ) وجود ندارد. آنها هم چنین به این نتیجه رسیدند که کارایی کلی در صنعت بانکداری به طور نسبی پایین می باشد .
2 – 3 – تحلیل پوششی داده ها
2-3-1-مقدمهتحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیر پارامتري مبتنی بر برنامه ریزي ریاضی براي ارزیابی کارایی نسبی مجموعه اي از واحدهاي تصمیم گیرنده می باشد .اندازه گیري کارآیی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . در سال 1957 ، فار1 با استفاده از روشی همانند اندازه گیري کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیري کارآیی براي واحد تولیدي اقدام کرد.
2-3-2- تاريخچه تحليل پوششي داده‌هاتحليل پوششي داده‌ها، مجموعه‌اي از تكنيكهايي است كه براي تحليل داده‌هاي توليد، هزينه،‌ درآمد و سود بدون پارامتربندي و شاخص‌سازي تكنولوژي به كار مي‌رود (Sinuany-Stern,2000) . تحليل پوششي داده ها يك رهيافت برنامه‌ريزي رياضي ناپارامتري‌ براي تخمين توابع مرزي است. پيش از توضيحات كامل درباره رويكرد DEA به طور مجمل به فلسفه و چگونگي پيدايش آن اشاره مي‌شود.
به طور كلي شالوده روشهاي ناپارامتري براي اندازه‌گيري كارايي در سال 1957 با انتشار مقاله‌اي از «فارل» بنيان نهاده شد. وي با يك رهيافت صرفاً رياضي روش جديدي را براي اندازه‌گيري كارايي مدرن در مقابل روشهاي پارامتري معرفي نمود.
فارل براي اولين بار «مرز كارايي فارل » را به عنوان مرز ناپارامتري معرفي نمود. وي بر مبناي روشهاي رياضي و براساس فاصله بنگاه از مرز موردنظر توانست مرز كارايي را اندازه‌گيري نمايد. نظريات فارل شالوده و سرآغاز اين مباحث در سالهاي بعد قرار گرفت. (Ruggiero, 2004 [47] )
نظريات فارل، علاوه بر جلب توجه رياضيدانان ، توجه علماي مديريت و اقتصاد دانان را نيز معطوف به ساختارهاي ناپارامتري نمود تا به جاي استفاده از توابع توليد و روشهاي پارامتري براي اندازه‌گيري كارايي از آن استفاده شود (Charnes, 1994) [26]. همه اينگونه تلاشها در طي دو دهه پس از مقاله مشهور فارل توجهات را جلب نكرد تا اينكه دقيقاً 21 سال بعد مقاله چارنز، كوپر و رودز1(CCR) به سال 1978 منتشر گرديد. در واقع اين افراد براي اولين بار DEA را معرفي كردند كه از آن پس مقالات بسياري در بسط و كاربرد روش شناسي DEA ارائه گرديده است.
چارنز، كوپر ورودز (CCR) ابتدا مدلي را ارائه كردند كه مبتني بر روش نهاده ـ مدار بوده و فرض «بازدهي ثابت نسبت به مقياس2» بر آن حاكم بود. در مقالات بعدي مفروضات انعطاف پذير ديگري جايگزين گرديد. مانند بانكر، چارنز و كوپر (1984) كه مدل «بازدهي متغير نسبت به مقياس3»را پيشنهاد كردند(Caballero, 2004) [25].
امروزه روش DEA به عنوان يك روش مناسب براي ارزيابي عملكرد بنگاهها شناخته شده است كه در آن بر پايه اطلاعات موجود، مرز كارا به صورت تجربي برآورد مي‌شود و از آنجا كه در دستيابي به تابع مرزي، همه داده‌ها پوشش داده‌ مي‌شود آنرا «تحليل پوششي داده‌ها» نام نهاده اند. پس از گذشت حدود 25 سال از ارائه اولين مدل DEA، مدلهاي متعددي در اين زمينه ارائه شده است و تحقيقات كاربردي نيز در آن به هزاران مورد بالغ گشته است.
براساس تحقيقي كه توسط «Gabriel Tavares» انجام شده و در آن آمار و اطلاعات مربوط به سالهاي 1987 تا 2001 در زمينه DEA مورد بررسي قرار گرفته است نتايج جالب توجه اي حاصل گرديده است.
نمودار(2-1): تعداد انتشارات در زمينه DEA بر اساس سال

همانطور كه در نمودار (2-2) مشاهده مي‌شود پس از انتشار مقاله چارنز، كوپر و رودز در سال 1978 تعداد انتشارات در زمينه DEA تا سال 1997 به شكل‌ نمايي رشد نموده است. همچنين در بين 3.203 مستند مورد بررسي در اين تحقيق (شامل مقاله، رساله، كتاب، فصلي از كتاب و….) 20 نويسنده برتر از نظر تعداد منابع در نمودار (2-3) نشان داده شده است.
نمودار(2-2): تعداد انتشارات توسط محققين مختلف در زمينه DEA

همچنين از بين اين تعداد مستند حدود 40% (تعداد1259) آنها مقاله‌هاي چاپ شده در مجلات معتبر بوده كه بيشترين مقالات در مجله «European journal of operational research» به چاپ رسيده است. همچنين دو دانشگاه برتر در زمينه انتشارات مربوط به DEA، دانشگاه تكزاس آمريكا با 251 مستند و پس از آن دانشگاه وارويك انگلستان با 247 مستند مي‌باشد.
در رابطه با كشورهاي پركار در زمينه DEA به ترتيب كشورهاي امريكا با 1981 اثر، انگلستان با 458 اثر، كانادا با 193 اثر، اسپانيا با 147 اثر ، فنلاند با 119 و ژاپن با 110 اثر در مقام‌هاي اول تا پنجم قراردارند.
با توجه به مطالب بالا مي توان رشد چشمگير اين رويكرد را در بين علوم مختلف و همچنين در بين اكثر كشورهاي پيشرفته مشاهده نمود. هر چند ‌كاربرد اين روش در سالهاي اول، عمدتاً به ارزيابي عملكرد و كارايي سازمانهاي غيرانتفاعي محدود مي‌شود. اما بعدها همه سازمانها اعم از انتفاعي و غير انتفاعي را در بر گرفت.
2-3-3- تعريف تحليل پوششي داده‌هاچارنز، كوپر و رودز، در مقاله خود، اين روش را بصورت زير تعريف كردند:
«تحليل پوششي داده‌ها يك مدل برنامه‌ريزي رياضي براي داده‌هاي مشاهده شده است كه روشي جديد براي تخمين تجربي نسبتهاي وزني يا مرز كارايي را همچون تابع توليد فراهم مي‌سازد كه پايه اقتصاد مدرن مي‌باشد.»(Charnes, 1978 [27] )
تحليل پوششي داده‌ها (DEA) يك روش برنامه‌ريزي رياضي براي ارزيابي واحدهاي تصميم‌گيري1 (DMU) است. يكDMU عبارت است از يك واحد سازماني يا يك سازمان مجزا كه توسط فردي بنام ”مدير“ يا ”رئيس“ يا ”مسئول“ اداره مي‌شود و داراي فرايند سيستمي مي‌باشد، به اين معنا كه تعدادي عوامل توليد را بكار گرفته تا تعدادي محصول حاصل نمايد. با توجه به اينكه سيستم مورد نظر شامل سيستم‌هاي توليدي و خدماتي، انتفاعي و يا غيرانتفاعي، دولتي و غيردولتي مي‌شود، لذا در ادبيات تحليل پوششي‌ داده‌ها به منظور جلوگيري از پراكنده كاري، بجاي عوامل ورودي سيستم، از مفهوم نهاده2‌ (داده و يا ورودي) و بجاي محصولات خروجي سيستم، از مفهوم ستاده3 (بازداده و يا خروجي) استفاده مي‌شود. مفاهيم نهاده‌ و ستاده از علم اقتصاد گرفته شده است كه مبناي تحليل‌هاي اين روش جديد است. DEA در ارزيابي واحدهاي تصميم‌گيرنده اين فرض را قائل است كه واحدهاي تصميم‌گيري تحت بررسي، داده‌هاي مشابه را براي توليد ستاده‌هاي مشابه بكار مي‌گيرند. به عنوان مثال شعب بانك، مدارس يك استان، شعب يك شركت بيمه‌اي و… كه در هر مورد واحدهاي تصميم‌گيرنده مي‌باشند، داراي ساختارهاي مشابه هستند. لذا داراي نهاده‌ها و ستاده‌هاي مشابه ولي با سطوح مقداري متفاوت مي‌باشند و مي‌توان با استفاده از روشهاي متداول ارزيابي از جمله تحليل پوششي‌ داده‌ها به مقايسه عملكرد آنها پرداخت. پايه و اساس روش تحليل پوششي داده ها مفهوم كارايي است كه به شكل زير تعريف مي‌گيرد.
مجموع موزون ستاده‌ها = كارايي

مجموع موزون نهاده‌ها 2-3-4- ويژگيها و قابليتهاي كاربردي مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها (Norman, 1998) [42]
موارد زير از اصلي‌ترين قابليتهاي است كه مدلهاي DEA دارا هستند.
ارزيابي همزمان عوامل و نهاده‌هاي مؤثر بر عملكرد بنگاه: توانايي ارزيابي

متن کامل در سایت homatez.com