پایان نامه درباره ، -، ضایعات، کارایی، اقتصادی، الوانی، میکروفن، L

این مرحله با اطلاع از نقاط قوت و ضعف ، تهدیدها و فرصتهای بهبود در مرحله قبلی ، اهداف و استانداردهای کمی لازم در زمینه بهره وری نیروی کار تعیین و برای ایجاد بهبود و افزایش بهره وری از طریق تحلیل گزینه ها و راه حلهای مختلف برنامه ریزی می شود .مراحل اجرایی این فرایند به شرح زیر می باشند
1 – مرحله شناسایی اهداف و فراهم آوردن شرایط پذیرش آن توسط مدیریت ( پیمایش (2 – مرحله تحلیل ، انتخاب هدفهای معین و اطمینان از تعهد و التزام مدیران بخشها نسبت به آن.3 – مرحله اجراء شامل طراحی توسعه تفصیلی و وظایف دربهبود بهره وری به اجرای اقداماتی برای بهبود در کنترل نتایج.
مرحله چهارم: بهبود بهره وری
به طور کلی رویکرد هر سیستم نسبت به بهبود بهره وری ، ترکیبی ازدوحالت حدی بهبود مداوم و تدریجی و بهبود یکباره و دفعی خواهد بود . بهبود مداوم و تدریجی رویکردی است که در چارچوب آن حرکت برای بهبود بهره وری به کندی ولی به طور مداوم صورت می پذیرد . در این رویکرد تأکید اصلی بر نهادینه کردن تلاش برای بهبود بهره وری از طریق بسترسازی فرهنگی و ایجاد اراده و تمایل عمومی برای بهبود است و معمولأ از ابزارهایی چون نظام
مشارکت سازماندهی محیط کار ، نگهداری خوب در محل کار و غیره بهره می گیرد .بهبود یکباره و دفعی رویکردی است که در چارچوب آن حرکت برای بهبود بهره وری به سرعت و به طور مستقل صورت می پذیرد . در این رویکرد تأکید اصلی به تعریف مشکل و حل آن بر اساس روشهای عمومی حل مسئله با بهره گیری از ابزارهایی مانند تحقیق و توسعه و پروژه های بهبود است .
چرخه بهره وری مذکور در شکل 1 نشان داده شده است ( همان منبع ، فاتحی : 13 ) .

شکل( 2-1 ) چرخه بهره وری ( عباسی ، 1393 : 19 )
2- 11 – برخی سوء برداشتها در مورد بهره وری درباره مفهوم بهره وری گاهی اوقات تعابیر اشتباهی می شود. در زیر به اختصار برخی از این سوء برداشتها را ذکر می‌کنیم:- افزایش تولید لزوماً به معنای بهبود بهره‌وری نیست.
محصول عبارت است از ستاده ای که در نتیجه ترکیب عوامل تولید و استفاده از آنها حاصل می شود. تولید به معنای فرایند تبدیل منابع به محصولات (کالاها و خدمات) است. معمولاً برحسب مقدار یا تعداد برونداد در واحد زمان تعریف می شود . در حالی که بهره وری کسری است که نسبت محصولات تولیدی را به نهاده های مصرفی نشان می دهد. ستانده یا برونداد را می توان به صورت واحد یا حجم یا ارزش و درونداد را می توان بر حسب مقدار یا تعداد یا ارزش پولی آنها اندازه گیری کرد.
– بهبود کارایی ارتقای بهره وری را تضمین نمی کند.
افراد غالباً فکر می کنند که اگر کارایی بهبود یابد، بهره وری بیشتر خواهد شد . کارایی شرط لازم بهره وری است اما کافی نیست . در واقع برای بهره ور بودن هم اثر بخشی و هم کارایی لازم است . کارایی نسبت محصول واقعی تولید شده به محصول مورد انتظار است ، در حالی که اثر بخشی درجه تحقق اهداف در سازمان است .
– افزایش درآمد حاصل از فروش الزاماً بهبود بهره وری را تضمین نمی کند.
اگر درآمد شرکتی افزایش یابد، به تنهایی این افزایش به این معنا نیست که آن شرکت از بهره وری بالا برخوردار است. ممکن است سازمان به دلایلی (مثلاً افزایش قیمت) درآمدهایش به علت وجود بازار انحصاری زیاد شود، درحالی که بهره وری‌اش نسبت به قبل افزایش نیافته باشد و درآینده میزان سوددهی آن به شدت کاهش یابد.
– بهره وری فقط مختص بخش صنعت نیست.
– افزایش بهره وری نباید به بهای تنزل کیفیت انجام شود.
شرکت ماتسوشیتای ژاپن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیک در جهان است. یکی از محصولات این شرکت انواع میکروفن است . وقتی ماتسوشیتا کیفیت خدمات و قابلیت اعتماد میکروفن های خود را به نحو قابل توجهی بهبود بخشید ، در نتیجه آن بهره وری نیروی کار شرکت 25 درصد افزایش یافت و هزینه نیروی کار برای هر واحد هزینه کل کاهش یافت و موجب شد قیمت فروش میکروفن ها 27 درصد کاهش یابد. روشن است دراین شرایط بهبود کیفیت به بهای کاهش بهره وری نبوده است ، بلکه در عوض با بهبود کیفیت محصول، واقعاً بهره وری افزایش یافته است . بنابراین وقتی درباره بهره وری وکیفیت صحبت می کنیم ، مهم این است که این واژه ها را به جای هم به کار نبریم یا متناقض با یکدیگر ندانیم .
2 – 12 – دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری
سه دیدگاه به شرح زیر درباره بهره وری مطرح است :
2-12-1- بهره وری از دیدگاه سیستمی
بهره وری از دیدگاه سیستمی ، ماهیت پیچیده ای دارد و در کل سیستم مطرح می گردد . در این دیدگاه بهره وری عبارت است از : نسبت مجموعه خروجیهای یک سیستم به ورودیهای آن . این تعریف در سیستمهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی و صنعت کاربرد دارد .
از دیدگاه سیستمی ، بهره وری در محیطی با ویژگیهای مختلف و متغیر قرار دارد و عوامل مختلف تولید مانند نیروی کار ، سرمایه ، انرژی ، مدیریت و تکنولوژی در آن به کار گرفته می شوند و به عنوان ورودیها به فرایند وارد می گردند و به صورت خروجیهایی مانند کالاهای ساخته شده و خدمات از این فرایند خارج می شوند . قیمت محصول و در دسترس بودن عوامل تولید ، تابع شرایط محیطی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و غیره است . اگر یک سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودیها و خروجیها را داشته باشد می تواند بهره وری خود را افزایش دهد . زمانی که سیستم دارای بازخور قوی باشد ، سازمان می تواند از پویایی و تکامل مناسب برخوردار خواهد شد ( الوانی و احمدی ، 1380 : 3 – 4 ) .
2-12-2- بهره وری از دیدگاه ژاپنیها
بهره وری در ژاپن ، موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی ، استراتژی بهبود بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع مطرح می گردد . به عقیده پروفسور ساساکی ، استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها ، بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات ، بهره وری نمی تواند افزایش یابد . توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسأله ارتقای کیفیت می توان بالا برد . لذا کاهش ضایعات در فرمول بهره وری وارد می گردد ، یعنی :
P = Y L که در آن :
Y بازده ( محصول تولید شده )
L نیروی کار ( ساعات کار انجام شده )
P شاخص بهره وری است .
ژاپنیها عامل ضایعات رانیز در صورت کسر وارد کرده اند تا تأثیر کیفیت بر بهره وری را مورد نظر داشته باشند ، یعنی :
Y = T – D که در آن :
T حجم کل تولید
D ضایعات و
Y کالاهای سالم است .
لذا هر چه ضایعات کنترل شود ، صورت کسر افزایش یافته ، بهره وری نیز بالا می رود . پروفسور ساساکی فرمول دیگری را نیز معرفی می کند که در آن ، علاوه بر ملحوظ بودن کارگر به عنوان عامل کار ، عامل مدیریت نیز منظور شده است :
P = S L+M در این رابطه :
S قیمت ارزش کالا و خدمات فروخته شده در بازار
L کارگر
M مدیریت است .
لذا از دیدگاه ژاپنیها برای افزودن بر میزان بهره وری باید به کیفیت نیروی کار ، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده اند توجه گردد که این رویکردها به رویکرد تاریخی کایزن ( بهبود مستمر ) و کنترل کیفیت جامع می انجامد ( منبع قبلی ، الوانی : 5 ) .
2-12-3- بهره وری از دیدگاه رویکرد اقتصادی
از نظر اقتصادی ، مقدار محصول یا خروجی ، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می گردد ، یعنی اگر فرض کنیم که :
Q مقدار تولید
K سرمایه و
L نیروی کار است
آنگاه مقدار تولید تابعی است از مقدار سرمایه و نیروی کار : Q = F ( K , L )
لذا افزایش مهارت نیروی کار یا تغییرات تکنولوژی یا افزایش مهارت به همراه بهبود فناوری می تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش بهره وری شور .
به طور کلی ، امروزه بهره وری یک نوع تلقی اقتصادی ، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن ، انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر به دست آورد . گرچه بهره وری را به صورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند ، ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور از خرد تا کلان مد نظر قرار داد ( منبع قبلی ، الوانی : 6 ) .
2 – 13 – عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری
– شناخت و توجیه شغل
هر یک از کارکنان باید از آنچه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند. برای افزایش شناخت خوب کار، کارکنان نیاز دارند از هد فهای بلند مدت، اولویت ها و چگونگی کسب هر یک از آ نها آگاهی داشته باشند. آنان باید بدانند چه هدف هایی در چه مواقعی بیشترین اولویت را دارد.
– حمایت

متن کامل در سایت homatez.com