پایان نامه درباره ، فکری، کارکنان، ، واملاک، اسناد، سرمایه، سازمانها

سازمان به توانایش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد چالشها برای سرمایه گذاری در منافع سرمایه فکری شامل تلفیق مدیریت سرمایه فکری با استراتژی ، وارزیابی پولی از مدیریت سرمایه فکری مدیران با اندازه گیری سرمایه فکری به خوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند که با بررسی وکنکاش اساسی ازچارچوب ها و مدلهای اندازه گیری موجود برای نشان دادن نقاط قوت وضعف مورد انتظار است.
شرح وظایف گسترده و جایگاه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سیاستهای کلان کشور و نیز داشتن کارکنان ومدیران مجرب ودارای مهارت در حوزه کاری خود بر اهمیت مدیریت مناسب وبه موقع سرمایه فکری موجود در این سازمان در جهت موفقیت هر چه بهتر در اجرای اهداف ، وظایف وماموریت های محوله می افزاید.
دراین پژوهش محقق درصدد پاسخ به این سوال است که سرمایه فکری به چه میزان بر عملکرد کارکنان ثبت اسناد واملاک تاثیر دارد. (احمدیان ،قربانی ،1392،68-95)
اهداف تحقیق 1-3
در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.
هدف اصلی تحقیق :
تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
اهداف فرعی تحقیق :
تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
1-4 ضرورت واهمیت انجام تحقیق
در محـیط دانش محور کـنونی سـرمایه فکری نه تنها مهم ترین بخش سـرمایه سازمان محــسوب می گردد ، بلکه فراهم کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است موفق ترین سازمانها در این اقتصاد ، آنهایی هستندکه از این دارائی های ناملموس به نحو سریع تر وموثر تری استفاده می کنند. (بونتیس ، 1996،110)
سرمایه های فکری در سه جزء اصلی سرمایه های انسانی ، ساختاری ورابطه ای قرار می گیرد سرمایه های انسانی تحت عنوان دانش فردی ، مهارتها ، توانایی ها وتجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش وحل کردن مسایل کسب وکار می باشد. و تاکید بر این سرمایه منجر به درک بهتر ارزش های نهفته افراد ،بنگاهها ،نهادها وجوامع در حال حاضر وحتی در آینده برای بهره گیری بهتر از سرمایه فکری می شود سرمایه ساختاری که اشاره به ساختارها وفرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان از انها استفاده کرده واز این طریق دانش ومهارتهایشان را بکـار می گیرند.(همان منبع )
سرمایه اجتماعی (رابطه ای )-مشتری ) تناسب مشتری ورضایت مشتری است .
یک انگیزه کلی برای انجام این پژوهش آن است که مفهوم سازی ،اندازه گیری ، ،ارزیابی بهتری ازداراییهای فکری صورت گیرد به طورکلی سازمانهایی که از داراییها وسرمایه فکری قویترند سطوح بالاتری از رشد وتوسعه را نشان می دهند.(حاجی بابایی ،رجبی فرد ،عالم تبریز، 1388 ،40)
بر اساس نظریه مر وهمکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه های فکری عبارتند از :
1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژی ها
2- ارزیابی اجرای استراتژی
3- یاری رساندن به سازمانها در جهت اخذ تصمیمات گسترده ومتنوع
4- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات
5- ابلاغ این داراییها به ذی نفعان خارجی سازمانها
6- اندازه گیری ارزش وعملکرد شر کتها (مار،2004)(همان منبع )
در این پژوهش تاثیر مولفه های سرمایه های فکری (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه ارتباطی )در عملکرد سازمانی را بررسی نموده وبه این مسئله می پردازیم .
1-5 فرضیات تحقیق
با توجه به اهداف مذکور فرضیه های تحقیق به دو دسته فرضیات اصلی وفرعی به ترتیب زیر تقسیم می شوند.
1-5-1فرضیه اصلی
سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.
1-5-2 فرضیه های فرعی
1- سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسـناد واملاک کشور تاثیر دارد.
2- سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.
3- سرمایه مشتری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.
1-6 چهارچوب نظری تحقیق
با توجه به بررسی ابعاد مختلف سرمایه فکری از دیدگاههای مختلف ، در تدوین چهار چوب نظری حاضر بدوا” به چند مدل اشاره می شود.
سرمایه فکری

سرمایه ساختاری ارتباطی
سرمایه انسانی

سرمایه ساختاریی سازمانی

مشتریان
برند
شبکه

فرایندها
دستورالعمل کسب وکار
مالکیت معنوی
کارکنان
مدیریت

شبکه های مهم کسب وکار به غیر از مشتریان جاری
میزان آگاهی از آنها
وفاداری
میزان بالقوه آنها
وابستگی آنها
میزان تقاضای آنها

دانش ساختار دهی شده ومدون (شیوه ها ورویه ها وسیستم وفرهنگ سازمان
دانش خاص کسب وکار
قابلیتها
میزان مشارکت در توسعه سرمایه ساختاری
محیط کسب وکار
رقابت
تهدیدها
ایده کسب وکار
استراتژی چشم انداز
درخواست از رقبا
میزان حمایت از مالکیت معنوی
مهارتهای مرتبط رهبری درونی
دانش وتجربه مناسب وتکمیلی در تیمهای مدیریتی

نمودار1-1 -مدل جاکوبسن (2005)
منابع

مشهود
نا مشهود

ارتباط
شایستگی

فردی گروهی
فردی گروهی

شهرت شهرت
وفاداری وفاداری
ارتباطات ارتباطا ت
دانش پایگاه داده ها
توانمندی توانمندی
فرهنگ مهارت

نمودار1-2 مدل هانس ولاواندال -(1997)
سرمایه های فکری
بیانیه ماموریت وارزش های محوری ،چشم انداز ، راهکار واهداف
اهداف سازمانی مدیریت سرمایه فکری

سرمایه های ساختاری
سرمایه های انسانی
سرمایه های رابطه ای

سرمایه های ساختاری
سطح شایستگی
وفاداری مشتری
مشتری گرایی

بهبود فرایندها
عملکرد کارکنان
بازار گرایی
اداره امور ذینفعان

سرمایه های ساختاری
رضایت کارکنان

سیستم وساختار
سیستم های بهبود

تیمهای کاری

فرایند های دانش

عملکرد ،دستاور دها و تاثیرات سازمانی

نمودار1-3 (مدل پیشنهادی محققان )
در این تحقیق قصد داریم تا میزان تاثیر سرمایه فکری را که بر اساس مدل بونتیس شامل سه مولفه سر مایه انسانی ،ساختاری ، ورابطه ای میباشد با عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس مدل ( ACHIVE)مورد بررسی قرار دهیم . (بونتیس ،1998 ،28)
1-7 مدل مفهومی تحقیق
عملکرد سازمانی
سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

متغیر وابسته

سرمایه رابطه ای
(مولفه های متغیر مستقل )

متغیر مستقل

نمودار1- 4 (مدل بونتیس )
منبع: سرمایه فکری (بونتیس ،1998)
عملکرد (هرسی و گلداسمیت، )
1-8 روش وابزارجمع آوری اطلاعات
الف) مطالعات کتابخانه ای :
دربسیاری از پژوهشها به تحقیق کتابخانه ای برای رسیدن به مبانی نظری نیاز هست.(خاکی،91 ،48)
در این نوع تحقیق از منابع کتابخانه ای ،مقالات ، واز شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
ب) مطالعات میدانی :
مطالعات میدانی ،بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط وچگونگی تعامل بین متغیر های ساختار واقعی در شرایط مورد بررسی است هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند ،فرضیه ها را بیازماید ،غیر آزمایشی باشد ودر شرایط واقعی مانند مدارس،کار خانه ها و سازمانها اجراء شود مطالعات میدانی تلقی می شود .(کرینجر ،1376 ،55)
ج) پرسشنامه :
در تحقیقات توصیفی وتحقیقاتی که از دامنه ی جغرافیایی زیادی برخور دار باشند یا تعداد افراد جامعه ونمونه آماری آن زیاد باشند ، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود . ( رضوانی ،1389 ،54)
به منظور جمع آوری داده ها واطلاعات برای تجزیه وتحلیل ازدو نوع پرسشنامه عملکرد وپرسشنامه سرمایه فکری استفاده شد.
1-9 متغیر های پژوهش
متغیر : (variable) کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده دیگر ،مقدار های مختلفی را به خود بگیرد. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد وپژوهشگر آنها را بنا به هدف تحقیق خود کنترل ،دستکاری یا مشاهده می کند. (کرینجر ، 1392 ،63)
متغیر های پژوهش به دو نوع مستقل و وابسته طبقه بندی می شوند.
متغیر وابسته : (Dependent) متغیر های وابسته شرایط یا ویژگیهایی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر (دستکاری )متغیر های مستقل ظاهر می شوند ،از بین می روند یا تغییرمی کنند . ( بست ،1371،84)
متغیر مستقل : (Independent)یک ویژگی است است که توسط پژوهشگر در

متن کامل در سایت homatez.com