مقاله درباره اسید، سالیسیلیک، لوبیا، (مجد، اتیلن، همکاریسايرتنظيم، تقسيمسلوليميشودكهاينفرآیند، ساليسيليكاسيدباعثطويلشدنسلولهاوهمچنين

درصدكاهشعملكردرابههمراهداشت (جعفری و ایمانی، 2004).
در يك بررسي اعمال تنش خشكي در كليه مراحل رشد، شاخص سطح برگ نخود را كاهش داد ولي تنش اعمال شده در مرحله قبل از گلدهي شاخص سطح برگ را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد كمتر شدن شاخص سطح برگ در دوره پر شدن دانه نيز از افزايش پيري برگ ها ناشي ‌مي‌شود كه بر اثر ريزش و يا انتقال مواد پرورده به قسمتهاي زايشي گياه صورت مي‌گيرد. در اين حالت كاهش شاخص سطح برگ با كاهش جذب نور خورشيد توسط گياه زراعي در ارتباط مي‌باشد و در نتيجه توليد ماده خشك كاهش مي‌يابد. ارقامي كه كمترين كاهش در سطح سبز برگ خود تحت شرايط تنش رطوبتي نشان مي‌دهند مقاومت بيشتري در برابر تنش خشكي دارند (پورنجف، 1385).
2-8 تعریف سالیسیلیک اسید
سالیسیلیک اسید گروهی از هورمونهای گیاهی است که بوسیله سلولهای ریشه و میکروارگانیسمهای مختلف تولید شده و به اشکال مختلف در هوا، سطح برگ و اطراف سلولهای ریشه وجود دارد (مجد و همکاران، 2006).
2-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده
از عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان سالیسیلیک اسید میباشد. ساليسيليكاسيديكتنظيمكنندهيرشددروني ازگروهتركيباتفنليطبيعيميباشدكهدرتنظيم فرآيندهايفيزيولوژيكيگياهنقشدارد.القايگلدهي، رشدونمو،سنتزاتيلين، تأثيردربازوبستهشدنروزنهها وتنفسازنقشهايمهمساليسيليكاسيدبشمارميرود. ساليسيليكاسيدباعثطويلشدنسلولهاوهمچنين تقسيمسلوليميشودكهاينفرآیند با همکاریسايرتنظيم كنندههاازجملهاكسينانجامميشود (مجد و همکاران، 2006).مقدار زیادی اسید سالیسیلیک در نمونه های خاک محتوی ریزوسفر ذرت و لوبیا گزارش شده است (الطیب، 2005).
2-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش
دولت آبادیان و همکاران (2008) بیان کردند که ساليسيليكاسيد میتواندنقشمهميدرايجادمقاومتبهتنشهايمحيطيایفا کند. ساليسيليكاسيد سببافزايشمقاومتبهشوريدرگياهچههايگندم و همچنینسببايجاد تحمل به تنششوريدردولپهايها از جمله لوبیا نیز میگردد. ساليسيليكاسيدباعثطويلشدنسلولهاوهمچنين تقسيمسلوليميشودكهاينفرآیند با همکاریسايرتنظيم كنندههاازجملهاكسينانجامميشود. گزارشهاييازاثراسيد ساليسيليكبرافزايشعملكرددربرخيازگياهانمانند، سویا، لوبیا چشم بلبلی، و نخود فرنگی ارائه شده است (مجد و همکاران، 2006). سناراتنا و همکاران (2002) نتایج مشابهی از ایجاد مقاومت در گوجه فرنگی و لوبیا را در مقابل تنش های گرما، سرما و خشکی توسط اسید سالیسیلیک گزارش کردند.
اثر سالیسیلیک اسید بر تنش وابسته به نقش آن در مهار اتیلن است. تحقیقات نشان داده که احتمالاً اسید سالیسیلیک از طریق اثر بر بیوسنتز اتیلن باعث مقاومت گیاه به تنشهای محیطی میگردد (شاکیروا، 2003). گزارشات متعددی مبنی بر نقش اسید سالیسیلیک بر کاهش اثرات ناشی از تنشها وجود دارد. از جمله اسید سالیسیلیک با اثر بر روی آنزیمهای آنتی اکسیدان مانند کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز، پلی فنلقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com