مقاله درباره اسید، سالیسیلیک، لوبیا، (مجد، اتیلن، همکاریسایرتنظیم، تقسیمسلولیمیشودکهاینفرآیند، سالیسیلیکاسیدباعثطویلشدنسلولهاوهمچنین

درصدکاهشعملکردرابههمراهداشت (جعفری و ایمانی، 2004).
در یک بررسی اعمال تنش خشکی در کلیه مراحل رشد، شاخص سطح برگ نخود را کاهش داد ولی تنش اعمال شده در مرحله قبل از گلدهی شاخص سطح برگ را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد کمتر شدن شاخص سطح برگ در دوره پر شدن دانه نیز از افزایش پیری برگ ها ناشی ‌می‌شود که بر اثر ریزش و یا انتقال مواد پرورده به قسمتهای زایشی گیاه صورت می‌گیرد. در این حالت کاهش شاخص سطح برگ با کاهش جذب نور خورشید توسط گیاه زراعی در ارتباط می‌باشد و در نتیجه تولید ماده خشک کاهش می‌یابد. ارقامی که کمترین کاهش در سطح سبز برگ خود تحت شرایط تنش رطوبتی نشان می‌دهند مقاومت بیشتری در برابر تنش خشکی دارند (پورنجف، 1385).
2-8 تعریف سالیسیلیک اسید
سالیسیلیک اسید گروهی از هورمونهای گیاهی است که بوسیله سلولهای ریشه و میکروارگانیسمهای مختلف تولید شده و به اشکال مختلف در هوا، سطح برگ و اطراف سلولهای ریشه وجود دارد (مجد و همکاران، 2006).
2-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده
از عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان سالیسیلیک اسید میباشد. سالیسیلیکاسیدیکتنظیمکنندهیرشددرونی ازگروهترکیباتفنلیطبیعیمیباشدکهدرتنظیم فرآیندهایفیزیولوژیکیگیاهنقشدارد.القایگلدهی، رشدونمو،سنتزاتیلین، تأثیردربازوبستهشدنروزنهها وتنفسازنقشهایمهمسالیسیلیکاسیدبشمارمیرود. سالیسیلیکاسیدباعثطویلشدنسلولهاوهمچنین تقسیمسلولیمیشودکهاینفرآیند با همکاریسایرتنظیم کنندههاازجملهاکسینانجاممیشود (مجد و همکاران، 2006).مقدار زیادی اسید سالیسیلیک در نمونه های خاک محتوی ریزوسفر ذرت و لوبیا گزارش شده است (الطیب، 2005).
2-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش
دولت آبادیان و همکاران (2008) بیان کردند که سالیسیلیکاسید میتواندنقشمهمیدرایجادمقاومتبهتنشهایمحیطیایفا کند. سالیسیلیکاسید سببافزایشمقاومتبهشوریدرگیاهچههایگندم و همچنینسببایجاد تحمل به تنششوریدردولپهایها از جمله لوبیا نیز میگردد. سالیسیلیکاسیدباعثطویلشدنسلولهاوهمچنین تقسیمسلولیمیشودکهاینفرآیند با همکاریسایرتنظیم کنندههاازجملهاکسینانجاممیشود. گزارشهاییازاثراسید سالیسیلیکبرافزایشعملکرددربرخیازگیاهانمانند، سویا، لوبیا چشم بلبلی، و نخود فرنگی ارائه شده است (مجد و همکاران، 2006). سناراتنا و همکاران (2002) نتایج مشابهی از ایجاد مقاومت در گوجه فرنگی و لوبیا را در مقابل تنش های گرما، سرما و خشکی توسط اسید سالیسیلیک گزارش کردند.
اثر سالیسیلیک اسید بر تنش وابسته به نقش آن در مهار اتیلن است. تحقیقات نشان داده که احتمالاً اسید سالیسیلیک از طریق اثر بر بیوسنتز اتیلن باعث مقاومت گیاه به تنشهای محیطی میگردد (شاکیروا، 2003). گزارشات متعددی مبنی بر نقش اسید سالیسیلیک بر کاهش اثرات ناشی از تنشها وجود دارد. از جمله اسید سالیسیلیک با اثر بر روی آنزیمهای آنتی اکسیدان مانند کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز، پلی فنلقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com