پایان نامه درباره برنج، ، شالیکاران، آفت، (320n=، ساقه، گیلان، ساقهخوار

جداول
عنوان صفحه
جدول2-1-چارچوب نظري تحقيق24جدول 3-1- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه33جدول 3-2- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه33جدول 3-3- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه33جدول 3-4- ميزان اعتماد (پايايي) پرسشنامه بااستفاده ازروش آلفاي كرونباخ34جدول 4-1-توزیع فراوانی ویژگی های فردی شالیکاران (320=n)42جدول 4-2-توزیع فراوانی ویژگی های نظام زراعی شالیکاران44جدول 4-3-توزیع فراوانی ویژگی های اقتصادی شالیکاران46جدول 4-4-توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل شیمیایی آفت ساقهخواربرنج48جدول 4-5-توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل بیولوژیک آفت ساقهخواربرنج50جدول 4-6-میزان نفوذپذیری اجتماع یشالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= )52جدول 4-7- توزیع فراوانی شالیکاران موردمطالعه برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی(320n= )52جدول 4-8-میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= )53جدول 4-9- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان مشارکت اجتماعی53جدول 4-10-میزان فعالیت های آموزشی- ترویجی شالیکاران بهترتیب اهمیت موضوع (320n= )54جدول 4-11- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان فعالیتهای آموزشی (320n= )54جدول 4-12-میزان دانشفنی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= )55جدول 4-13- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان دانش فنی55جدول 4-14-اثرات زیست محیطی کنترل کرم ساقه خواربرنج به ترتیب اهمیت موضوع (320n= )56جدول 4-15- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان اثرات زیست محیطی56جدول 4-16- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان اثرات زیستمحیطی…………………….57
فهرست اشکال
عنوانصفحه
نقشه 3-1- نقشه استان گيلان ……………………………………………………………………………………………..29
فصل اولکلیات تحقیق1-1- مقدمهبرنج گیاهی است با سابقه طولانی در دنیا که کشت آن به 7000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. مبداء پیدایش آن آسیای جنوب شرقی عمدتاً کشور چین میباشد و پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده است. این گیاه در سطحی معادل 150 میلیون هکتار و در بیش از 50 کشور جهان کشت میگردد. در دنیا قریب به 125/1 میلیارد نفر و حداقل 225 میلیون خانوار روستایی زندگیشان به برنج بستگی دارد. در حال حاضر تولید برنج در دنیا 560 میلیون تن میباشد که این مقدار بایستی تا سال 2020، به 840 میلیونتن برسد، زیرا جمعیت جهان تا آن زمان به مرز 8 میلیارد نفر خواهد رسید (IRRI, 2008).برنج به همراه گندم وذرت ازمنابع مهم واساسي درتغذیهی بشرمحسوب ميگردد، به طوري كه بيش از5/3 میلیارد نفر در سراسرجهان به اين مادهي غذايي به طورمستقيم ياغيرمستقيم وابسته هستند(Data, 2004). برنج در سطحی قریب به 640 هزار هکتار در استانهای برنجخیز کشور، کشت میشود(Asghari, 2009) و سالانه مورد حمله آفات مهم و خطرناکی از قبیل کرم ساقهخوارنواری برنج (Chilo suppressalis) قرار میگیرد (Ebert, 1972). این آفت اولین بار توسط والکر در سال 1863 شناسایی و نامگذاری شده است.این حشره در مرحله لاروی از ساقه گیاه برنج تغذیه کرده و در مرحله رویشی گیاه، باعث مرگ جوانه مرکزی و در مرحله زایشی موجب سفید شدن خوشههای برنج میشود.استان گیلان یکی ازمهمترین قطبهای کشاورزی خصوصادرزمینه برنج، چای وابریشم است. آفات، بیماریها وعلفهای هرز مختلفی محصولات منطقه را تهدید میکنندوارائه راهنماییهای لازم برای کنترل این عوامل ازوظایف دانشآموختگان کشاورزی میباشد. دربخش دولتی، واحدحفظنباتات هریک ازشانزده مدیریت جهادکشاورزی شهرستانهای استان عهدهدار این مسئولیت هستندکه تا سال 1386 هریک ازآنهایک،دوویاحداکثرسه پرسنل فنی داشتند. باتوجه به کمبود پرسنل وامکانات لازم امکان دسترسی به همه روستاهاجهت راهنمایی کشاورزان وجودنداشت.
خسارت کرم ساقهخوار نواری در مزارع برنج در کشورهای برنجخیز متفاوت میباشد. میزان افت محصول بر اثر آلودگی ساقهخوار نواری برنج در آسیا بین 1 الی 20 درصد تخمین زده میشود و در شرایط طغیانی میزان خسارت از 30 تا 100 درصد هم امکانپذیر است (Indike, 2002).با بررسی مرور منابع داخلی، هیچگونه تحقیقی در زمینه مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و مقابله با کرم ساقهخوار برنج در کشور صورت نگرفته است. لذا با در نظر گرفتن کلیه روشهای کنترل آفت ساقه خوار برنج (زراعی، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و . . . ) این تحقیق سعی دارد از بین سایر روشهای کنترل، دو شیوه کنترل شیمیایی و بیولوژیک آفت ساقهخوار برنج را با هم مقایسه و روش اقتصادی را با در نظر گرفتن اثرات سوء زیست محیطی، به کشاورزان معرفی نماید تا بدین وسیله گام موثری درجهت افزایش میزان سوددهی و بهرهوری، در بین شالیکاران شهرستان رشتبرداشته شود و انتظار میرود نتایج حاصل از تحقیق حاضر، مورد استفاده مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان و محققین قرارگیرد.
1-2 – بیان مساله
برنج پس ازگندم بهعنوان دومین محصول استراتژیک کشور و جهان، از اهمیت ویژهای در امر تغذیه جامعه برخوردار است. بر اساس آمارنامه کشاورزی سال زراعی 88-1387 وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت برنج ایران در 22 استان کشور 538813 هکتار با تولید 2253417 تن شلتوک میباشد که سهم استان گیلان به عنوان دومین تولیدکننده برنج کشور 9/33 درصد اراضی شالیکاری کشور با سطح 181694 هکتار و تولید 661319 تن شلتوک میباشد. البته سطح زیرکشت برنج استان بر اساس آمار جهاد کشاورزی گیلان 238000 هکتار است. در واقع کشت برنج مهمترین فعالیت کشاورزی استان گیلان محسوب شده و اقتصاد این استان نیز بر پایه کشاورزی و با محوریت برنج استوار است.
از آن جایی که کشاورزي به عنوان منبع اصلی درآمدي 51 درصد جمعیت جهان است، خسارت ناشی ازآفات میتواند منجر به کاهش معنی داري در عملکرد ودرآمد شود(FAO, 2009).از کل میزان خسارتهای وارده به تولیدات کشاورزی بهوسیله علفهای هرز، بیماریها، حشرات وسایرآفات به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصدبرآوردشده است. اگرچه کنترل شیمیایی درموردبسیاری ازعوامل خسارت زاموثر بوده وتحول زیادی درافزایش تولید بوجودآورده است، اماهزینه وتاثیرنامطلوب آنها برمحیطزیست وکیفیت محصولات کشاورزی منجربه توجه بیشتر به استفاد ازروشهای یشده است که درآنها نیاز به مصرف مواد شیمیایی کم بوده یا نباشد (رنجبر و همکاران، 1386). كرم ساقه خواربرنج يكي ازمخرب ترين آفات در بيشترمزارع برنج خيزدنياوايران محسوب میشود (خان وهمكاران، 1990 ). اين آفت بوته هاي برنج رادرمراحل مختلف رشدي موردحمله قرارميدهدوباعث مرگ جوانه مركزي وسفيد شدن خوشه ها ميگردد (روبیا سانچز و همکاران، 1997).
امروزه مدیریت به عنوان عاملی مهم درتمامی بخشهای اقتصادی بالاخص کشاورزی قلمداد میشود، بهطوریکه به سه نهاده تولید یعنی زمین، کار، سرمایه، عامل چهارمی تحت عنوان مدیریت اضافه گردیده است. جهت نشاندادن اهمیت ونقش مدیریت درتولیدکشاورزی همین نکته کافی است که هرساله درشرایط مشابه ازنظرنهاده های فیزیکی دردسترس، برخی ازکشاورزان تولید بیشترودرواقع بهرهوری بالاتری دارند. لذا تعیین اینکه کشاورزان درامراستفاده ازسموم ویاروشهای مختلف کنترل بهعنوان یک نهاده تاچه میزان براساس اصول ومعیارهای اقتصادی عمل میکنند نقش مهمی دربرنامهریزیها خواهد داشت. (حسنیمقدم و همکاران، 1386).
بنابراين مقایسه راهکارهای اقتصادی کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در استان گیلانبه عنوان هدف اين تحقیق مورد توجه قرار گرفت.از اینرو سوال اساسی این است که کدام یک از راهکارهای اقتصادی کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج دارای شرایط مناسبتری در استان گیلان میباشند؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیقكرم ساقهخواربرنجدرايران براي اولين بار درسال 1351 ازمزارع شمال كشورشناسايي وجمع‌آوري شد. در اغلب موارد مهمتربن آفات برنج درسراسردنیا ساقهخوارها محسوب میشوندکه ازمرحله خزانه تابرداشت ، بوتههای برنج راآلوده مینمایند.50 گونه ساقهخوار ازخانوادههایPyralidae،NoctuidaeوDiopsidae به برنج حمله میکنند.رایج ترین ساقهخوارها مربوط به خانوادهPyralidaeمیباشند. کرم ساقهخوارنواری برنج به عنوان گونهای مهم ازاین خانواده،آفت اصلی برنج در ایران است که سالیانه خسارت زیادی درشالیزارهای برنج ایجاد میکند. خسارت شدیداین آفت مصرف بی رویه سموم شیمیایی علیه آنرا به دنبال داشته است. بطوری که درطی 18 سال اولیه مبارزه برعلیه این آفت دراستان مازندران، درحدود 150000 تن سموم گرانول مصرف گردید. مشکل حاصله دراثرکاربرد بیرویه سموم، مانند مقاومت حشرات به حشرهکشها،طغیان مجدد آفات، مرگ ومیرحشرات مفید، ظهور آفات جدید، بقایای سموم واثرات سوء وزیان بارآنها برمحیط زیست برکسی پوشیده نیست.
با توجه به تحقیقات صورت

متن کامل در سایت homatez.com